PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LOONSVERHOGING MOGELIJK EN ARBEIDSTIJDVERKORTING Ministerraad keurde „spelregels" goed Groeten uit 's-Heer Abtskerke... BILT Als het niet leidt tot prijsstijging OPTOCHT VAN CIRCUS KRONE GING NIET DOOR ,HART VAN BRABANT" VOOR OVERSTROMING BEHOED Vandaag... 202e jaargang - no. 179 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 aug. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1-—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 8546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234)'; Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red, tel. 2425. adm. tel. 2094. (Van onze Haagse redacteur) Loonsverhoging zal met arbeidstijdverkorting gepaard mogen gaan mits beide uit de gestegen produktiviteit worden betaald en niet tot prijsstij ging leiden. Dit verklaarde de minister van sociale zaken, mr. dr. Ch. van Rooy op 'n vrijdag gehouden persconferentie, nadat de ministerraad de definitieve tekst van de algemene aanwijzing over de vrijere loon vorming voor het college van rijksbemiddelaars, had vastgesteld. Als het bedrijfsleven besluit tot een verkorting van de arbeidsduur van gemiddeld 48 tot gemiddeld 45 uur per week, dan dient de invoering etappegewijs te geschieden. Alleen wanneer een verkorting van de ar beidsduur met drie uur ineens om organisatorische en/of produktietechni- sche redenen voor bepaalde ondernemingen de voorkeur verdient boven een geleidelijke invoering, zal een dergelijke verkorting mogelijk zijn, als daardoor geen ernstige moeilijkheden ontstaan voor andere onderne- migen of bedrijfstakken. Openbreekbepalingen in nieuwe C.A.O.'s, die in 1959 tot stand kwa men en een loonsverbetering brach ten, zullen nu niet kunnen worden toegepast. Men kan niet ieder ogen blik met een voorstel tot loonsver hoging aankomen. Kr moet ook reke ning worden gehouden met de aan wezige ruimte en met de compensa ties voor de huur- en melkprijsver hoging. Indien de door partijen in een be drijfstak voorgestelde verbeteringen van de lonen of andere arbeidsvoor waarden zozeer de gemiddelde natio nale stijging van de produktiviteit overtreffen, dat daaruit naar het oordeel van het college van rijksbe middelaars bezwaarlijk te achten ge volgen, b.v. in verband met de si tuatie op de arbeidsmarkt, zouden voortvloeien, dan nodigt het partijen uit de voorstellen zodanig te herzien, dat de bezwaren worden ondervan gen. Wordt daaraan niet in voldoende mate tegemoetgekomen, dan kan 't college zo nodig een beslissing ne men bij bindend vastgestelde rege ling. Indien deze leidt tot een vermin dering van kosten ten opzichte van de kosten der aanvankelijke voorstellen, dan dient deze ver mindering in beginsel, voorzover het goederen en diensten voor de binnenlandse markt betreft, tot een prijsdaling te leiden en voor zover het goederen en diensten voor de export betreft, tot een bevordering van winstdeling. Het college kan van het bovenstaan de afwijken, indien dit na verloop van tijd, uit een oogpunt van coör dinatie noodzakelijk zou worden ge acht of indien het niet tot het be drijfsleven behorende sectoren be treft, die geheel of gedeeltelijk hun inkomsten vinden in contributies en/of subsidies. Zulke afwijkingen zullen niet zijn toegestaan dan na overleg met de betrokken minister. Staatssecretaris Roolvink merkte hierbij op, dat onder coördinatie moet worden verstaan, dat de toon verschillen niet te groot mogen wor den. Indien de noodzaak zou ontstaan de achterblijvers bij de loonsverho ging op te trekken, dan zou er een minder stringente prijspolitiek kun nen worden toegepast. De mogelijk heid voor