PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Gedifferentieerde verbeteringen van lonen mogen niet worden doorberekend K.L.M. brengt gevolg van Nieuw Walcheren „conserveert" Zeeuwse klederdrachten keur van Minister De Pous waarschuwt nogmaals: HANDHAVING STABILITEIT PRIJSNIVEAU WESTEN ONDERSCHREEF AMERIKAANS STANDPUNT NEW YORK VERWELKOMT VANDAAG PRINSES BEATRIX 202e jaargang - no. 214 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 11 sept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minini. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. da Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Kroesjtsjew naar Amerika De minister van economische zaken, drs. J. W. de Pous, heeft gisteren tijdens een bespreking met het bedrijfsleven over lonen en prijzen er nog eens uitdrukkelijk op gewezen dat de stabiliteit van het prijsniveau zo volstrekt mogelijk moet blijven gehandhaafd bij het formuleren van ge dragsregels voor de gedifferentieerde loonpolitiek en bij het overleg hier over met de Stichting van de Arbeid. Gedifferentieerde verbeteringen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden mogen dan plaatsvinden wanneer a) deze door ontwikkeling van de pro- duktiviteït worden gemotiveerd en b) niet tot een stijging van de prijzen zullen leiden. De nog komende algemene loonsverhoging ter compensatie van de huur en melkprijsverhoging znllen evenmin in de prijzen mogen worden berekend voor zover tot gedifferentieerde verbetering van lonen en andere arbeidsvoorwaarden wordt overgegaan. de gehele periode, waarop de voor stellen betrekking hebben, sterk te makent dat de daaruit voortvloeiende verhogingen van de arbeidskosten ook op langere termijn niet leiden tot ver hoging van de binnenlandse prijzen. Derhalve moeten deze hogere kosten worden gerechtvaardigd door stijging van de produktiviteit in de bedrijfs tak of de onderneming. In beginsel dient daarbij te worden uitgegaan van de in de bedrijfstak of de onder neming te verwachten toeneming van de produktiviteit gedurende een toe komstige periode, die ln geen geval de duur van de c.a.o. te boven mag gaan. Deze verwachting kan aannemelijk worden gemaakt mede aan de hand van gegevens omtrent de produktie per werknemer, zoals deze zich in het verleden heeft ontwikkeld. In de beginperiode der differentiatie mag naast de in de toekomst te verwach ten toeneming van de produktiviteit in het algemeen slechts rekening wor den gehouden met de produktiviteits- ontwilckeling in de bedrfijfstak of de Bedrijfsleven akkoord met doelstelling vrijere loonvorming Alleen stijgingen van externe kosten kunnen een argument voor prijsver hoging opleveren. Dalingen van ex terne kosten dienen onverwijld in de prijzen te worden doorgegeven. Ook wordt noodzakelijk geacht dat in be drijfstakken, waarin zich belangrijk grotere stijgingen van de produktivi teit voordoen dan gemiddeld het ge val is, een deel van de produktivi- teitsstijging in de vorm van prijsver laging aan de consument wordt door gegeven. Uitgaande van de invoering van de gedifferentieerde loonvorming en het complex van maat-regelen neer gelegd in de sociaal-economische nota van de regering, hebben de centrale organisaties zich tijdens .deze bespreking geheel achter het gestelde doel geplaatst. De verte genwoordigers van de ondernemers organisaties verklaarden zich be reid de bij hen aangesloten vakor ganisaties op te wekken zich tot hun leden te wenden met een schrij ven, waarin de betekenis van een strikte naleving van deze gedrags lijn wordt onderstreept. De betrokken partijen dienen blijk te geven er zien van bewust te zijn, dat de kosten der overeen te komen verbeteringen van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden niet in de prijzen mogen worden berekend. De partijen aan werkgeverszijde dienen zich voor Volgende week nota over garantiebeleid (Van onze Haagse redacteur) Volgende week kan de indiening worden verwacht, tegelijk met de be groting van landbouw en visserij, van de nota inzake het in de toekomst te voeren garantiebeleid in de land bouw. In landbonwkringen bestaat grote be langstelling voor deze nota, omdat het thans niet alleen gaat om de hoogte van de garantieprijzen voor zuivel- en akkerbouwprodukten, maar vooral om het garantiesysteem. Over dit garantiesysteem heeft de so ciaal-economische raad in maart van dit jaar een advies uitgebracht aan de minister van landbouw. Dit S.E.R.