PAOVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Luchtbrug niet voldoende om eventueel blokkade van W.-Berlijn te breken Geen Sowjet-acties bij interim-Berlijnakkoord Frans - Duits - Italiaans directoraat in Europa? RIJKSSTEUN voor Oosterscheldeveer dringend NODIG is BILT D N 202e jaargangno. 171 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 23 juli 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. MSnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Voretstr. 63, tel. 2476 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm, tel. 2094. President Eisenhower op persconferentie Indirect gezinspeeld op krachtige handhaving verbindingswegen President Eisenhower heeft gisteren op zijn persconferentie herhaald, dat hij tot een topconferentie bereid is, als Rusland de onaantastbare verzekering geeft dat de rechten van het wes ten in West-Berlijn worden geëerbiedigd. Zijn hoop op een over eenkomst in Genève is echter geringer geworden. De president beantwoordde de vraag of er, in geval van een niuwe blokkade van West-Berlijn, uitsluitend van een luchtbrug gebruik zou worden gemaakt, om deze te breken, met een nadrukkelijk „neen". Keuters correspondent Ralph Harris meldde naar aanleiding van deze op merking uit Washington! „President Elsenhower zinspeelde er woensdag op zijn persconferentie op dat het westen gedwongen eou kunnen zijn, krachtige maatregelen te nemen om de verbindingslijnen met West-Berlijn open te honden, indien de communisten tot een nieuwe blokkade van de stad zouden overgaan. Hij gaf. al ze! hij dit niet rechtstreeks, op zijn persconferentie te kennen dat de westerse verbondenen mogelijk door de communisten aangebrachte weg- en spoorwegversperringen, of deze zich nu aan de grens van West-Berlijn of aan die van West-Duitsland zouden bevinden, met geweld zonden moeten verwijderen". Nixon praat met Kroesjtsjew „In dit verband", aldus Harris, „kan worden opgemerkt dat het westen, bij het opstellen van plannen om het hoofd te bieden aan een nieuwe „cri sis" om Berlijn", rekening heeft ge houden met het zenden van een co lonne pantserwagens naar punten, waar de communisten de toegangen over de wegen naar West-Berlijn zouden afsluiten". De mening van Eisenhower, samen met de pessimistische berichten uit Genève, nebben ïn Washington een sombere stemming teweeg gebracht. Aan Eisenhowers persconferentie is voorts het volgende ontleend: Wandelen Vice-president Richard Nixon die gisteren naar Moskou vertrok voor de opening van de Amerikaanse ten toonstelling aldaar en een rondreis, zal een onderhoud hebben met Kroesj tsjew. „De aard van dit gesprek", aldus Eisenhower, „zal door de Rus sische premier worden bepaald". Ni xon zou beter dan de een of andere toevallige bezoeker de aard en de ge voelens van het Amerikaanse volk kunnen beschrijven. In antwoord op de vraag of de wes terse verbondenen, in geval van een nieuwe blokkade van West-Berlijn, de industrie der stad en het levéns- peil van zijn bewoners op peil zouden kunnen houden, antwoordde Eisenho wer dat het niet mogelijk zou zijn, alle benodigde grondstoffen aan te voerèn. Een gedeelte ervan bereikt West-Berlijn thans uit Oost-Duits- land. De president acht de mogelijkheid gering dat een herbewapend West- Duitsland zich tegen zijn westerse bondgenoten zou keren. Hij is voor stander van het bestaan van een krachtig, met de Verenigde Staten bevriend, West-Duitsland. *WVW^\WWVWV\iWWVN Een beeld van de zonnige va kantie, welke de Nederlandse koninklijke familie op het ogenblik in Italië doorbrengt. De foto toont de koningin met de prinsessen Beatrix en Irene te Amalfi bij een souvenir- en briefkaartemvinkeltje. WV\\\WA\\Vy\\V\\\V\V Belofte van Gromyho De Sowjetminister van buiten landse zaken, Andrei Gromyko, heeft woensdagmiddag op de voltallige vergadering van de Geneefse conferentie de wester lijke voorstellen verworpen. Ze kunnen volgens hem geen grondslag voor onderhandelin gen zijn. Hij beloofde dat zijn land geen eenzijdige acties zal onderne men in de periode dat een inte rim-overeenkomst ten aanzien van Berlijn van kracht is of wanneer na afloop van deze overeenkomst nog onderhande lingen aan de gang zijn. