PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stevenson gelooft dat Kroesjtsjew ontwapeningsplan ernstig meent Antwerpen is sceptisch gestemd over plan voor een kanaal naar Terneuzen BILT MAAR WASHINGTON IS SCEPTISCH GESTEMD AANZIENLIJKE SCHADE BIJ BRAND IN JONGENSDORP P0D0LA VEROORDEELD TOT DOOD DOOR OPHANGING AMERIKAANSE MAANRAKET TIJDENS TEST ONTPLOFT 202e jaargang - no. 226 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjimct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 68 cent per week 7.00 p. kw.; Ir. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 sept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm- Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarlel. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een mlnlmun van 1.—. „Brieven oX adres bureau r. d. blad" 23 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 8508 of 3546); Middelburg, Markt 81, tel. 8841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzea. Brouwerijstraat 2; Zlertkzee. red, tel. 2425. adm. tel. S „Met inspectie bij elke fase" AxUal Stevenson, die tweemaal kandidaat der Democratische Partij voor het presidentschap der Verenigde Staten is geweest, heeft donder dag te Chicago de volgende verklaring uitgege ven over het gesprek, dat hij woensdag j.l. op de modelboerderij van Roswell Garst te Perry met de Russische leider Nikita Kroesjtsjew heeft gehad: „Ik geloof dat de heer Kroesjtsjew zijn ontwa peningsvoorstel ernstig heeft bedoeld en dat hij de last en het gevaar der bewapening stap voor stap wil verminderen, zulks met inspectie en toezicht bij de uitvoering van elke fase. Het minste wat wij kunnen doen is zijn voorstellen ernstig bestuderen; ze kunnen niet zonder meer als propaganda worden bestempeld". Direct na het middagmaal had Stevenson gezegd, thans voor de eerste keer hoopvol te zijn gestemd wat betreft het ontwapenings vraagstuk. President Eisenhower, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Herter, en verschillende hoge amb tenaren van „Het Witte Huls" en het ministerie van buitenlandse zaken hebben donderdag in Washington geconfereerd over de vraagstukken van de konde oorlog, die aan de orde zullen komen op de besprekingen tossen Eisenhower en Kroesjtsjew. De verwachtingen dat er dit weekeinde te Camp David, waar de beide staatslie den zoals bekend zullen confereren, oplossingen zullen worden gevonden die kunnen leiden tot een verminde ring van de Internationale spanningen, zijn niet erg hoog gestemd. Elsenhower heeft reeds gezegd dat hij niet gelooft dat Kroesjtsjew in Camp David met redelij ke compromissen voor de dag zal komen inzake de kwestie-Herlijn en andere mogelijke vraagstukken. Kroesjtsjews plan voor algemene en algehele ontwape ning beschouwt men in Washington met een mengsel van ernst en scepticisme. Maar de twijfel zal ongetwij feld voor een groot deel worden weggenomen als de Russische premier zich bereid toont om te onderhande len over een systeem van toezicht, dat het Westen zoals bekend als onontbeerlijk beschouwt voor de uitvoering van een dergelijk plan. Etentje Herter- Kroesjtsjew Het Franse persbureau A.F.P. meldt uit Washington dat Kroesjtsjew van daag aldaar het middagmaal zal ge bruiken met de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken Herter. Aan dit middagmaal, dat niet op het officiële programma van de Russi sche premier voorkwam, zullen twin tig tot dertig Russen en Amerikanen aanzitten. De woordvoerder van „Het Witte Huis", die dit mededeelde, verklaarde dat Kroesjtsjew de uitnodiging „met genoegen" had aangenomen. Kroesjtsjew Iieeft het bezoek afgelast dat hij vrijdag aan het openbare ge zondheidsinstituut te