Veiligheid van het Zwin voor komende winter gewaarborgd A M STLE VE N levensverzekering Imn &2ifpe Zeeuwse Almanak AXEL HERDACHT DE POLEN EEN BOERENBRUILOFT IN DE FRUITWERELD Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1969 WERKZAAMHEDEN WERDEN VOLTOOID „Vrije van Sluis" moet duinen in Cadzand voortaan afsluiten In de algemene vergadering van het Waterschap „Ret Vrije van Sluis", donderdagmorgen gehouden in hotel „du Commerce" te Oostburg, gaf dijkgraaf J. B. Beeu in zijn openingswoord een overzicht van een aantal werkzaamheden, die in het afgelopen jaar werden voltooid en die, welke momenteel de volle aandacht hebben. Het verheugde de dijkgraaf te kunnen mededelen, dat door enkele onver wachte subsidies en een zuinig beheer, het batig saldo van de rekening 1958 ongeveer 200.000 gulden zal bedragen. Door voltooiing van de werkzaamheden aan het Zwin, kan dit zorgenkind van het Waterschap voor de komende winter als veilig worden betiteld. Do totaalkosten van deze werkzaamheden hebben ruim f 557.000 bedragen, waarvan 80 gefinancierd werd door het Rijk. De weg Oostburg-St. Margriet is in uitvoering. Van de totaalkosten ad f 855.000.— zal het Waterschap 35% voor zijn rekening moeten nemen. Het stemde de heer Becu tot tevre denheid, dat de zwakke plaats in de zeewering bij Nieuwesluis eveneens werd hersteld. De werkzaamheden aan de bouwloods te Oostburg zullen De echte Engelse sigaret van distinctie en goede smaak Spoorwegen en fruitcorso In verband met de grote stroom van reizigers, die naar verwacht wordt ook dit jaar met de trein a.s. zaterdag naar Goes zal reizen om het fruitcorso te bezoeken wordt van de zijde van de Nederlandse Spooi-wegen te Middelburg geadvi seerd om een dag tevoren de trein kaartjes op het station te halen. Dit om lange wachttijden bij de loketten te voorkomen. spoedig krachtig worden aangepakt. De voorbereidingen tot de Deltadijk tussen Breskens en Nummer Eén zijn in volle gang. In overleg met rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat is aan professor Van Brummolen op dracht gegeven tot het doen van diepboringen nabij de Hoofd- olaatspoldcr en om rapport uit te brengen over de samenstelling dei- ondergronden in het kustvak Breskens-Braakmandijk. Zodra deze proefnemingen voltooid zijn, zullen hierover in een volgende vergadering nadere mededelingen worden gedaan. Op 24 september zal met het Colle ge van Gedeputeerde Staten van Zeeland overleg worden gepleegd over de overdracht van de weg Heil- le-Sluis. T oekomstplannen Als plannen voor de toekomst noem de de heer Becu de aansluiting van do weg Oostburg-St. Margriet, de verbetering van de weg St. Kruis- Waterlandkerkje, terwijl in de aan staande december-vergadering voor stellen zullen worden gedaan met be trekking tot de weg Cadzand-Retran- chement. „Deze hoek van het Waterschap", aldus de heer Becu, „baart ons nog steeds zorgen. Door het toerisme wordt de uitvoering van onze wer ken daar nogal eens bemoeilijkt. Het bestuur van het Waterschap heeft moeten besluiten ter bescherming van de helm enz., de buitenkant der duinen voor het volgend badseizoen af te sluiten. Het Waterschap zal indien de daarbij betrokken gemeen ten daartoe het initiatief nemen haar medewerking verlenen bij de aanleg van wandelpaden, teneinde het badleven zo weinig mogelijk te belemmeren. Verder deelde de heer Becu mede, dat voor Retranchement een plan tot vorming van een badcentrum in de maak is. Dit zal een betere ontsluiting van dit gebied nood zakelijk maken hetgeen indien mogelijk zal geschieden in sa menwerking met andere