Werk aan nieuwe Scheveningse pier (375 meter lang) begonnen Katholieke Arbeiders Beweging vierde gouder jubileum u' KLANKBORD VENNOOTSCHAPPEN MOGEN FISCUS IN TERMIJNEN BETALEN INDONESISCHE THEE IN ANTWERPEN GEVEILD Kroesjtsjew in New-York Al! VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAGMIDDAG OM HALF TWAALF Burgemeester Kolfschoten bestuurde dragline De bouw aan de Scheveningse pier is donderdag officieel om half twaalf begonnen. Toen nam de burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, met een dragline de eerste hap zand uit het strand. Dat ging niet gemakkelijk. De honderden genodigden moes ten hartelijk lachen om de merkwaardige zwieren en zwaaien van de schepbak, die door de burgemeester bestuurd werd. De echte machinist moest een flinke hand helpen, maar tenslotte viel de eer ste hoop zand neer en was het graafwerk begonnen. Uit de gestorte hoop stak een versierde huls, waarin een oorkonde zat. Deze oorkon de zou de vergunning zijn voor de bouw van de pier. De burge meester las de oorkonde voor en zei er direct maar bij dat deze nul en gener waarde was. Na deze symbolische zandschepperij kon het echte graafwerk voor de pier beginnen. De eerste werkzaamheden bestaan in het maken van een aansluiting van het .wegdek van de boulevard op het wandeldek van het nieuwe bouwwerk. Er zal een betonnen constructie worden gelegd die de aansluiting van het wegdek op het wandeldek draagt. Dit werk moet klaar zijn voor de winter, anders zouden stormen schadelijk kunnen zijn voor de strandmuur die ge deeltelijk ondergx-aven moet wor den. De komende wintermaanden zul len gxotendeels worden gebruikt voor de aanleg van het pierge- deelte dat zich boven het strand bevindt, het gedeelte van de bou levard naar de waterlijn. Tegen maart 1960 hoopt men daarmee gereed te zijn. De onderbouw van de zich in zee bevindende, gedeel ten zal gereed moeten komen tus sen maart en oktober van het vol gende jaar. Het zou te grote risi co's met zich brengen als men hieraan in de winter zou wei-ken. De bovenbouw en de afwerking zullen in de winter van 1960-1961 volgen. Voor de bouw van het zich in zee bevindende gedeelte zullen over De lengte van de nieuwe pier is 375 meter, de breedte wordt 12 meter. Het hoogste punt van de uitkijktoren komt 43 meter boven de zeespiegel. De zaal van het kindereiland is 800 vierkante meter. De nieu we pier is moderner dan welke andere ook in Europa. De ver schillende pieren in de Engelse badplaatsen zijn alle nog van het type van de oude Scheve ningse. de gehele lengte van de pier ter weerszijden houten hulpsteigers worden aangebracht. Langs deze steigers geschiedt de aanvoer van materialen via ti'eintjes. Elk van deze steigers bezit rails in dubbel spoor. Voorts heeft elke steiger ook nog een enkele rail voor het zich voortbewegen van een z.g. onderwagen. Deze onderwagen speelt bij de bouw een uiterst be langrijke rol. Op deze constructie, die op 4 wijd uiteenliggende wielen rijdt, is het gecombineerde takel- en hei werk tuig gemonteerd, dat de per trein aangevoerde palen in de juiste stand brengt en voorts in de zee bodem heit, vervolgens de gelijke wijze aangevoerde dwarsliggers op de palen aanbrengt en daai-na de delen van het wegdek van de pier over de dwarsliggers plaatst. Ten slotte worden dan deze betonele menten door voorspanning en be ton storten tot een geheel ver bonden. Tijdens de werkzaamheden zal op een strook grond, niet vlak aan de kust om beschadigingen bij bar winterweer te voorko men, een werkterrein en mate riaalterrein worden ingericht. Hier zullen verschillende onder delen van de pier geheel of ge deeltelijk worden vervaardigd, o.a. de voorgespannen betonele menten. Tot deze laatste beho ren ook de ruim 2000 palen, waarop de pier in zee komt te rusten. Zij worden in holle toe stand vervaardigd en aldus naar