Voorlopig geen aanbouwplannen bij de marine in overweging Tekko Taks en de Atoompantoffels BEN ESSING 00K IN HOGER BEROEP IN HET GELIJK GESTELD INVENTUM blankenheym KLMffl uit de ETHER 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 SEPTEJ 1BBR 1959 Meer inzicht wenselijk over toepassing van kernenergie (Van onze parlementaire redacteur) In de komende jaren zullen behalve twee in aanbouw zijnde onderzeeboten nog twee andere onderzeeboten moeten worden gebouwd, om het benodig de aantal op peil te houden. De minister van defensie is echter met de voormalige minister van oorlog en marine van mening, dat verdere aan bouwplannen eerst kunnen worden overwogen, nadat een meer duidelijk in richt in de financiële en technische mogelijkheden voor Nederland van de toepassing van kernenergie voor de voortstuwing van schepen zal rijn verkregen. De ontwikkelingen op dit gebied worden dan ook voort durend nauwlettend gevolgd, terwijl van geboden gelegenheden om terzake meer kennis te vergaren, gebruik wordt gemaakt. Aldus de memorie van toelichting op de begroting van defensie (afd. Kon, Marine) voor 1960. De aanbouw van de 16 vervangen de ondiepwatermijnenvegers en van de 2 vervangende onderzeeboten verloopt regelmatig. In de komende laren moet vervanging plaats heb ben van enige oudere fregatten en onderzeeboten. Teneinde het voorbe reidend tekenwerk voor de fregat ten te kunnen doen opvangen, is op de nieuwe begroting een bedrag van t 150.000 opgenomen. Het in de memorie van toelichting op de marinebegroting 1959 vermelde overleg met de Amerikaanse rege ring inzake de modernisering van de kruisers, heeft geresulteerd in de toezegging, dat een volledig geleide- wapensysteem met bijbehorende pro jectielen zal worden geleverd. De kosten van inbouw korhen voor Ne^ derlandse rekening. De modernisering van Hr. Ms. „Ka- rel Doorman" heeft aan alle daaraan gestelde verwachtingen voldaan. Hierdoor wordt het mogelijk, ter be strijding van het onderzeebootge- vaar, de vliegtuigen van het type „Avenger" te vervangen door de meer moderne, S 2 F vliegtuigen. Prinses Beatrix plant bol bij Tuxedo Prinses Beatrix heeft donderdag de eerste bol geplant in een bloemen tuin bij Tuxedo in de staat New- York, "waar het komende voor jaar, als de tuin voor het publiek wordt opengesteld, twee miljoen bloembollen zullen bloeien. Ten gerieve van de persfotografen plantte de prinses een tweede bol. Een orkest bracht Nederlandse me lodieën ten gehore. Het was zon nig maar koel weer. De prinses droeg een lichtbeige wollen jas. Zij heeft later een bezoek gebracht aan de militaire academie te West Point en aan generaal George Washingtons vroegere hoofdkwar tier te Newburgh. In die plaats heeft zij de lunch gebruikt. Na de lunch heeft de prinses thee gedronken met studenten van Vassar College, een meisiesuni- versitelt, en een bezoek gebracht aan mevrouw Franklin Roosevelt. Pensioenen slachtoffers van verzet verhoogd (Van onze parlementaire redacteur) Do toeslag op het pensioen van de verzetsslachtoffers dat zijn de pensioenen krachtens de wet buiteu- gewoon pensioen 1940-1945 wordt verhoogd van 86,5 procent tot 64 procent. De Tweede Kamer heeft donderdag een wetsontwerp met de- zo strekking aangenomen. Do verhoging acht de regering nodig en de Kamer was het daarmee vol ledig eens, omdat de kosten van het levensonderhoud en de lonen en sa larissen sinds de vaststelling van het toeslagpercentage op 36,5 aanzien lijk zijn gestegen. Er is een bedrag mee gemoeid van f 3.500.000. Tevens keurde de Kamer een wets ontwerp goed, dat de berekenings methode van de wet buitengewoon pensioen 1940—1945 voorzover het weduwen van verzetsslachtoffers be treft enigszins wijzigt. Daardoor komt het maximum weduwenpen- sioen op f 5365.