Strijd om balen Sumatratabak voor Oberlandesgericht voortgezet Een vierde zeesluis in de Antwerpse haven Koptische Kerk van Abessinië vaart eigen koers KLANKBORD ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT INDONESIË SCHOND HET VOLKENRECHT Uitspraak bepaald op 21 augustus Het Hanseatische Oberlandesgericht te Bremen heeft vrijdagochtend in hoger beroep de eis tot beslaglegging behandeld welke door de Verenigde Deli Maatschappij en de Senembah is ingesteld ten aanzien van 5189 ba len Sumatratabak. Het Landesgericht had deze eis afgewezen. De beide Nederlandse maatschappij en, van welker ondernemingen de ta bak afkomstig is, laten eigendoms rechten gelden op de naar Bremen gevoerde tabak. Hangende de gerech telijke procedures heeft de Duits-In donesische Handelsvereniging, ge- Drukkersconflict in Engeland opgelost De Engelse drukkersvakbonden en werkgevers hebben vrijdag avond overeenstemming bereikt over een oplossing voor het drukkersconflict dat ruim zes weken lang vierduizend drukke rijen en 1100 provinciale kran ten stillegde. De nachtploegen zullen woens dag weer aan het werk gaan en de dagwerkers donderdag. Tien vakbonden en 150.000 werkne mers waren bij dit conflict over werktijden en salariëring betrokken. Men schat dat de staking aan werk gevers, werknemers en vakbonden on geveer 30 miljoen pond sterling heeft gekost. Krachtens het akkoord zal volgende week het werk algemeen hei-vat worden terwijl de vakbonden hun leden over het akkoord laten stemmen. Het resultaat van die stem ming zal pas drie weken later be kend zijn. Als het akkoord tenslotte goedgekeurd wordt zullen de werk gevers het van kracht verklaren van af de datum van hervatting van het werk. Men is het eens geworden over een salarisverhoging van vier en een half procent en een bekorting van de werkweek met anderhalf uur tot 42 uren. De overeenkomst zal drie jaar van kracht blijven met een tussentijdse overweging of verdere bekorting van de werktijd of een nieuwe loonsverhoging per september 1961 zal moeten worden ingevoerd. POLITIE SCHOOT OP POLITIE Bankovervaller in Antwerpen aangehouden De Antwerpse politie heeft in de nacht van donderdag- op vrijdag on der het viaduct aan het Damstatïon sticht met het doel in Bremen een nieuwe tabaksmarkt voor Indonesië op te bouwen, de verkoop van de omstredene balen uitgesteld. Het Oberlandesgericht zal op 21 augustus om 11 uur vonnis wijzen. De Nederlandse pleiters hebben ook bij het Oberlandesgericht de argu menten gebruikt die op 21 april en 16 juni door het Landesgericht als onvoldoende werden afgewezen. Na melijk, dat de onteigening der con cessierechten en de verkoop der van Nederlandse ondernemingen afkom stige tabak een schending van het volkerenrecht inhouden. Een der Nederlandse pleiters voerde aan dat zijn opdrachtgevers er zeer veel waarde aan hechten de onder havige tabak zelf te verkopen, niet omwille van de opbrengst der trans actie doch omwille van het feit van de verkoop. Omdat de onteigening, naar het volkerenrecht gemeten, geen een van de mannen aangehouden, die onlangs een overval op een bijkan toor van de kredietbank te Wuustwe- zel hebben gepleegd. De tweede ban diet kon echter vluchten. Toen de politie daarop naar Ber- chem trok, waar een van de over vallers woont, ontstond er een in cident toen een politieman twee maal schoot op een verdacht per soon die een andere politieman bleek te zijn. Deze werd ernstig gewond. Ere-comité trekpaarden- tentoonstelling In liet erecomité van de Nationale Trekpaardententoonstelling, dat zo als men weet onder voorzitterschap staat van prins Bernhard, hebben o.m. ook zitting genomen de minis ter-president, prof. dr. J. E. de Quay, als oud-commissaris der koningin in de provincie Noord-Brabant en mr. V. G. M. Marijnen, minister van land bouw en visserij. Deze tentoonstelling wordt gehouden op dinsdag 15 en woensdag 16 sep tember in Den Bosch. MINERAAL. Napels lag te zinderen in de hitte en de waterrantsoenering was nog steeds van kracht, maar de filmactrice Valentina Cortese wilde niettemin een