PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LAOS VRAAGT OM V.N.-P0LITIELEGER Groot offensief van rebellen verwacht Straahijdperk voor Schiphol ingeluid In Kapelle vestigt zich een bloeiende conservenindustrie Openlijke agressie van Noord-Vietnam TONUS SLEEPTE VISSERSBOOT TWEEËNTWINTIG UUR VOORT 202e jaargang - no. 209 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 08 cent per week 7.00 p. kw.; fr p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent; WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 5 sept. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 20 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 8546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, O. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Een speciaal gezant van de regering van Laos heeft aan de secretaris generaal van de Verenigde Naties een nota overhandigd waarin de minister van buitenlandse zaken van Laos namens zijn regering spoedige zending van een Verenigde Naties-troepenmacht bepleit. De rebellen, die op 16 augustus de eerste zending wapens en munitie uit (communistisch) Noord Vietnam Itregen, hebben vanaf 30 augustus steun van artillerie, die langs de grens tussen Laos en Noord Vietnam staat opgesteld. De regering van Laos stelt dat er sprake is van openlijke agressie en dat daarom de V.N. bevoegd zijn om tussenbeide te komen. Indien een politie macht wordt gezonden, zal het communistisch offensief kunnen worden gestuit. De gezant van Laos in Washington heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken op de hoogte ge bracht van de nota aan Dag Ham- marskjöld, en verklaard 'dat de Lao- tlaanse minister van buitenlandse za ken op 8 september in New York zal aankomen, voor het bijwonen van de zitting van de algemene vergadering der V.N. De Amerikaanse regering is min of meer overvallen door de klacht van Laos, niet in het minst omdat Laos geen lid van de V.N. is. Zou men door middel van een onpartijdige commis sie verzamelde gegevens over de communistische agressie kunnen aan voeren, dan is nochtans de kans dat de V.N. zich met de klacht bemoeien redelijk, aldus werd in regeringskrin gen te Washington meegedeeld. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft later gezegd, dat het de „natuurlijke gang van zaken" zou zijn, dat een dergelijk beroep in de eerste plaats aan de veiligheidsraad van de Ver enigde Naties is gericht. Maar daar het verzoek is gericht tot secretaris generaal Hammarskjöld, zou hij dus in dit geval moeten uitmaken welke instantié het beroep behandelt, aldus de Britse woordvoerder, die er nog aan toevoegde, dat als vastgesteld is, dat agressie tegen Laos is begaan, Engeland voor interventie van de V.N. in Laos zal zijn. Waarnemers der V.N. hebben vrij- Twee militairen bij ongeluk gedood Op de dijk tussen Hoge en Lage Zwa- luwe is gisteren om kwart voor vijf een Jeep verongelukt, waarbij twee militairen zijn gedood en één levens gevaarlijk is gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het korps commandotroepen in Roosen daal. De jeep stopte vrij plotseling om twee commando's die langs de weg liepen, mee te nemen. De militaire vracht wagen die er achter reed, botste tegen de jeep op en duwde dit voertuig van de dijk af. De jeep kwam onder aan de dijk in een sloot terecht en sloeg over de kop. De dienstplichtige vaandrig P. J. Vis ser uit Dordrecht werd op slag ge dood. De gehuwde 26-jarige eerste lui tenant H. J. Oostrom uit Roosendaal en de dienstplichtige soldaat-chauf feur B. M. J. Beekmans uit 's-Herto- genbosch werden levensgevaarlijk ge wond naar het St. Elizabethzieken- huis te Tilburg vervoerd. Tijdens het transport is de commando Beekmans overleden. Hij was, evenals vaandrig Visser, 20 jaar oud en ongehuwd. dag gezegd, dat als Laos staat op het zenden van een politieleger, de kwestie naar alle waarschijnlijk heid