het bouwwerk gevoerd. Na het heien worden zij met beton volgestort. De bouw van de nieuwe pier te Scheveningen is donderdagochtend officieel begonnen. Een dragline nam de eerste hap zand uit het Scheveningse strand. Belgisch plan voor hangbrug i over Schelde bij Antwerpen; Hoewel Antwerpen reeds tientallen jaren een tunnel heeft, die de beide Schelde-oevers verbindt, heeft de stad toch 'n tunnelprobleeni, dat niet minder accuut ingesteld om het pro bleem te bestuderen. Het rapport van deze commissie schijnt nu eindelijk gereed te zijn, zo schrijft Het Parool. Intussen is reeds uitgelekt, dat de meerderheid van de commissie de mi nister van openbare werken en het stadsbestuur van Antwerpen zal af raden een tweede tunnel te graven. Men heeft berekend, dat een hang brug over De Schelde aanzienlijk goedkoper is. Tot deze conclusie was men op het ministerie van openbare werken in middels ook gekomen. Volgens Het Parool mag men dus wel met zeker heid aannemen, dat het een hang brug zal worden. Het kostenverschil met een tunnel zou ongeveer 400 miljoen franken bedragen, terwijl ook de onderhoudskosten geringer zijn. De brug moet hoog boven de waterspiegel worden gebouwd om de grootste zeeschepen ongehinderd door te laten. De nieuwe brug, waaraan men nog dit jaar hoopt te beginnen, zal komen te liggen in de buurt van het Zuidstation en aansluiten op de kleine verkeersring, die om de oude stadsvestigingen heen loopt. Voorzieningen voor weduwenwet per 1 oktober (Van parlementaire redacteur) Lancering Amerikaanse satelliet mislukt Een poging van de Amerikanen op donderdag om een satelliet van 120 kilogram, „Transit 1" genaamd, in een baan om de aarde te brengen, is mislukt. De satelliet had de seinen, waaruit had moeten blijken dat hij in zijn haan was gekomen, niet uit gezonden. De lancering geschiedde op de basis te Cape Canaveral in Florida met behulp van een ongeveer dertig me ter lange „Thor-raket. De Tweede Kamer heeft in haar ver gadering van donderdag enkele voor zieningen getroffen, die nodig zullen zijn, als het mogelijk blijkt de alge mene weduwen- en wezenwet reeds op 1 oktober 1959 in werking te doen treden In plaats van op 1 ja- ri 1960, van welke datum de re gering aanvankelijk was uitgegaan. In de gedachtengang, dat de wet op 1 januari 1960 in werking treedt, zou een weduwe recht op pensioen kunnen doen gelden, mits zij op 1 januari 1960 de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt. Deze datum is hu veranderd in 1 oktober 1959. Was dit niet gebeurd, dan zouden de we duwen die tussen 1 oktober 1959 en januai'i I960 zestig jaar worden, tussen de wal en het schip zijn ge vallen. Ook ten aanzien van de toekenning van een duurtetoeslag aan hen, die kinderbijslag ontvangen ingevolge de kinderbijslagwet voor invalidi- teits-, ouderdoms- en wezenrente trekkers is aansluiting gezocht bij een eventuele inwerkingtreding van de algemene weduwen- en wezenwet op 1 oktober 1959. DE O VERHEIDSPENSIOENEN Voorts nam de Tweede Kamer een wetsontwerp aan om gedurende slechts drie maanden van 1 okto ber 1959 tot 1 januari 1960 de uit betaling van een overheidsweduwen- pensioen of een overheidswezenpen- sioen te beperken bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen of uitke ring krachtens de algemene wedu wen- en wezenwet en tevens om ge durende diezelfde periode de uitbe taling te beperken van bepaalde toe slagen op Indonesische weduwenpen- sioenen of wezenonderstanden bij gelijktijdige aanspraak op een pen sioen of uitkering krachtens de al gemene weduwen- en wezenwet. Deze wet zelf houdt deze beperkin gen in, doch als zij op 1 oktober 1959 in plaats van op 1 januari 1960 in werking treedt, dan dienen ook zij vervroegd in te gaan. De wet zelf beperkt de uitbetalingen weer van 1 januari af. WEL HOGER BEROEP AANGETEKEND Staatssecretaris wil