optrekken zal zich echter eerst over 'n lange tijd kunnen doen gelden. De eerste looubeweging zal uit de gcreserveerdep roduktiviteits- verbetering moeten worden betaald. Minister Van Rooy wees er op, dat deze afwijkingsmogelijkheid niet in PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIM Gunstger weer op komst (Van onze weerk. medew.) De laatste julidagen hebben ook in Zeeland onaangenaam weer gebracht al zal de regen die er viel op de meeste plaat- p sen zeer welkom zijn geweest. De kleine depressie, die giste- ren boven noord-west Duits- land lag, veroorzaakte ook p vrijdag nog tal van buien. p Veel regen viel er in Brabant en Limburg. In Zuid-Limburg werd 30 tot 40 mm regen ge- p meten. Een zeer zware bui trok p er over Tilburg, waar vrijdag ruim 50 mm regen viel. Boven deze omgeving woei een krach- p tige noordwesten wind, waar- p door het weer onaangenaam werd. Langzaam nadert er uit het noordwesten een rug van m hoge luchtdruk, die tijdens het p weekend een langzame verbe- tering brengt. De buitenactivi- f| teit zal dit weekend bij ons zeer gering zijn, en er komen p geleidelijk wat meer opklarin- gen voor. Door luchtaanvoer uit het noorden zal de tempe- tuur nog niet belangrijk kun- aen stijgen, maar wel belo- een de eerste augustusdagen sen geleidelijke terugkeer in de richting van het zomerweer in te slaan. het bijzonder ten behoeve van de landbouw is geschapen. Ook bij de landbouw is een produktiviteitsstij- ging waar te nemen door de mecha nisatie. Verder was de minister van Prinses Soraya verscheen dezer da gen plotseling in Dusseldorp om er te winkelen. Men ziet haar hier met haar broer in de hoofdstraat. mening, dat vele landarbeiders ener zijds door de compensatie voor de verhoging van melkprijzen en huren, anderzijds door de verwerking van de huurbijslag 1957 in de lonen, al een vrij aanzienlijke loonsverbete ring zullen krijgen. Staatssecretaris Roolvink voegde hier nog aan toe, dat bij de komen de huurwet ongeveer een kwart van de woningen buiten de verhoging zal blijven. Een aanzienlijk deel van deze woningen staat op het platteland, zodat de bewoners daar van een extra voordeel van de com pensatie zullen genieten. Minister Van Rooy becijferde het voordeel van de compensatie oj» anderhalf procent. Tenslotte beoogde de staatssecre taris nog, dat de komende nieuwe C.A.O. in de metaalindustrie geen „magneet" mag zijn voor de an dere bedrijfstakken, hoewel deze CA..O. wel in zekere zin als een test-case moet worden beschouwd van het nieuwe loonbeleid. Ongeveer 50.000 inwo- ïers van Arnhem en ;oeristen in deze plaats -ïebben vrijdagavond vergeefs staan wachten 3p het voorbijtrekken van de optocht, die het zircus Krone, voordat gisteravond te 8 uur de première gegeven werd, door de stad zou ma ken. De kleurige mas sale stoet, waarin voor meer dan een miljoen gulden aan dieren en materiaal werd meege voerd, werd kort na de start te 17.40 uur door de politie tegengehou den, omdat men 20 mi nuten voor de afgespro ken begintijd: 18.00 uur, begonnen was. Na enig heen- en weerge- praat tussen directie en politie, werd de stoet te 17.56 uur ontbonden, omdat, naar de directie verklaarde, olifanten niet stil kunnen staan zonder moeilijkheden te veroorzaken. Ze zouden dan direct aan de ket ting moeten worden ge legd. De politie stond echter op de afgesproken tijd, zes uur en niet eerder. Dit was ook met de cir- cusdiroctie overeenge komen, hoewel met het oog op de avondvoor stelling een aanvangs tijd van half zes ge vraagd was. Deze wens kon niet vervuld wor den wegens het spits- uurverkeer in de stad om deze tijd. Deson danks, verklaarde de politie