PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Soekarno bedreigt „niet-Nederlands buitenlands kapitaal" Brouwershaven; veel succes met de jaarlijkse tentoonstellingen BILT OOK NEDERLANDS DEEL IN GEMENGDE BEDRIJVEN LOKT VOEDSEL VIA LUCHTBRÜG NAAR OOSTENRIJKS DORP STRAALVERKEERSVLIEGTUIG VALT NEER OP OEFENVLUCHT 202e jaargang - no. 192 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 17 aug. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minim p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1<—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60. tel 2353 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel 2425. adm tel. 2094. „Als het een negatieve rol speelt..." Vrijgezellenkoningin uitgeroepen President Soekarno van Indonesië heeft van morgen Nederland gewaarschuwd dat al het Nederlandse kapitaal met inbegrip van dat in gemengde bedrijven uit Indonesië zou worden ver wijderd „indien het halsstarrig blijft in de kwestie-West-Irian". (Ned. Nieuvv-Guinea) In zijn jaarlijkse boodschap aan het land ter gelegenheid van de Indonesische onafhankelijkheidsdag die ditmaal als titel droeg „de herontdekking van onze revolutie", sprak de president ook over de rol van het niet-Nederlandse buitenlandse kapitaal bij de opbouw van Indonesië. Het buitenlandse niet-Nederlandse ka pitaal moet zich houden aan de eisen die de republiek heeft ge steld en moet geen negatieve rol spelen. „Als het zich niet aan de regels houdt en als het een negatieve rol speelt, als het stil zwijgend economische sabotage pleegt of illegaal steun verleent aan de contra-revolutie, dan moet men niet verrast zijn als bet Indonesische volk dit kapitaal op dezelfde wijze behandelt als het Nederlandse kapitaal". Voorkeur voor kredieten Soekarno zei dat Indonesië de voorkeur geeft aan buitenlandse kredieten boven buitenlandse kapitaalsinvesteringen. Deson danks zal Indonesië verdraag zaam genoeg zijn jegens buiten lands niet-Nederlands kapitaal. De president zei de dat overneming van Nederlandse ondernemingen door Indonesië sedert vorig jaar „verband hield met de strijd voor de bevrijding van West-Irian en een zeer belang rijke stap was in de Indonesische po gingen om het nog door Nederland bezette gebied terug te krijgen". Echter niet alle Nederlands kapitaal werd overgenomen terwijl Nederland hardnekkig vasthoudt aan zijn stand punt in de kwestie-West-Irian. „Ik laat hier een waarschuwing ho ren dat indien Nederland in deze kwestie halsstarrig blijft, als het in de kwestie van onze nationale eis koppig blijft, dan zal aan de geschie denis van het Nederlands kapitaal, met inbegrip van dat in gemengde |iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De monumentale St. Nicolaas- fjj kerk in Brouwershaven vormt een even interessant als in- drukwelckende bezienswaardig- heid. Mét de jaarlijkse exposi- ties in het raadhuis ontstond i= er een soort wisselwerking: vreemdelingen, die de tentoon- stellingen bezoeken, slaan het kerkgebouw niet over en n omgekeerd.... 1 (foto P.Z.G.) bedrijven, op Indonesische bodem een einde komen". Hij herhaalde zijn eerder genomen besluit om de kwestie-Nieuw-Gui- nea dit jaar niet voor te leggen aan de Ver. Naties. Dit betekent echter niet dat de regering minder enthousiast is in de strijd om dit gebied. „Wij zullen de strijd op economisch terrein tegen Neder land voortzetten. Ik hoop dat de Ver. Naties uit onze huidige hou ding zullen begrijpen wat onze gevoelens jegens de Ver. Naties zijn". Over kritiek dat hij een dictator is zei de president met nadruk dat hij niet de rol van dictator wil spelen maar dat hij geen spijt heeft van zijn presidentieel besluit van vijf juli in zake terugkeer naar de grondwet van 1945. Dit besluit was gebaseerd op de overweldigende