Middelburgs abdij ook nu weer in de schijnwerpers PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Waar zijn onze schepen? Bravo Jeeves! VRUDAG 3 JULI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 Gedurende vijf avonden met muzikale omlijsting OOK DIT JAAR wordt weer on der het motto „Middelburgs schoonheid in schijnwerpers" o» 'n aantal woensdagavonden in juli en augustus a.s. het hoofdstede lijke Abdijcomplex verlicht, ter wijl men op deze avonden tevens in de gelegenheid gesteld wordt om de fraaie kerken en gebouwen te bezichtigen. De data van de ver lichtingsavonden zijn de woensda gen 15, 22 en 39 juli en 12 en 19 augustus. Duizenden bezoekers soms meer dan 1500 op één avond hebben vorig jaar deze Middel burgse schoonheid kunnen aan schouwen. Door deze verlichting is het duidelijk geworden welk een rijk bezit aan toeristische mo gelijkheden Middelburg in de Ab dij bezit. De stralenbundels van de schijnwerpers toveren inder daad een boeiend schouwspel van velerlei lichteffecten in het unie ke gebouwencomplex. Niet alleen voor de Middelburgse ingezetenen zal het een prachtig schouwspel vormen, maar ook voor de binnen- en buitenlandse toeristen, die de zer dagen op Walcheren vertoe ven. De verlichtingsavonden in juli duren van half tien tot kwart voor elf en in augustus van ne- ?en uur tot kwart over tien. ijdens de avonden zal ook mu zikale medewerking verleend worden. Op de eerste dag 15 juli dus wordt er een bei aardconcert gegeven van negen tot tien uur, waarna het Mid delburgs Mannenkoor concer teert van tien uur tot half elf. BEIAARD EN ZANG. Ook de andere vier avonden is de beiaard te horen, in juli van negen tot tien en In augnstus van half negen tot half tien. Op 22 juli geeft Jan Rijn een orgelconcert in de Nieuwe Kerk, op 29 juli concer teert vervolgens weer het Mlddcl- delburgs Mannenkoor van tien uur tot half elf, op 12 augustus geeft dit koor van half tien tot tien uur een concert en op de laat ste verlichtingsdag 19 augus tus concerteert mej. Ineke de Wit van half tien tot tien uur op het Nieuwe Kerkorgel. De zang- concerten worden op het binnen hof, voor de voormalige ambtswo ning van do commissaris der ko ningin uitgevoerd of bij slecht weer in de Nieuwe Kerk. Om half tien of om negen uur - gaan dus de deuren van de Nieuwe Kerk open, waarna men een tocht kan maken door 't com plex. Van de Nieuwe Kerk voert da route door de trouwkerk naar de Koorkerk en vandaar naar de Kloostergangen en het grote Ab dijplein. Ook worden de catacom. ben bezichtigd. IN VIER TAKEN UITLEG. Daar vorig jaar gebleken Is, dat vooral voor historische punten in de route grote aandacht be stond onder de bezoekers, beeft do verlichtingscommissie van V.V.V. met medewerking van verschillende Instanties bij deze punten bordjes geplaatst, waar op in vier talen de voornaamste gegevens vermeld staan. Voor toezicht en rondleiding heeft men de medewerking gekregen van een aantal bestuursleden van de Middelburgse midden standsverenigingen. Verder worden elke woensdag- en zaterdagavond belangrijke gebou wen en monumenten weer in het licht der schijnwerpers gezet, zo als de Lange Jan, het stadhuis, de Kloveniersdoelen, de Gistpoort, de fontein op de Balans en het monu ment van koningin-moeder Emma op de Dam. De verlichtingscom missie heeft nog plannen voor uit breiding op haar lijstje staan. Euromarkt helpt Madagascar Vorige week is een overeenkomst ge tekend ter financiering van sociale projecten in de republiek Madagascar. Het