van Arnhem des gevraagd, liet de direc tie van het circus Kro ne aan de Arnhemse bladen weten dat de op tocht te kwart voor zes zou beginnen. Toen men te 20 minuten voor zes van de stallen van het „Onderlangs" ver trok, hield een inspec teur van politie de stoet enkele honderden me ters verder tegen. De circusdirectie is ech ter van mening, dat men niet meer dan vijf minuten te vroeg was, omdat het van het „On der langs" naar het be bouwde gedeelte van Arnhem een kwartier lopen is. „En voor vijf minuten hou je toch zo'n massa mensen en dieren niet tegen", al dus de verontwaardigde directie, die er nadruk kelijk de aandacht op vestigde hoe moeilijk het is eenmaal in be weging gezette olifan ten en kamelen rustig stil te doen staan. De wachtenden in Arn hems straten hebben nu gemist; een muziek korps van de P.T.T., een 20-tal cowboyrui- ters, een praalwagen met het corps de ballet, kamelen, bereden door Marokkanen, beren in een draaimolen, een „Marokkaanse" praal wagen, 15 Afrikaanse en Indische olifanten en circus Krones brand weer. WOLKBREUK IN TILBURG Aanzienlijk aantal verkeersongelukken Tijdens een wolkbreuk zijn gisteren grote delen van de laaggelegen Til- burgse binnenstad onder water ko men te staan. Het bereikte in ver schillende straten en op pleinen een hoogte van circa 50 cm. Terwijl de jeugd zich met deze watermassa's is het 125 jaar geleden, dat de s H slavernij in de Britse koloniën werd afgeschaft; heeft te Tilburg ter gelegen- p heid van de tentoonstelling s „Hart van Brabant" een Sabe- p nadag plaats, terwijl tevens P „miss Benelux" zal worden ge- kozen, die zal worden afge- vaardigd naar de wedstrijd f§ p voor de titel „miss Europa." iïïiiiimiiiuiiiumiiiiuimiuiiiiiiJiiiimiiinjuuinijQiuimuiiiiuiiuiiiiiiiiu Twee mannen pleegden bankroof: buit800pond Twee mannen met kousen over het hoofd en gewapend met moerslentels hebben vrijdagmorgen in Londen een geldkistje met 800 pond (ruim 8000 gulden) uit de handen van een bank bediende gegrist en zijn ermee ver dwenen in een gestolen vrachtwagen, bestuurd door een derde. De bankbediende kwam juist in ge zelschap van twee anderen met het geldkistje uit een bijkantoor. vermaakte, bleven de gevolgen van deze watervloed urenlang een stem pel drukken op het verkeer in en om de stad. Met man en macht was de Tilburg- se politie uitgerukt om het verkeer om te leiden. Ze kreeg daarbij assis tentie van te hulp geroepen militai ren van de Wjllem H kazerne. Intus sen stroomde het regenwater vrije lijk huizen en kelders binnen zon der dat men in staat bleek dit on heil af te wenden. Bij de brandweer kwamen meer dan 200 verzoeken binnen om kel ders leeg te pompen. Men heeft van die zijde getracht door het plaatsen van schotten en het op werpen van zanddammen het on heil te verminderen. Door tijdig ingrijpen kon de brandweer op het tentoonstel lingsterrein van „Het Hart van Brabant", dat al evenmin een grote hoeveelheid water kon ver werken, een ramp voorkomen. De dichte regen en het hoge wa ter in de straten heeft geleid tot een aanzienlijk aantal verkeers ongelukken in de stad zelf en op de buitenwegen. Bij tientallen werden botsingen en slippartijen gemeld. Een personen auto belandde na een slippartij op de rijksweg Tilburg-Oirschot in de sloot, terwijl een andere personen auto nabij Loon op zand slippend eni ge andere voertuigen ramde. In vele andere gevallen weigerden de remmen hun diensten. Over het algemeen bleef de schade bij deze ongevallen, op enkele licht gewon den na, beperkt tot materiële scha de. Pas in de loop van de middag kwam het verkeer weer enigermate op gang. De brandweer bleef ech ter nog urenlang bezig