door de Algemene Vergade ring opgelost moet worden daar de Veiligheidsraad bijna zeker door een Russisch veto tot on macht gedoemd zal worden. Het transport van Laotische troepen naar Sam Neua, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noord oosten van Laos, duurt voort. Men verwacht er een groot offensief van de opstandelingen. In Vientiane is officieel meegedeeld dat bewoners van de vestingdorper Xiengkho en Muanghet, die zondag door de opstandelingen zijn aange vallen, onder de aanvallers soldaten uit Noord-Vietnam hebben gezien. De „Rotterdam", heeft vrijdag op weg naar New York, Southampton aangedaan. Twee uur na aankomst van het schip is prinses Beatrix van boord gegaan om per bus een rit te maken naar het „New Forest", een nieuwe bosaanplant bij de stad. Deze telefoto toont prinses Beatrix bij haar vertrek voor deze tocht, in ge zelschap van de havenmeester van Southampton, de heer J. Finnis. Bijeenkomst V.-raad voorgesteld De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammars kjöld, heeft vrijdagavond voor gesteld dat de Veiligheidsraad zondag of maandag in zitting bijeen wordt geroepen ter be spreking van het Laotische ver zoek om een politieleger. DOUGLAS DC-8 LANDDE Non-stop Californië-Londen (Van onze speciale verslaggever) Vrijdagmiddag om negen minuten over vijf vielen de vier machtige Pratt en Witneu straalmotoren stil van het grootste vliegtuig, dat ooit op Schiphol landde, de Douglas dc-8, de eerste machine van dit type die de oceaan overstak. Een paar honderd mensen K.LJU.-personeel, lucht- haven-ettiploye's, fotografen, film mensen en cineasten stroomden het platform op om de reus te bekij ken, die van het type is, dat bij het begin van de zomerdienst 1960 door de K.L.M. zal worden ingezet op de Noord-Atlantische route. Twaalf van deze machines heeft de K.L.M. in bestelling, de eerste verwacht men in het begin van I960. Met de aankomst van deze dc-8, die de registratieletters N 8068 D óp de staart droeg en nog was beschilderd in de fabriekskleuren van Douglas, viel de spannig weg, die de hele dag zij het in betrekkelijk kleine kring op Schiphol had geheerst. Donder dag kwam het bericht, dat een dc-8 van de fabriek op een technische vlucht Schiphol zou aandoen. Over de aankomsttijd en de route waren de berichten vaag. Het eerste bericht was, dat de machine in één ruk van Los Angeles naar Madrid zou vliegen en van daar naar Schiphol. Later bleek, dat de volgorde net andersom was, eerst Schiphol, daarna Madrid, vrijdag rond de middag kwamen de nauwkeurige gegevens binnen. De machine was 's morgens vroeg om 3.57 Nederlandse tijd uit Long Beach (Califomië) gestart en had de „pool- route" gekozen over Goosebay in La brador, dat wil zeggen een vlucht langs de 54e breedtegraad. Om 10.07 uur werd de 40e breedtegraad bereikt, om 12.19 uur vloog de maclüne over Shannon en omstreeks 14.15 uur ver wachtte met de dc-8 op SchiphoL Toen kwam het bericht, dat de cap- Friese tain telegrafisch aan Londen ge vraagd had om 50.000 pond brandstof en dus ook op Londen Airport een tussenlanding zou maken. Dat betekende tevens, dat het niet gelukt was, de ruk Californië—Am sterdam in één keer te vliegen. Na een oponthoud in Londen van circa twee uur is men doorgevlogen naar Schiphol. Aan böord van de machine waren 27 passagiers meegekomen en een bemanning van vijf man. Met de aankomst van deze machi ne is informeel voor Schiphol'het straaltijdperk ingeluid. De „Sjoi Maroe", een Japans vissersbootje van twee ton, met een bemanning van drie koppen, werd donderdagochtend in zijn thuis haven, Jasoe Machi, in de prefectuur Kotsjl, terug verwacht. Het scheepje liep meer dan twaalf uur later binnen en de reden is een verhaal, waarbij alle sterke verhalen over de vangst van grote vissen ineen schrompelen. De vissers van de „Sjoi Maroe" hadden, amper in volle zee, beet gekregen. Wat