PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Knoop dit in *32 uw oor'. halfzwaar^ Waar zijn onze schepen? KAAS HET BLONDE GEVAAR PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1959 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Afbrokkelend en zonder animo De beursstemmlng was donderdag niet erg opgewekt want terwijl New York een licht herstel had laten zien liepen hier de koersen achteruit. Men schreef dit voornamelijk toe aan gebrek aan kooplust en aan het aarzelende verloop van de Westduitse beurzen, waar even eens de gang er uit is en de vaste stem ming van woensdag weer verdwenen was. T-i opzichte van de voorbeurs stelde het Damrak heel erg teleur. In de och tenduren n.l. konden de vorige slotkoer- sen van de Internationale waarden me rendeels behouden blijven, donderdag- middag echter werd al terstond lager Ingezet, waarna de koersen geleidelijk verder afbrokkelden. De affaire was eveneens teleurstellend en dit droeg er mede toe bij om de merendeels flauwe stemming te accentueren. Zo waren Philips op G36 een viertal punten lager, Unilever zakte in tot be neden 640 terwijl Aku zich aanvankelijk nog goed handhaafde maar daarna terug liep tot 369. Kon Olie was in Amerika dollar lager en op dit niveau bewoog zich ook de Amsterdamse koers, n.l. rond om de f 160. In alle hoeben was het zeer stil, men neemt een afwachtende houding aan en weet op het ogenblik bepaald niet In welke richting men zich moet oriënteren. Vooral de Amerikaanse staalstaking blijft een factor waarmee terdege rekening wordt gehouden en die op de Amerikaanse markten zeer rem mend werkt. Het bestuur van de Bandar Rubber en Bandar Oliepalmen heeft bekendgemaakt dat een bod op de aandelen is te ver wachten. In verband daarmee werd hier in donderdag geen notering opgemaakt. Het verslag van de Senembah opende weinig nieuwe perspectieven. Overigens was de cultuurafdeling weer zonder belangstelling en was de koop lust voor Amsterdam Rubber verdwe nen. Vandaar dat de koers weer afbrok kelde. Ook Deli bleef niet gehandhaafd. De scheepvaartmarkt was eveneens on- geanlmeerd en luier. Onder de lokale industrieën blijft de belangstelling gericht op aandelen Wes- sanen die donderdag weer iets hoger werd geadviseerd nadat zij woensdag reeds tot 270 waren opgelopen. Aandelen Kempkes meubelfabrieken daarentegen werden lager geadviseerd op het be richt over de voortgezette dalende omzet. Zeer stil ging het ook toe in de afdeling van de Nederlandse staatsfondsen waar alleen de Staffellening vast gestemd was. Met 1 Van Nelle's .Afternoon" theebuiltje (groot formaat) zet minstens 5 koppen krachtige, geu rige thee. 'n Hele pot vol voor nog geen 5 cent! Dat is das minder rian 1 cent per kop! Ihee zetten met .Afternoon* thee builtjes is ideaal! Snel, gemak kelijk èn.... proper! Doe 't ook! Bestel ze direct: VAN NELLFs „Afternoon" theebuiltjes (groot formaat) doos van 20 stuks 98 ct Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN New York 3.777/s—3.78%; Montreal 3-903.98%; Parijs 77.02%—77.12% Brussel 7.55—755%; Frankfort 90.31 -90.36; Stockholm 73.02—73.07; Zü- rich 87.33—87.33; Milaan 60.89%— 60.94'/.; Kopenhagen 54.78%-54.83'/2; Oslo 52.94—52.99; Wenen 14.64%— 14.65%; Lissabon 13.21—13.22%; An kara 3.76%—3-77%; Praag 52.84— 52.94. SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ De 4% pet. lening Bank voor Nederland se Gemeenten werd onveranderd geadvi seerd op 100. Deze wordt te zijner tijd door elkaar verhandeld met de lening waarvan donderdag het prospectus is verschenen. Inmiddels hebben Amster dam en Rotterdam definitief het voorne men aangekondigd van een 4% pet. le ning tegen 99 pet. Prolongatie 3 pet. sept. 17 eept. 98J3gb 98% 90 92tfgb 93% gb 16 Nederland 1959 (4%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1955 