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Christian Herter, merk te in zijn antwoord onder meer op, dat na afloop van de geldigheidsduur Van dit nieuwè Russische voorstel het westen weer voor een nieuwe be dreiging van West-Berlijn zou komen te staan. Volgens de Franse minister Couve de Murville die na afloop van de confe rentie persvertegenwoordigers te it is de week van de vierdaagse afstandsmarsen in Nederland. Duizenden mensen marcheren Sittlg door de Gelderse dreven en alf Nederland leeft via krant en ra dio met die wandelaars mee. Het gaat om een heel gezonde sport al zit er daar in Nijmegen ook wel een beetje „show" bij, vooral bij hen, die het er op gezet hebben door het toekij- j kende publiek toegejuicht te worden, j Van grote waarde is echter de propaganda, die door deze af standsmarsen gemaakt wordt voor de wandelsport. Dat klemt temeer nu Nederland zo'n prachtige zomer meemaakt, die zich bij uitstek leent voor wandeltochten (zo mogelijk in de schaduw!!). On danks deze prachtige zomer wordt er nog veel te weinig gewandeld. De mens, die van huis uit een lopend we zen is, heeft zich een zo snel levens tempo aangemeten, dat blijkbaar al leen voortrollen of vliegen hem nog bevredigt en er voor lopen (zoge- naamd) geen tijd meer is. Dat is niet alleen ongezond, het is ook onnatuur lijk, want het schaadt op den duur de gezondheid. Nu behoeft men om te wandelen waarlijk niet naar Nijmegen te gaan en daar de vierdaagse mee te lopen. Overal is gelegenheid tot wandelen en zelfs heel wat beter dan tijdens de vierdaagse, die zich afspeelt op grote verkeerswegen, waar de wandelaars op normale dagen maar nauwelijks worden geduld. De echte wandelaar zoekt liever de smalle paden, die hem voeren langs duinlandschap, akkers of bos. Hij vindt daar in de stilte het con tact met de natuur, die hem op veler lei manier de wijsheid van de schep ping openbaart en hem rust geeft. Rust, die hij in zijn twintigste-eeuw bestaan veel te weinig kent, Kort geleden schreef een automo bilist in een tijdschrift een en thousiast stukje over het wan delen. Hij hl heid voortbewogen door Nederland hij meende niet zonder auto te kun nen leven. Totdat hij een beschrijving las van een wandeling en daarbij prachtige natuurfoto's zag... van plekken, die hij met zijn auto dik wijls passeerde zonder die natuur- pracht te zien. Toen ging hij zelf op pad en nadien is hij een enthousiast wandelaar geworden, die systema tisch mooie plekjes opzoekt, een route uitstippelt en dan in de vrije natuur gezondheid on kracht opdoet. u duizenden mensen met vakan tie zijn of gaan, kunnen wij dat woord stond, heeft Gromyko niet gezegd wat er zal gebeuren als de bedoelde onderhandelingen over Ber lijn zouden mislukken. Het westen zal deze kwestie op de voltallige vergadering van van middag weer ter sprake brengen. De Britse minister Selwyn Lloyd zei alleen, dat hij de tekst van Gromy- ko's verzekeringen over Berlijn wil bestuderen. Wat Gromyko's zienswijze op het Duitse vraagstuk betreft werd nog gemeld, dat hij vast bleef houden aan het standpunt, dat besprekingen tus sen de twee Duitslanden noodzakelijk zijn voor het vinden van een oplos sing. BERICHTEN IN NEW-YORK TIMES „Beneluxlanden verontrust" Volgens een bericht nit Bonn in de „New York Times" bestude ren Frankrijk, Italië en West- Dnitsland op het ogenblik de oprichting van een directiecomi té voor de politieke vraagstuk ken in de Europese