instan ties. Gedacht wordt daarbij aan een wegverbetering en herstel van de brug over het afwaterings kanaal. Tot slot deelde de heer Becu nog mede, dat op de aanstaande bespre king met het College van Gedepu teerde Staten van Zeeland zal wor den voorgesteld artikel 182 van het bijzonder reglement (de verrekening tussen de voormalige polders) op te heffen. Een groot aantal voorstellen van de 35 punten tellende agenda werd zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Enige discussie ontstond over het onderwerp „verbetering van wegen". Besloten werd de uitvoering der plannen, die geraamd worden op 5 miljoen gulden en die 7 a 10 jaar werk in beslag zullen nemen, aan het dagelijks bestuur toe te vertrouwen. Van het Provinciaal Eestuur van Zeeland was een schrijven ontvan gen waarin gezegd wordt, dat het bij voornoemd college geen beden kingen zal ontmoeten indien de be zoldigingen van dijkgraaf en gezwo renen met 25 zouden worden ver hoogd. Het Waterschapsbestuur had het beter geoordeeld niet zelf met een dergelijk voorstel te komen. Men besloot akkoord te gaan met hetgeen in de circulaire van het Pro vinciaal Bestuur als een soort advies was gegeven. Besloten werd een aantal perceels gedeelten grond aan te kopen ter verbetering van wegen in Cadzand, en Groede. Aan de gemeente Cad zand werd overgedragen de onder houdsplicht van een gedeelte der Ma- riaweg over een lengte van 400 me ter. De gemeente Sluis krijgt een ge deelte van de weg Sluis-Heille, ter lengte van 2625 meter in eigendom, beheer en onderhoud. Wegens over dracht van deze onderhoudsplicht zal het Waterschap aan de gemeente Sluis een afkoopsom van f 43.000. ineens betalen. Aan de gemeente Oostburg zullen worden overgedragen de Baljuw Veltersweg en de Tragelweg, waar voor het Waterschap afkooDsommen zal betalen van resp. f 2000.en 4670.Genoemde wegen vallen binnen het gemeentelijk uitbreidings plan van Oostburg. Overigens zal de ze overname nog moeten worden aanvaard door de Oostburgse ge meenteraad. Besloten werd het personeel van het Waterschap volgens de aan de ge meentebesturen gegeven richtlijnen een huurcompensatie uit te betalen, ingaande 1 januari 1959 en volgens dezelfde richtlijnen een incorporatie toe te passen van de reeds bestaande 6 toeslag op schaalbedragen en basisionen van dit personeel èn een toekenning van duurtetoeslag over J959. 'Na ccn koffiemaaltijd In hotel „De Eenhoorn" maakte het gezelschap een excursie door het Waterschap. Geslaagd De heer Adr. Stouten Cz. vroeger :te Oosterland en thans wonende te Vlaardingen, slaagde dezer dagen te Den Haag, bij de gehouden examens voor de grote vaart, voor het diploma eerste stuurman grote handelsvaart. VAN TOT FILM-CYCLUS De Plaatselijke Gemeenschap Oost- burg zal in de komende winter pro beren een groot aantal inwoners van Oostburg weer gezellige filmavonden te bieden. Met in het vorige winter seizoen opgedane ervaringen mogen de organisatoren van deze film avonden, die in het Ledeltheater wor den gehouden, zeker in staat geacht worden deze ook nu weer aantrekke lijk te maken. Hot programma voor 1959 is inmiddels al vastgesteld en vermeldt een aantal lilms van zeer goed gehalte. Voor donderdag, 8 ok tober, staat de natuurfilm „Vrijheren van het Woud" op het programma. De Franse film „Gigi" draait donder dag 13 november en het seizoen 1S59 wordt 10 december afgesloten met de liim „Thérése Etienne". VREEMDE „VANGST" De mosselkweker A. M. Jumelet in Bruinisse deed een vreemde vangst. VERGADERING Het werd de hoogste tijd, dat die eer biedwaardige, in Middelburg geves tigde