Bethesda, een voorstad van Washington, zou bren gen. Hij wilde namelijk, naar van officiële Amerikaanse zijde is me degedeeld, de vrijdagochtend beste den aan een voorbereiding van da be sprekingen, die hij in het komende weekeinde met president Eisenhower zal voeren. Gejuich en „boe"! Nikita Kroesjtsjew en zijn vrouw hebben donderdag ieder op eigen gelegenheid het gebied van de Amerikaanse staalstad Pittsburgh verkend. Kroesjtsjew bracht een bezoek aan de Mesta-machinefabriek, het enige grote staalbedrijf in het gebied van Pittsburgh dat nog niet, als gevolg van de thans 72 dagen oude staalstaldng, zijn poorten heeft moeten sluiten. Nina Kroesjtsjew bracht een bezoek aau een kinderziekenhuis en aan ONTMOETING ElSENHOWEtKHROESJTSJEV -«S." f#R£IICl Dm0 Virglrm CANADA rmsam I VERENIGDE Het bezoek van Kroesjtsjew aan Amerika wordt besloten met een driedaags gesprek met president Eisenhower. Dit voor §|f de wereldpolitiek uitermate be- M langrijke gesprek zal in afzon- dering plaatsvinden in Camp M David, het presidentiële buiten- verblijf in de Verenigde Staten. Camp David is een vroeger M militair kamp dat door Roose- velt tot presidentieel vakantie- li verblijf werd gemaakt. Presi- f= dent Roosevelt noemde het Shangri-La. H Ook president Truman maakte er bij voorkomende gelegen- M held gebruik van. Toen presi- dent Eisenhower hier de scep- H ter ging zwaaien doopte hij het m H om 'in Camp David. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii het consultatiebureau van de uni versiteit van Pittsburgh. Er had zich een menigte van meer dan vierduizend personen buiten Kroesjtsjews hotel verzameld, toen hij dit donderdagochtend ver liet. Een gedeelte der belangstel lenden juichten, terwijl anderen „boe" riepen. Kroesjtsjew wuifde naar degenen die hem toejuichten. Hetzelfde deed zich voor toen Kroesj tsjew bij de ingang van de Mesta- Dr. A. Vondeling, hoogleraar in Groningen De naam van prof. dr. A. Vondeling, hoogleraar te Groningen, oud-minis ter van landbouw, visserij en voedsel voorziening in het laatste kabinet- Drees, wordt genoemd In verband met een buitengewone leerstoel die gevestigd zal worden aan de rijks universiteit te Groningen. Aan de faculteit voor de economische wetenschappen bestaat daar behoefte aan een leerstoel in de kennis van de internationale organisatie op het ter rein van de landbouw en de voedsel- produktie wegens de toenemende be tekenis van deze organisaties. machinefabriek was aangekomen, waar hij door ongeveer 250 be langstellenden werd afgewacht. De toejuichingen weerklonken hier iets luider dan de kreten van af keuring. Kroesjtsjew schonk zijn polshorloge aan een arbeider, die hem een si gaar had aangeboden. Hevige Britse verkiezingsstrijd IH De verkiezingsstrijd in Enge- M land is thans wel in volle he- --- vigheid ontbrand. Niet alleen 1 dat de leiders op hun tournees 1 fel tegen elkaar van leer trek- ken, maar er schijnt ook van andere strijdmiddelen gebruik H te worden gemaakt. Zo zag premier Macmillan aich woens- dagavond in Stockport ge- H noodzaakt een zaal toe te spre- ken zonder hulp van de ge- luidsinstallatie, waarvan even H te voren de draden doorgesna- den bleken Een soortgelijke ervaring over- kwam de socialistische leider ee Gaitskell in een Londense voor- stad waar tot twee keer toe do zaal door kortsluiting in duis- e= ee ter gehuld werd. Later, in Battersea, sprong een jonge- man uit het publiek naar vo- n ren en vernielde Gaitskell3 H microfoon. IlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllUlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllf In het museum van Athene heeft koningin Frederika van Griekenland de oudheidkundige vondsten bewon