PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kroesjtsjew, enthousiast over San Francisco, vliegt naar Iowa 'tls prettig wonen in Middelburgs gestaag groeiende Stromenwijk BILT ECHTGENOTE VAN PREMIER „ONTSNAPTE" AAN POLITIE TEGEN VERDRAG RUSLAND- 0.-DUITSLAND GEEN BEZWAAR MEER KAPITAAL EN BOUW VOLUME NODIG VOOR DE P.T.T. 202e jaargang - no. 224 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per vreok 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 23 sept. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4- Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een tnlnlmun. van 1—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 23 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Voratstr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red. tel. 2425. t tel. 2 „Tocht vain mogelijk onheil gered" De Russische premier is dinsdag per vliegtuig uit San Francisco naar Des Moines in Iowa vertrokken. Hij kreeg op zijn reis door de Verenigde Staten de meest enthousiaste ontvangst in San Francisco, wier inwoners hij „tovenaars" noemde, omdat zij hem, „een vertegenwoordiger van een communistische staat, hebben betoverd". Amerikaanse functionarissen hopen dat de boeren en arbeiders in Iowa de Russische leider met dezelfde beleefdheïd en warmte zullen begroeten. Een van hen zei: „de inwoners van San Francisco redden de tocht van een mogelijk onheil". De zon scheen helder tijdens de tocht van 36 km van het hotel naar het vliegveld, die Kroesjtsjew in een open auto maakte. In opgewekte stem ming ging de premier aan boord van het militaire straalvliegtuig na be dankt te hebben voor het warme welkom dat de stad hem bereid had. Hij noemde San Francisco de beste van alle steden die hij tot nu toe in de Verenigde Staten had gezien. Ongeveer 500 mensen, onder wie de burgemeester van San Francisco, Ge orge Christopher, waren op het vlieg veld aanwezig. Dit in schrille tegen stelling tot Los Angeles waar de hoogste functionaris bij het vertrek de commissaris van politie was die verklaarde ambtshalve aanwezig te zijn. Voor het vertrek van het vlieg tuig onderhield de burgemeester zich nog even met de Russische premier. Kroesjtsjew zal na zijn aankomst in Des Moines het rijke korengebied be zichtigen en met het stadsbestuur di neren. Vandaag zal hij een bezoek brengen aan een maisboerderij te Johnston in Iowa en aan een maisverwerkende industrie. De boerderij wordt gedre ven door Roswell Garst, een oude kennis van Kroesjtsjew, met wie hij in Rusland over maïsbouw van ge dachten heeft gewisseld. Daarna volgt een bezoek aan towa's land bouwhogeschool en proefstation te Ames. Tenslotte reist hij per vlieg tuig naar Pittsburg in Pennsylvanië. Rede Kroesjtsjew had maandagavond aan gezeten aan een diner, dat gegeven werd door de burgemeester van San Francisco, George Christopher, de raad voor wereldaangelegenheden van Noord-Califomië en de „Com monwealth Club". De Russische lei- Weduwenuitkeringen gaan op 1 oktober in (Van onze parlementaire redacteur). De ÏJerste Kamer heeft zich dinsdag verenigd met het wetsontwerp tot verlenging van de werkingsduur van de noodwet kinderbijslag kleine zelf standigen; met een wijziging van de wet buitengewoon pensioen 1940 1945 en met een verhoging met een tijdelijke toeslag van de pensioenen krachtens de wet buitengewoon pen sioen 19401945, waardoor een gun stige regeling in het leven wordt ge roepen voor ao verzetsslachtoffers of voor him weduwen; met enige wets ontwerpen, die het mogelijk maken de uitkeringen krachtens de algemene weduwen- en Wezenwet reeds op 1 op 1 oktober a.s. in plaats van op 1 januari 1960 te doen ingaan. Gesprek over prijsbeleid Binnenkort zullen, naar de Neder landse katholieke middenstand mede deelt, de centrale middenstandsorga nisaties in een apart gesprek met de minister van economische zaken de specifieke problemen bij het prijsbe leid in de middenstandssector bespre ken. Ds. Smits, s.g.p., bedankt als lid van de Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur). De heer C. Smits (s.g.p.) heeft als lid van de Eerste Kamer bedankt, omdat het hem niet langer mogelijk is zoals hij in een brief aan (lc Eerste Kamer heeft meegedeeld zijn beroepswerkzaamheden met zijn Ëarlementiare arbeid te verenigen. >e heer Smits, die zestig jaar is en sinds 6 november 1956 deel van de Eerste Kamer uitmaakte, ïs christe- lijk-gereformeerd predikant in Slie- drecht. der kreeg een ovatie en een applaus van een halve minuut toen hij werd binnengeleid. Kroesjtsjew begon zijn rede met het uitspreken van de hoop, dat de vriendschap tussen de Verenigde Sta ten en de Sowjet-Unie zo stralend en onuitblusbaar als de zon van Califor- nië zal zijn. Bij zijn bezoek aan Californië was ■zijn hart niet alleen door de zon maar ook door de hem ten deel ge vallen ontvangst verwarmd. Kroesjtsjew zei nogmaals, naar naar de Verenigde Staten geko men te zijn met een open hart en de beste bedoelingen. „Ik wil slechts een ding in vrede en vriendschap leven met U en de andere volken". De Russische leider pleitte ander maal voor totale ontwapening en zei, dat de beste manier om oorlog te voorkomen natuurlijk de vernietiging van alle middelen tot het voeren van oorlog is. Kroesjtsjew zei, reeds „openhartige besprekingen" met president Eisen hower over internationale vraagstuk ken, die de wereld verdelen, begon nen te zijn. Hij hoopte, dat een twee de reeks besprekingen met de Ame rikaanse president, die vrijdag be- (Zie slot pag3 kol. 3) HERTER TEGENOVER JOURNALISTEN: Mits Westelijke rechten in West-Berlijn worden gehandhaafd De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Christian Herter heeft dinsdag tegenover een aantal correspondenten die geaccrediteerd rijn bij de Verenigde Naties ver klaard dat do Verenigde Staten geen bezwaar hebben tegen een overeen komst tussen de Soivjet-Unie en Oost-Duitsland mits de rechten van het Westen in Berlijn maar worden gehandhaafd. Hij voegde er aan toe dat hij niet het gevoel had dat cr sinds do conferentie van Genève eni ge vooruitgang was geboekt in de kwestie Duitsland. Postfabriek Het nieuwe gebouw wordt door de directie zelf reeds aangeduid als „postfabriek", omdat alles er zo gemechaniseerd is, dat men zich in een grote fabriek met ontzag wekkende machinerieën waant. Philips bedrijfsapparatuur N.V. heeft het gebouw, dat ruim 104 m lang is bij een breedte van 36 m en een hoogte van 57,50 in, voorzien van een installatie voor bedrijfstelevisie, de grootste ooit door dit concern geleverd. Met be hulp hiervan kan de doorstroming van de poststukken langs de ge mechaniseerde transportbanden van een centraal punt uit stap voor stap worden gecontroleerd en gedirigeerd. Het hoofdgebouw bestaat uit een begane grond en zes verdiepingen, de vleugels zijn echter uitgevoerd met 14 etages. Er zijn directe ver bindingen met alle perrons op het station en men beschikt zelfs over een eigen zijperron, waar speciale wagons ter lossing of lading kun nen worden neergezet. Dinsdagmiddag om twee uur is het districtspostkantoor officieel in gebruik gesteld door de minis ter van verkeer en waterstaat. „Misschien dat er iets uit de bespre kingen tussen Kroesjtsjew met pre sident Eisenhower komt", aldus Her ter. Hij zei dat het „nutteloos" zou zijn de kwestie Duitsland tot onder werp van een topconferentie te ma ken als de Russen niet wat meer toe willen geven en als er geen spraké meer zóu zijn van dreiging. De be sprekingen met de Russen blijven telkens hangen omdat de Russen klaarblijkelijk de Westelijke rechten in Berlijn van de kaart willen vegen. Herters nadruk op dit punt schijnt te bevestigen dat Eisenhower als mi nimum-eis aan Kroesjtsjew wil stellen dat de Russen de Westelijke rechten in Berlijn erkennen. Waarnemers verwachten dat het van deze erken ning af zal hangen of Eisenhower met een topconferentie akkoord zal gaan al dan niet. H Dinsdagmorgen is prinses Bea- trix op de luchthaven Schiphol teruggekeerd van haar bezoek H aan de Verenigde Staten. Haar moeder, koningin Juliana li informeerde belangstellend H naar haar ervaringen. p Voor verslag zie pagina 