met het ver wijderen van water uit kelders en woningen. IN EEN LUIE STOEL von den we hem: de man, die in Cairo geen vlees wilde eten, omdat er teveel vliegen op zaten, die de moderne flats van Caracas had gezien, die had gewandeld in Lissabon en Bangkok, de man, voor wie Londen en New York even vertrouwd waren als zijn woonplaats Amstelveen. De man, de heer A. I. Drljgers, een boordwerktuigkundige van de K.LJVI., hield vakantie. Vér van New-Yorks gewoel en ver van de witte flats van Caracas. De luie stoel merkwaardig, dat men dit bijvoegelijke naam woord verschuift naar het voor werp, dat de mens het beleven van deze toestand toestaat! stond in 's-Heer Abtskerke, niet meer dan een groep huizen rond een schilderachtige dorpskerk in Zuid-Beveland. Mllllllllllllllllllllllllllllilll De kennissen in New York, Cara cas en Amstelveen waren ermee op de hoogte: ze hadden een af beelding van het kerkje in de bus gekregen, met daaronder in wit uitgespaard het onontkoombare „Groeten uit 's-Héer Abtskerke"... Vorige jaren was het Oostenrijk geworden en Italië. En waarom dan nu eens niet 's-Heer Abts kerke Die mensen in New York en Cara cas, zelfs die in Amstelveen, heb ben er natuurlijk weer niets van begrepen. Aan de Rivièra ligt het niet en ook in de Dolomieten moet men het typisch Nederlandse kerk je niet zoeken. Ge moet er voor naar De Poel gaan in Zuid-Beveland, zuidelijk van Goes, waar het landschap voldoende charmes heeft om voor enkele weken een vakantie houdende cosmopoliet te her bergen... „Zomaar", over mensen mei vakantie in Zeeland (3) WWVWVWAWvWAV Drie zoontjes heeft de heer Drij- gers, ze ravotten er op een boer derij, rijden mee op wagens en trekkers en de verdraagzaamheid van de nijvere 's-Heer Abtskerke- naren is groter dan het areaal kwajongensstreken, waaruit zij dagelijks putten. De heer Drijgers fietst. Over de dijken in „de zak", langs de boor den van de Westerschelde bij Hoe- dekenskerke, langs de boomgaar den, de korenvelden en de schor ren. „Een land van ryke velden" noemt de heer Drijgerg Zuid-Beveland en u «en gave ftrpering, „Na een heel jaar werken is het een verademing, hier terecht te komen. Bovendien kun je van hier uit gemakkelijk uitstapjes maken naar Walcheren, naar de kust." Terwijl hij dit vertelde, vertraagde buiten de regen de werkzaamhe den rond het binnenhalen van de oogst. Geen uitstapjes per fiets dus, zelfs geen wandeling. Verveling? „Geen kans. Ik heb m'n stoel en m'n krantje en het uitzicht op de vel den..." Waarom de heer Drijgers nu juist naar 's-Heer Abtskerke kwam. Er zijn familiebanden. Maar dat is nog geen voorwaarde om er een hele vakantie door te brengen. Al leen maar: „Omdat het er zo rus tig is..." En de buitenlandse kennissen mogen dan van die groeten uit 's-Heer Abtskerke weinig be grijpen, de heer Drijgers heeft wat hij wenste: rust te midden van de velden, ver van 't ge woel met een krantje in een stoel,* KORTE PREDIKATIE Een rustdag, een heilige sab bat is het morgen voor den Here. Exodus 16 23 Volle treinen, volle botenvolle bus sen, volle wegen, volle huiels en pen sions, volle stranden, volle recreatie centra en ga zo maar voort. Het Ne derlandse volk zwerft rond in eigen land en daar buiten en v:e zien van jaar tot jaar meer buitenlanders m eigen omgeving. Het is vakantietijd en ook Nederland doet aan recreatie. Men moet er eens uit! Dochwaar men ook komt, het is er zo vol, zo druk, zo lawaaierig. We lezen van verkeersopstoppingen. We horen overal het geronk van de auto en het gemittrailleer van de bromfiets. Deze week hébben we het kunnen le zen in het verslag van de zomerzit- ting van de Provinciale Staten