wil van de meerder heid van de bevolkingg, zo zei hij. Familie-systeem Soekarno verdedigde verder het stel sel van geleide democratie. Hij zei dat de westelijke democratie een „vrije strijd van liberalisme" is maar dat geleide democratie „een democra tie is van 'n familie-systeem" zonder de anarchie van het liberalisme zon der de autocratie van het dictator schap. Hij viel „de imperialisten" aan „die regeringen alleen stabiel noemen als zij normale belangstelling voor bui tenlands kapitaal waarborgen". „Wij noemen een regering stabiel als zij met sterke hand voortdurend kan werken niet om de belangen van het buitenlandse kapitaal te waarborgen maar om de basisbehoeften van de bevolking te waarborgen". VOOR WEGVERKEER ONBEREIKBAAR Overstromingen eisten elf mensenlevens Helikopters van het Oostenrijk se leger vlogen gisteren ter pro viandering van de bewoners van [le Oostenrijkse vakantieplaats Filzmoos en de 500 merendeels Duitse toeristen die daar toeven af en aan. Door obstakels is het dorp voor wegverkeer onbereik baar. Gas, elektriciteit noch drinkwater zijn er te verkrijgen alle leidingen zijn bij de over stroming van vorige week in het jngerede geraakt. Toeristen die dringehd moeten te rugkeren, kunnen Filzmoos te voet verlaten. Zij moeten dan een om weg van zes uur maken over rots blokken, omgevallen bomen en an der puin. Hun bagage wordt per helikopter naar het eerste dorp in de bewoonde Wereld gebracht. Filzmoos ligt in de provincie Salz- zurg. De luchtbrug blijft gehand haafd voor de aanvoer van medica menten als dat nodig mocht zijn. De overstromingen in Oostenrijk hebben elf doden geëist. De schade loopt in de miljoenen. Het interna tionale Rode Kruis te Genève heeft evenals het Nederlandse en Westduit- se Rode Kruis hulp aangeboden voor de slachtoffers. Zaterdagavond is er weer veel regen gevallen, maar het water van de Do- nau steeg gisteren desondanks min der dan dertig centimeter. Men ver wachtte dat de Donau gisteravond zijn hoogste peil had bereikt. Op ver schillende plaatsen zijn de oevers overstroomd maar het peil van deze rivier ligt ongeveer anderhalve meter dan bij de overstromingen van 1954. Adenauer sprak met Norstad en Spaak De Westduitse bondskanselier dr. Adenauer, die sedert 10 augustus te Cadenabbia aan het Como-meer va kantie houdt, heeft zondag een on derhoud gehad met generaal Nor- stad en de Belgische secretaris-gene raal van de Navo, Spaak. Het ge sprek werd gevoerd in de villa van de Nederlandse gedelegeerde bij de Navo, mr. D. U. Stikker, te Loveno di Menaggio, op 8 km afstand van Cadenabbia. Generaal Norstad, de opperbevelhebber van de Navo, was de nacht tevoren logé geweest van Spaak, die ook in Cadenabbia een villa heeft. Zaterdag is te Grevenbricht het ze vende wereld-vrij gezellencongr es ge opend. Er waren ongeveer 1000 deelnemers uit Nederland, België, Duitsland, Ita lië, Oostenrijk, Finland, Hongarije. Polen, Zwitserland en Zweden. Een hoogtepunt was de verkiezing van me]. Anja Casander, een 25- jarige apothekers-assistente uit Brus sel, als vrijgezellenkoningin 1959. Droogte teistert China Radio-Peking heeft zaterdag bericht, dat meer dan 60 miljoen Chinezen een droogte bestrijden, waardoor meer dan 13 miljoen hectare bouw land getroffen is. De radio voegde daaraantoe. dat door de droogte getroffen streken in Mid den- en Noord-China bovendien nog te lijden hebben gehad van een sprinkhanenplaag. Door verdrinking omgekomen De 18-jarige M. Snijders uit Sittard is gisteren bij het zwemmen in de Maas bij Stokkum verdronken. Sa men met een vriend was zij de Maas van Nederlandse naar Belgische zijde overgezwommen. Bij het terugkeren naar de Nederlandse oever verdween zij in de diepte en verdronk. Het 7-jarig zoontje van de heer Roe- lofsen uit