3. De Gaulle stuurt afgezant naar Algerijnse rebellen "Uit goed ingelichte bron wordt ver nomen dat De Gaulle een van zijn medewerkers naar Tunis beeft ge stuurd om met de Algerijnse rebel len te praten, terwijl deze bezig zijn een antwoord te formuleren op liet plan-De Gaulle voor Algerije. Volgens de zegslieden is deze afge zant Georges Pompidou, 48, die ka binetchef was van De Gaulle toen deze in januari het premierschap neerlegde. Pompidou keerde toen in het particulier bankbedrijf terug. Volgens de zegslieden heeft Pompi dou niet de opdracht te onderhande len. Veeleer is zijn taak de rebellen opheldering te geven betreffende ze kere details van het plan-De Gaulle, waarschijnlijk op indirecte wijze. Verleden week woensdag heeft De Gaulle een plan voor Algerije ont vouwd. Sedertdien heeft de „voorlo pige Algerijnse regering" bijna non stop in Tunis vergaderd om een ant woord op te stellen. In zijn aanbod heeft De Gaulle duidelijk gemaakt dat bij nooit met de rebellenregering zou onderhandelen. PROF. IR. G. H. BAST Mechanisatie moeilijk door grote variatie Bij de opening van het dlstrictspost- kantoor te Rotterdam wees prof. ir. G. H. Bast. directeur-generaal der P.T.T., er onder meer op, dat hoewel P.T.T. voor zijn voornaamste dien sten de vraag niet stimuleert maar veeleer tracht af te houden, P.T.T. desondanks niet aan de vraag kan voldoen. Hierin ligt naar het oordeel van prof. Bast een ernstige waar schuwing. De P.T.T.-diensten moeten kunnen meegroeien met alle geledingen van onze nationale economie. Dit klinkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar men verstaat de consequenties ervan niet altijd. Om in nieuwe wijken tijdig postin- richtingen en telefooncentrales te hebben en om in de bestaande wij ken de groeiende behoefte op te van gen, moet zoals reeds bij herha ling betoogd is P.T.T. grote inves teringen kunnen doen en dit zou ja ren vooruit moeten geschieden. De directeur-generaal wees voorts op het facet van de menselijke ar- ER ZIJN THANS ISO WONINGEN GEREED Ruim 600 t.Slromenwijkers wonen er thaïis reeds in de J5>) woningen van Middelburg „jongste" stadsdeel. Dag op dag zien die honderden de Stromen- wijk gestadig groeien. Het, gonst er dan ook van de acti viteiten, die alleen al 80 tim- merlieden, metselaars en aan brengers er veroorzaken. Ne-C genhonderd woningen zal deze wijk in de toekomst omvatten, waarin 4000 tot, 5000 Middel burgers kunnen 'Wonen. (Foto P.Z.Ü.). IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUUIIIIIIUIU1IIIIIUIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIII Bewoners missen tuintje en.... bus •t IS PRETTIG WONEN in Middelburgs Stromenwijk. Tot die conclusie zijn we gekomen na een aantal vraaggesprekjes met béwoners van dit gestaag groeiende „dorp van de stro men" aan de zuid-westkant van de Zeeuwse hoofdstad. Vanzelf sprekend blijven er altijd nog kleine wensen, maar zowel de flatbewoners als de veelal trotse jonge vaders en moeders in de etage- en eengezinswoningen verklaarden het er best naar hun zin té hebben. De „Stro- menwijkers" voelen zich vrij en dat is 'best te begrijpen als men weet, dat er velen zijn, die ja renlang ingewoond of in nood woningen gehuisd hebben, daar naast zijn de jongere bewoners de koning te rijk met een eigen „home", ze. genieten vooral deze zomer volop van de zon, ze hebben een groen- en ook bosrijke omgeving dicht bij de hand en ook heeft een flink aan tal de weg reeds gevonden naar de talrijke verenigingen, die hun ijverige „buren" van 't Zand hebben gecreëerd. Kort om, deze Middelburgse ingezete nen wonen min of meer in een zelfstandig groeiènd dorp, maar ze behoren volledig; bij de stad^ De afstand naar liet koopcentrum is voor de ouderen wel eens een obstakel, dat men spoedig met een luis hoopt te kunnen overbruggen. Dat is overigens een wens, die evenzeer bij bewoners van andere buitenwijken leeft. Voorlopig zul len echter fiets en brommer in de zen nog wel hun voortreffelijke diensten moeten bewijzen. Wat nog meerderen echter een nog groter gemis vinden