PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Kroesjtsjew wil op een of andere wijze tot overeenstemming komen" Axel herdacht de Polen, die voor zijn bevrijding vielen ALGERIJNEN BERAADSLAGEN OVER DE GAULLE'S VOORSTEL Eisenhowers indruk op persconferentie 00K NEW-YORK ONTVING RUSSISCHE LEIDER ZONDER GEJUICHZONDER BETOGINGEN PRINSES IRENE ONTHULDE IN VEGHEL AIRBORNE-MONUMENT 202e jaargang - no. 220 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeéuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per ■week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 «ept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. 1 ng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau t. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 Cb.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzce, red, tel. 2(35, edm. tel. 2C64. President Eisenhower heeft donderdag op zijn persconferentie verteld dat het er naar uit ziet dat Kroesjtsjew een basis zoekt om kwesties uit de koude oorlog op te lossen, Kroesjtsjews hou ding was er een „van iemand die op de een of andere wijze tot overeenstemming wü komen". De president had lof voor wat hij de buitengewoon vriendschappelijke houding van zijn Russische gast noemde. Het was echter nog te vroeg om te kunnen zeggen of de uitwisseling van bezoeken wezenlijk zal bijdragen tot ver mindering van de spanningen in de wereld. Eisenhower was niet bereid de agenda te onthullen voor de besprekingen die liij met Kroesjtsjew zal houden van 25 tot 27 september te Camp David. De president zeide dat het duidelijk is dat men kwesties als Duitsland en Laos niet kan uitsluiten als men de wereldproble men in het algemeen de revue laat passeren. Wel is besloten om niet te onderhandelen over de kwesties die derde landen raken. de superioriteit van de vrijheid over het communisme. De president geloofde dat liet Kroesj tsjew ernst was toen hij sprak over de gruwelen van een kernoorlog'. Des niettemin bestaat nog de gevaarlijke mogelijkheid van misrekening door de Sowjet-leiding, hetgeen tot een cata strofale grote oorlog zou kunnen lei- Geen zorgen over het publiek Eisenhower zeide dat hij zich geen zorgen maakt over de mo- lijkheid dat de houding van het Amerikaanse publiek tegenover het communisme zal verzwak ken als gevolg van het bezoek van Kroesjtsjew. Het Ameri kaanse volk laat zich niet be driegen door meesterlijke rede naars. Het is diep overtuigd van „IJs brokkelt al af" Kroesjtsjew heeft aan* een officieel diner in Washington gezegd, dat zich niet slechts een scheur in het ijs van de koude oorlog aftekent, maar dat het ijs is begonnen af te brokkelen. Het diner werd gegeven op de Russi sche ambassade, ter ere van president Eisenhower. Kroesjtsjew zei verder, dat hij er op vertrouwt, dat zijn bezoek aan de V.S. en het bezoek van Eisenhower aan de Sowjet-Unie bevorderlijk zul len zijn voor het ontstaan van een periode van warmte in de internatio nale betrekkingen. Dit vertrouwen was wellicht ingegeven door de vuri ge wens om hiertoe te geraken, „want anders zouden wij niet naar U toege komen zijn", aldus Kroesjtsjew. Donderdag reisde liij per trein uit Washington naar New York. In een gesloten auto, begeleid door motorpo litie, reed het echtpaar Kroesjtsjew naar het Waldorf-Astoriahotel, waar het twee dagen zal logeren. De hou ding van het publiek was dezelfde als die in Wasliington. Er was geen ge juich, maar ook geeu openlijke vijan digheid. Er waren slechts enkele demonstran ten, van wie er een 'n bord droeg met „Kroesjtsjew is hier niet welkom" en een ander een spandoek met de woor den „Gevaar, slechte mensen aan het werk". Kort na zijn aankomst in het ho tel vertrok de premier naar het (Zie slot pag. 3 kol. 5) De prijzen In vrijwel alle Westeuropese lan den is in 1959 de economische toestand verbeterd. De produktie steeg in de meeste bedrijven en er kwam enige ruimte voor verbetering van lonen cn van sociale voorzienin gen. Ook Nederland gaat mee in deze conjunctuuropgang, die sneller ge komen is dan men een jaar geleden durfde hopen. De industriële produktie in Neder land steeg in de eerste helft van dit jaar reeds 8 </o boven het niveau van het vorig jaar. De werkloosheid was minimaal en de consumptie kwam 4 boven die van 1958. Bo vendien werd er stevig belegd op alle spaarbanken. Kortom, ook