moeilijkheden voorkomen (Van onze pai'lementaire redacteur) De staatssecretaris van financiën, mr. dr. W. H. van den Berge, heeft dezer dagen aan de ontvangers van belas tingen de aanwijzing gegeven, dat de aangeslagenen in de vennootschaps belasting hun voorlopige aanslag in afwachting van een nadere beslissing in vijf maandelijkse termijnen mogen betalen in plaats van de hele aanslag binnen een maand. Hij heeft dat donderdag in de Twee de Kamer meegedeeld in antwoord op ONDER GROTE BELANGSTELLING Prijzen waren aan de hoge kant In Antwerpen is donderdagavond de eerste veiling van uit Indonesië af komstige thee begonnen. Het aanbod WIE IS TRIJNTJE Het personeel van de centrale bottelarij der konink lijke marine in Den Helder „trof in eèn der honderden kisten groente, van diverse veilingen aangevoerd, een glanzend voorwerp aan. Het bleek een gouden trouwring te zijn met de inscriptie „Trijntje 17-11-1950." Men kon niet nagaan, uit welke streek van het land de bewuste kist andijvie afkomsig was. Het hoofd van de cen trale bottelarij heeft de ring, die de vooralsnog onbekende Trijntje bijna negen jaar geleden aan haar aange bedene schonk, onder zijn berusting gehouden. voor omvatte 2321 kisten Java-thee, het grootste deel afkomstig van door de Indonesische regering overgeno men Nederlandse thee-ondernemin gen. Er was grote belangstelling en zowel naar het oordeel van Nederlandse handelaren als van Indonesische ver tegenwoordigers waren de prijzen aan de hoge kant. Geschat werd, dat van de eerste 20 partijen van onge veer 400 kisten tweederde deel naar Nederland werd verkocht. De prijzen lagen slechts enkele pen nies onder de taxatieprijzen, die naar Nederlands oordeel, gezien de ma tige kwaliteit, aan de hoge kant wa ren. Van de eerste 20 partijen werden 3 zendingen opgehouden. De Indonesische ambassadrice Brussel, Laili Roesad, woonde de vei ling bij. Van Indonesische zijde was voorts aanwezig het hoofd van de (de Indonesische gouvernementsland- Poesat Perkeboenan Negara-Baroe bouwbedrijven die belast zijn met het beheer over de Nederlandse onderne mingen), luitenant-kolonel Soejoto, Gesprek grafische bedrijf en rijksbemiddelaars De werkgevers- en werknemersorga nisaties in het grafische bedrijf zul len vandaag met het College van Rijksbemiddelaars een bespreking hebben. Aangenomen mag worden dat het college de „openbreekbepaling" uit de nieuwe C.A.O.'s met de organisaties zal bespreken, waarover de Stichting van de Arbeid een verdeeld advies heeft uitgebracht. In de Stichting bestond verschil van mening over de clausule die een her ziening van de arbeidsvoorwaarden gedurende de looptijd van de C.A. .'s mogelijk maakt. Waarschijnlijk zullen ook do data die in de C.A.O.'s zijn vastgesteld voor een geleidelijke verkorting van de ar beidstijd, in het gesprek met het col lege aan de orde komen. vragen van het lid M. 31. A. A. Jans sen van de K.V.P. Tot dusver verlangden de ontvangers betaling van de voorlopige aanslag in eens, zulks op grond van de achtste aanvullingsbeschikking, afkomstig van dr. Van den Berge. Deze beschik king stelt artikel 8 van de invorde- ringswet, waarin de mogelijkheid van betaling in vijf maandelijkse termij nen is opgenomen, in feite buiten wer king. De- Amsterdamse rechtbank heeft evenwel beslist, dat liet desbetreffend artikel van de achtste aanvullingsber. schikking dat is artikel 5, lid 6 in strijd is met artikel 8 van de wet op de invordering van 's rijksbelastin gen. Met andere woorden de Amster damse rechtbank sprak uit, dat beta ling in texmijnen wél mogelijk is. De staatssecretaris deelde mee, dat hij tegen het vonnis van de Amster damse rechtbank beroep heeft doen instellen. Hij wil beslist zien of het betrokken artikel van de aanvullings- beschikking inderdaad in strijd is met artikel 8 van de invorderingswet. Noodwet kinderbijslag