- advies biedt echter weinig houvast, omdat de raad over dit garantiebeleid niet éénstemmig was. De meerder heid was voor een systeem van in komensgarantie, dat een mengvorm inhoudt van garantieprijzen en be- drijfstoeslagen, terwijl een minder heid verklaarde onoverkomelijke be zwaren te hebben tegen het princi pe van bedrijfstoeslagen. Deze minderheid van de raad geeft de voorkeur aan een methode van prijsbeïnvloeding, die aansluit bij het in ons land gevoerde economische be leid. Slechts onder bijzondere om standigheden zal een toeslag per pro- dukt moeten worden verleend, aldus de minderheid. Aangenomen wordt, dat de garan tienota tegelijk met de behande ling in de Tweede Kamer van de begroting van landbouw, aan de orde zal komen. Prins Albert en prinses Paola zondag in Brussel Prins Albert en prinses Paola zullen hun verblijf in Madrid zondag beëin digen, en die dag naar Brussel terug keren, aldus is te Madrid meegedeeld door de woordvoerder van de Belgi sche ambassade. Zondagmiddag om vijf voor vier vertrekt het prinselijk paar (per Sabena vlucht 668), en het zal om vijf voor half acht in Brussel aankomen. Prins Albert en prinses Paola heb ben, na hun huwelijk op 2 juli, een vakantie van twee maanden doorge bracht op Mallorca. Tijdens hun ver blijf te Madrid zijn zij de gasten van de Spaanse ombassadeur, baron Ber ry er. onderneming gedurende het jaar 1959, voorzover deze nog niet in de lonen of andere arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking is gekomen, een en ander mét inachtneming van de ten laste van de ondernemingen komende com pensaties voor de in de eerste helft van 1960 te verwachten huur- en melkprijsverhogingen. In bijzondere gevallen kan het gewenst worden 'geoordeeld, de ontwikkeling van de rentabiliteit, welke bij een gelijkblijvend prijs peil de ontwikkeling van de pro duktiviteit zal weerspiegelen, in de motivering te betrekken. Een extra DC *ïc van de K.L.M. zal zaterdag het gevolg van Kroesjtsjew □on-stop van Schiphol naar New York brengen. Het gevolg is zestig man sterk. Een der leden is de plaatsvervangende minister van bui tenlandse zaken der Sowjet-Unïe Koeznetsow. Het gezelschap zal met een extra-tu- polev van Moskou naar Schiphol rei zen. Het zal daar zaterdagochtend om negen uur aankomen en in het K.L.M.-toestel overstappen. Kroesj tsjew zelf zal met een apart Rus sisch regeringstoestel non-stop van Moskou naar New-York reizen. EISENHOWER VOOR RADIO EN T.V.: Status Berlijn moet worden geëerbiedigd President Eisenhower heeft het Amerikaanse volk donderdag avond in een radio- en televisie toespraak het een en ander me degedeeld over zijn komende besprekingen met de Russische AAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EENENTWINTIG SALUUTSCHOTEN New York, dat eens door Ne derlanders als „Nieuw-Am- sterdam" werd gesticht, zal prinses Beatrix vandaag wel kom heten. Als zij aan boord van Hr. Ms. „Gelderland" de haven van New York binnénvaart, geeft de saluut- batterij van fort Jay 21 saluut schoten af. Aan het einde van de baai, bij de „battery" zullen drie militaire bands spelen als de loop plank van de Nederlandse oorlogs bodem wordt uitgelegd en ambas sadeur en mevrouw Van Roijen de kroonprinses verwelkomen op Amerikaanse bodem. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Ne derland, Young, zal aanwezig zijn. En dan volgt het New Yorkse wel kom, met ponsbandjes en papier snippers, die uit de wolkekrabbers van Broadway dwarrelen. Deta chementen van de Amerikaanse strijdkrachten, en een Nederlands marinedetachement van 48 man, zullen ineemarcheren in de stoet. Na de tocht over Broadway volgt op het gemeentehuis van New York de officiële begroeting door burgemeester Wagner, gouver neur Rockefeller en talrijke func tionarissen. „Onze stad is zeer vereerd om prinses Beatrix te be groeten", verklaarde burgemees ter Robert Wagner donderdag. Na de officiële begroeting ge bruikt de kroonprinses de lunch. Maandag vertrekt prinses