— per jaar, exclusief de toeslag. Van de in te voeren ver zachting der degressie zullen alle wecluwenpensioenen, ook de laagste, profiteren. Kon. Ned. Landbouw Comité 75 jaar Het Koninklijk Nederlands Land- bouwcomité zal ter herdenking vau zijn 75-jarig bestaan op woensdag 23 september in het Kurhaus te Scheveningen een buitengewone al gemene vergadering houden. H.M. do Koningin zal deze bijeenkomst bijwonen. De oud-voorzitter van hot K.N.L.C. de heer H. D. Louwes zal do her denkingsrede, getiteld „crisis, oorlog en opbouw" uitspreken en de minis ter van landbouw en visserij mr. V. G. M, Marijnen zal een toespraak houden. Voorts zal het K.N.L.C. een werk congres houden op 29, 30 en 81 okto ber a.s. in restaurant ,,'t Voorhuys te Emmeloord over „De toekomst van het Nederlandse platteland". In de najaarsvergaderingen van de pro vinciale landbouwmaatschappij zal in gewestelijk verband ook aandacht aan het jubileum van het K.N.L.Q. worden geschonken. De heer D. A. Picrs uit Voendam heeft voor het jubileum een gedenk boek geschreven; Caa Oorthuya ver zorgde de foto's ervan. Bij Perpignan in de Franse Pyreneeën is eau bus in een ravijn gereden, het geen aan zeven personen het leven kost te en twintig inzittenden verwondde. De proeven, welke in februari 1959 door de Amerikaanse marine met de ze vliegtuigen van de „Karei Door man" zijn gehouden, hadden een zeer bevredigend verloop. De voorgenomen verspreiding van in eerste reserve liggende schepen heeft vrijwel haar "beslag gekregen, waardoor binnen de mogelijkheden, welke ons land biedt, een zo groot mogelijke decentx-alisatie is bereikt. Nieuwe redactie van weekblad „Rebecca" De generale synode der Chr. Geref. kerken heeft in haar donderdag te Rotterdam gehouden zitting verschil lende rapporten behandeld. Aller eerst kwam het rapport van depnta- ten voor de bestudering van de ker kelijke houding inzake echtscheiding en tweede huwelijk aan de orde. Deputaten boden de synode over deze materie veertien richtlijnen aan, die alle werden aanvaard. Vervolgens behandelde men het rapport over 't officiële weekblad der Chr. Geref. ker ken „Rebecca." Medegedeeld werd dat de vier redacteuren van dit blad allen zijn afgetreden. De synode be noemde tot hoofdredacteur prof. dr. B. J. Oosterhoff uit Apeldoorn en de aftredende hoofdredacteur, prof. W. Kremer uit Apeldoorn, tot lid van de redactie. Als waarnemend hoofdre dacteur werd benoemd ds. J. H. Ve- lema uit Apeldoorn en als nieuwe re dacteur ds. I. de Bruyne uit Rotter dam. Nederlander in België veroordeeld De 35-jarige P. L., van Nederlandse nationaliteit, die in 1948 door het hof van Assisen te Antwerpen ter dood was veroordeeld wegens moord op een taxibestuurder, en die verleden jaar was vrijgelaten en uitgewezen, is door de correctionele rechtbank te Brussel wegens illegaal verblijf in België tot vier maanden gevangenis straf en 2.000 fr boete veroordeeld. Hij zal binnenkort ook voor de cor rectionele rechtbank te Antwerpen moeten verschijnen, om zich te ver antwoorden voor verscheidene in het Antwerpse bedreven diefstallen. modern, zacht, stevig, oplosbaar. behoudt z'n sterkte in vochtige toestand. niet oplosbaar. IJmuiden zal havengeld heffen Voor niet-vissersschepen (Van onze parlementaire redacteur) Er zullen binnenkort havengelden ge heven worden van andero dan vis sersvaartuigen en vaartuigen, die met de visserij in betrekking staan, die gebruik maken van de haven .van het staatsvissershavenbedrijf in IJmui den. De Tweede Kamer heeft donder dag een