zelfstandigen verlengd (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft in haar don derdag gehouden vergadering een wetsontwerp aangenomen, dat de werkingsduur van de noodwet kin derbijslag kleine zelfstandigen in afwachting van de totstandkoming van de algemene kinderbijslagverze kering met één jaar tot 1 januari 1961 verlengt. Een maquette van de nieuwe pier, die in april 1901 klaar moet zijn. De totale lengte is gelijk aan die van de oude, maar in plaats vun één eiland zijn er nu drie. Op de voor grond het zonne-eiland. Links boven het vermaokcentrum en daarnaast, eveneens aan de noordzijde, het kindereiland. (Slot van pag. 1) Commodorehotel, waar burge meester Wagner hem een lunch aanbood. Mevrouw Kroesjtsjew bleef in het Waldorf-Astoria-hotel, waar zij met haar twee dochters aan een lunch de gast was van de vrouw van de New-Yorkse burge meester. De aankomst van de drie dames in het restaurant van het hotel leidde tot een hevig tumult. De vertegenwoordigers van pers, radio en telèvisie drongen zo op, dat mevrouw Kroesjtsjew bijna van de voet werd gelopen. Met een angstig gezicht verzocht zij de door elkaar schreeuwende verslag gevers het erg kort te maken. „Ik ben erg moe en mijn hoofd loopt om". Aan het eind van de lunch dankte mevrouw Kroesjtsjew Russisch en Engels door elkaar sprekend, mevrouw Wagner voor de gastvrijheid. Robert Petrowitsj Wagner Intussen hield de Sowjet-premier in het Commodorehotel een gemoedelij ke toespraak, waarbij hij vaak de lachers op zijn hand had. Op een ge geven ogenblik sprak hij de burge meester aan als „Robert Petrowitsj Wagner". Hij zei dat hij eens in een fabriek een baas had gehad van die naam, maar hij voegde er aan toe, dat deze baas en de burgemeester overigens niets met elkaar gemeen hadden. De burgemeester had hem tevoren een speciaal voor deze gelegenheid geslagen penning overhandigd en een oorkonde waarin namens de acht mil joen inwoners van New York de Sow- jet-volkeren worden gegroet. Aan de lunch zaten 1200 mensen aan. Onder hen die de uitnodiging hadden afgeslagen, bevonden zich oud-presi dent Truman, de voormalige hoge commissaris in West-Duitsland Mcdoy en de oud-gouverneur Dewey van de staat New York. Naar aanleiding van anonieme tele fonische waarschuwingen had de po litie tot diie maal toe het hotel, dat 1200 kamers telt, van onder tot bo ven onderzocht, maar er niets ver dachts gevonden. Bevrijdingsdag 1960 lustrumherdenking Het ligt in de bedoeling in 1960 de nationale bevrijdingsdag als lustrum- herdenking te vieren. Aangezien bij de samenstelling van de begroting 1960 van algemene zaken echter geen vastomlijnde plannen bekend zijn. kunnen omtrent de wijze van beste ding der gelden nog geen nadere me dedelingen worden gedaan en moet het uitgetrokken bedrag als stelpost worden beschouwd. Het Wereldgebeuren Beraad Tot degenen die woensdag een en al oor waren voor De Gaulle's radio- en televisierede over een I nieuwe Franse politiek voor Algerije, behoorde ex-apotheker Ferhat Abbas. Het is al een jaar of wat geleden, dat hij in Sétïf voor het laatst de vijzel hanteerde. Sinds april 3956 houdt hij zich met niets anders bezig dan de strijd voor een onafhankelijk Alge rije. In die maand wekte deze als gematigd bekend slaande natio nalist sensatie, door toe te treden tot het felle Algerijnse Nationale Bevrij dingsfront F.L.N., dat sinds novem ber 1954 losmaking van Frankrijk nastreefde door wapengeweld. Abbas. die nu 59 jaar oud is, schreef al in zijn jeugd artikelen waarin hij voor een grotere medezeggenschap van de Algerijnse bevolking in poli tieke kwesties pleitte. Als apotheker bleef hij later aan de Fransen de bittere pil van het nationalisme toe dienen, maar hij verguldde die door niet te willen aansturen op een breuk met Frankx-ijk. Zelfs meldde hij zich in het begin van de Tweede