Zeeuwse instelling weer eens een vergadering uitschreef, want ver gaderen, mensen, daar zijn ive gek op. Nu. wil het uitschrijven van een vergadering in onze provincie nog wei eens moeilijkheden opleveren, want we wonen allemaal nogal ver van elkaar. Om aan die moeilijkheid een weinig tegemoet te komen, be sloten de 'Middelburgse bestuursleden ■naar Goes te reizen, teneinde de be stuursleden uit Zeeuwscli-Vlaanderen en Sch ouwen-Duiveland een zo cn- traal mogelijk ontmoetingspunt te bezorgen. De Middelburgers moesten er al vroeg voor op pad. Ze lieten de avondmaaltijd dan ook maar de avondmaaltijd en nuttigden in haast gezamenlijk ergens een uitsmijter. Precies, op tijd arriveerden i Goes. Ze waren de eersten. Ze bleven het ook. Zodat er enkele Middelburgers i Goes zaten te vergaderen, terwijl de overige, bestuursleden in hunne haardsteden vertoefden Toen hij zijn fuiken kwam lichten ontdekte hij daarin een vis, die maar liefst vijf kilo woog. Bij nader onder zoek bleek het een zeebaars te zijn. Het vreemde aan deze vangst is, dat de fuik eigenlijk te klein was voor de vis, maar door het vele wenden en keren had deze zich in de fuik vast gewerkt. ACTIVITEIT OM MOSSELZAAD De geringe aetiviteit, die de mossel vissers in Bruinisse aan de dag leg den, voor de mosselzaadbanken in do Laagte van Renesse en in de Wie lingen, veranderde wel heel plotse ling toen bekend werd, dat ook mos selzaad gevallen was in de omgeving van. Ilellevoetshiis. Het zaad bleek van printa kwaliteit en de mossel- kwekers haastten zich om enige vachten te bemachtigen, die op do vooroever van do polder Bruinisse werden uitgezaaid. EERSTE SUIKERBIETEN De eerste suikerbieten van dit sei zoen zijn aangevoerd. Woensdag morgen leverde de landbouwer M. van Fraasen uit de Spierenpolder de eerste bieten af aan de haven in Kamperland. Ze waren bestemd voor de suikerfabriek in Putters- hoek. Op 23 september zal voor de fabriek Dinteloord geleverd wor den. Bij Bruinisse «s men zover nog niet. Door de grote droogte van de afgelopen zomer moest de bietencampagne hier een weelc uitgesteld worden. ZWARTE OOIEVAAIÏ De heer W. J. van Dijke, vogelwach ter in de Maire, het natuurreservaat van C. Baron Sehimmelpenninck van der Oije, op Scbouwen-Duiveland, heeft in het reservaat een zeldzame vogel waargenomen, namelijk een zwarte ooievaar. Het is klaarblijke lijk nog een jong exemplaar. De zwarte ooievaar broedt veel oos telijker dan zijn gewone of witte verwant, die vaak in Nederland broedt. Het is mogelijk, dat het dier iets is afgeweken van de westelijke trekweg van de Deense broedvogels van de zwarte soort en zo in Neder land is terechtgekomen. De vogels hebben hun winterkwartie ren in Afrika. Op weg daar naartoe nemen de meeste vogels de oostelijke weg via de Balkan naar Klcin-Aziü en vandaar naar Afrika. Voor Zeeuws nieuws zie ook dc pagina's 7 en 10. {Advertentie) Tros van sleepboot brak nabij Wemeldinge Donderdagmorgen naderde vanaf de Oosterschelde de Franse motorsleep boot „Savoyard" met op sleeptouw het ongeveer 1500 ton metende sleep- schip „Comptolr 15" de haven van Wemeldinge. In verband met uitva rende schepen moest de Savoyard haar sleep op stroom gaande houden, tot de havenmonding voor invaart vrij was. Juist toen de sleepboot be gon te trekken, brak de sleeptros en werd het sleepschip met de vloed- stroom over een boei heen gedreven. De boei kwam klem tussen de roeren van de „Comptoir 15" en één roer werd ontwricht. Nadat het vaartuig binnengesleept was, kon de boei ver wijderd worden. Het loodswezen zal de boei weer op de juist