daartoe strekkend wetsont werp aangenomen. Als ook de Eerste Kamer het ontwerp goedkeurt, kan de regeling spoedig ingaan, In 1958 kwamen ruim 14.000 schepen de ha vens binnen. Daarvan zonden er on geveer 2400 voor de heffing in aan merking gekomen zijn. Tot voor enige tijd bestond aan het heffen van havengelden geen behoef te, omdat de havens vrijwel uitslui tend gebruikt werden door het vis serijbedrijf, dat door de betaling van een aantal rechten voor het gebruik van de werken en inrichtingen van het havenbedrijf en voor door het be drijf bewezen diensten een zodanige tegemoetkoming in de kosten van het bedrijf bijdraagt, dat hieruit ook de lasten, die de havenwerken met zich brengen, bestreden kunnen worden. De minister van verkeer en water staat achtte het onbillijk, dat de vis sers ook voor anderen betalen. De voorwaarden en de tarieven zul len bij algemene maatregel van be stuur worden vastgesteld. Het is de bedoeling daarbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de tarieven, die elders in de omgeving van het Noordzeekanaal worden gelieven, met name in Amsterdam en Zaan dam. GEEN SUCCES VOOR TOONKUNSTENAARSBOND De actie, die de bond in april onder- Actie Villi Ü6 DOnd nam tegen do heer Ben Esslng te Blokker, om diens voornemen onmo gelijk te maken het dansorkest van victor Sylvester naar Nederland te laten komen voor een voorstelling, werd ook door het hof onrechtmatig genoemd. Met name achtte het hof de suggestie van de toonkunstenaarsbond, dat im presario Lou van Rees in deze kwestie de arbeidsbemiddelingswet van 1930 heeft overtreden niet bewe zen. De contracten en de briéven zijn nl. alle ondertekend door impresario Jean Mikkenie, die een wettige ver gunning daartoe bezit. De bond heeft betoogd, dat Mikkenie slechts als ca mouflage optrad, maar liet hof meent, dat de bond deze bewering niet heeft waar gemaakt. Naar bekend staakte de bond ter stond zijn actie, toen de president van de rechtbank in april deze als on rechtmatig kwalificeerde. Het gevolg was, dat hot orkest van Victor Syl vester begin mei inderdaad in Blok ker optrad. Aangezien de bond ech ter van mening is, dat het hier een belangrijke principiële aangelegen heid betreft, tekende het bestuur ho ger beroep aan. De secretaris van de bond, die gis teren bij de uitspraak van het hof aanwezig was, deelde na afloop mede, dat gepoogd zal worden cas satie aan te tekenen. De bond werd veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De Nederlandse Toonkunstenaars- Bond (N.TJ3.) heeft met het inge stelde hoger beroep tegen het vonnis, dat de president van de rechtbank in kort geding gewezen had, geen suc ces gehad. Het gerechtshof te Am sterdam heeft gisteren bij monde van president mr. J. Brongers bekend gemaakt, dat alle 5 grieven van ap pellant zijn verworpen en dat het vonnis van de president in zijn ge heel is bekrachtigd. Paard trapt kleuter dood Het tweejarig zoontje Federik van de familie Oosterhof uit Heerenveen is woensdagmiddag bij zijn verblijf bij de familie Meibos aan de Scho- terlandseweg te Oudeschoot door een trap van een paard tegen de borstkas om het leven gekomen. Het kind was in een onbewaakt ogenblik onder het prikkeldraad doorgekro pen om in het weiland met het paard te spelen. O Frangoise Sagan heeft haar.eerste to neelstuk voltooid. Het stuk heet „Un chateau en Suède" (Een kasteel in Zwe den). RADIO- EN T.V.