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1962-64 3 Ned. Indië 1937 3 6% Woningbouwlening 1957 Nat. Handelsbank Ned. Handelmij. Alg. Kunstzijde Unie Berghs' en Jurgens Calvé-Delft Hoogovens n.r. Ned. Kabeliabriek Philips Unilever Wilton-Feij en oord Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland Ver. H.VA. Mij. N.V. Deli Mij. Bank van Ned. Gem. 4% Bank van Ned. gem. 0-5-10 Van Berkels Patent Centrale Suiker Kon. Mij. De Schelde N.B. Intern. Nickel American Motors Anaconda Baltimore en Ohio Bethlehem Steel General Motors Kennecott New York Central Republic Steel Shell Oil Comp. Tide Water U.S. Steel Nat. Can. Corp. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES 15-9 16-9 17-9 Intern, concerns 441.48 441.66 439.15 Industrie 228.18 228.86 228.32 Scheepvaart 156.08 156.52 154.99 Banken 184.69 185.22 182.28 Indon. Fondsen 136.15 13655 135.43 Algemeen 307.24 307.56 305.78 91% 92 97Agb 97 A 98Hgb 98!?gb 97% 97% 110 109% 162% 161% 245gl 240gb 372% 369 281 230 640 636 573gb 563 405gb 407gb 638gb 636% 643% gb 641 211% 214 162.50 162 99 98 164 162% 129% 129 150 141% 140% 163 1G7 149% 149% 169.90 169.40 99 98 A 127% 272gb 272gb 265% 264 224 94 94% 60% 51% 62 61% 42 55% 55% 54% 54 A 28% 28% 77 %b 77% 74% 74% 23% 23% 102% 102 8% 9 Malaise in zeescheepvaart bedrijf duurt voort De malaise in het zeescheepvaart bedrijf, die na de beëindiging van de Suez-crisis inzette, duurt nog steeds voort. De marktvrachten in alle sec toren van do wilde vaart bewegen zich, niet kleine fluctuaties, op een ongekend laag niveau, dat voor de meeste schepen geen rendabele ex ploitatie toelaat. Aldus deelt de mi nister van verkeer en waterstaat me de in zijn toelichting op de begroting. Het door het koninklijk zeemanscol lege „De Groninger Eendracht" en de bond van werkgevers in de kust vaart in samenwerking met de Duit se zusterorganisatie uitgewerkte vrachtenschema werd op 1 december 1959 onder de naam „European Tramp Schedule" (Eutra) in werking gesteld. Het schema verwierf de goedkeuring van de „Baltic and in ternational maritime conference", terwijl hier te lande en ook in Duits land medewerking werd toegezegd van de scheepshypothekenbanken, die immers bij de financiering van het kustvaartbedrijf zo'n belangrijke plaats innemen. Ook de Scandinavi sche redersorganisaties betuigden hun instemming. Het is teleurstellend te moeten constateren, dat deze po ging tot het saneren van de markt inmiddels door gebrek aan voldoende blijvende steun der bedrijfsgenoten is mislukt. Een verheugend verschijnsel acht de minister de bij verschillende rederijen optredende tendens tot verbreding van de basis van het bedrijf door de activiteit te rich ten ofwel op een voor deze rede rijen geheel nieuwe tak van het scheepvaartbedrijf, zoals de tank vaart en de vaart met grote sche pen voor droge lading, of wel door zich in nieuwe vaargebieden te be geven. PREMIELENINGEN Amsterdam 1951 89% Breda 1954 841 82 Eindhoven 1954 82% S3 Den Haag 1952 I 88% Den Haag 1952 H 88% Rotterdam 1952 n 90% 90% Rotterdam 1957 98% 98% Utrecht 1952 92 Amsterdam 195G I 82 82% Amsterdam 1956 II 92% 92% Amsterdam 1956 II 92% 92% Amsterdam '33 (C. en A.) 95% Alkmaar 1956 82 82 dié is het toch maar! Ook in Virginia en American KELLIA 18 to Sydney verw OLOEKERK IS 600 m. V. OMMENKERK 16 v. Yokohama Shanghai. ORANJEFONTEIN 16 V. La» KORENIA 16 V. L. KRYPTOS 16 Uu: 17 Beyrouth. CASAMANCE 16 Finiaterro n Rotterdam. v. Ballkpapan r SOMMELSDIJK 16 V. R'd STAD ROTTERDAM 16 C i Hort» n. New DRENTS 16 dw. Oporto n. LUTTERKERK 17 te MAASKERK 17 V. I n. Koopstad. MARON 17 to Natsa MELISKERK IS Kor v. Marocoiba HOOGKERK 16 v. Cebu WESTLAND JAPARA CK.R.t KAMPERDIJK 1 !SS COMMANDER 1 AMSTERDAM 16 WOENSDRSCHT 1 grote dozen 1.'s tot 1.