PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BONN BEREIDDE EISENHOWER UITBUNDIGE BEGROETING „V.S. staan achter het volk van West-Berlijn" Gescheiden rijbanen in gehele VKssingse Paul Krugerstraat Nieuwe C.A.0.-metaal werd goedgekeurd BILT Tocht van 30 km. duurde twee uur JONGETJE SLAAPWANDELDE ZONDER LETSEL UIT RAAM VERWACHT. 202e jaargang - no. 201 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W- de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7-25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 27 aug. '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Jng- mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie# (max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f Lr-„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z C Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr, 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red, tel. 2435. adm. tel. 2094. Bonn heeft Amerika's president Eisenhower gisteren een triom fale ontvangst bezorgd. Op het vliegveld Wahn, waar de Boeïng 707 landde, werd hij door een grote menigte uitbundig verwel komd en ook op de weg naar de Westduitse hoofdstad en van daar naar Bad Godesberg waar de president zou logeren ten hui ze van de Amerikaanse ambassadeur stonden vele juichende mensen. Op het vliegveld, waar 21 saluutschoten weerklonken, waren de Westduitse bondskanselier dr. Adenauer en de Westduitse ministers ter verwelkoming aanwezig. Hartelijk waren de begroetingstoespraken. Eisenhower zei onder meen „De naam Adenauer is in Amerika het symbool geworden van de vastbeslotenheid van het Duitse volk, sterk en vrij te blijven. Het Ame rikaanse volle staat aan uw kant. Het Amerikaanse volk staat ook achter het trouwe en vrije volk van West-Berlijn en hoopt dat het immer van zijn vrijheid zal kunnen blijven genieten". Tot het gezelschap van de Ameri. kaanse president behoorde de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Herter, de onderministers Ei- Zuivel Het bedrijfschap voor detailhandel melk enz. heeft al enige malen bloot gestaan aan intensieve kri tiek van de zijde der zuivelconsumen- ten. En dat ondanks het bestaan van een consumentencommissie, die moet trachten de heren van het bedrijf schap in het rechte spoor te houden. Met dat rechte spoor heeft de com missie bijster weinig succes en men moet daaruit afleiden, dat die com missie voornamelijk dienst doet als rookscherm, waarachter de heren van het bedrijfschap hun eigen be langen met intense hevigheid dienen. Zo werd deze week bekend ge maakt, dat het bedrijfschap alle boter voor de consument in kar ton wil verpakken en daarvoor aan die consument de kosten in rekening wil brengen. Geen enkele consument in Nederland heeft om kartonverpakking voor roomboter gevraagd, maar er is her rie in de kringen van de boterfabri- kanten. En om die herrie gaat het! Een boter fabrikant is begonnen zijn roomboter in karton te verpakken omdat hij daarin een mooi concur rentiemiddel ziet. Om nu die concurrentie de kop in te drukken wil het bedrijfschap de karton-verpakking verplicht stellen en de consument de kosten een cent per pakje laten betalen. De consument moet dus betalen voor de concurrentievrede in de zuivelwe- reld. Dat dit onzinnig is begrijpt iedereen behalve de mannen van het bedrijf schap, want die zien vermoedelijk de consument aan voor een individu, waarmee men naar willekeur kan sollen om er zoveel mogelijk voor deel uit te kloppen. Er is nog een ander onzindelijk ge val in dit bedrijfschap. Dat gaat over de flessemelk, welke