betreft de volgende werken: de bouw van een kweekschool te Diego- Suarez lycea te Majunga en te Tulear, de bouw van 120 schoollokalen voor het lagere onderwijs, verspreid over verschillende gemeenten en tenslotte de aanleg van een waterleiding te Diego-Suarez. Voor de financiering van al deze projecten zal het ontwik kelingsfonds voor de gebieden overzee van de Europese Economische Ge meenschap (E.E.G.) in de vorm van subsidies a fonds perdu totaal 1.257.000 dollar bijdragen. Zoals be kend wordt dit fonds in stand gehou den door jaarlijkse stortingen van de zes landen der Europese gemeen schap. De commissie van de E.E.G. heeft te vens een viertal andere sociale pro jecten goedgekeurd voor de trustge- bieden Somaliland en Kameroen resp. onder Italiaans en Frans bestuur. Ook de bijdragen tot deze werken, ter waarde van 2.281.000 dollar komen ten laste van het ontwikkelingsfonds der gebieden overzee. Het hetreft hier de bouw van een nieuw ziekenhuis in Mogadiscio (So maliland), een tweetal nieuwe pavil joenen voor ziekenhuizen resp. te Mei- ganga en N'Tui in Kameroen en ten slotte de aanleg van waterleidingwer- ken in het district Mora (Kameroen). Ook in dit geval hebben de subsidies de vorm van giften. (Advertentie) BRILL AN.IINE V' KREMLON Ruste 65 en 99 ct mei alcohol I. 1.30 $>"- Sei-ingen I. 1.25 Houdt Uw haar glanzend en gezond. Voor detail FIRMA J. OLYSLAGER Lange Geere 1921, Middelburg - Telefoon 3235 30 New Vork. 2 Rotterdam. AKKRUMDMK 30 370 m. W. v. Fayal. ALBLASSERDIJK 20 v. Antv ALCOR 2 La* Palmij. ALDA8I 2 Hamburg. ALHENA 2 Rlo do Panalre. ALMDIJK 30 Lo Havre. ALPHARO 30 160 m. Z.Z.O, Bahla. AMELAND 20 300 (n. o.o. Rio do Janeiro. ANOIJK 30 350 m. n.o. v. ANNENKERK 2 Bremen t APPINCEDUK 30 1» m. o. ASTRID NABSS SO 17» m. W. v. Sellllee. ALWAKI 1 v. R'dam n. Huil. BOSKOP 30 Pampater. CALTEX ARNHEM 30 4S nt. w. C. DELFT l v. Vlncapatnam CATIX EINDHOVEN 1 dw. V. CATEX THE HAQOE 30 Abadan. CALTEX LEIDEN 30 v. Hobart, CALTEX R'DAM p. 30 Algla». CAMITIA 30 230 m. w.n.w. V. Oucjjanfc CARILLO SO 440 m. o.n.o. v. CARTAGO 1 P. Ojrrloj. CASTOR SO v. Barbados. CELEBES 30 Panang. CHARIS 30 v. Tampa. COLYTTO 30 27» m. o.n.o. v. HOLENDRECHT 30 2! HOOGKERK 30 60 m. I 30 700 HYDRA 30 V. San de Pr. IVOORKUST 2 Antwerpen. JAPARA (K.R.L.) 29 v. OOSTKERK 30 V. AlxirM ORANJEFONTEIN 1 Amat OSSENORECHT 30 500 n v. Kaap Race. KATELYSIA 30 300 m. KARA 1 O. Alroe. KARAKORUM 2 Le Havre KELLIA 30 270 m. w. Flnloterre. KORATIA 30 110 m. M.V Liverpool. KORSNIA 1 Ballkpapan. KOSICIA 30 250 m. x.w Fallal. RANDF0NT1IN RIDDERKERK 30 270 m. r.W. Walvisbaai. RIJNDAM 20 160 m. O. V. Kp. RIJNKERK 30 1»» BI. V. BUYS 1 Rio da Pan*lre. SARPEDON 1 Charleston. SCHELPWIJK 30 260 m, n.n.w. LABOTAS 30 V. LEIDERKERK 2 LEKKERKSRK 1 i ROTTERDAM 1 Cent LEMSTERKERK MARNELLOYD 1 MOORDRECHT 30 75 m. W. MUSILLOYD 1 Dromen. MIJDRECHT 2 Llvorno. MYNIA3 30 50 m. o. V. Kr ENA 1 Curacao. O ROTE KERK 20 Lagaapi. HAROLD 3D in lor** Zee. HEEMSKERK 30 Bremen. OLDEKERK 30 60 m. w. V.- OMMENKERK 1 v. HAMBURG r straat cook 1 Sydney. straat lobok 2 Durban. straat malakka SO Tanga. sumatra 29 Soarabaja. sylvia p. 30 Kialorkanaal. talisse p. 1 Cuardaful. TOMORI 30 30 m. v. Krau. TEGELBERG 30 V. MaUTltlUO. TERNATE 30 Ambon rod*. TH EO SALDI US 30 dw. V. St.. EusUtlue. tibia 30 v. And re, aan. tjikampbk 30 v. P. Hareourt. vivipara 29 v. fort Bald. vlist 30 v. Bremen n. N. York van waerwijk 2 Manila. watchman 1 v. n. York n. Rotterdam. 