derd, die bij Pireaus voor de dag zijn gekomen. De foto toont de koningin bij twee vijfentwintig eeuwen oude koperen beelden, welke bijzonder goed gecon serveerd zijn gebleven. Spaans ezeltje voor de landbouwhogeschool Op het plein voor het hoofdgebouw van de landbouwhogeschool te VVage- ningen zullen de zes Spaanse studen ten, die met de drie ezeltjes Platero, Perez en Keverto naar Nederland zijn komen wandelen, vandaag het ezeltje Perez aanbieden aan de land bouwhogeschool en het ezeltje Kever to aan een vertegenwoordiger van het Koningin Wilhelminafonds. De overdracht geschiedt in tegenwoor digheid van de Spaanse ambassadeur. GEBREK AAN DRUK OP WATERLEIDING SCHULDIG BEVONDEN AAN MOORD „Ik kan me niets herinneren" De !n Duitsland geboren Canadees GUnther Fritz Podola is donderdag in Londen schuldig bevonden aan moord op een Londense politieman en is ver oordeeld tot dood door ophanging. Po dola toonde niet de minste emotie WELLICHT GEEN OKTOBER.„SCHOT" Bestuurbare satelliet bleef onbeschadigd Eeu Atlas-Able-raket die op Ca pe Canaveral werd klaarge maakt voor een sckofc naar de maan in het begin van de vol gende maand is donderdag tij dens een statische test ontploft. De kans dat Amerika nu nog een schot op de maan zal wa gen, als dit lichaam begin okto ber dicht bij de aarde komt, is nu naar het schijnt verkeken. Naar de oorzaak van de ontplof fing wordt nog een onderzoek ingesteld. Niemand werd erbij gewond. De test was bedoeld voor een controle van alle onderdelen van de raket. De satelliet, die door de raket in een baan om de maan had moeten wor den gebracht, was er nu niet aan ge monteerd en bleef dos onbeschadigd. De satelliet is uitgerust met kleine geleideraketten die vanaf de aarde bestuurd moeten worden. Toen men bij het aftellen tot nul was gekomen, sloegen de vlammen onder uit de raket. De ongeveer veer tig man die bij de proef betrokken waren, bevonden zich op het ogen blik van de ontploffing in een beton nen onderkomen op veertig meter af stand, f) toen de rechter het vonnis had uitge sproken. De rechter zei dat Podola op grond van zeer overtuigend bewijsmateriaal schuldig is bevonden aan moord op do rechercheur Purdy. „Voor die lage en verschrikkelijke daad is maar één straf voorgeschreven die ik uitspreek U zult worden terechtgesteld op de wijze die de wet voorschrijft en God zij uw ziel genadig", aldus de uit spraak van de rechter. Dadelijk na de uitspraak van het vonnis, werd vernomen dat Podola's advocaat over weegt in beroep te gaan. Podola heeft donderdag in de be- klaagbank verklaard dat hij zich niet kan verdedigen omdat hij „zijn geheugen verloren heeft". De verdediging deelde mee dat hij geen verklaring zou afleggen om dat de gedaagde hem had gezegd dat hij een verklaring wilde afleg gen. Daarop stond Podola op en zei gedu rende het proces naar de verschillende getuigen te hebben geluisterd. „Nu is voor mij de tijd gekomen mezelf te gen de beschuldigingen te verdedigen. Maar ik kan niets ter mijner verdedi ging zeggen omdat ik mijn geheugen heb verloren. Alles wat ik kan zeg gen is dat ill me niets herinner van ae dingen waarvan ik word beschul digd. Ik weet niet of ik het was of dat het per ongeluk gebeurde, noch of ik handelde uit zelfverdediging. Ik weet niet of de man, die werd doodgescho ten een politieman was. Ik weet niet of ik t>p enigerlei wijze werd uitge daagd. Om die redenen ben ik niet in staat een van de tegen mij ingebrach te beschuldigingen te bekennen of te ontkennen". Met zachte stem zei hij vervolgens „dank U" en ging hij zit ten. Brandweren moesten 1000 m slang uitleggen Donderdagmiddag Is een vrij ernstige brand uitgebroken in het jongensge- sticht „De