dat onze provincie steeds meer dreigt één groot recreatie-centrum te worden. We behoeven heus niet veel verbeel ding te hebben om ons in te denken hoe dat in de toekomst zal zijn. In de recreatie-centra is het zo gewor den dat de mensendie hun steden ontvluchten omdat zij er niet vol doende ruimte hebben, opgepropt zit ten en liggen in bepaalde delen van ons land, waar de rust, die men zo nodig heeft, ook al gaat ontbreken. Het ge jaag van de wereld, zit ook reeds volop in onze recreatie, zodat ze voor menigeen geen ontspanning, maar inspanning wordt. Het woord „recreatie'' betekent let terlijk herschepping". Het is meer dan ontspanning; meer dan eens uit zijn en wat anders doen. Het bete kent dat een mens een ander mens wordt; dat hij herschapen wordt. Recreatie is een van de mode-woor den van deze tijd, maar wanneer we al die vakantievreugd van tegen woordig zien, kunnen we bemerken hoezeer dit woord afgesleten is. Morgen zal het zijn een rustdag, een heilige sabbat den Here. De Kerk kent het woord herschepping" nog in zijn oorspronkelijke betekenis, om dat het weet van de mogelijkheid dat een mens door het herscheppende Woord van God een ander mens wordt.. Het wil ontspanning geven aan het dikioijls zo gespannen leven. Van het begin der tijden af aan heeft God het zo gemaakt, dat een mens niet altijd behoeft te worden voort gejaagd door zijn werk of door wat voor inspanning dan ook die hij vrij willig op zich neemt. De zevende dag mag vakantie zijn; die mag een rust dag wezen; een dag voor de her schepping bij uitstek! Wat staat er voor morgen op het programmat Hoeveel honderden ki lometers zijn er gepland? Zoekt ge in dê natuur herscheppingOf weet ge van de Kerk, het enige, echte recreatieoord? H. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur: Den Helder, zwaar bewolkt 20 gr. Ypenburg, regenbui 39 gr. Vlissingen, regenbui 13 gr. Eelde, half bewolkt 20 gr. De Bilt, onweer 19 gr. Twente, onweer 20 gr. Eindhoven, regenbui 19 gr. Zuid-Limburg, onweer 15 gr. Helsinki, half bewolkt 21 gr. Stockholm, zwaar bewolkt 24 gr. Oslo, licht bewolkt 25 gr. Kopenhagen zwaar bewolkt 22 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 18 gr. Londen, licht bewolkt 21 gr. Amsterdam, licht bewolkt 20 gr. Brussel, regenbui 16 gr. Luxemburg, regen 15 gr. Parijs, onbewolkt 22 gr. Bordeaux, onbewolkt 24 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 22 gr. Nice, onbewolkt 26 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 23 gr. Frankfort, regen 20 gr. München, geheel bewolkt 16 gr. Zürich, regenbui 17 gr. Genève, regenbul 21 gr. Locarno, licht bewolkt 26 gr. Wenen, zwaar bewolkt 18 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 16 gr. Athene, onbewolkt 33 gr. Rome, half bewolkt 30 gr. Ajaccio, licht bewolkt 29 gr. Madrid, licht bewolkt 31 gr. Mallorca, half bewolkt 27 gr. Lissabon, onbewolkt 27 gr. VERWACHT... Geldig tot hedenavond NOORDWESTELIJKE WIND Half tot zwaar bewolkt en slechts langzaam afnemende buïïgheid. Aan houdend koel weer. Overwegend ma tige wind tussen noord en noord west in de kustprovincies aanvanke lijk af en toe nog krachtig. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN Matig tot goed strandweer met op klaringen en op de meeste plaat sen droog. Matige wind uit een rich ting tussen noordwest en noord. Temperatuur 18 tot 20° C. Zeewa ter 18° C. Vooruitzichten: Zondag wellicht nog wat meer opklaringen en geleidelijk wat gunstiger strandweer. ZON EN MAAN 2 augustus Zon op 5.01 onder 20.30 Maan op 3.03 onder 18.46 3 augustus Zon op 5.03 onder 20.28 Maan op. 4,01 oude* 19.24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1