Opheusden is zaterdag bij het spelen met vriendjes aan de Rijn te water geraakt en verdronken. Ben Goerion moet acht dagen rust houden De dokters van de Israëlische pre mier David Ben Goerion hebben de eerste ministers minstens acht dagen volstrekte rast voorgeschreven. Regeringskringen hebben gezegd, dat de gezondheidstoestand van de Israë lische premier weliswaar geen enke le reden tot ernstige bezorgdheid geeft, maar dat het niettemin werke lijk nodig is dat de premier rust neemt. Giro 777 voor Oostenrijk Het Nederlandse Rode Kruis heeft besloten zijn bekende Rampenrekening (gironummer 777) open te stellen voor hulp aan de slachtofers van de wa- tersnood in Oostenrijk. Bij een H nader overleg tussen de secre- taris-generaal van het Oosten- li rijkse Rode Kruis de heer Sev- eik en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis de M heer Van Emden, is gebleken dat er o.a. voor de zwaar- p getroffen vluchtelingenkampen H in het overstroomde gebied zoveel hulp nodig is dat het Oostenrijkse Rode Kruis het reeds vrijdag gedane aanbod van het Nederlandse Rode M Kruis toch gaarne aanvaardt. Voorlopig zal uit Nederland ee een partij beddegoed ter vvaar- de van ruim 35.000 gulden wor- den verzonden naar het Oos- tenrijkse Rode Kruis in Salz- burg. Deze goederen werden gistermiddag reeds per vraclit- auto verstuurd. De beide Rode Kruis-functionarissen zullen ee elkaar einde van deze week op s een vergadering in Genève persoonlijk ontmoeten en dan zal worden overlegd wat van Nederlandse zijde nog zal kunnen worden gedaan. Iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil BIJ CALVERTON (NEW YORK) Vijf bemanningsleden om het leven gekomen Een straalverkeersvliegtuig van het type Boeing-707 transconti nentale versie is zaterdag bij CaJverton in de staat New York neergestort. De vijf leden van de bemanning verloren allen het leven. Het toestel, dat eigendom van van de „American Airlines" maakte een oefenvlucht. Er wa ren geen passagiers aan boord. Het ongeluk is kort na de start van het vliegveld van de Grumman vlieg tuigfabriek, die in Riverhead zijn ge vestigd, gebeurd. Van een hoogte van nog geen 30 meter dook het toestel plotseling naar beneden in een aard appelveld. Het vliegtuig werd totaal vernield. Het was na het ongeluk in brand gevlogen. Stnkken van het toestel vlogen in het rond, mede door een hevige explosie. Drie lichamen van de vijf beman ningsleden konden dank bij het snel aanwezig zijn van de plaatselijke brandweer, een speciaal hulpkorps van Grumman en politiemanschap pen, geborgen worden. Dit ongeluk is het eerste van ern stige aard, dat met dit type toe stel is gebeurd. Sinds Pan Ame rican World Airways in oktober 1958 de Boeing 707 in gebruik nam voor oceaanvluchten naar Londen en naar Parijs en Rome en American Airlines, Trans World Airlines en Gantas (Aus tralië) in een later stadium het straalvliegtuig in de geregelde diensten lieten opereren hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan. NU VOOR DE ZESDE MAAL „De kunst om de kunst met zo weinig mogelijk kosten te brengen" DIT JAAR is er in het zomerseizoen voor de zesde achtereenvolgende maal in het raadhuis van Brouwershaven een tentoonstelling van kunst voorwerpen te zien. Sinds 1954 is men er ieder jaar weer in geslaagd om beneden- en raadszaal van het oude stadhuis tijdelijk te herscheppen in een sobere expositie-ruimte en sindsdien ook hebben honderden toeristen en eilandbewoners de weg naar het raadhuis gevonden. En niet alleen naar het raadhuis. Want er is in Brouwershaven een soort wisselwerking ontstaan tussen het bezoek aan de exposities en het bezoek aan de oude. monumentale kerk; de belangstellenden voor het kerkgebouw bezoeken iok de tentoonstelling en omgekeerd. „Dat was ook de