plaats bren gen. In Boxtel benoemd Met ingang van 1 oktober Is de heer G. J. C. Wouters, adjudant van de ge meentepolitie te Bergen op Zoom tot inspecteur-korpschef van de gemeen tepolitie te Boxtel benoemd. De heer Wouters werd in de Prosperpolder, een parochiedorp van Clinge in Zeeuwsch.Vlaanderen geboren. Op 1 augustus 1940 trad hij in dienst bij de rijksveldwacht en was achtereen volgens gestationeerd in Heinkens- zand en Overslag. Tot 1948 was hij postcommandant in Stoppeldijk en Sint-Jansteen. Op 1 maart 1948 kwam hij in dienst bij de gemeentepolitie van Bergen op Zoom. Drukke voorverkoop in Goes voor „Zeeuws Fruitcorso" De voorverkoop van de entreebewij zen voor het Zeeuws fruitcorso, dat morgen zaterdag door de stra ten van Goes zal trekken, verloopt tot nu toe buitengewoon vlot. Er zijn reeds meer dan 3000 toegangs kaarten verkocht. Men verwacht, dat de kaartverkoop op de dag van het corso minstens het tienvoudige zal zijn van hetgeen thans in de voor verkoop is verkocht. Orgel uit Serooskerke te Achlum in gebruik Afgelopen week werd in de geref- (Slot van pag. 1) voet van het monument bedolven onder een schat van bloemen. Kransen, bloemstukken en een voudige ruikers van veldbloemen vormden met deze plechtigheid het beste bewijs, dat Axel zijn bevrijders niet vergeten is. Dat bleek ook 's middags reeds, toen tweemaal een stoet van in het wit geklede meisjes door het vijftien jaar geleden bevrijde stadje trok: meisjes, die de kransen naar de gra ven van de gevallen Polen en de bur gerslachtoffers droegen. Daarachter volgden generaal Maczek, de Poolse oud-strijders, het gemeentebestuur, de leden van de verschillende comi- té's en van de vereniging „Axel-Po len". Deze stoet trok achtereenvolgens naar de algemene begraafplaats en de r.-k. begraafplaats. Op de alge mene begraafplaats werd een groot aantal kransen gelegd op de graven der Polen en de burgerslachtoffers; op de r.-k. begraafplaats vond een bloemlegging plaats op het graf van mevrouw Szydlowski, de in Duits land omgekomen echtgenote van Axels' bevrijder en op de graven van de burgerslachtoffers. Met autobussen werd vervolgens eer, tocht naar het in de gemeente staan de Poolse Kruis gemaakt, waar eveneens kransen werden gelegd na mens het gemeentebestuur en de ver eniging „Axel-Polen". Daarna heeft generaal Maczek de Szydlowskibank onthuld. Deze bank draagt in het midden de beeltenis van de kolonel, geflan keerd door het wapen van Polen en het embleem van de eerste Poolse pantserdivisie. Na de officiële ont hulling werd de lierinneringsbank namens de vereniging „Axel-Polen" door de heer D. J. Oggel de voor zitter overgedragen aan het ge meentebestuur. Ontvangst Deze kransleggingen en andere her denkingsplechtigheden werden voor afgegaan door een begroeting van de Poolse gasten in de raadzaal van het gemeentehuis. Hier memoreerde waarnemend .burgemeester Kesbeke, die als eerste de Poolse oud-strijders meerde kerk van Achlum (Friesland) verwelkomde, het helfdhaftig optre- tijdens een kerkdienst het oude orgel uit de geref. kerk te Serooskerke of ficieel in gebruik genomen. Twee jaar geleden had men in Serooskerke voor ae nieuwgebouwde kerk een ander or gel aangeschaft. Een van de redenen hiervoor was dat het volume -van het oude orgel dat van 1908 tot 1957 de Geref. kerk van Serooskerke sier de niet groot genoeg was voor de grote ruimte. Voordat het orgel ip Achlum in gebruik werd genomen on derging het eerst een grondige res tauratie, uitgevoerd door de orgel bouwer Leeflang. Bij de vernieuwing werd het orgel voorzien van een nieu