de melkslijters overhouden, nadat ze hun ochtendrit langs de cliëntèle heb ben gemaakt. Die slijters menen, dat ze deze melk wanneer ze koel wordt bewaard ook een dag later nog wel als verse melk kunnen verkopen. Het bedrijfschap voelt voor deze overweging, want zo zeggen de heren op de capsule staat een dag aanduiding en dat geeft het publiek voldoende mogelijkheid tot controle. Dit nu is volkomen fout. Vooral in deze warme zomerdagen is de flessemelk nauwelijks houdbaar op de dag zelf, dat ze van de fabriek komt. Een leukigheid is voorts, dat men in vele melkfabrieken de capsule al voorzien heeft van een latere datum dan de dag van fabricage. De melk, die bijvoorbeeld op maandagmiddag de fabriek uitgaat heeft in bepaalde fabrieken op de capsule de dinsdag als verkoopdag. Met de controlemogelijkheid voor het publiek is het- dus al direct wonder lijk gesteld. Het bedrijfschap zou er zeer ver keerd aan doen, indien het de consumenten dwong overschot- melk van de melkslijters te kopen, met de kans, dat deze melk spoedig tot bederf overgaat of misschien reeds op weg is naar bederf. De melkhandel moet dat risico van overschot zelf dragen en het niet af wentelen op het publiek. Er zijn vele levensmiddelenbedrijven, waar men overschotten heeft, maar '.vftr men er niot over denkt aan het publiek oudbakken levensmiddelen toe te schuiven. Dat risico zit in de prijzen gecalcu leerd, ook in de prijzen van de melk! En daarom mist het bedrijfschap eenvoudig het recht om dat oudbak ken produkt tóch te laten yerkopenl vingstone Merchant en Thomas Gates perschef Hagerty en Eisenhowers zoon .John. Vier straaljagers van de Westduitse luchtmacht, welke liet straalvliegtuig van de president van de grens af hadden geëscorteerd, vlo gen nog een keer over toen het pu bliek de hoge gast begroette. De erewacht werd geïnspecteerd en vervolgens klonken de beide volksliederen. Adenauer noemde Eisenhower in zijn welkomst woord, zinspelend op het New- Yorkse vrijheidsbeeld, „de vaan- Zonnig, maar minder warm (Van onze weerkundige medewerker.) H In het gehele kustgebied H kwam de temperatuur giste- H ren niet hoger dan 22-24 gra- den C., terwijl in het oosten nog 26 graden werd gemeten. H Een kleine depressie is van de i§ Noordzee naar de Oostzee ge- trokken en bracht tijdelijk meer wind en bewolking. Het bleef overal droog en ook in de komende dagen zijn de re- genkansen opnieuw klein ge- M worden. Via de Britse eilan- f| den breidt zich weer een sterk hogedrukgebied naar de Noord- zee uit. Daarbij draait de wind m iets meer naar het noorden en H wordt wat koelere lucht aan- H gevoerd. Voorlopig komen da H middagtemperaturen hierin s niet ver boven 20 graden C. Wel is de aangevoerde lucht vrij droog, zodat het weer een m zonnig karakter houdt, p Na 1947 heeft de augustus- m 3= maand zich niet meer zo zo- se mers gedragen. llllllllllllllllllllllllllllll!ll||||ll!llllllllll!llllllll!llllllllllllllllllllllllllllll deldrager van de vrijheid in de wereld". „Ik geloof dat uw uit wisseling van besprekingen met wereldleiders de vrede in de we reld zal waarborgen". Dertig wagens De stoet bestond uit dertig wagens, aan het hoofd waarvan 24 in het wit geklede motoragenten reden. Eisen hower en Adenauer zaten in een open wagen, de ministers van buitenlandse zaken Herter en Von Brentano in een andere. De grote politiemacht die op de been was gebracht kon niet ver hinderen dat de stoet in Bonn stap voets moest rijden omdat de enthou siaste menigte de rijweg op kwam. De tocht van het vliegveld naar