bad nemen. Nee, zij volgde niet Poppaea na die baadde in ezelinnemelk. Valentina kocht voor 35 gulden aan flessen mineraalwater. Zij had haar bad. TAND. De elfjarige Timothy Ekouri uit Bii-mingham in de Amerikaanse staat Alabama, moest een tand la ten trekken, maar hij ging daarvoor niet naar een tand- maar naar een huisarts. De tand was van Timothy's broertje Michael van zeven. Voordat dit broer tje kans had gezien de tand onder zijn hoofdkussen te moffelen, had Ti mothy hem weggekaapt en voor alle zekerheid in zijn oorschelp verstopt. De dokter heeft de tand zonder al te vee pijn uit Timothy's oor „getrok ken" èn hem teruggegeven aan Mi chael. WAT ZE ZEGGEN. De Frankfurter Allgemeine Zeitung over de conferen tie van Genève: „De lunch is de voortzetting van de (koude) oorlog met andere middelen." The New York Times over hetzelfde onderwerp: ..Gromyko onderhandelt niet, maar hij eet tenminste." geldingskracht heeft, kan een schade vergoeding niet in geld worden uit gekeerd, doch slechts door het her stellen van de oude toestand, in dit geval het overdragen van de balen tabak aan de Nederlandse eigenaars. Daarbij werd verder aangevoerd dat ook een Duitse rechtbank een Neder lander moet beschermen tegen de uit werking van onrechtmatige hande lingen, indien dat in zijn macht ligt. De pleiters voor de te Bremen ge vestigde Duits-Indonesische han delsfirma ontkenden de bevoegd heid van het Oberlandesgericht in deze kwestie, die in essentie een ge schil is tussen twee Nederlandse firma's en de staat Indonesië. En gesteld werd dat een geldelijke schadevergoeding kan worden uit gekeerd in het geval dat de Neder landse eisers door een hoge rechts instantie in het gelijk worden ge steld. AANBESTEDING BEGIN 1960 Lengte 500 meter breedte 57 meter (Van een correspondent) Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de vierde Antwerpse zeesluis, die tevens de grootste ter wereld zal worden, begin I960 zal worden aanbesteed. Ze komt te liggen ter hoogte van Fort Frederik om de Schelde te verbinden met de nieuwe, noor delijke haveninstallaties. De to tale lengte zal 500 meter bedra gen bij een breedte van 57 me ter. Bij laag water kunnen er schepen met een diepgang van L3.45 meter gebruik van maken. Bij hoog water is de diepgang van de sluis iets meer dan 18 meter. De totale kosten zullen aarcdbnlijk meer zijn dan een miljard B. Fr. Er kunnen vier schepen van 35.000 ton tegelijk worden geschut. Het ministerie van openbare wer ken heeft inmiddels de plannen voor een derde roldeur, op 250 meter .afgewezen aangezien zulks nog 200 miljoen B. Fr. extra zou kosten. De Antwerpse havenkrin gen hadden er op aangedrongen om schuttijd te winnen. Het zou hiermee mogelijk zijn geworden om het ene schip te schutten ter wijl het andere binnen liep. Hier over heerst ernstige ontevreden heid, die de algemene malaise- stemming nog doet toenemen. Men verwijt de regering, dat ze inzake de Antwerpse havenpoli- tiek niet actief genoeg is, zodat de sinjorenstad steeds verder op Rot terdam achterop komt. Vijfde havendok Inmiddels vorderen de werkzaamhe den aan het vijfde havendok, dat voor 3000 meter kaden zorgt. In maart 1960 kan het in gebruik wor den genomen, maarer zullen dan vermoedelijk nog geen kranen staan. In 1957 werd de constructie hiervan aanbesteed, maar hoewel de raad van Antwerpen de gunning heeft goedge keurd, onthield het ministerie zijn de finitieve zegen. Men verwacht, dat er een nieuwe aanbesteding zal plaats hebben, maar in dat geval zullen de installaties zeker niet in maart ge reed kunnen zijn. De aanbesteding van het zesde ha vendok, dat in 1965 klaar moet ko men, ongeveer terzelfder tijd als de vierde zeesluis, zal nog in de loop van 1959 worden aanbesteed. Naar het noorden De Antwerpse haven verlegt zich met het vijfde en zesde dok naar het noorden. Lillo, het vijftienhonderd in woners tellende dorpje aan de ooste lijke Schelde-oever, op nauwelijks acht km van de Nederlandse grens, en veertien km ten noorden van het stadscentrum moet voor tweederde deel worden gesloopt: waar nu wel varende boerderijen, winkels en woonhuizen staan zal straks het zes de havendok stromen. Ook de kerk en het raadhuis vallen ten offer. Deze „verplaatsing" wekt vooral de kritiek van de Antwerpse midden stand, die vreest, dat de bedrijven in het stadscentrum daardoor straks schade zullen lijden. Het Wereldgebeuren „Top" voor twee Mevrouw Thelma Ryan Nixon heeft lang voordat zij trouwde weieens figurantenrollen ge speeld in films. Tot hoofdrollen is het nooit gekomen en zelfs ver telt zij niet zonder zelfspot, dat een stuk celluloid waarop zij wat meer dan gewoonlijk „naar voren kwam", nooit in de bioscopen is vertoond: „het moet in de knipkamer van de fimstudio achtergebleven zijn". Me vrouw Nixon heeft zich overigens in het leven niet tot „figurante-zijn" be perkt. Deze dochter van een rond reizende gouddelver was al op zeven tienjarige leeftijd wees. Met hard werken eerst bij een bankonderne ming, later in een winkelbedrijf - - speelde zij het klaar om zich deson danks een universitaire opleiding te veroveren, waarna zij lerares in han delskennis werd. Haar hobby bleef ook op de Whittier High School in Californië: acteren. Tijdens een repe titie ontmoette zij de man aan wiens zijde zij nu door de wereld gaat: Ri chard Nixon. Kwestie Nienw-Guinea dit jaar niet voor de Ver. Naties De minister van buitenlandse za ken van Indonesië, Soebandrio, heeft vrijdag meegedeeld, dat de kwestie Nieuw-Guinea dit jaar niet voor de Verenigde Naties zal worden ge bracht. „Bij de huidige samenstelling van de 'Verenigde Naties is het onmo gelijk", zei hij een voor Indonesië gunstige resolutie aangenomen te krijgen". We zitten midden in de tijd, dat de grote modecollecties worden ge toond. Voor de mannequins zijn de shows altijd bijzonder vermoeiend. Geen wonder dan ook, dat ze in de kbrte pauze graag even een schoen uittrekken om zich te ont spannen. Het schelpemnozaiek, dat de Middel burgse kunstschilder Andries Minder hout vervaardigde voor de nieuwe te lefooncentrale te Tholen. Zesduizend schelpen zijn er in verwerkt. (Foto P.Z.C.) „Hekkensluiters" Parijse modeweek „Hekkensluiters" van de Parijse na- jaarsmodevveek. waren gisteren Guy Laroche, Hubert de Givenchy en de „Spaanse Fransman" Balenciaga, van wie Laroche nagenoeg dezelfde lijnen brengt als het merendeel van zijn voorgangers, terwijl Balenciaga dë gulden middenweg bewandelt door rokken te brengen, die tamelijk kort zijn maar niet zo opzienbarend kort als bij Dior. Laroche heeft de rok verlengd tot halverwege de kuit en maakt de jasjes van zijn tailleurs vrij lang. De mantels zijn ook hier omvang rijk, vaak aan twee zijden draag baar. en dikwijls met bont gegar neerd. Paars, beige en olijfgroen zijn de kleuren, tuniek-effecten ont breken ook in deze collectie niet. Balenciaga wiens schuwheid ten op zichte van de pers bijna spreekwoor delijk is geworden, heeft zijn collec tie getoond aan een gezelschap dat grotendeels uit buitenlandse inkopers bestond. Zijn rokken komen onge veer 2Vs centimeter onder de knie- j schijf; jasjes en japonnen hebben lijnen die verlenging van het sil houet suggereren. De mantels zijn wijd, met iets verbrede schouders; I de tailleurs hebben korte jasjes. Ook Hubert de Givenchy heeft de i pers geweerd bij de presentatie van zijn najaarscollectie.' Inkopers, die uiteraard wèl welkom waren, roemen vooral de mantels van deze ontwer per die wijd en recht van de schou der naar beneden vallen. Kleuren zijn beige, zwart, antraciet, gebro ken wit en mooie groene tinten, STEMMEN UIT DE KERKEN Nixon in Moskou terug De Amerikaanse vice-president Ri chard Nixon, is vrijdag in Moskou teruggekeerd voor de laatste fase van zijn bezoek aan de Sowjet-TTnie. In de afgelopen week heeft hij Si berië en de Oeral bezocht. Een lid van het gezelschap van Ni xon heeft vrijdagavond verklaard dat geen verdere bijeenkomsten tussen Nixon en Kroesjtsjew worden georganiseerd. Nixon zal zondag naar Polen reizen. De Amerikaanse vice-president heeft voor zijn terug keer de aanbouw van een kernreac tor bij de Siberische