Beatrix uit New York naar Washington. Tot maandag zal zij deel hebben aan tal van evenementen die ver band houden met do herdenking van het feit, dat Henry Hudson 350 jaar geleden Nieuw-Amster- dam stichtte en de Hudson-rivier in kaart bracht. premier en partijsecretaris Kroesjtsjew en zijn Europese reis. Over het komende overleg met Kroesjtsjew zei Eisenho wer: „Het is mijn diepe hoop dat uit deze besprekingen enig wezenlijk resultaat zal voort spruiten, ook al zou niemand liier iets over kunnen voorspel len". Omtrent de door hem in Europa met de leiders van Engeland, Frankrijk en West-Duitsland gevoerde bespre kingen verklaarde Eisenhower: „Elk hunner onderschreef ten volle het Amerikaanse standpunt dat elk be sluit om een topconferentie te houden gebaseerd moet zijn op de zekerheid dat de status en de rechten van het westen in Berlijn zullen worden ge ëerbiedigd.". Bovendien geloven wij dat er van Sowjet-Russische zijde op de een of President Eisenhower leiders voor gewichtige keus In Kinderdijk is donderdag de groot ste ooit in ons land gebouwde sleep boot te icater gelaten. Het is de „Ma- red", bestemd, om dienst te doen in het Suezkanaal. Het schip heeft een vermogen van 6^00 pk en is hiermede waarschijnlijk de sterkste sleper ter wereld. Op deze fotocombinatie ziet men bo ven een beeld van de tewaterlating en onder een close-up van de schroe ven, die als het icare ingekapseld zijn om beschadigingen ie voorkomen. andere wijze een duidelijke aanwij zing moet worden gegeven dat de welgemeende onderhandelingen de be lofte zullen inhouden dat zij zullen leiden tot een wezenlijke verkleining van de oorzaken der internationale spanning". De president verklaarde bij zijn be zoeken aan Bonn, Londen en Parijs uiting te hebben gegeven aan de Ame rikaanse bezorgdheid over het agres sieve optreden der communisten in Azië. Hij zei te hopen dat de instel ling van de V.N.-commissie voor Laos ertoe zou bijdragen een einde te ma ken aan de „agressie, die de vrijheid van Laos bedreigt. De president verklaarde dat zijn besprekingen met bondskanselier Adenauer van West-Duitsland, de Britse premier Macmillan en presi dent De Gaule van Frankrijk „allen oude vrienden van mij" en het door hem met de Italiaanse pre mier, diens minister van bui tenlandse zaken en de Ne derlandse voorzitter van de NAVO- raad, mr. J. Luns, gevoerde overleg, „opnieuw hebben aangetoond dat (Zie slot pag. 3 kol4) COLLECTIE WORDT OOK GETOOND Vaste Domburgse „Staf" omvat reeds 25 „oude" en „nieuwe" Zeeuwen HET WAS EEN INDRUKWEK- KENDE aanblik, die zo rond^ zeshonderd Zeeuwen in kleder dracht merendeels heden daags, maar ook van oudere'da- tum te zien gaven tijdens de grote provinciale Zeeuwse Folk loristische Manifestatie ter ge legenheid van het bezoek van koningin Juliana in juni 1954. Zeshonderd Zeeuwse kos tuumsWat zal daar van, wanneer bijvoormeeld het Del taplan voltooid is, nog resten? Wanneer de heer J. de Bree uit Middelburg, „Zeeuws kostuum vorser" bij uitstek, het bij het rechte eind heeft, dan zullen over 25 a 30 jaar geen of al thans zeer weinig Zeeuwen nog de oude klederdracht dragen, terwijl er dan waarschijnlijk ook weinig meer van deze kos tuums zal overgebleven zijn. Het was dan ook om die reden, dat onmiddellijk na de manifestatie in 1954 het plan opgevat werd om een keur van Zeeuwse kle derdrachten te „conserveren", met als doel het vormen van een collectie, waarin ale Zeeuwse drachten vertegenwoordigd zijn. Deze conservatie-daad is gesteld door het actieve bestuur van de stichting „Nienw Walcheren". Het was een nieuw en verheugend ini tiatief, dat kon bijgeschreven wor den in het aanvankelijke actie- boek van do stichting. Veel had „Nieuw Walcheren" reeds bereikt: Wie herinnert zich niet de boom- plantdagen, zij hield onder meer acties voor terugkeer van do Ma rine en de „Zeeland" in Vlissin- geu, kortom het stichtingsbestuur kweekte een enorme goodwill voor het zo zwaai; getroffen eiland. Rond zes jaar geleden werd het op- bouw-werk van Walcheren afgeslo ten met de stichting van Miniatuur Walcheren, thans nog altijd een van de meest bezochte attracties in Zee land. Een jaar later ook begon het werk aan de totstandkoming van een