opzet de ten toonstellingen moesten dienen als een soort „aanvullende beziens waardigheid" van Brouwershaven, maar passend in de sfeer van het geheel", zo verklaarde ons de bur gemeester, de heer J. L. van Leeuwen. Naar zijn mening en in die mening staat hij niet alleen is men in die opzet geslaagd. Het geheim van net succes? „Niet te ver gaan. Met beide benen op de grond blijven en stukken to nen, die museumbezoek stimuleren. Zélf moeten we bepaald niet probe ren om kunstmuseumpje te spelen". Dat is ook nooit gebeurd. De eerste tentoonstelling, die in 1954 ge houden werd, vloeide als het ware voort uit de praktijk van het ogen blik. Na de februari-ramp hadden ook in Brouwershaven talrijke men sen veel bezittingen verloren en on der die bezittingen waren ook kunst voorwerpen en wandversieringen. „Bij het zien van de wanstaltige pro. dukten, zoals die bijvoorbeeld op de markt in Zierikzee te koop werden aangeboden, piekerde ik over een vorm van voorlichting op dit ge bied", zo vertelt nu burgemeester Van Leeuwen. Hij vond die vorm op een gegeven ogenblik in samenwer king met de stad Amsterdam, die destijd zoals men zich zal her inneren Schouwen-Duiveland had geadopteerd. Het stedelijk museum was bereid zijn medewerking te ver lenen bij het inrichten van een ten toonstelling in Brouwershaven. „Begrijpelijk" Het ging er vooral om iets te vinden inet een begrijpelijke strekking en met positieve schoonheidswaarden. Voor die eerste expositie vond men dat toen, mede op advies van de heer Van Leeuwen, in een aantal doe ken uit de Haagse schooi. Niet minder dan rond 1700 belang- (Zie slot pag. 2 kol. 3) Wel constateerde men enkele malen moeilijkheden met het hydraulisch systeem van het landingsgestel, is de automatische piloot een keer op zeer grote hoogte in het ongerede ge raakt waardoor het vliegtuig een diepe duik maakte en heeft men een andere maal tijdens een oefenvlucht een motorgondel verloren, maar daar staat tegenover dat de reeds in gebruik zijnde Boeings inmiddels miljoenen kilometers door de lucht hebben afgelegd en dat in het alge meen gesproken de maatschappijen, die de Boeing in gebruik hebben, te vreden zijn met de Pratt and Whit ney motoren, die zeer regelmatig lopen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten avond 7 uur: Den Helder onbewolkt Ypenburg onbewolkt Vlissingen onbewolkt Eelde lichtbewolkt De Bilt onbewolkt Twente zwaarbewolkt Eindhoven lichtbewolkt Zuid-Limburg lichtbewolkt Helsinki halfbewolkt Stockholm onbewolkt Oslo zwaarbewolkt Kopenhagen zwaarbewolkt Aberdeen zwaarbewolkt Londen lichtbewolkt Amsterdam onbewolkt Luxemburg lichtbewolkt Parijs onbewolkt Bordeaux onbewolkt Grenoble lichtbewolkt Nice onbewolkt Berlijn regen Frankfort zwaarbewolkt Miinchen geheel bevolkt Ziirich zwaarbewolkt Genève onbewolkt Locarno onbewolkt Wenen regen Innsbruck regenbui Athene zwaarbewolkt Rome halfbewolkt Ajaccio onbewolkt Mallarco lichtbewolkt 21 gr. 20 gr. 21 gr. 21 gr. 22 gr. 20 gr. 22 gr. 20 gr. 27 gr. 26 gr 23 gr. 22 gr. 19 gr. 24 gr. II gr. 26 gr. 27 gr. 18 gr. 23 gr. 17 gr. 20 gr. 23 gr. 29 gr. 17 gr.' 18 gr. 32 gr. 29 gr. 27 gr. 39 gr. VERWACHT... Geldig tot hedenavona OVERWEGEND ZONNIG. Overwegend zonnig en droog weer. Zwakke tot matige noordelijke wind. Ongeveer dezelfde tmeperaturen als gisteren.- VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag mooi strandweer met flinke perioden van zonneschijn. Tempera tuur in de middag ongeveer 22 gra den C. Zeewater 19 graden C. Goed zicht. Matige wind uit noordelijke richting. Vooruitzichten hogedrukgebled trekt meer naar Noordzee en brengt ons enkele dagen met zonnig strand weer. ZON EN MAAN 18 augustus Zon op 5.27 onder 20.00 Maan op 19.41 onder 5.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1