hoofdstad in ogenschouw genomen. CGmunandowisseling Hr. Ms. Karei Doorman Op 4 augustus zal kapitein ter zee H. M. L. F. E. van Oostrom Soede het bevel over hr. ms. vliegkamp schip Karei Doorman overdragen aan kapitein ter zee J. G. Stegeman. Kapitein ter zee Van Oostrom Soede blijft evenwel commandant smaldeel V, waarvan hr. ms. Karei Doorman het vlaggeschip is. Geen band meer met Egypte Er is een tijd geweest dat Abessinië of Ethiopië dagelijks in het wereld nieuws was. Dat was in 't jaar 1937, toen de Italianen vanuit Somaliland het eeuwenoude rijk van de Negus gingen veroveren. Sindsdien hebben we er zo nu en dan iets over gehoord. In de laatste weken is Ethiopië weer een paar keer in het nieuws van onze dagbladen verschenen. De keizer van dat land, Haïlé Sélassié is in verschillende hoofdsteden van Europa op bezoek geweest. Hij heeft een pelgrimage gemaakt, naar Moskou, waar men hem een lening van 400 miljoen roebel heeft toegezegd. Hij heeft eveneens Pa rijs aangedaan, om nieuwe banden met De Gaulle, die hij persoonlijk nog al goed kent uit de tijd, toen zij beiden te Londen in ballingschap verkeer den gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, aan te knopen. Deze reis heeft een politiek doel gehad. Abessinië zoekt bondgenoten en te vens zoekt 't economische hulp voor de ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen die dit land heeft. Daarnaast was er een kerkelijk be richt over dit land, dat tweemaal zo groot is als Frankrijk. Daarin werd ons medegedeeld dat de abuna, het hoofd van de Koptische Kerk in Ethiopië, nu in het geheel niet meer afhankelijk was van de Koptisch© Kerk in Egypte. Tot 1951 is het hoofd van de Ethiopische Kerk een Egypte naar geweest. In dat jaar is een Ethiopiër gekozen. Deze kerk is blijk baar nu geheel en al zelfstandig ge worden. Dat was ze voordien ook reeds, want als een zelfstandige kerk was ze aangesloten bij de Wereldraad der Kerken. Blijkbaar is dus nu het laatste restje van band die er nog was met Egypte, doorgesneden en hebben we nu twee geheel zelfstandigs kop tische kerken. Ook dat is een teken van deze tijd. Het zegt ons dat men in Abessinië een geheel eigen koers wil varen en al stond het er niet bij in 't bericht dat we lazen, ook in dit ker kelijk gebeuren zal keizer Haïlé Sé lassié wel de hand hebben gehad, die vooral na zijn terugkeer uit balling schap, deze oude koptische kerk tot nieuw leven heeft gewekt, zodat in haar een zendingsbesef ontwaakt is, dat er gedurende de laatste eeuwen niet meer was geweest. Er zal wel enig verband zijn tussen deze twee berichten, het politieke en het kerke lijke. Ze ademen beide de begeerte om geheel onafhankelijk een eigen weg te gaan. Dat kerkelijke bericht doet enkele vragen bij ons opkomen. Hoe staat het met de christenheid in Abessi nië? Wat is dat voor een kerk, die koptische kerk? De encyclopedie deelt ons mee dat Ethiopië een land is van 15 miljoen inwoners. Van dit inwonertal behoren er 40% tot de Koptische Kerk (Jacobie- ten). Van de bevolking is 34% islamiet, die vooral wonen in het noordelijk gedeelte van het land. 25'.'r zijn animisten (heidenen). Protestant is 0.6% van de bevol king. ongeveer 90.000 zielen. Rooms-katholïek is 0.3 ruim 40.000 zielen. Deze laatste zijn er vooral gekomen in de jaren 1937 tot 1941, toen Italië hier de lakens uitdeelde. In de 4e eeuw Abessinië is in de 4e eeuw reeds ge kerstend. Dat is geschied vanuit Egypte. De band die dan nu verbro ken is, heeft i6 eeuwen lang stand gehouden. Aan de stormloop van de islam, in de 7e eeuw en daarna, heeft Abessinië weerstand weten te bieden Sindsdien heeft het geleefd bijna ge heel geïsoleerd van de rest der chris tenheid. Die kopten behoren tot de familie van de Oosters Orthodoxe Kerk, maar ze vormen daarin toch weer een apart geheel, met een eigen liturgie en een eigen kerkorde. De Abessinische kerk heeft, juist door haar afgeslotenheid en zonder dat ze er zelf enig besef van had, toch grote invloed genad. Ze is een van de oor zaken geweest dat de Portugezen hun ontdekkingsreizen hebben