uitgebreide collectie klederdrachten, voertuigen en oude gebruiksvoorwer pen. Voor 25 personen De stichting liet eerst acht Hul- sterse japonnen maken, waarop „voortgeborduurd" werd. Zo wer den de mutsen bij deze japon eerst geleend, maar later voorgoed er bij gekregen. Vervolgens werd de Hulsterse collectie uitgebreid en in de loop van de volgende vijf jaar kreeg de stichting de beschikking over een partij kleren, die met medewerking van anderen ge schikt was om 25 personen te kle den. Bij dat kleden alleen bleef het echter niet. Want het bijzondere van deze collectie is, dat ze niet allen „gecon serveerd", maar ook getoond wordt! Onder leiding van de heer De Bree is de „vaste staf" van Domburgse da mes reeds verschillende malen in de prachtige kleedij voor het voetlicht getreden: bij de opening van het openluchtstadspark „Toorenvliedt" In Middelburg, voor verschillende groe pen als de Soroptimisten, de artsen en de Rotary, die op Walcheren hun con gres hielden. Aan de folkloristische dagen in Middelburg verleent de Domburgse groep dames, die deze kostuums wéét te dragen, eveneens haar bijzonder gewaardeerde mede werking. Tijdens de opening van ..Tooren vliedt", toen de groep, de Hulsterse dracht „showde", gaven ook groepen uit Axel en Zuid-Beveland met oude en tegenwoordige klederdrachten van hun belangstelling blijk. Het initiatief kreeg dus navolging. Overigens is het de bedoeling om alleen de klederdrachten op Wal cheren te „showen", hoewel ter gelegenheid van hoogtijdagen na tionale manifestaties zeker een uitzondering voor andere delen des lands gem iakt wordt. V oor raad Behalve de Hulsterse collectie, die la ter nog werd uitgebreid met een Axels mannen- cn een vrouwenkos tuum en een oud Cadzands kostuum, kregen de verzamelaars nog de be schikking over talrijke benodigdhe den, die samen geen complete kos tuums vormden, maar waaruit wel verschillende kostuums samengesteld gecompleteerd konden worden. Er is nu een laat 18e eenws Wal- cliers numnenkostuiini, met steek en zilveren schoengespen, een (Zie slot pag. 2 kol. 5) Schip wachtte niet op doopplechtigheid Het grootste schip, ooit gebouwd op de scheepswerf Finnboda bij Stock holm is enkele uren voor het tewater laten zelf van stapel gelopen en en kele arbeiders konden zich ter nau- wernood in veiligheid brengen. Volgens de politie heeft het eerste onderzoek uitgewezen dat er nie mand is gewond. Het 12.000 ton me tende schip was besteld door de Eng lish pool shipping co. ltd.. Darling ton, behorend tot de Rotmergroep. Mrs. Kotmer was naar Stockholm gekomen om het schip om halfvijf te dopen. Maar het schip wachtte niet op de plechtigheid en gleed om streeks half elf zacht het water in. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten 7 uur: Den Helder, onbewolkt Ypenburg, onbewolkt Vlissingen, onbewolkt Eelde, onbewolkt De Bilt, onbewolkt Twente, onbewolkt Eindhoven, onbewolkt Zuid-Limburg, onbewolkt Helsinki, onbewolkt Stockholm, hall bewolkt Kopenhagen, half bewolkt Aberdeen, onbewolkt Londen, onbewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, onbewolkt Luxemburg, onbewolkt Parijs, onbewolkt Bordeaux, onbewolkt Grenoble, onbewolkt Nice, onbewolkt Berlijn, onbewolkt Frankfort, onbewolkt München, onbewolkt Zürich, onbewolkt Genève, onbewolkt Locamo, onbewolkt Wenen, onbewolkt Innsbruck, onbewolkt Athene, licht bewolkt Rome, onbewolkt Ajacclo, onbewolkt Mallorca, zwaar bewolkt van gisteravond 21 gr. 26 gr. 27 gr. 26 gr. 28 gr. 29 gr. 28 gr. 28 gr. 19 gr. 22 gr. 21 gr. 22 gr. 28 gr. 26 g 29 gr. 28 gr. 25 gr. 24 gr. 23 gr. 28 gr. 24 gr. 24 gr. 24 gr. 24 gr. 33 gr. 26 gr. 25 gr. 28 gr. 24 gr. 28 gr. VERWACHT... Geldig tot hedenavond Aanhondcnd droog, zonnig en warm weer. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medeweiker) Nog steeds zonnig en zomers strand weer met een zwakke oostenwind. Temperatuur in de middag 25 26 graden C. Zeewater ruim 19 graden. Vooruitzichten: Het hogedrukgebied trekt heel langzaam naar het oosten weg, zodat tijdens hst weekend een langzame verandering waarschijnlijk wordt geacht. ZON EN MAAN 12 september Zon op 6.08 onder 19.04 Maan. op 16.29 onde* OOA9

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1