Heibloem" onder de ge meente Heythuizen, thans genaamd het jongensdorp „De Widdonclc" waarin een honderdtal kinderen ver blijven. Het huis wordt geëxploiteerd door de Broeders van Zeven Smarten uit het Broederhuis te Warmond. Een der broeders ontdekte rond half één het vuur in een der stallen van de boer derij en maakte direct alarm. Het vuur tastte de achterzijde van de per- soneelsverblijven aan en de daar ge legen magazijnen van de ambachts school. Boven de stallen van de boer derij lagen 2 300 balen hooi gebor gen, die verloren gingen. Ook enige landbouwmachines en een kalf, wer den een prooi der vlammen. Ook de daar ondergebrachte administratie der boerderijen ging in vlammen op. De brandweren van Meijel en Heljt- huizen bestreden het vuur en moes ten ruim duizend meter slang uitleg gen om water te betrekken van het gehucht „De Heibloem", waar men over waterleiding beschikt. Aanvan- GRAFISCHE C.A.O.'S Alsnog goedkeuring rijksbemiddelaars? (Van onze Haagse redactie) In Den Haag verwacht men, dat het college van rijksbemidde laars, op grond van de nieuwe berekeningen, die het centraal bureau voor de grafische bedrij ven heeft opgesteld, de collectie ve arbeidsovereenkomsten voor het grafisch bedrijf alsnog zal goedkeuren. De beslissing van het college kan (vrijdag) of maandag tegemoet worden ge zien. Da nieuwe berekeningen van het cen traal bureau zouden hebben geleid tot een lager kostenpeil van de be- troitken c.a.o.'s. Hierop is dinsdag tussen het centraal bureau en enkele leden van het college van rijksbemid delaars een oriënterend gesprek ge voerd. Een en ander hebben de me ning doen postvatten, dat het nader beraad van het college van rijksbe middelaars een gunstig besluit ten gevolge zal hebben. WELIGE OPVATTING huldigt het stadsbestuur van Antwer pen inzake het plan-Horstmann tot aanleg van een kanaal Ter- neuzenAntwerpen Wij hebben deze vraag voorge legd aan de schepen van deze stad, mr. L. Delwaide, onder wie de havens en de havenplan nen van Antwerpen ressorteren. En hoewel deze schepen uiter aard geen ruggespraak had ge houden met de raad en dns een persoonlijke visie moest geven, mag zijn antwoord toch wel re presentatief worden geacht "voor de stad Antwerpen* Dit was de kern van zijn ant woord „Ik ben uiterst sceptische ge stemd ten aanzien van een der gelijk kanaal. Het past name lijk niet in onze huidige plannen, die uitgaan van het bevaarbaar maken voor grotere schepen van de Westerschelde. Met die plannen zijn wij reeds ver ge vorderd en er is niet aan te den ken, dat de klok kan worden te ruggedraaid. Integendeelde tijd dringt en de aanbesteding van de zeesluis bij Zandvliet dient zo spoedig mogelijk te geschieden'. Zoals men weet is dit plan tot aanleg van een kanaal TerneuzenAntwer- pep enige tijd geleden gelanceerd door de voorzitter van de Zeeuws- Vlaamse Kamer van Koophandel, ir. C. A. L. Horstmaan, die het had op gesteld in samenwerking met de di recteur van de Terneuzense Scheeps bouwmaatschappij, de heer J. F. de Klerk. Vorige maand hebben wij het in den brede gepubliceerd. Het pro ject voorziet in een kanaal voor de scheepvaart vanaf Terneuzen (de oesterput) naar Antwerpen, waar in de Schelde een dam met spuisluizen zou moeten worden aangelegd. Naar het oordeel van de samenstellers zou dit plan, met name voor Antwerpen, vele voordelen met zich meebrengen. Schepen Delwaide evenwel verklaar de ons, dat er géén sprake van kan zijn, dat Antwerpen ter wille van dit nieuwe plan zijn thans uitgezette koerq wijzigt-. Dia koers xvorcifc be* paaid door het bevaarbaar-maken voor grote zeeschepen van de Wes terschelde, met name het Nauw van Batli. „Alles is daarop gerichton ze