gemaakt. Als er ooit verwoede strijders tegen de islam zijn geweest, dan waren het de Portugezen. Enige eeuwen eerder (Zie slot pag. 4 kol. 3) ij heeft, op onafscheidelijke hoge hal1 1 7. hakjes voorttrippelend, met haar man al heel wat van de wereld gezien. Op verkiezingscampagnes was zij niet zelden onder de vaste toehoorders van Richard, de winke- lierszoon, die het tot advocaat had gebracht en wiens gevatheid ook in de politiek ruim rendement opleverde. Zij vergezelde hem op verscheidene reizen naar het buitenland. Opnieuw doet zij nu voor haarzelf, voor haai man en wie weet voor de komende ontwikkeling in de internationale po litiek zeer belangrijke ervaringen op nu zij met haar echtgenoot een reis naar de Sowjet-Unie heeft onderno men, die haar niet alleen tot in het binnenste van het Kremlin voerde waar met de Russische premier Niki- ta S. Kroesjtsjew van gedachten werd gewisseld, maar ook wederom voor politieke meningsuitwisseling naar het buitenhuis van de Russische lei der aan de Moskwa en zelfs tot in het hart van Siberië. Het advies van vriendinnen om op die verre reis geen hoge hakjes maar ferme wandelschoe nen te dragen, liet mevrouw Nixon Siberisch. En al heeft zij door mod der moeten hippen, zij heeft tot nu toe geen enkel verzwikt. Journalisten die de- sporen van deze hakjes drukken hebben onderhou dende verhalen naar hun redac ties in westelijke landen doorgebeld, waaruit blijkt dat Siberië voor Nixon helemaal niet zo „koud" is als hij zich had voorgesteld. Warm werd hij in de contrastrijke steden die hij er be zocht men vindt er armzalige blok hutten naast moderne zware industrie door grote menigten verwelkomd. Wel kwamen nu en dan uit de menig ten arbeiders naar voren die waar schijnlijk haantje-de-voorsten zijn 111 communistische cellen en die soms op agressieve manier vragen stel den. Nixon heeft voor hetere vuren gestaan en diende zó ad rem van re pliek dat menigeen ervan overtuigd is dat deze reis door Rusland zijn kans op verkiezing tot Amerikaans president als opvolger van Eisenho wer heeft doen stijgen Z.o zei hij tot een elektricien in Novosibirsk die hem maar bleef kwalijk nemen dat de Verenigde Staten bases handhaven in andere landen: „Is Polen uw land? En Oost- Duitsland? Hongarije? Volgens ons is dat allemaal niet uw land. Waar om hebt U daar dan Russische troe pen?" „Amerikaanse en andere westelijke troepen zijn in Duitsland en de Sow jet-Unie moet haar troepen daar dus handhaven", antwoordde de Rus. ..U hebt er dus een reden voor", ging Nixon voort. „Ik heb deze vraag ge steld om U te laten zien dat elk pro bleem twee kanten heeft". Op het eind van het gesprek zei hij te hopen dat men tot de slotsom zal komen, dat de schuld nooit helemaal aan één kant ligt. „Als wij allemaal voor dit doel samenwerken zal de dag komen, dat gij niet telkens een van de elke vier dagen aan bewapeningsprojecten werkt". Meer en meer wordt het waar schijnlijk, dat Nixons reis zal leiden tot een uitnodiging van president Dwight D. Eisenhower aan premier Kroesjtsiew om een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten. Ongetwijfeld zijn aan zo'n invitatie bezwaren verbonden, maar een voor deel zou zijn, dat op die manier een topoverleg van de leiders der twee machtigste mogendheden tot stand komt hoewel het ministeriële overleg te Genève niet heeft beantwoord aan de voorwaarden, die voor een topconferentie van de Grote Vier zijn gesteld. Men zou deze gelegenheid kunnen aangrijpen om bij Kroesjts jew een aantal misverstanden over Amerika en de Amerikaanse politiek weg te ruimen. Als ook bij Kroesjts jew begrip ontstaat voor het feit dat ..elk probleem twee kanten heeft", dan zou de basis kunnen worden ge legd voor een betere verstandhou ding, die noodzakelijk is nu keus moet worden gemaakt uit „samen le ven" of „samen sterven" (zoals Nixon in Moskou zei). Mevrouw Nixon zou kennelijk geen bezwaar hebben om bij zo'n topoverleg meer of minder „figurant" te zijn. MEVROUW NIXON hooggehakt in Siberië

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 5