™ Proef de meest verkochte kaas in Zwitserland Vraag ernaar en let op de rode band met de witte letters GERBER. Dan krijgt u de échte, luchtdicht verpakt! :en gezeine ïanmie- w samenspel: Gerber spelstukjes roggebrood A Camembert bij wijn! met Gerber Hamkaas de fijnste kaas uit Zwitserland Importeur Fa. E. van Vliet Ezn., ran Breestraat 185. Amsterdam, Tel. 020-722720 1279. Peinzend staarde pi loot Storm naar de uitge teerde Indianen, die zwij gend en gedwee de aanwij zingen van hun meesters volgden. Hun bewegingen waren bijna mechanisch, als stonden zij onder een hypnotische dwang. „Arme stakkerds" dacht Arend. „Het zijn eenvoudig leven de robots. Maar ik vraag me af, wat dat nu eigenlijk voor spul is, dat zij uit de grond halen. Dit landschap is helemaal niet vulkanisch en toch zitten wij hier mid den in een reusachtige kra ter. MmMaar wacht eensHet is natuurlijk ook mogelijk, dat op deze plaats een reusachtige meteoorsteen is neergestort. Wie weet miljoenen jaren ge leden toen de aardkorst, nog nauwelijks tot rust gekomen was. Maar dat moet dan wel een flinke knaap geweest zijn om zo'n gewel dige indruk in de aarde achter te laten. De krater van de meteoriet die ongeveer een hal ve eeuw geleden in Siberië neerstortte, heeft een gat geslagen, dat nog niet half zo groot is". KERKNIEUWS Zilveren ambtsjubileum ds. W. v. Griethuijsen Ds. W. van Griethuijsen, Nederlands hervormd predikant te Numansdorp, hoopt woensdag a.s. zijn zilveren ambtsjubileum te vieren. De jubilaris werd op 12 januari 1910 te Staphorst geboren. Na aan de rijksuniversiteit te Utrecht theologie te hebben gestu deerd, werd hij in 1934 door het pro vinciaal kerkbestuur van de provincie Drente toegelaten tot de evangelie bediening in de Ned. herv. kerk. Op 23 september 1934 werd kandidaat Van Griethuijsen bevestigd in zijn eerste gemeente, Lopikerkapel (ring IJsselstein), vanwaar hij een beroep aannam van de Ned. herv. gem. te Sint-Annaland. Op zondag 23 maart 1938 werd ds. Van Griethuijsen be vestigd te Sint-Annaland door ds. J. Batelaan, toen Ned. herv. predikant te Stavenisse. Tijdens zijn ambtsbe diening te Sint-Annaland zijn er twee onderbrekingen geweest, namelijk de evacuatie en de tijd, dat hij in In donesië werkzaam was als legerpre- dikant. Tijdens de evacuatie woonde ds. Van Griethuijsen te Bergen op Zoom en te IJhorst, terwijl hij hulp diensten verrichtte door heel West- Brabant. Eind mei keerde hij weer terug naar Sint-Annaland, waarna hij tijdelijk afscheid van de gemeente nam, in verband met zijn vertrek naar Indonesië. In de loop van 1949 werd er een beroep op hem uitge bracht door de kerkeraad der ge meente Numansdorp, ten gevolge waarvan ds. Vaft Griethuijsen op 11 december 1949 voorgoed afscheid nam van de gemeente Sint-Annaland. Op 18 december werd hij te Numans dorp bevestigd, waar hij nu nog steeds werkzaam is. Tijdens zijn ambtsbediening in Sint-Annaland heeft vooral het jeugdwerk zijn be langstelling gehad. Hij richtte hier een kring van jonge lidmaten, „Jong Hervormden", op. welke vereniging thans nog voortbestaat onder de naam „Bijbelkring". Zijn ambtsbe diening te Numansdorp moest hij verleden jaar onderbreken, tengevol ge van een aanrijding, waarbij hij een dubbele schedelbasisfractuur op liep. Hij moest in het ziekenhuis te Rotterdam worden opgenomen, waar hij als door een wonder weer genas. Thans verricht ds. Van Griethuijsen, hoewel nog niet geheel de oude, weer de dienst aes woords te Numansdorp. REMONSTR. BROEDERSCHAP. Benoemd tot predikant-directeur van het diaconessenhuis te Hilversum, dr. L. J. van der Lof te Amersfoort, die deze benoeming heeft aangenomen en tegen 1 december ontslag heeft gevraagd uit de dienst der broeder schap. GEREF. KERKEN Beroepen te Ylst H. J. van Boggelen kandidaat te De Bilt. Beroepen te 's-Gravenmoer A. K. Langedijk