-RUBRIEK oren, yen en. sennjven Indrukwekkend, maar cru brok natuurtoneel De opgeschreven man is de lugubere hoofdpersoon in het gelijknamige stuk van Brendan Behan, dat gister avond in een meesterlijke vertaling van Gerard van het Reve voor de t.v. camera's gebracht werd. Een adem benemend stuk, onbegrijpelijk sterk geschreven door een geniaal man. Een brok cynisme van een indrin gendheid, zoals men het slechts zel den zal zien. Een aanklacht van onge wone kracht. Niet slechts het zelf- bewogen protest tegen de doodstraf, maar veel meer een gril van veront waardiging jegens de schijnheiligheid van deze maatschappij, die de af schuwelijke vergelding rechtvaardigt en goedpraat. Soms geeft Brendan Behan zijn be toog het bittere accent van de gal genhumor en lijkt hij een vuil brok sadisme op het scherm te spuiten. Maar dat is slechts schijn. Wie in de eerste scènen zijn glimlach niet kon onderdrukken als hij de kerkerfiloso fie van de medegevangenen van de tot hangen gedoemde over zich heen hoorde gaan, zal zich aan het slot van de avond, toen de ongeziene te rechtstelling tot een angstige climax voerde, hebben geschaamd. Harde ke rels, misdadigers, cipiers, die hun tiende klant al naar de galg hebben geleid, de beul, die nog fluks zijn be rekening maakt, terwijl zijn assis tent en kwasi heilsoldaat zingt van de genade, zij allen schetsen een si nistere beeld van dit mensonterend bedrijf. Het leven gaat voort in die kale gangen van de gevangenis. Ze wedden er om hun zondagse bordje spek, of „de opgeschrevene" nu wer kelijk zal hangen of niet: ze probe ren de weg te effenen tot een beter baantje, ze zingenmaar allen voelen ze de trieste narigheid van de ze noodlottige nacht, waarin ze alle maal lafaards zijn met de lafaards en waar slechts de cipier Regan pro beert zichzelf te doorgronden. Alle anderen liegen zichzelf en elkaar voor. Brendan Behan's aanklacht die nogal cru en schokkend was zal lang niet overal in goede aarde zijn gevallen. Dat is niet nodig ook. Maar het heeft iedereen, die ermee gecon fronteerd werd aan het denkon gezet en Is dat niet veel meer waard? Ton Lensink had dit geweldige brok na tuurtoneel meesterlijk op liet scherm gebracht met sublieme lichteffecten en vooral in de laatste episoden mees terlijke close-ups wisselingen. A. Schuttenhelm voorzitter N.T.S. Bij koninklijk beslnit is benoemd tot voorzitter van do Nederlandse Tele visiestichting de heer E. A. Schutten helm te 's-Gravenhagc. Dc benoeming gaat in per 1 november. De heer Schuttenhelm is op het ogen blik hoofd van de afdeling jeugdvor- ming en volksontwikkeling en tevens van de afdeling sociaal paedagogiscl onderwijs van het ministerie van on derwijs, kunsten en wetenschappen. Directeur Vlaamse televisie verongelukt De directeur van de Vlaamse televi sie, Bert Leysen, is gisterenliet- slachtoffer geworden van een 'ver keersongeval te Wezenaal. Hij werd naar een kliniek te Leuven overgebracht waar hij korte tijd la ter is overleden. (Advertentie) IMUez. in intensieve warmtespreiding 5. Aan de andore kant van de lijn was de gedienstige van professor Starreveld aan het toestel. „Hallo, me neer Taks! Met Polly Mops!" zei ze. „De profes sor laat vragen of U zin hebt om vanavond wat te komen babbelen cn een kopje koffie drinken, na tuurlijk!Wat zegt U? Meneer Fox?Vanzelf sprekend! Laat hem maar meekomen meneer Taks. Tot vanavond dan!" Onze vriend bracht cle uitnodi ging over aan Terry, die er bijzonder mee ingenomen was. „Fijn!" reageerde hij onmiddellijk. Dan kan ik hem meteen eens vragen of dat idee van mij om die grasmachi ne voor heggen en hagen te gebruiken nu zo gek is. Ik zie er namelijk neg steeds wel iets in!" „Ik ook!" grapte Tekko. „Een gat in mijn heg!" Na het eten gingen dc beide vrienden op weg naar het huis van. professor Starreveld. „Hè, Ik verheug mij echt op deze avond!" verzucht te vriend Fox. „Die Starreveld neeft