gemeen schap. Dit vooruitzicht, aldus het bericht, heeft de Benelux landen verontrust omdat zij vre zen dat de drie grote landen po litieke beslissingen zullen tref fen zonder hen te raadplegen. De vijf studenten van de universiteit van Madrid, die met drie ezeltjes, .TPlat er o", ,JZeverté" en fPerezop weg zijn naar Nederland om de witte .platero" aan te bieden aan prinses Irene, trekken op het ogenblik door Frankrijk op ons land aan. Deze foto werd gemaakt te Iroen, waar de studenten met hun ezelach tige vriendjes, de Spaans-Franse grens overstaken. Het ter sprake gebrachte plan zou het gevolg zijn van de besprekin gen die de presidenten De Gaulle en Gronchi einde juni op Frans initiatief te Rome hebben gevoerd. De Italiaanse regering zou toen de oprichting van een vast comité voor de Europese politiek met ze tel te Parijs gesuggereerd hebben. De correspondent van de „New York Times" in Bonn, Gilroy, van wie het bericht afkomstig is, voegt er aan toe dat het plan niet minder grote arg waan wekt bij het secretariaat van de drie Europese gemeenschappen (E.G.K.S., E.E.G. en Euratom) want als een dergelijk comité tot stand komt, zou het supranationaal element, dat de drie organisaties kenmerkt, worden uitgeschakeld en zouden de uitvoerende commissies uit Brussel en Luxemburg naar Parijs moeten vertrekken. Het standpunt van de bondsregering ter zake is niet be kend, aldus het bericht, maar op grond van de grote eensgezindheid tussen De Gaulle en Adenauer wordt verondersteld dat deze laatste het Franse standpunt aanvaardt. Het federale gerechtshof van New York heeft bepaald dat het boek „Lady Chatterley's Lover" van D. H. Lawrence geen obscene lectuur is. Het verbod van de regering om dit werk per post te ver zenden, is onverenigbaar met een vrije maatschappij, aldus de uitspraak. Indien verbeteringen doorgaan: ALS ZEELANDS provinciaal bestuur te eniger tijd zal beslui ten om (na het tot stand komen van het Drie-eilandenplan en de Grevelingendam) van het veer over de Oosterschelde een uur- dienst te maken met schepen voor koplading, wat zal het rijk dan doen? Ziehier de belangrijkste vraag, die gesteld is bij het afdelings- onderzoek in Zeelands Staten over de nota van Ged. Staten over deze veerverbinding. Uit voorbeeld "van deze bekeerde j deze nota - door het college snelheidsmens volgen. Ga wandelen in een jntenm-rapport genoemd bleek, zoals men weet, dat men - zich voorstelt om vele miljoenen geld een schat aan gezondheid en rust opl te investeren aan schepen- en de vrije natuur, leer uw omgeving, provincie en uw land kennen als idelaar en doe voor heel weinig havenverbeteringen. Vele mil joenen, die de provincie echter alléén niet kan opbrengen en die dus de vraag doen stellen: wat zal het rijk doen? In de nota zelf hadden Gedepu teerden betoogd, dat de oplos sing zou zijn dit veer te betrek ken ïn de reeds bestaande over eenkomst met het rijk inzake de Westerscheldeveren, waarvan de tekorten immers ook door de Staat worden gedragen. Ak koord, zelden de Statenleden in de afdelingen, „maar bestaat daarover zekerheid?" En wat was het antwoord van Gedeputeerden? „Er is nog géén enkele zekerheid, dat het rijk bereid zal zijn deze veerverbin ding over de Oosterschelde op dezelfde wijze te behandelen als de Westerscheldeveren!" Maar het is toch wel nodig,,dat het rijk bij deze zo. belangrijke verkeers- schakel wordt betrokken, zeiden de statenledén daarop. Hetgeen Gede puteerden bevestigden: „Een verze kering, dat het rijk financiële mede werking verleent, zal zeker door Ged. Staten worden gevraagd", zo antwoordden zij blijkens het gisteren verschenen afdelingsverslag. Doch aan dit antwoord verbonden zij een niet al te optimistische mededeling: „Het rijk is thans niet erg toegankelijk voor deze zaak." En daarop volgde een