is het ontbre ken van een tuintje... De Stromenwijk groeit dus. Tiental len straten zijn er al aangelegd, dwars door het gebied, waar eens een wijk van 900 huizen zal staan Het gonst in dit gebied van 's mor gens tot 's avonds van de bedrijvig heid. In de Mosselkreekstraat wordt gebouwdeen knarsende betonmo len maalt tonnen cement, die arbei ders in de bekisting storten voor de 52 woningen van liet Mijnwerkers fonds. Aan het eind van de Wester- scheldesti-aat wordt door metselaars en timmerlieden gewerkt aan de der de fase in de bouw van de 336 wo ningwetwoningen. Een flat van 30 woningen en 2 van 12 groeien daar gestadig naar hun voltooiing. Ook grote werken Tegenover ile Keetenstraat, slechts begrensd door enkele ho pen grond, zijn tientallen beton nen palen de grond in gedreven. Straks gaan daar ook de timmer lieden en metselaars aan het werk. In de Waal- en Rijnstraat wordt gemetseld aan 30 eengezinswo ningen en thans komen ook de grote bouwwerken op gang. Men is al bezig aan twee scholen en aan een project van zes winkels. Met geen mogelijkheid is echter te zeggen, wanneer de eerste SS6 woningen gereed zijn, zo vertelde ons de heer E. Dingemanse, uit voerder ran aannemer J. G. Broek. Het is steeds maar afwachten wanneer de vergunningen voor de (Zie slot pag. 2 kol. 5 beid, die naast werk- ook woon ruimte nodig heeft. Per 6000 woningen zijn er gemid deld, voor de verzorging met P.T. T.-diensten, 125 P.T.T.-ambtenaren nodig (40 bestellers, 40 telefoon ambtenaren, 3 telegraafambtena ren, 8 giroambtenaren, 2 spaar bankambtenaren en 32 ambtenaren van verschillende aard). Deze mensen hebben zelf 80 tot 90 woningen nodig en een passend aan tal kubieke meters werkruimte voor zichzelf en hun machinerie. Daarvoor is bouwvolume nodig, ook in die plaatsen in het westen, waar dit arti kel schaarser is dan elders. In het algemeen zal, omdat P.T.T. plaatselijk werkt, daar waar de be volking groeit ook het aandeel van P.T.T. in het bouwvolume moeten toenemen. Over de voortschrijdende mechanise ring van de post zei prof. Bast, dat iedereen, die achter de schermen ge keken heeft bij do postdienst, beseft moet hebben, dat mechanisering van posthandelingen bijzonder moeilijk is als gevolg van de oneindige variatie in aard, vorm en omvang van het aan de post toevertrouwde materiaal. Het moet daarom geenszins uitgeslo ten worden geacht, dat de posterijen op do duur een beroep op het publiek zullen moeten doen om tot enige standaardisatie van de afmetingen van een deel der post te komen. Voortgang van de mechanisatie acht spreker namelijk onontkoombaar om in de toekomst de steeds aanzwellen de stroom binnen de gewenste tijd te kunnen verwerken. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gisteravond 7 uur: Den Helder, zwaar bewolkt 19 gr. Ypenburg, zwaar bewolkt 19 gr. Vtissingen, geheel bewolkt 19 gr. Eelde, zwaar bewolkt 20 gr. De Bilt, zwaar bewolkt 21 er. Twente, zwaar bewolkt 21 gr. Eindhoven, geheel bewolkt 18 er. Zuid-Limburg, motregen 15 er. Helsinki, half bewolkt 13 gr. Stockholm, zwaar bewolkt 15 gr. Oslo, licht bewolkt 15 gr. Kopenhagen, regenbui 17 er. Aberdeen, regenbui 17 er. Londen, zwaar bewolkt 20 ér. Amsterdam, half bewolkt 19 gr. Brussel, licht bewolkt 17 gr. Luxemburg, regen 22 gr. Parijs, zwaar bewolkt 25 gr. Bordeaux, onbewolkt 28 gr. Grenoble, half bewolkt 26 gr. Nice, licht bewolkt 24 gr. Berlijn, licht bewolkt 19 ^r. Frankfort, regen 19 gr. München, half bewolkt 25 gr. Zurich, onbewolkt 25 gr. Genève, licht bewolkt 26 cr. Locamo, licht bewolkt 24 gr. Wenen, zwaar bewolkt 27 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 27 gr. Belgrado, onbewolkt 26 gr. Athene, onbewolkt 26 gr. Rome, licht bewolkt 27 gr. Ajaccio. onbewolkt 28 gr. VERWACHT. Geldig tot hedenavond ZONNIGE PERIODEN. Droog weer met zonnige perioden en een zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. Middagtemperatu- ren van 18 tot 21 graden. ZON EN MAAN 24 september Zon op 6.27 onder 18.36 Maan op 22.46 ondec d.3.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1