de woning van de Amerikaanse ambas sadeur (30 km.) duurde twee uur Bij de ambassade stonden schutters niet brandende fakkels. Een kinder koor brak uit in gezang, dat echter door het gejoel van een ruim driedui- zendkoppige menigte werd overstemd. Eisenhower straalde van genoegen en was naar het scheen ontroerd door de hartelijke ontvangst. Hij hief beide handen boven het hoofd als om te danken voor de begroeting. Adenauer stond op de achtergrond, glimlachend als een trotse oom Boeing „trok* Op het vliegveld deed zich kort na het vertrek van Adenauer en Eisenhower een incident voor. Het publiek drong op in de richting van de Boeing 707, waarmee de president en zijn gevolg naar West-Duitsland waren gekomen. Men wilde blijkbaar het toestel van dichtbij bekijken. Maar de autoritei ten van het vliegveld namen direct maatregelen en lieten brandslangen richten op de mensen, die het toestel tot op enkele meters waren genaderd. Via luidsprekers werd het publiek te vens verzocht, uit de buurt van het straalvliegtuig te blijven. Later trok de politie een kordon om het toestel. De strijd tegen de persoonsverheer lijking vindt onverminderd voortgang ln de U.S.S.R. Zo is onlangs de tartarenburcht „Mikojan" herdoopt in „Mitsjoerin" naar een Russische bioloog. Dit blijkt uit de Russische staatskrant „annalen van de opperste Sowjet", die evenwel geen nadere uitleg geelt. Met een chartervliegtuig van de K. L.M. uit Singapore zijn woensdag op Schiphol gearriveerd 5k leden van de bemanning van het m.s. „Sibajak" van de Rotterdamsche Lloyd. De ,J5ibajak" vertrok op 23 juni uit Ne derland met emigranten voor Nieuw- Zeeland en Australië. Na in Mel bourne de iaatste passagiers te heb ben afgeleverd, vertrok het schip leeg naar Singapore, waar vandaan het op 21 augustus doorvoer naar Hongkong waar de „JSibajak" na vele jaren trouwe dienst zal ivorden ver kocht. Voor de sloop. De opvarenden zagen daardoor hun taak beëindigd en konden per vliegtuig naar Neder land terugkeren. Hotelgasten voor f 11.000 aan sieraden beroofd Twee Nederlandse hotelgasten, die in een groot hotel te Scheveningen ver blijven, zijn dinsdag in het hotel be stolen. Er werden sieraden ont vreemd ter waarde van in totaal ruim elfduizend gulden. Aangenomen wordt dat onbevoegden zich met een valse sleutel toegang tot de afgesloten hotelkamer van de twee gasten hebben verschaft. Van een der gasten worden een pla tina dameshorloge en een gouden halsketting vermist, samen ter waar de van ongeveer zevenentwintighon derd gulden, en van de andere gast een parelcollier benevens een platina broche bezet met briljanten, ter ge zamenlijke waarde van circa vijfen tachtighonderd gulden. (Van onze correspondent). Een negenjarige jon gen te Stadskanaal heeft midden in de nacht zijn ouders uit bed gebeld. Lang heeft hij bij de voordeur moeten staan, voordat zijn slapende familie er achter kwam wat er precies aan de hand was. De vader van de jongen was niet weinig ver baasd toen zijn eigen zoon naar binnen stap te. Even tevoren was de jongen n.l. uit zijn bed geklommen slaap wandelend en zonder dat zijn ouders het merkten had hij een raam, dat zich vier me ter boven de begane grond bevond, geopend en was naar beneden gesprongen. Hij kwam op het gazon terecht en bezeerde zich helemaal niet. Wel was hij echter van de „plof" wakker geworden. Vandaar dus het bellen aan de voor deur. Om voortaan nachtelij ke escapades te voorko men heeft men thans het raam zodanig be veiligd dat ontsnappen langs die weg niet meer mogelijk is. ADVIES A.N.W.B.: B. en W. voelen voor één patroon van Keersluisbrug tot Badhuisstraat Het kruispunt Paul KrugerstraatScheldestraat te Vlissingen is voor het gemeentebestuur al jaren een bron van zorg, evenals trouwens de andere kruisingen van de Paul Krugerstraat dit zijn. Nuchtere cijfers tonen bijvoorbeeld aan, dat het aantal verkeersongevallen op het eerst genoemde kruispunt regelmatig stijgt. En hoewel deze stijging lager ligt dan de landelijke stijging, blijft zij onrustbarend. Werd in vroeger jaren voor de beveiliging van dit drukke kruispunt reeds advies ingewonnen bij de AJV.W.B., enige maanden terug is deze instantie weer door het Vlissingse gemeentebestuur benaderd met het verzoek, haar licht nog eens over de verkeersperikelen rond de gehele Paul Krugerstraat te laten schijnen. Wanneer dit advies wordt gevolgd B. en W. en politiecommissaris C. van der Mark kunnen de gedach- tengang van de A.N.W.B. delen - dan betekent dit, dat het wegprofiel van de Paul Krugerstraat, van Keersluis brug tot Badhuisstraat, zal worden gewijzigd, c.q. zal worden aangepast aan de toenemende verkeersstroom. Waarmee dus de verschillende kruis punten en met name het punt Paul Krugerstraat-Scheldestraat eiliger zulle worden. Een van de belangrijkste verbete ringen zal daarbij zijn, dat de ge hele weg één patroon krijgt: twee gescheiden rijbanen, van Badhuisstraat tot Keersluisbrug en niet, zoals thans een deel mot gescheiden rijbanen voor het snel verkeer en een deel met niet ge scheiden snelverkeer, waarbij wél het langzame verkeer is gesepa reerd. Een kostbare geschiedenis, waarvan de uitvoering, zo de gemeenteraad hieraan zijn goedkeuring hecht, waarschijnlijk „getemporiseerd" zal moeten geschieden. Intussen buigt de verkeerscommissie uit de raad zich over het AN.W.B.- advies. Hierin wordt, over de gehele lengte van deze belangrijke Vlissing se verkeersader, een drie meter bre de middenberm of „groenstrook' aangeraden. Bij de kruispunten wordt deze mid denberm uiteraard onderbroken. Maar tevens versmald, zodat voor het links afslaande verkeer een strook wordt verkregen om bij het voorsorteren tijdig de rijbanen te kunnen ontlasten. De vernieuwing van het gedeelte, dat thans reeds geschieden rijbanen telt van Keersluisbrug tot de kruising met de Singel is op papier reeds uitgewerkt. De middenberm is hier dus op drie meter breedte gehouden, de beide rijbanen, waarvan ook de wielrijders gebruik zullen moeten maken, op zeseneenhalve meter. Op deze rijbanen zullen geen gepar keerde auto's meer worden geduld; in de trottoirs is een groot aantal twee meter brede parkeerhavens uit gespaard. Waar deze zijn geprojec teerd, heeft het trottoir een breedte van tweeëneenhalve meter, de mi nimum-breedte dus. Waarschijnlijk is, dat de verandering aan dit gedeelte, de minst kostbare, het eerst zullen worden uitgevoerd. Ingrijpender zijn de geadviseerde wijzigingen voor het gedeelte kruising Singel tot Badhuisstraat, waar immers een middengedeelte voor het snelverkeer en twee zij stroken voor het langzame ver keer gescheiden door stroken, waarin bomen en lichtmasten staan zal moeten worden ge transformeerd tot twee rijbanen, gescheiden door een groenstrook. (Zie slot pag. 3 kol. 4) Na langdurige onderhandelingen: Per 1 augustus 5 pet. loonsverhoging; over drie jaar 45-urige werkweek n ppn snpp.ia.lp vprslavffever) de geleidelijke verkorting v (Van een speciale verslaggever) Het College van Rijksbemïdde- laars heeft gisteravond meege deeld, dat het in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid overeenstemming met de vak- raad voor de metaalindustrie heeft kunnen bereiken over de C.A.O.