we windlade, terwijl de mechanische tractuur geheel vernieuwd is. De dis positie werd gewijzigd, maar het mooie orgelfront werd in de oorspron kelijke staat gehouden. Bij ingebruik neming werd het orgel o.a. bespeeld door de heer J. de Visser uit Seroos kerke. den van de eerste Poolse pantserdi visie, in de septemberdagen, nu 15 jaar geleden. „Het strekt deze Poolse strijders tot onvergankelijke eer" aldus de lieer Kesbeke, „dat zij, ten koste van zeer grote verliezen, do bur gerij zoveel mogelijk wensten te sparen en ook hebben kunnen sparen. Daarom generaal Maczek, hebben zij onze eeuwige dank baarheid verdiend!" Generaal Maczek stipte in een toe spraak aan, dat het verdrijven van de bezetters uit de contreien rond Axel het fundament bleek te zijn voor een vriendschap, die in de 'n betrouwbaar Zwitsers anker horloge Enkele duizenden toe schouwers, die de Grote Markt tc Goes omzoom den, hebben zich don derdagavond kunnen verlustigen aan 'n uniek schouwspel: het huwe lijk van Cornelia Tan- net jo Appelbloesem (21) en Jan Willem Ferebooni (23). Deze verbintenis tussen de twee belang rijke vertegenwoordi gers van het Zeeuwse fruit zette sfeer en luis ter bij aan de feestelijk heden tijoens do fruit- week. Het was een echto ou derwetse boerenbruiloft. Het bruidspaar-iii-spé,' de ouders, verdere fami lieleden en genodigden, allen gekleed in Zeeuw se dracht, hadden plaats genomen op het podium op de Grote Markt. Bruiloftsgasten waren de heren van de stich ting „Het Zeeuws Fruit corso" met hun dames, die het „boerenpakje" met zwier droegen. Een gehelmde en met een sa bel gewapende'veldwach ter leidde de ambtenaar van de burgerlijke stand naar zijn plaats, aan de groene tafel, tegenover het jonge bruidspaar. Na de gebruikelijko huwc- lijksformalitelten, beves tigden de ïcspoctievelij- ke ouders dat zij „voor" waren en ook de jonge lui lieten een schuchter „ja" klinken. Nauwelijks waren de handtekenin gen gezet of de ambte naar richtte zich in een humoristisch-verma- nend toespraakje tot dc jonggehuwden. Hij deed dat tot groot vermaak vun de duizenden toe schouwers in sappig Be- velands dialect. De plechtige huwelijks voltrekking werd gp- volgd door een vrolijk bruiloftsfeest met me dewerking van de Woai- kapelse Boerenkapcl, waarvan de leden vrolij ke klanken aan hun in strumenten wisten te ontlokken. Ook de frutt- fee cn haur hofdames kwamen met hun aan wezigheid luister aun het feest bijzotten. De be zoekers deelden even eens in de vreugde, want onder leiding van de Westkapelse Boerenka pel was er een vrolijk samenzijn met dan's. Dat was een kolfje naar de hand van de in grote getale aanwezige jeugd, die de stemming er in wist te houden. Zo bood het huwelijk van Cor nelia Tanneke Appel bloesem en Jan Willem Pereboom voor elk wat wils! Op de foto: Een stralen de fruitfec biedt een niet minder stralend bruids paar fruit aan. (Foto P.Z.C.). daarna volgende vijftien'jaren steeds hechter werd. Namens de katholieke Poolse vereni gingen in Nederland en ook namens de oud-strijders sprak dr. N. W. Ko- mar uit Breda. Deze bracht dank voor de georganiseerde herdenkingen in dit verband herinnerde hij aan de 644.000 van Polens beste zonen, die in de Tweede Wereldoorlog op de slagvelden vielen. De herdenkingsplechtigheden werden donderdagavond besloten met een dienst in de hervormde kerk, waar aan alle predikanten van alle kerken in Axel meewerkten. Brand verwoest bongerd in Burgh Appels ontijdig „gestoofd" Bij een bijzondere felle brand zijn donderdagmiddag op het be drijf van de beer J. C. Hanse to Westenschouwen (Burgh) 125 fruitbomen, 1000 kilo appels en 25 meter windschut verloren ge gaan. De brand ontstond, toen een jongen met een zogenaamde „carbidbus" spreeuwen probeer de weg te jagen. Plotseling vatte een hoeveelheid krukdroog stro dam. Dit stro wordt in de boom gaard gebruikt om onkruid te weren en uitdroging te voorko men. De aanplant bestond uit Golden Deli cious- en Cox Orange-appelbomen, die hun ooft volgens een bepaald systeem op een hoogte van 10 tot 100 cm. boven de grond dragen. De vruch ten hingen dus als het ware midden in de vuurhaard. Wat tenslotte over bleef was een hoeveelheid zwaar ver minkt kroet, aan gedeeltelijk zwart geblakerde takken, temidden van bruin verbrande bladeren. De appels, die verloren gingen, waren van het Golden Delieious-soort. Van de Cox Orange-boompjes was de oogst reeds binnengehaald, Op advies van de heer J. A. v. d. Weel, assistent bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, zul len maatregelen worden gëtroffen om de rustperiode voor de fruitbomen vervroegd te doen intreden. De ge westelijke brandweer onder leiding van de heer L. C. v. d. Velde kreeg bij het blussingswerk veel hulp van omwonenden en personeel van de rijksdomeinen. De heer Hanse is ver zekerd tegen brand. Drie schepen kwamen te Hansweert in aanvaring In Hansweert gebeurde donderdag middag een gecompliceerde aanva ring waarbij drie schepen betrokken waren. „Citerna 21" dwakikuhhrdlucmfwij Het 986 ton metende en met benzine geladen Belgische motortankschip „Citerna 21" voer vanuit de buitenha ven te Hansweert in de richting van de Westerschelde, hierbij stuurboords- wal houdende (westzijde), toen tege lijk vanaf de Westerschelde het ISO ton metende en met kunstmest gela den motorschip „Deja" de buitenha ven in kwam varen en hierbij even eens stuurboordzijde hield (oostzijde van de haven). Uit de richting Ant werpen kwam tevens het Nederlandse motorschip „Neska 93", groot 919 ton. Dit schip merkte de uitvarende „Citerna 21" vermoedelijk te laat op. Door een roermanoeuvre trachtte men de Citerna 21 nog te ontwijken en tussen de oostelijke havendam en de binnenvarende Deja door te varen. Dit lukte niet, De Neska 93 kwam in aanvaring met de Deja, waardoor dit laatste schip klem kwam te zit ten tussen de Neska 93 en Citerna 21. De Deja werd wel beschadigd, maar liep geen lekkage op. Ook de andere schepen werden beschadigd. Na on derzoek konden alle vaartuigen hun reis voortzetten. {Advertentie) Zuiver Uw bloed met Kruschen. Om Uw rheumatiek te verdrijven. Want naarmate Kruschen's aanspo rende werking onzuiverheden uit uw bloed verdrijft, verdwijnen uw pijnen vanzelf. Kruschen's vijf minerale zouten brengen uw bloedzuiverende organen weer op gang, uw bloed gaat sneller stromen en de pijnverwekken- de onzuiverheden verdwijnen langs natuurlijke weg. VANDAAG Middelburg Electro: „De derde man", 19 en 21.15 uur, 14 jaar Schouwburg: feestavond geref. jeugdclubs, 19.45 u Zaal Van den Berge, voorheen Groe- newegen vergadering slechthoren den, 20 uur Muziektent Molenwater: concert Middelburgs Muziekkorps, 20 uur Molenwater Miniatuur Walche-» ren met tentooonstelllng Deltaplan, 9 tot 18 uur. Vlissingen Alhambra „De vrouw die tweemaal leefde", 19 en 21 uur, 18 j.; Luxor „Gangsters en minnaars", 20 uur, 18 Jaar. Goes Grand „De vrouw die tweemaal leefde", 20 uur, 18 jaar Grote F. .rk: tentoonstelling „Het Zeeuwse Volks sieraad". 10—22 uur Zalen Krijger vogeltentoonstelHng „Vogelvrienden". 1022 uur Prins van Oranje Gere formeerd jeugdappel 1859, 19,30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2