al was er geen Neder landse regering met een miljoenen nota en een troonrede gekomen om ons te vertellen, dat Nederland deelt in de nieuwe welvaartsgolf, die thans over West-Europa spoelt, dan nog was iedereen daarvan wel over tuigd geweest. Behalve uiteraard de Jiessimisten, die niet in welvaart ge- oven. Zoals 'gebruikelijk zijn er onder de toeschouwers bij het optre den ook van deze welvaarts golf weer heel wat mensen, die een waarschuwende vinger opheffen. En zoals eveneens gebruikelijk herhalen ze een oud lied ze waar schuwen tegen overbesteding, ze waarschuwen tegen slechte tijden en ze vragen zich af hoe kort van duur de welvaartsstijging zal zijn. Men zal er goed aan doen niet al te zeer naar deze vinger-opheffers te luisteren. Zo min als zij en de Nederlandse regeringin 1958 de vrij sterke conjuncturele opleving van 1959 konden voorspellen, zo min hebben zij kijk op het verloop daar van. Op dit ogenblik is de economische situatie gunstig en als er enige welvaart te verdelen valt, dan moet men dat niet uitstellen. Die welvaartsverdeling behoeft ker niet uit te lopen op overbeste ding, op bijzondere waardevermin dering van de Nederlandse gulden of op andere onaangename zaken. Men kan dat vrij goed in de hand „VOOR MAANDAG GEEN COMMENTAAR" Amerikaanse en Britse lof voor Franse president Van de zijde der „voorlopige Al gerijnse regering" die in Tunis bijeen is, werd gisteren nog geen commentaar gegeven op de voorstellen die de Franse presi dent De Gaulle woensdag in een radio- en televisierede heeft ge daan en die neerkomen op zelf beschikkingsrecht voor de Al gerijnen, vier jaar nadat de vre de zal zijn hersteld. Volgens het Tunesische blad „Al Amal" is er van de leiders van het „Natio nale Bevrijdingsfront" voor maandag a.s. geen commentaar te verwachten. Volgens dat blad zijn er in de „voor lopige Algerijnse regering" drie groe pen te onderscheiden die tot een com promis zouden moeten komen, name lijk de politieke leiders als Ferhat Abbas, de „premier" van de regering die de strijd zodra mogelijk willen be8indigen, de militaire leiders onder aanvoering van Krim Belkacem, de „minister van oorlog", die met alleen algehele onafhankelijkheid tevreden zouden zijn en een midden-groep. De straatmuren van Algiers vertoon den donderdagmorgen honderden klei-' schrift (Algé- ne aanplakbiljetten met het opschrift „Algerije voor altijd Frans" rie frangaise toujours). Waarnemers nemen aan dat het aan plakken van die biljetten het werk is van Franse extremisten die De Gaulles aanbod dat Algerije zelf zijn status mag kiezen afkeuren. De Algerijnse organisatie van oud strijders protesteerde in een te Al giers uitgegeven verklaring tegen president De Gaulle's voorstellen. De oudstrijders bestrijden dat ie mand aan departementen afscheiding kan aanbieden „welke grondwettelijk deel uitmaken van de Franse repu bliek". V red esperspectief President Eisenhower heeft donder dag te Washington op een perscon- Messali Hadj aan aanslag ontsnapt Messali Hadj, leider van de Nationale Algerijnse Beweging (M.N.A.), een tegenhanger van het Nationale Be- vnjdingsfront (F.L.N.), is gisteren ontsnapt aan een aanslag bij zijn landhuis in de buurt van ChantiUy, ten noorden van Parijs. De aanslag werd gepleegd door een bende terroristen met hand granaten en vuurwapens. Hadj bleef ongedeerd. Een van zijn ad judanten werd gewond. Twee aan vallers werden gedood. Vermoedelijk is Hadj aan de - dood ontsnapt doordat de aanvallers zich niet dicht bij hun doel durfden te wa gen, uit vrees zelf het onderspit te delven. Zij begonnen hun aanval met een wild geworpen handgranaat en vuurden daarna met geweren vanaf de helling van een heuvel. Hadj zocht snel dekking in een groep bomen. Zijn lijfwachten beantwoordden het vuur. Vermoedelijk bevonden zich vijf man in de hinderlaag. Tenslotte staakten de aanvallers het vuren en trokken zij zich in een bos terug. Zij lieten twee gewonden achter. Een van hen stierf op weg naar het zieken huis. De ander werd door de politie met kogels uit een machinepistool doorzeefd, toen hij weigerde gevolg te geven aan het bevel zijn wapen neer te leggen. Vrijgezellenbelasting 27 oklober in Kamer (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer zal op 29 septem ber en de daaropvolgende dagen de politieke beschouwingen