-A voor de handarbeiders, welke onder meer de overeenge komen loonsverhoging mogelijk maakt. Bij zijn beslissing heeft het college ook enkele punten in verband met de voorgenomen in voering van de arbeidstijdver korting betrokken. Over deze punten is eveneens overeenstem ming bereikt, aldus het college. De nieuwe C.A.O. (die een loonsver hoging van vijf procent inhoudt) loopt tot 30 september 1962. Reeds eerder echter op papier per 1 januari 1962, in de praktijk vermoe delijk echter al per 1 juli 1961 kunnen de thans overeengekomen lo nen opnieuw, volgens de spelregels van de vrije loonvorming, worden verhoogd wanneer daartoe op dat moment in de grote metaalbedrijven economisch voldoende ruimte is. Ook over de arbeidstijdverkorting is een akkoord bereikt. Het colle ge en de vakraad voor de metaal industrie zijn overeengekomen, dat per onderneming op 1 april 1960 kan worden begonnen met Mannen van het eerste bataljon van de befaamde Engelse Coldstream Guards staan hier op het exercitie terrein bij de Chelsea-kazerne te Londen „op de plaats rust". Zij zijn uitgerust met een nieuw ,#elfladend" geweer, de Engelse versie van het nieuwste. Belgische FJN*gmc*ert de geleidelijke verkorting van de arbeidstijd met één uur per week, of met een verkorting van drie uur ineens met ingang van 1 januari 1961. Bij afloop van de C.A.O. op 30 september 1962 moet in de hele bedrijfstak een arbeidstijdverkor ting van drie uur per week zijn ingevoerd, behoudens in bedrijven waar de invoering van de 45-urige werkweek tot ernstige moeilijk heden zou leiden. De heer I. Baart, voorzitter van de bij het N.V.V. aangesloten Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, kon van dit alles mededeling doen aan de honderden kaderleden uit het' hele land, die ingevolge de oproep van het bondsbestuur de in gebouw Bellevue (Zie slot pag. 3 kol2) Het weer in Europa Volgens de weerrapporten 7 uur: Den Helder, halfbewolkt, Ypenburg, halfbewolkt, Vlissingen, zwaarbewolkt, Eelde, lichtbewolkt, De Bilt, halfbewolkt, Twente, zwaarbewolkt, Eindhoven, zwaarbewolkt, Zuid-Limburg, halfbewolkt. Helsinki, regen. Stockholm, onbewolkt, Oslo, lichtbewolkt, Kopenhagen, halfbewolkt, Aberdeen, zwaarbewolkt, Londen, onbewolkt, Amsterdam, onbewolkt, Brussel, onbewolkt, Luxemburg, onbewolkt. Parijs, onbewolkt, Bordeaux, zwaarbewolkt. Grenoble, lichtbewolkt, Nice, onbewolkt, Berlijn, halfbewolkt. Frankfort, onbewolkt, München, onbewolkt, Zürich onbewolkt, Genève, onbewolkt, Locamo, onbewolkt, Wenen, onbewolkt, Innsbruck, onbewolkt, Athene, onbewolkt, Rome, onbewolkt, Ajaccio, lichtbewolkt, Madrid, lichtbewolkt, Mallorca, lichtbewolkt, Lissabon, lichtbewolkt. van gisteravond 22 gr. 23 gT. 24 gr. 24 gr. 25 gr. 27 gr. 26 gr. 26 gr. 18 gr. 22 gr. 22 gr. 22 gr. 18 gr. 28 gr. 24 gr. 26 gr. 27 gr. 30 gr. 30 gr. 29 gr. 27 gr. 25 gr. 30 gr. 28 gr. 28 gr. 27 gr. 28 gr. 28 gr. 30 gr. 34 gr. 33 gr. 29 gr. 30 gr. 28 gr. 34 gr. Geldig tot hedenavond Droog weer met zonnige perioden. Matige wind tussen noordwest en noord. Koeler dan gisteren. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag iets koeler, maar goed strandweer en een middagtempera- tuur van ruim 20 graden C. Zeewa ter 19% gr. Goed zicht. Matige wind tussen noordwest en west. Vooruitzichten: droog en zonnig strandweer met gematigde tempera turen. ZON EN MAAN 28 augustus Zon op 5.43 onder 19.39 Maan op 0.06 onder; 15.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1