9 30 220 m. w. v. WIELDHECHT 1 V. PaulObOfO. WILLEMSTAD 1 Madeira. WITMARSUM 2 1 WOENSDRECHT 30 dw. V. WONOSARI 30 84 m. R.O. V. WONOSB 3 t.o. Shit *t Arab. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. tonden 10.60—10.60%, New York - 3.76%—3.77%, Montreal 3.95'/a—3.95% 1 Parijs 76.85-78.95, Brussel 7.55%— 7.56%, Frankfort 80.22—90.25, Stock- holm 72.87%—72.92%, Zürich 87.48% —67.53%, Milaan 60.74%—60.79%, Kopenhagen 54.79—54.84, Oslo 1 52-97'/>53.02%, Wenen 1457%— 1458%, Lissabon 13.21%—13.23, An kara 3.76'A3.77%. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 30-6 1-7 2-7 Intern, concerns 423.18 420.85 42354 Industrie 210.61 210.86 210.76 Scheepvaart 14930 149.74 149.08 Banken 163.GS 165.31 165.15 Indon, fondsen 125.18 124.25 124.77 Algemeen 290.75 289.76 291.14 AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS Windstil in alle hoeken BEURSOVERZICHT. Het verrassend betere verloop van New York bleef ln Amsterdam niet zonder uit werking. Vooral het feit dat het Dow Jones-gemlddelde voor industriëlen het recordcijfer van 650 heeft bereikt maak te hier nogal indruk, hetgeen tot uiting kwam ln een speciaal voor de Interna tionale fondsen vriendelijker aspect van de markt en iets hogere koersen. Dit ging echter volstrekt niet gepaard met een uitbreiding van de handel. Integen deel, evenals vorige dagen van deze week bleef het zeer stil in de hoeken en was de animo gering. Vooral de af wezigheid van de arbitrage werd zwaar gevoeld en voor zover het buitenland als koper optrad, kwam de belangstel ling in hoofdzaak van Duitse zijde. Onder de internationals was het vooral A.K.U. die de aandacht trok door een vaste stemming en enige levendigheid ln de hoek. Woensdag 344, trok het rayon aandeel donderdagmiddag aan tot 350. Blijkbaar hebben de berichten over go©- de resultaten van de Vereinigte Glanz- stoff en do American Enka de verwach tingen versterkt inzake betere inkom sten voor de A.K.U. uit deze belangrijke deelnemingen. Ook Philips liet zich niet onbetuigd en was eveneens vijf punten hoger bij kalme affaire. Unilever was aan de vaste kant en Kon. Olie bewoog zich tegen de f 160. In K.LJ.L-waarden zat geen beweging. Daarmee was het voor naamste van de beurs gezegd, want de scheepvaart Het vrijwel niets van zich merken en cultuurfondsen konden zich maar amper handhaven. Voor zover ad viesprijzen van de lokale waarden wer den gegeven, lagen deze merendeel» op het vorige niveau. Claims Nationale Le- vensverzekeringbank werden geadviseerd op 250 260 gulden. In claims Vlhamlj en De.Meteoor zat geen yerandering. Laatst genoemde werden voor het laatst ver handeld, want gisteren was de inschrij ving op de uitgifte converteerbare obll- 1213. Waarheen zou het pi- ratenschip hen voeren? De nacht had zich inmiddels geheel over het werelddeel uitgebreid en Piloot Storm poogde vergeefs, de kleine uitlaatvlam van het vijan delijke schip, die hij uit het oog verloren was, terug te vinden. Op dat moment richtte de radarraan zich, met een gealarmeerde uit drukking op zijn gezicht tot zijn chef. „Daar begrijp ik niets van, kapitein", sta melt hij. „Zojuist had ik hem nog duidelijk op mijn scherm en nu is hij plot seling na een onverwachte zwenking, geheel verdwenen." „Wat is dat nou?" vloog Mare verschrikt op. „Je wou me toch niet vertel len, dat je die kist kwijt bent? Na alle moei te die wij gehad hebbenKerel, ik maak griffon-purée van je als de schurken ons nu op het laatste nippertje nog ontsnappen." De ongelukkige radarman stond er wel wat beteuterd bij. Hij