voorbereidende studies, onze ha venuitbreidingsplannen en vooral ook de bouw van de sluis bij Zandvliet, die de grootste van Europa zal wor den cn dio begin 1960 moet worden aanbesteed", aldus mr. Delwaide. „Aan uitstel denkt in héél België nie mand Een wijziging in deze politiek zou pas dan verantwoord zijn indien de studies van de waterbouwkun digen zouden uitwijzen, dat da Westerschelde niet bevaarbaar ge maakt kan worden voor grotere zeeschepen. „Maar het is duide lijk, dat de onderzoekingen tot dusver de veronderstelling volko men wettigen, dat dit bevaarbaar maken wél kan geschieden", aldus de schepen. „Daarom gaan wij met onze plannen verder Zo den ken niet alleen wij er over, maar ook de regeringsinstanties in Brussel". De lieer Delwaide verzekerde ons, dat (Zie slot pag. 2 kol, 4) keiijk had men te kampen met ern stig gebrek aan druk op de leiding, totdat het pompstation Beegden in greep. In de onder de personeelsverblijvcn gelegen kelders lag een tiental ton kolen geborgen, die eveneens door het vuur werden aangetast. De broeders konden met gebruikmaking van schuimblu5ser3 het vuur daar in zijn opmars stuiten. Rond 800 m2 van ge bouwen en stallen Is door het vuur verloren gegaan. De gebouwen en opstanden waren verzekerd. De scha de is aanzienlijk. Van de 130 jongens, die in het huls verblijven, ondervond geen enkele enig letsel. Rond half vier had de brandweer het vuur bedwongen. Stichting v. d. Arbeid overlegt weer met regering (Van onze Haagse redactie)'. Verschil van mening over de uitleg van de algemene aanwijzing van de regering, die zij als leidraad heeft ge geven aan het college van rijksbe middelaars bij het beoordelen van de ter goedkeuring voorgelegde cao's, is aanleiding voor een onderhoud, dat de Stichting van de Arbeid zaterdag zal hebben met minister De Poos en staatssecretaris Rooi vink. Het verschil van mening betreft voor al de uitleg, die de staatssecretaris heeft gegeven aan het derde punt van de aanwijzing. Hierin is o.a. bepaald, dat in de beginperiode van de loon- differentiatie, naast de in de toekomst te verwachten toeneming van de pro- duktiviteit, slechts rekening mag wor den gehouden met de productiviteits ontwikkeling in de bedrijfstak op de onderneming gedurende het jaar 1959, voor zover deze nog niet in de lonen of andere arbeidsvoorwaarden tot uit drukking is gekomen. Het weer in Europa Volgens de leerrapporten van gisteravond 7 uru: Den Helder, geheel bewolkt 19 gr. Ypenburg, zwaar bewolkt 13 gr. Vlissingen, licht bewolkt 19 gr. Eelde, zwaar bewolkt 19 gr. De Bilt, geheel bewolkt 19 gr. Twente, zwaar bewolkt 20 gr. Eindhoven, hall bewolkt 19 gr. Zuid-Limburg, mist is gr. Helsinki, zwaar bewolkt 11 gr. Stockholm, zwaar bewolkt 13 gr. Oslo, onbewolkt 18 gr. Kopenhagen, onbewolkt 16 gr. Aberdeen, regen 14 gr. Londen, zwaar bewolkt 21 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt 19 gr. Brussel, licht bewolkt 19 gr. Luxemburg, onbewolkt 19 gr. Parijs, onbewolkt 21 gr. Bordeaux, geheel bewolkt 24 gr. Grenoble, geheel bewolkt 27 gr. Nice, regen 24 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 16 gr. Frankfort, zwaar bewolkt J! gr. München, zwaar bewolkt 22 gr. Ziirich, half bewolkt 25 gr. Genève, half bewolkt 25 gr. Locarno, zwaar bewolkt 26 gr. Wenen, zwaar bewolkt 19 gr. Imisbruck, licht bewolkt 24 gr. Belgrado, half bewolkt 25 gr. Athene, onbewolkt 27 gr. VERWACHT... Geldig tot hedenavond WEINIG WIND. Veranderlijke bewolking met in het noorden van het land hier en daar enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke wind. ZON EN MAAN 2£ september Zon op 6.30 onder 18.32 Maan opj onder 15,14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1