Wereldoorlog aan voor dienstneming bij het Fran se leger. Van die gelegenheid maakte hij meteen gebruik om aan Pétain een memorandum met zijn wensen voor Algerije voor te leggen. Toen de geallieerde autoriteiten na de lan ding in november 1942 tot de mo hammedaanse leiders een oproep tot samenwerking richtten, antwoordde hij opnieuw met een verzoek om be perkte autonomie. Beide brieven ble ven onbeantwoord en het was in ver hand daarmee, dat hij in samenwer king met andere nationalisten in fe bruari 1943 het „Algerijnse Mani fest" opstelde, waarvan het motto was: „Een vrij Algerije in bondge nootschap met een bevrijd Frank rijk". Zelf had hij al een privé-voor- beeld van zo'n bondgenootschap ge geven door een Frangaise te huwen. Zijn beweging „Vrienden van het Manifest" werd verboden, nadat het op 8 mei 1945 in Sétif tot een bloe dige revolte was gekomen. Abbas zelf werd achter slot en grendel ge zet en ook zijn blad „Egalité" werd toen verboden. Nadat hem in 1946 amnestie was verleend, vatte hij het oude streven weer op, waarbij hem nog steeds een loyale samenwerking met Frankrijk voor de geest stond. TWEE MINISTERS EN EEN STAATSSECRETARIS SPRAKEN Middelhuis ridder Nederlandse Leeuw De minister van sociale zaken, mr. dr. Chr. J. M. A. van Rooij, heelt gisteren tijdens de viering van het vijfendertigjarig bestaan der Katho lieke Arbeiders Beweging in gebouw Tivoli te Utrecht namens koningin Juliana aan de voorzitter, de heer* J. A. 3Iiddelhuis, de versiersëlen beho rende. bij de onderscheiding van rid der in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Hij deelde mee dat de heer H. W. Mulder, die algemeen assistent van het dagelijks bestuur is, door de koningin is benoemd tot rid der in de Orde van Oranje-Nassau. Tien meisjes brachten de heer 3IïddeI- huis enige mandjes die samen volgens de bondspropagandist de heer L. Beu- mer de inschrijvingsformulieren van 3587 nieuwe leden bevatten, liet re sultaat van de jubileum-ledenwerfac tie. De vice-minister-president, de heer H. A. Korthals, bracht de gelukwen sen van de regering over. Hij zei dat de groei van de K.A.B. die in 1910 30.000 en bij de laatste telling 405.000 leden bad, getuigt van een gezond leven. Diep respect betuigde hij voor de K-A3.-leidsmannen uit verleden en heden en hij verklaarde dat Ne derland nu in 1959 niet meer denk baar is zonder do r.-k vakbeweging. Medezeggenschap Dr. G. M. J. Veldkamp, staatsse- cretaxns van economische zaken, zei in een herdenkingsrede van mening te zijn dat het vandaag op sociaal-politiek gebied in de eerste plaats gaat om de formele medezeggenschap, zoals die zich op verschillende terreinen heeft ontwikkeld, ook tot levende wer- kclijkheid te maken. Hij betoogde voorts dat het belangrijk lijkt om naast de afronding van een bevre digend stelsel van sociale zeker heid, waarin voor verschillende sectoren een basiszekerheid ver ankerd moet zijn, ruimte te laten en te scheppen voor een verdere en krachtige uitbouw van de be zitsvorming. In de derde plaats wees dr. Veldkamp op de actuali teit van de problematiek der werktijdverkorting en de noodzaak van een voortdurende bezinning op de wijze van loonvorming ook per onderneming. Vooxzitter Middelhuis deelde mee dat de duizend leden die al vijftig jaar of langer lid zijn van de K.A.B.-bonden, gisteren een jubileumgeschenk ont vingen. Hij herdacht het werk van de pioniers, zoals dr. Aliens, de pries, ter-architect die een belangrijke bij drage heeft geleverd aan de totstand koming van liet Bureau voor r.