zin, waarin ■en uiterst somber alternatief werd gesteld: „Wanneer de nieuwe veer verbinding tot stand moet worden gebracht, dan zuiien daarmede zo- danig grote investeringen gepaard gaan, dat de medewerking van het rijk nodig is, daar anders de ge volgen voor de provinciale begro ting funest zouden zijn!" Ziedaar de „sleutelkwestie" duidelijk gesteld in deze gedachtenwisseling tussen Gedeputeerden en provinciale staten. Uit hét verslag van deze ge dachtenwisseling blijkt overigens, dat de statenleden zich over het alge meen wel konden verenigen met dé plannen van het college. Slechts hier en daar werden enkele bezwaren ge opperd. BEZWAREN Zo wees in een der afdelingen een lid er op, dat met name de verbete ring van de haven De Val een dure geschiedenis zal worden. Is de opzet zoals Gedeputeerden die zich ge dacht hebben, wel gewenst? Is een uurdienst wel noodzakelijk? Men kan belangrijke bedragen besparen door de frequentie te beperken tot een vijfkwartierdienst. Is het wel verantwoord, dat de provincie zoveel kapitaal in deze verbinding steekt? Een ander lid vroeg zich af of de prognoses voor het verkeer, waar op Ged. Staten hun plannen heb ben gebaseerd, wel betrouwbaar zijn met name na de totstandko ming van de twee hoofdwegen van het Deltaplan, dé Zoomse weg en de dammenweg. Zal een gedeelte van het verkeer de veren niet mij den? Dan zouden 'e investeringen nutteloos Hijken Maar er klonken ook andere gelui den: men moet geen bezwaar maken (Zie slot pag. 2 kol. 4) Door verdrinking omgekomen Gisterenmorgen is in het natuurbad „De Branding" te Doonverth de 37- jarige J. van der A. uit Emmen ver dronken. Het slachtoffer was met zijn gezin in hot natuurbad toen een van zijn kinderen in het diepe gedeelte, viel. Hij sprong het kind na en bracht het aan de kant, waar het; door om standers is aangepakt. Door de drukte in het bad heeft men niet gemerkt, dat de vader naar beneden is gezakt. Een poosje later vonden andere zwemmers hém. Geruime tijd is kunstmatige ademhaling toegepast, het mocht echter niet baten. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gi uur: Den Helder, licht bewolkt Ypenburg, onbewolkt Vlissingen, onbewolkt Eelde, onbewolkt De Bilt, onbewolkt Twente, onbewolkt Eindhoven, onbewolkt Zuid-Limburg, onbewolkt Helsinki, zwaar bewolkt Stockholm, half bewolkt Oslo, onbewolkt Kopenhagen, half bewolkt .Aberdeen, zwaar bewolkt Londen, onbewolkt Amsterdam, onbewolkt Brussel, onbewolkt Luxemburg, half bewolkt Parijs, onbewolkt Bordeaux, geheel bewolkt Grenoble, zwaar bewolkt Nice, half bewolkt Berlijn, geheel bewolkt Frankfort, onbewolkt ••München, onbewolkt Zürich, onbewolkt Genève, onbewolkt Loeamo, licht bewolkt Wenen, zwaar bewolkt Innsbruch, licht bewolkt Belgrado, zwaar bewolkt Athene, licht bewolkt Rome, licht bewolkt Ajjacio, licht bewolkt Madrid, half bewolkt Mallorca, onbewolkt Lissabon, licht bewolkt 21 gr. 22 gr. 22 gr. 23 gr. 22 gr. 25 gr. 26 gr. 27 gr. 20 gr. 26 gr. 27 gr. 23 gr. 19 gr. 26 gr. 23 gr. 27 gr. 29 gr. 30 gr. 29 gr. 31 gr. 27 gr. 17 gr. 30 gr. 25 gr. 27 gr. 29 gr. 29 gr. 22 gr. 27 gr. 23 gr. 33 gr. 34 gr. 28 gr. 32 gr. 35 gr, 22 gr. VERWACHT. AANHOUDEND DROOG. Droog weer met zonnige perioden. Overwegend matige wind lussen noord en noordoost. Weinig verande ring in temperatuur. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. (Van onze weerkundige medewerker). Nog zonnig en droog strandweer met vrij veel zon. Matige noordelijke wind. Temperatuur in de middag on geveer 22 graden Celsius. Zeewater 18 graden Celsius. Vooruitzichten: Het bijzonder mooie strandweer duurt voort. In juli heb ben we nu al ruim tweehonderd uren zon gehad, al meer dan normaal in de gehele maand. 24 juli ZON EN MAAN Zon op 4.48 Maan op 22.32 onder 20.44 onder 10.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1