houden over de rijksbegroting voor 1960. De financiële beschouwingen beginnen op 27 oktober. Dan komen tevens aan de orde de tegelijk met de rijks begroting ingediende wetsontwerpen tot verlaging van de vrijgezellenbe lasting, tot fiscale vergemakkeling van de fusie van vennootschappen en tót de verlenging van enkele tijde lijke belastingverhogingen. ferentie gezegd: „Ik ben zeer bemoe digd door de moedige en van staats manschap, getuigende verklaring van de Franse president en ik hoop dat zij zal leiden tot een spoedige staking der vijandelijkheden in Algerije". In antwoord op een vraag verklaarde Eisenhower niet te kunnen zeggen of De Gaulle's nieuwe plan er toe zou leiden dat de Verenigde Staten bij de behandeling van het Algerijnse vraag stuk in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties een ander stand punt zouden gaan innemen dan het neutrale, dat zij tot nu toe hebben ingenomen. De Britse regering Is, aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken tevreden over De Gaulle's verklaring ook zij ziet er nieuwe hoop in voor een naderende vrede in Algerije. Urn met aarde uit staten van Amerika geplaatst Prinses Irene heeft gisteren door een jarachutegordijn weg te schuiven na mens koningin Juliana in Veghel het Airborne-monument onthuld. Het mo nument ter nagedachtenis van de 101e Amerikaanse divisie luchtlandings troepen, die 15 jaar geleden op die plaats landde, bestaat uit een reus achtige, in Limburg gevonden, zwerf kei met daarop een bronzen kangoe roe, het code-dier van de divisie. Een markante figuujr die bij deze plechtigheid veler aandacht trok was de minister van staat, prof. mr. P. S. Gerbrandy, die een rede Weid, waarin hij herinneringen ophaalde aan de voorbereiding en de uitvoe ring van het stoutmoedige luchtlan dingsplan en besloot met een verwij- Correspondent .van bank in Epe gearresteerd De rijkspolitie te Epe heeft de cor respondent van de Nederlandse Han delmaatschappij, de 53-jarige G. W. A. R., gearresteerd. Hij wordt ver dacht van fraude in deze dienstbe trekking gepleegd. Het onderzoek, dat gisteren is begon nen, heeft nog zo weinig gegevens opgeleverd, dat omtrent de omvang van de malversaties nog geen mede delingen kunnen worden verstrekt. R. heeft bekend. Hij zal voor de of ficier van justitie te Zutphen worden geleid. zing naar de landen achter het IJze ren Gordijn, die nog in onvrijheid le ven en lijden. In het bijzonder doelde hij op Hongarije. Bij het monument werden na de onthulling vele kransen gelegd. De staatssecretaris van defen sie, generaal b.d. M. R. H. Calmeijer legde een krans van de Koninklijke Nederlandse Strijdkrachten. Kransen werden gelegd namens Navo-gene- raal Norstad door generaal-majoor Victor A. Conrad, namens de Ameri kaanse en Canadese regeringen en strijdkrachten door Herbert P. Fales, Amerikaans zaakgelastigde in Den Haag en generaal-majoor G. Kit- -;hing. Ook werd bij het monument 3en krans gelegd door generaal Gi- raud namens generaal De Gaulle en namens de Poolse parachutistenbriga de uit 1944 door oud-commandant ge neraal-majoor S. Sosabowski, door generaal-majoor J. M. H. Bouhon uit België en door de chef-staf van het Luxemburgse leger majoor E. H. Crieps. De beer Wallace Daczcowskï, als ver tegenwoordiger van de oud-parachu tisten, plaatste tot slot van de plech tigheid een urn met aarde uit alle Amerikaanse staten en uit de tuin van het Witte Huis bij het monu ment. Deze aarde rust onder de bijna twaalf ton wegende zwerfkei, waarop de beeldhouwer Niel Steenbergen on der meer grifte: ,Jn ever lasting gra- titude-the governement and the peo ple of the Netherlands" (Uit eeuwig durende dankbaarheid-de regering en het volk van Nederland). Foto: H.K.E. prinses Irene bij het monumentwaaraan zij een krans had gehecht. BIJ HET DERDE LUSTRUM Aan de vooravond van het derde be vrijdingslustrum heeft Axel donder dag de in 19H gevallen Poolse mi litairen herdacht. Een stoet van in het wit geklede meisjes droeg 's mid dags kransen naar de graven. (Foto P.Z.C.). houden, ook bij een vrijwel algemene stijging van het loonpeil. Maar dan zal op één ding scherp gelet moeten worden en dat is; het prijspeil. In het begin van dit jaar is het prijs- geil in Nederland redelijk stabiel ge leven. Hét vertoont echter thans on aangename schommelingen. Het feit, dat