kandidaat te 's-Graven- hage. VRIJE EVANGEL. GEMEENTE Beroepen te Velp C. Zijlstra te Fra- Advertentie) Huisvrouwen zijn het eens... op het punt van lekker koken. Lekker koken wil zeggen Maizena Duryea gebruiken voor het binden van groenten, soepen en sausen. DETECTIVE-ROMAN DOOR BERKELEY GRAY 15 Bij een kromming zag Norman het liuis pas, grote groepen bomen had den het tot nu toe voor hem verbot gen gehouden. De hall was hel ver licht, maar de ramen op de tweede verdieping waren donker, er scheen alleen maar een zwak licht door een paar benedenramen aan de zijkant van het huis. Vóór het terras dat om het huis heen liep, bevond zich een brede strook grond, waar een kleine auto gepar keerd stond. Toen Norman er voorbij liep, zag hij dat het een oude Austin was. De oprijlaan kwam uit op een prach tige tuin met grote grasvelden. De tuin was zo mooi aangelegd dat hij iemand anders geïmponeerd zou heb ben, maar Norman hield niet van dergelijke symmetrische parken re deden hem altijd aan moderne badplaatsen zoals Brighton, denken Nu niet bepaald de automobiel die men voor het huis van mr. Rodney FYeane vernacht zou hebben. Een minder prettige gedachte ging door 1 heen. „Dat moet niet", mompelde hij. „Het ziet er uit of de Baas vanavond niet thuis is dit lijkt me liet auto'tje van een vriend van een der bedien den. Freanes kennissen zouden met zo'n oud karretje niet gezien willen worden." Hij drukte op de bel die met het ge luid van een gong door het huis galmde. Terwijl hij wachtte hoorde hij duidelijk muziek uit een van de kamers komen. Soms, gedragen door een koele nachtwind, leek het of de tonen uit de tyin kwamen. Niemand kwam naar de voordeur, dus belde Conquest nog eens, ditmaal zijn vinger op de bel houdend. De melodieuze gong klingelde vrolijk door het huis maar braent geen enkel teken van leven. „Vreemd!", mompelde Norman. Het verbaasde hem dat de bedienden van zo'n groot huis zo laks waren. Hij liep over het terras de hoek van het huis om. De muziek had nu op gehouden en hij kon een zwakke stem horen - een radio hoogstwaar schijnlijk. Een eindje verder stonden de verandadeuren wijd open en het was duidelijk dat de geluiden uit die kamer kwamen. „Zelfs al zou de butler naar een radioprogramma zitten luisteren, dan moesten er toch nog andere bedien den rondlopen", mompelde Conquest kwaad. „Dit is bespottelijk." Hij begon nu op de voordeur te ha meren, tegelijkertijd ook op <2s bel drukkend, maar er kwam geen ant woord. Het huis bleef stil. ook de muziek had nu opgehouden. Conquest liep naar de openstaande deuren. Hij was net in het goede hu meur om de butler, of wie het dan ook was, te vertellen dat hij naar de drommel kon lopen. Zware, toegetrok ken gordijnen beletten hem naar bin nen te kijken, maar hij hoorde een mengeling van stemmen. Een vrou wenstem zong en twee mannen zaten te praten. Het gezang werd ineens zachter, zodat Norman de twee man nen nu duidelijk verstaan kon. Ie mand moest de radioknop wat omge- draaid hebben. „Dit is werkelijk iets wonderbaar lijks, Appleton", zei een stem die Norman direct als de stem van Rod ney Freanc herkende. „Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien." „Ik dacht wel dat het een verrassing voor U zou zijn, mr. Freane", ant woordde een zachte beschaafde stem „Ik had wel een of andere sensatie verwacht, na al je verhalen", zei Freane. „Maar dit is fantastisch He lemaal geloofde ik je verhalen niet. Ik bedoel dit niet als een belediging, Appleton. Ik wist alleen hoe enthou siast je over je toestel was en dacht dat je misschien overdreef. Maar ik zie nu dat je dat allerminst gedaan hebt-" Norman Conquest stond inwendig te lachen. Alles verliep heel anders dan hij verwacht had en van zoiets ge noot hij altijd. Hij moest en zou uit zoeken wat dat fantastische