-k. Vakorganisaties, en dat van oud-mi nister Aalberse, die zoals hij zei de grootste stoot heeft gegeven tot het ontstaan van sociaal en arbeidsrecht Hij prees voorts oud-minister A. C. de Bruijn, die ook 27 jaar voorzitter van de K.A.B. is geweestDe heer De Bruijn was in de zaal aanwezi; A. C. de Brayn-instituut Reeds enige jaren bezit de K.AJJ. een A. C. de Bruijn-instïtuut. Het bestuur heeft thans besloten het bedrag dat was gereserveerd voor de bouw van een nienwe sndie- en conferentieoord met dezelfde naam, 78.000), ter ge legenheid van het jubileum te verho gen tot 100.000. De heer De Bruijn ontving van de jubilerende K.A.B. als aandenken een zilveren sigaretten doos. Het A. C. de Bruijnfonds werd door de bij de aangesloten bonden en instellingen vergroot met een jubileumgeschenk van 172.550. Monseigneur P. J. A. Moors, bisschop van Roermond, sprak namens het r.- k. episcopaat van Nederland. Tot de aanwezigen behoorden, behalve de reeds genoemden, de ministers mr. V. J. M. Marijnen en mr. J. M. L. Th. Cals; mr. C. Burger, voorzitter van de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Ka mer, prof. A. Verrijn Stuart, voorzit ter van de Sociaal-Economische Raad en voorts vertegenwoordigers van zusterorganisaties uit Nederland en daarbuiten. Het Nederlands Kamer, koor onderleiding van Felix de Nobel verledhde muzikale medewerking en Ben van Hest droeg enkele gedichten voor. Algerijnse regering in balling schap". rondzwervend tussen Tunis, Cairo en het Zwitserse Mon- treux, waar zijn wouw woont, heeft hij steeds van Frankrijk erkenning geëist van de onafhankelijkheid van Algerije. Op basis van die erkenning zou volgens hem over een nieuwe verhouding tussen Frankrijk en Al gerije gepraat kunnen worden. Van een „Vrede der Dapperen", die De Gaulle het Nationale Bewijdings- front aanbood zonder zo'n onafhan kelijkheidsgarantie te geven, heeft hij nooit iets willen weten. Met zijn mede-.,ministers" beraadr Abbas zich thans lang en breed over de gezichtspunten die De Gaulle's rede opent. De Gaulle's plannen gaan verder dan ooit een Franse regering heeft aangedurfd: de Algerijnen mogen zelf bij alge mene verkiezingen beslissen, of het gebied dat zij bewonen in de toe komst zal worden afgeschieden van Frankrijk, volledig zal worden opge nomen bij Frankrijk of zichzelf zal besturen in een unie met Frankrijk. Zou men voor afscheiding kiezen, dan zouden de Algerijen, die Frans willen blijven, zich in Franse gebie den kunnen vestigen. Dit laatste punt heeft De Gaulle kennelijk inge last om de Franse colons ervan te overtuigen, dat zij nooit onder be stuur van Algerijnse nationalisten zullen komen. (Er wonen in Algerije een miljoen Europeanen en acht mil joen Moslems). it de mededeling, dat het ant woord van de F.LJN. „niet voor maandag kan worden ver wacht", blijkt wel dat de Algerijnse „ministers in ballingschap" het niet direct over het antwoord eens konden worden. Voor hen zelf bieden De Gaulle's voorstellen de mogelijkheid, om (na toch een Vrede der Dappe ren te hebben gesloten) onder nadex* te bepalen voorwaarden naar Alge rije terug te keren. Bij de volks stemming zullen zij dan als groep dezelfde rechten hebben als de an deren. Het is waarschijnlijk dat Abbas persoonlijk, wiens streven altijd gericht is geweest op „zelfbe stuur in een unie met Frankrijk" (niet eens de meest vérgaande van de door De Gaulle genoemde drie mogelijkheden) wel iets in dit pers pectief ziet al zal deze ongeduldige nationalist de duur van de wacht tijd voor de verkiezingen (maximaal vier jaar na herstel van de wede) niet toelachen. Hij behoort in de F. L.N. tot de gematigde elementen. Of zijn eventuele bereidheid om op De Gaulle's voorstellen in te gaan door zijn „regering" wordt aan vaard, hangt ook af van de meer ra dicale, militaire vleugel onder lei ding van Krim Balcacem, die er be zwaar tegen heeft om de wapens neer te leggen zonder zeker te zijn van het eindresultaat. Voor Abbas betekenen De Gaulle's voorstellen dus misschien een bepx-oeving van zijn overtuigingski-acht. FERHAT ABBAS van geweld naar verkiezingsstrijd Z M

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3