net, indexcijfer voor levensonder houd met niet minder dan 5 punten omhoog ging, moge als een ernstige waarschuwing dienen. Een waar schuwing, die overigens de huisvrouw j niet nodig had, want zij heeft reeds weken geleden bemerkt, dat er pijn lijke prijsstijgingen aan de gang wa ren. En wanneer we dan nog even de blik naar de andere Westeuropese landen richten, waar men ook profiteert van de welvaartsgolf, dan blijkt dat ook daar grote beduchtheid bestaat voor het prijsniveau... en dus een verlan gen naar een stevig prijsbeleid. Wel iets steviger dan Nederland in de laatst» jaren gewend was. Szydlowski-bank onthuld; schat van bloemen bedolf voet Poolse monument IN AXEL zijn donderdag, aan de vooravond van de feestelijkheden rond het derde bevTijdingsIustrum, op treffende wijze de militairen van de eer ste Poolse pantserdivisie herdacht, die bij de bevrijding van Axel en om geving vielen en hier, ver van hun vaderland, 'n laatste rustplaats vonden. De herdenkingsplechtigheden, die werden bijgewoond door deputaties Pool se oud-strijders uit Vlissingen, Utrecht, Breda en België vonden een hoog tepunt in de onthulling van de herinneringsbank op het naar de aanvoer der van Axels* bevrijders, kolonel Szydlowskï, genoemde plein, welke plechtigheid werd verricht door generaal S. Maczek, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bevelhebber van genoemde Poolse pantserdivisie. Kolonel Szydlowskï vertoeft thans in Canada. Deze onthulling geschiedde in de middaguren; des avonds concen treerden de herdenkingsplechtig heden zich rond het Poolse monu ment aan de Zeestraat, waar Ge deputeerde C. Phi I ipso als waar nemend commissaris der konin gin in Zeeland een rede uitsprak. Nadat hij de Poolse gasten een har telijk welkom had toegeroepen, sprak hij over de vreugde cn de wee moed, die elkaar bij dergelijke her- denkingsplechtighedèn afwisselen. Vreugde over de bevrijding, wee moed over de gevallenen. En dank baarheid voor de bevrijders, welke immer welkome gasten zullen zijn. De heer Philipse eindigde niet het uitspreken van de hoop, dat ons volk en de gehele wereld in de toekomst verder onheil bespaard zal worden. Nadat generaal Maczek een dank woord Had gesproken werden dooi de heer .Philipse, de heer A. J. M. Kesbeke^'.de-waarnemend 'burgemees ter van Axel, generaal Maczek en namens verschillende comité's en verenigingen kransen gelegd aan de voet van het monument, waarbij le den van de Koninklijke Marechaus see en het korps commandotroepen uit Roosendaal een erewacht hadden betrokken. Voordat een minuut stilte in acht werd genomen, zong een koor twee coupletten van het Poolse en het Nederlandse volkslied en blies een trompetter „The last post". Na deze ontroerende en sobere plech tigheid werd een reveille geblazen, ten teken, dat de vlaggen, die in Axel de gehele dag halfstok hadden gehangen, konden worden gehesen. Vlam ontstoken Generaal Maczek ontstak vervol gens de gasvlam bij het monu ment. waarbij deputaties van ver enigingen, scholen en burgerij de (Zie slot pag, 2 kol. 5) Het weer in Europa Volgens de leerrapporten van gister avond 7 uur Den Helder, licht bewolkt 17 gr. Ypenburg, onbewolkt 38 gr. Vlissingen, licht bewolkt 18 gr. Eelde, onbewolkt 18 gr. Twente, onbewolkt 19 gr. Eindhoven, onbewolkt 20 gr. Zuid-Limburg, onbewolkt 19 gr. Helsinki, half bewolkt 9 gr. Stockholm, licht bewolkt 35 gr. Oslo, zwaar bewolkt 18 gr. Kopenhagen, onbewolkt 15 gr. Aberdeen, onbewolkt 16 gr. Londen, zwaar bewolkt is gr. Amsterdam, onbewolkt 13 gr. Brussel, onbewolkt 20 gr. Luxemburg, onbewolkt 20 gr. Parijs, onbewolkt 22 gr. Grenoble, regen 25 gr. Nice, geheel bewolkt 24 gr. Berlijn, onbewolkt 17 gr. Frankfort, onbewolkt 21 gr. MUnchen, onbewolkt 19 gr. Zürich, mist 19 gr. Genève, regen 22 gr. Locamo. regen 22 gr. Wenen, half bewolkt 1$ gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 13 gr. Belgrado, regen 23 gr. Rome, zwaar bewolkt 28 gr. Ajaccio, licht bewolkt 27 gr. Lissabon, zwaar bewolkt 24 gr. VERWACHT... Geldtg tot hedenavond ZONNIGE PERIODEN Droog weer met plaatselijk wolkeu- velden, maar ook zonnige perloden. Overwegend matige wind tussen noord en noordoost. Weinig verande ring in temperatuur. ZON ÉN MAAN 19 september Zon op 6.19 onder 18.48 Maan op 19.51 onder 8.51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1