toestel was; zijn nieuwsgierigheid deed hem voorzichtig naar binnen stappen. Ge ruisloos gleed hil zijwaarts totdat hij om het gordijn neen kon gluren. Hij nam het hele tafereel in éen blik op. Het was trouwens een doodgewoon tafereeltje. Er zaten twee mannen in gemakelijkc stoelen voor een televi sietoestel. Er werd een of andere re vue vertoond; men zag een rij meis jes dansen en de muziek op de ach tergrond was ritmisch en vrolijk. Wat Conquest echter direct opviel was het grote verschil met alle an dere televisietoestellen: het beeld was prachtig gekleurd'. De kleding van de meisjes, hun gezichten, hun overige apntrekelijkheden, en ook de entou rage waren in kleur! Het was geen felle, lelijke kleur zoals van zoveel moderne films, de kleuren waren zo natuurlijk dat Norman het gevoel kreeg of hij door een raam in een tropische tuin keek. „En deze uitvinding van jou is ge schikt voor ma8sa-produktie!", zei Freane met een opgewonden stem „Dat heb je me tenminste gezegd. Appleton „We moeten er alleen nog een fabriek voor vinden." „Er kunnen nog enkele tekortko mingen zijn. „Er waren tekortkomingen, mr. Freane. Honderden", zei de tandere rustig. „Het heeft me tien jaar ge kost om die tekortkomingen weg te werken de een na de andere aeed zich voor. Dit beeld, waar U nu naar kijkt, is het resultaat van tien jaar experimenteren. Twee jaar geleden gaf ik het bijna op, nadat ik mijn laatste gespaarde geld er aan besteed had. Gelukkig ontmoette ik U toen, en het is alleen uw vrijgevigheid ge weest „Tut, tut!", onderbrak Ffeane hem ongeduldig. „Ik heb je toen financi eel geholpen omdat ik vertrouwen in dit hele zaakje had. Ik verwachtte dat het geluken zou en was van avond dan ook op een verrassing voorbereid, maar zoiets als dit over treft toch mijn verwachtingen. De kleuren zijn helder en toch natuur lijk. Kunnen er zich nog fouten voor doen?" „Niet rneer dan op andere televisie toestellen." „En de kosten?" „Die vallen erg mee, vergeleken met het ongekleurde beeld." „Niet t.e begrijpen! Experts hebben me toch altijd gezegd dat er voor een gekleurd beeld éen gecompliceerd sy steem nodig is, met speciale fototoe stellen in de studio's", zei Freane. „Je hebt het onmogelijke bereikt, Ap pleton, want de camera's die op het ogenblik in Lime Grove gebruikt worden zijn de gewone .standaard- exemplaren. Hoe werkt je systeem?" „Om U dat uit te leggen zou ik te veel in technische details vervallen, mr. Freane", zei Appleton. „Er zijn geleerden die met 'n camera geëx perimenteerd hebben waarmee de film door een drie-kleurenfilter geno men wordt de kleuren worden door een sneldraaiende schijf gescheiden. Er zijn andere geleerden die een groot aantal kleine stipjes,, 'die ge voelig voor kleur zijn, op de grote lamp aangebracht hebben. Laat ik U zeggen dat mijn systeem zo'n beetje deze laatste methode volgt. Maar het enige wat U wereklijk zal interesseren is dat mijn experimen ten nu het punt bereikt hebben wa>r mislukking werkelijk onmogelijk is, zoals U zelf zien kunt", zei hij op het beeld wijzend. „Dit is iets zeer belangrijks, Apple- ton!", zei Freane, met een nog steeds van opwinding trillende stem. „Iets belangrijkers heb eigenlijk nog nooit onderhanden gehad. Je hebt me verschillende keren verzekerd dat ik de enige ben die je geheim kent, Dat is toch zo?" „Ik heb U miin woord al gegeven", zei de andere koud. „Ik bedoelde het niet als een beledi ging. Appleton", zei Rodney Fi-eane. „Jij bent een geleerde, ik ben een za kenman. Ik geloof niet dat jij in de verste verte begrijpt hoe gevaarlijk het zou zijn als iets hiervan zou uit lekken. Ik ben dus de -uiig man die dit experiment gezien afgezien van jezelf natuurlijk?" ,,Ja." „En dit toestel is enig in zijn soort?" „Ja." (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8