zij echter precies aan hun lijn hadden konden zij vooralsnog niet gewaar worden, want hun vangst sleurde hen met schip en al door de golven mee. 22 uur duurde de verwoede strijd tussen de drie vissers en de reuzen vis, voordat deze „een tonijn van 240 kilogram, zich gewonnen gaf. Kroesjtsjew brengt bezoek aan Peking De Sowjet-premler en partijleider, Kroesjtsjew, zal op 29 september, na zijn bezoek aan Amerika, een be zoek brengen aan Peking, zo heeft hijzelf vrijdag volgens In Bonn ont vangen persberichten op een Poolse receptie in Moskou tegenover ver scheidene buitenlandse diplomaten verklaard. De receptie werd door de Poolse am bassadeur gegeven ter gelegenheid van een grote Poolse tentoonstelling, die vrijdag in Moskou is geopend. RAAD VERSTREKTE GELDLENING Vandaag is het feest in Deinum; de. vader en moeder Lautenbach wilde er Friese 'vierling is dan een jaar oud. I het liefst de handjes in steken. V.l.n. Reeds vrijdag werd de eerste ver-\r.: Dirkje (meisje)s Ytje (meisje), jaarstaart, bezorgd^ Eet, kroost Vctn (Willem, fjóngen), m Meint (jongen)^ Fabriek van 6000 m2 moet vóór 1 mei 1960 gereed zijn Vóór 1 mei 1960 zal op het in dustrieterrein van de gemeente Kapelle, oostelijk van de dorps kern van Biezelïnge langs de spoorbaan gelegen, een fabrieks gebouw verrijzen, waarin de Oosterhoutse (Gelderland) con servenindustrie Cor Oostrom zich zal vestigen. De gemeente raad van Kapelle besloot vrij dagavond na 'n besloten verga dering van twee-en-een half uur met algemene stemmen van de betrokken eigenaren 4*4 ha grond aan te kopen voor 125.000 en deze voor hetzelfde bedrag aan de nienwe industrie over te dragen. De gemeente krijgt een strook grond van 30 m diepte terug, voor de bouw van de 15 voor deze industrie benodigde woningen. Met negen fcegen twee stemmen besloot de raad ook een garantielening te verstrekken onder hypotecair verband var 525.000, voor de bouw en inrichting van de fa briek. Tégen het verstrekken van de lening verklaarden zich in de raad de heren P. van Hoorn (v.v.d.) en A. de Schip per (vrije lijst). Tijdens de laatste besprekingen over de vestiging van deze industrie in Kapelle, zijn de plannen nog grootser opgezet. De fabriekshal krijgt een lengte van 100 meter en een breedte van 60 meter, zodat het vloeropper vlak 6.000 vierkante meter zal be slaan. Zoals wij deze week reeds schreven, komt de heer Oostrom in aanmerking voor een tegemoetko ming van het rijk ingevolge de zo genaamde kernfinanciering, Aanvan- kelijk lag het in de bedoeling van het gemeentebestuur van Kapelle, de grond voor 4 per vierkante meter te verkopen, maar toen de Gelderse industrieel zijn voornemen kenbaar maakte het gehele industrieterrein van 4% ha momenteel boomgaar den en bouwgronden in eigendom te verkrijgen, werd besloten het ge heel voor 125.000 af te staan. Dit temeer, omdat de fabrikant zelf voor bestrating, verlichting enz. zal zor gen. Huizen De vestiging van de nieuwe indus trie zal ongetwijfeld een bevol kingsaanwas in Kapelle met zich brengen, want de heer Oosterom brengt vijftien mensen van zijn huidige technische staf mee. Het gemeentebestuur dient als „tegen prestatie voor 15 woningen te zor gen, die op 1 april 1960 kant en klaar moeten zijn. De fabriek zal dan namelijk moeten draaien. Over de bouw van woningen in casu dus toewijzing van bouwvo lume is reeds contact opgeno men met de betrokken instanties. Aangenomen wordt, dat de nieuwe industrie in Kapelle, die zoals be kend, klein fruit inblikt voor es- (Zie slot pag. 2 kol. 4) KORTE PREDIKATIE Verzamelt de overgebleven brok ken, opdat niets verloren ga. Johannes 6:It De afvalprodukten hebben tegen woordig betekenis. Er zijn afvalpro dukten die tenslotte van meer waar de zijn geworden dan het eigenlijke produkt. Met benzine wist men een eeuw geleden nog niets te beginnen en daarom liet men het leeglopen. Te genwoordig zorgt men er in onze in dustriële wereld wel voor dat er niets verloren gaat en men zoekt tot men vindt om iets te kunnen doen met een afvalprodukt. Voor velen zal het geen nieuws zijn dat er niets als waardeloos mag wor den weggegooid. Ze zijn opgevoed in gezinnen waar het hen ingeprent is dat er niets verloren mag gaan. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Hoe komt het, wanneer er twee gezinnen zijn, die onder gelijke omstandigheden van een zélfde inko men moeten leven, dat men in het ene gezin niet kan rond komen en schulden maakt en in het andere nog weet over te houdenLigt het niet hierin, dat al tof niet er op gelet wordt dat er niets verloren gaat f ,J)ie het kleine veracht, zal tot ge ringheid vervallen", staat er in de spreuken van Jezus Sirach. Het woord dat boven deze korte pre- dicatie staat is uit het verhaal van de wonderbare spijziging. Wanneer Jezus gedankt heeft en verdeelt, is er overvloed voor die duizenden. Er is zoveel dat overal hompen brood en stukken vis liggen. Jezus gebiedt zijn discipelen de overgebleven brokken te verzamelen. Er mag niets verlo ren gaan. Dit is een klein trekje uit het Evan gelieverhaal, maar juist kleine trek jes kunnen ons iemand doen kennen. Wat weet Rembrandt ook niet te doen met één enkel klein trekje! We mogen hierbij opmerken: dat is Hij, die in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat ver loren was: de vriend van tollenaren en zondaren. Hij, die zelf gehongerd heeft, weet wat een korst brood waard kan zijn. Hij leert zijn discipelen veel voor hun ziel en zaligheid. Uit zijn Woord, uit zijn offer zullen zij moeten leven. Hij leert hen ook de overgeschoten brok ken te verzamelen, opdat er niets verloren ga. Dat kruimels ook brood zijn, is eveneens een christelijke we tenschap. Hoeveel honger wordt er nog niet geleden in de wereld. De Novïb ver telt ons dat wel. Met wat wij weg gooien en vermorsen, zouden 'we het leven van een ander kunnen redden. Daarom: denk aan de overgebleven brokken, opdat er niets verloren ga. Zo kan een afvalprodukt voor ons waarde krijgen en ook dat heeft te maken met onze ziel en zaligheid. H. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gisteravond 7 uur. Den Helder, onbewolkt Ypenburg, onbewolkt Vllssingen, licht bewolkt Eelde, onbewolkt De Bilt, onbewolkt Twente, onbewolkt Eindhoven, zwaar bewolkt Zuld-Llraburg, licht bewolkt Helsinki, licht bewolkt Stockholm, licht bewolkt Oslo, licht bewolkt Kopenhagen, onbewolkt Aberdeen, half bewolkt Londen, licht bewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, onbewolkt Luxemburg, onbewolkt Parijs, zwaar bewolkt Bordeaux, regen Grenoble, half bewolkt Nice, zwaar bewolkt Berlijn,licht bewolkt Frankfurt, licht bewolkt München, onbewolkt Zlirich, licht bewolkt Genève, licht bewolkt Locamo, zwaar bewolkt Wenen, onbewolkt Innsbrück, licht bewolkt Belgrado, onbewolkt Athene, licht bewolkt Rome, licht bewolkt Ajaccio, zwaar bewolkt Madrid, licht bewolkt Mallorca, zwaar bewolkt Lissabon, onbewolkt 18 gr. 22 gr. 23 gr. 22 gr. 22 gr. 24 gr. 24 gr. 23 gr. 15 gr. 19 gr. 23 gr. 20 gr. 19 gr. 24 gr. 22 gr. 23 gr. 23 gr. 24 gr. 25 gr. 23 gr. 23 gr. 23 gr. 25 gr. 21 gr. 21 gr. 23 gr. 23 gr. 22 gr. 24 gr. 23 gr. 30 gr. 27 gr. 27 gr. 23 gr. 30 gr. 28 gr. Geldig tot hedenavond NOG STEEDS NAZOMER WEER Droog, zonnig en vrij warm weer met een matige, en af en toe vrij krachtige wind tussen oost en noordoost. VERWACHTINGEN VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medew.) Zonnig en mooi strandweer met oos tenwind. Temperatuur In de middag ongeveer 23 graden Celsius. Zeewater 19 graden. VooruitzichtenHet mooie en zonnige weer duurt dit weekend voort. ZON EN MAAN 6 september Zon op 5.58 Maan op 10.05 7. september Zon op 5.59 Maan op; 11.21 onder 19.18 onder 20.51 onder 19.16 onder 21,26

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1