altijd van die interessante gesprekken!" „En Polly Mops van die lekkere kol'fie!" vulcle Tekko aan. „Sterk, geurig en zonder vellen!" Hij had zich weten te verzekeren van de steun van tweeentwintig mannen, die zonder onderscheid gegrepen wa ren door dit stuk. Ze leverden presta ties, die lang in de herinnering zullen blijven, met als meest indrukwekken de creatie die van Ben Groenier en Gerard Hartkamp als resp. Regan en de beul. Jan Lemaire en zijn medege vangenen wisten de „humor" precies dat sinistere accent te geven dat dit stuk tot zijn onnatuurlijke niveau stelde. Advertentie goeie ouwe (mee de baard) heeft de sleutel van de gezelligheid - om van die goeie JONGE (7.60) niet te spreken. ZATERDAG 19 SEPETEMBER. HILVERSUM I. 402 m 746 Uc/s. 7.01) VARA 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 NWS, 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.55 Voor de vrouw. 9.50 Gym. voor de vrouw. 9-15 Gram. (9.30—9.40 Waterst.) VPRO: 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld, caua. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Cabaret. 10.50 Amus. muz. 11.20 Buitenl. weekoverz. 11.35 Viool en piano. 12.00 Gram. 1215 Hammondorgel en zang. 12.30 La.nd- en tuinbouwmeded. 12.33 Gram. 12.45 Hudson-herdenking in Amerika 13.00 Nws. 13.15 ïnstr. kwint. 13.40 Muziekrevue. 14-20 Streekuitz. 14.45 Harmonie-ork. 15.10 Boekenwijsheid. 15.30 Kamerork. en solist. 10.25 Overheidssub sidie voor bouw van kerken en bezin ningscentra, lezing. 16.40 Nieuwe gram. 17.10 Instr. kwint. 17.30 Act. 18.00 Nws. en comm. 18 20 Promenade-ork. 19.00 Ar tistieke staalkaart. VPRO: 19.30 Wie A zegt. moet B zeggen, eaus. 19.40 Het werk van het Nederlandsch Bijbelgenoot schap, caus. 19.55 Deze week, caus. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Da,nsmuz. 20.40 Soc. comm. 20.55 Symf. ork., koor en so liste. 22,00 Gram- 22.05 Sportnieuws. 22.35 Instr. sext. 23-00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM II, 293 m 1007 lie/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gewijde muz. 7.30 Gram. 7.45 Morgengebed en lit. kal. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.50 Voor de hulsvrouw. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Ben je zestig? ll.oo Voor de zieken. 11.45 Gram. 12.00 Middagklok noodklok. 12.03 Gram. 12.30 Land- en tuinbouwme ded. 12.33 Gram. 12.50 Act. 13.00 Nws. 13-15 Zonnewijzer. 13.20 Lichte muz. 13.45 Grom. 14.00 Voor de jeugd. 14.10 Accor- deonmuz. 14,30 Kron. v. letteren en kunsten. 1455 Dameskoor. 15.15 Dans- muz. 15.40 Boekbespr. 15.50 Gregoriaanse zang. 16.20 Voor de jeugd. 16.50 Gram. 17.20 Lichte muz. 17.40 Instrum. trio. 18.00 Journalistiek weekoverz. 18.10 Gevar. muz. 18.30 Voor de jeugd. 18.45 Vragen- beantw. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Licht baken, caus. 19.40 Ork. conc. 20 30 Gram. 2100 Licht progr. 21.35 Gram- 21.55 De knipperbal, caus. 22.05 Lichte muz 22.35 Wij luiden de zondag in. Aansluitend: avondgebed en lit. kal. 23.00 Nws. 23.15 Nws. in Esperanto. 23.22—24.00 Nou- veautó's. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. VARA: 20.20 Mensen, dingen, nu. 20.30 Quiz-programma. 21.00 Ork- concert. 22.00 Quiz-programma. FRANS-BELG. T. V-PROGRAMMA. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Journ. 20 30 T. V—spel: 21.00 Balletprogr. 22.20 Act. 23.00 Wereldnieuws. VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 17.00—18.00 Voor de jeugd. 19.30 Nws. 19.45 De week in beeld. 20.15 Ftlmrep. 21.00 Filmprogr. 21.25 Exploratiefilm. 22.20 Eurovisie: volleybal 1-wedstrijd in Parijs. 23.00 Nieuws.,,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4