maakte een vertwijfeld gebaar en mompelde: „Het is onbegrijpelijk... Zó maar verdwenen... dat is me nog nóóit gebeurd." gaties van de N.V. Betonfabrlek De Me teoor. Aandelen Leldsche Wol werden vier punten lager geadviseerd, nu het Jubileumdivldend blijkbaar niet aan d» verwachtingen beantwoordt. Aandelen Walvisvaart reageerden niet op do di verse berichten over de Nederlandse uittreding uit de conventie. Nederlandse staatsfondsen waren prijs houdend zonder affaire en'bleven onbe- invloed door de situatie op do geld markt. De afgelopen woensdag (storting van f 400 min. op de recente nieuwe staatslening) is namelijk zonder moeilijk heden verlopen. Tot het einde toe be hield de aandelenmarkt haar ongeani meerde aspect en bleven de koersveran deringen uitermate beperkt- Prolongatie 3 procent. 1 juli 2 juli Nederland 1951 (3%) 93% 93% Nederland 1948 (3%) 88% Nederland 1955 (3%) 97% 97% Nederland 1947 (3%) 3 92H 93n Nederland 1937 3 91% 91 Dollarlening 1947 3 90% 91% Investeringscert. 3 97 gb. 97A Nederland 1962-64 3 93 gb. 98iii Ned. Indië 1937 3 96 6 pet. Woningbouwlening '57 111% ui» Nat. Handelsbank 144 145 Ned. Handelmij. 228 229 gi. Alg. Kunstzijde Unie 343% 340% Calvé-Delft 549 Hoogovens n.r. 520 gb. 525 gb. Ned. Kabelfabriek 389 390 gb. Philips 6319,1 636% Unilever 573 576% WUton-Feljenoord 200 gb. 200 Billiton 325% 326% Kon. Petroleum Mij. 161 160-50 Amsterdam Rubber 94 93 gb. Holland Amerika Lijn 155 153% Kon. Paketvaart 123 126 Rotterdamse Lloyd 135 135 Scheepvaart Unie 130 gb. 129 Stv. Mij. Nederland 154 153 Ver. H.V.A. Mij. N.V. 152% gb. 153 Dell Mij. 169 169.80 Bank van Ned. gem 45A 98% Van Berkels Patent 256 256 Centrale Suiker 253 Kon. Mij. De Schelde N.B. 235 235 Intern. Nickel 96 97/, American Motors 42% 4S'/a Anaconda 64% 64% Bethlehem Steel 55 56 General Motors 50% 51% Kennecott 103% 103% Pennsylvania 19A 19%' Republic Steel 75% 77% Shell OU Comp. 76 76'/* Tide Water 26 24% U.S. Steel 98% 100 Nat. Can. Corp. 9% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 86 b. Breda 1954 80% Eindhoven 1954 81 Enschede 1954 30 Den Haag 1952 I 90 Den Haag 1952 II 94 1. Rotterdam 1952 II 83% Rotterdam 1957 96% Utrecht 1952 90 Amsterdam 1956 I 80% Amsterdam 1956 11 96 Amsterdam 1956 III 93V* Amsterdam '33 (C. en A.) 99% Dordrecht 1956 80% 95% 84 V* 99% FEUILLETON DOOR P. G. WODEHOT7SE. 56 „Waarom Thomas? Er is niemand thuis. Alle bedienden zijn naar King- ham." „Maar we kunnen niet allemaal vannacht hier kamperen." „O nee? Dat zal wel moeten. Er is niets letterlijk niets dat we niet kunnen doen, zolang Attilla hier rondspookt. Seppings heeft vermoedelijk de sleu tel van de achterdeur bij zich. We zullen ons moeten vermaken tot hij terugkomt." Tuppy deed een voorstel: „Waarom nemen we niet een van de auto's en rijden naar Kingham om die sleutel te halen bij Seppings?" Een goed voorstel. Daar ging niks van af. Voor het eerst kwam er een glimlach over tante Dahlia's gezicht, om Tom knorde goedkeurend. Ana- tole zei iets in het Provenqaals. dat complimenteus klonk. En ik geloof dat Angela's trekken zelfs iets min der strak werden. „Een uitstekend idee", zei tante Dahlia, „een van de betere ideeën. Ga onmiddellijk naar de garage.'" Nadat Tuppy weg was, werden er een paar vleiende opmerkingen ge maakt over zijn intelligentie en men natuurlijk, maar dat oordeel duurde ntet lang, want binnen vijf minuten was hij weer bij ons terug. Tuppy scheen verstoord. „Gaat niet door." „Waarom?" „Garage op slot." „Maak ze dan open." „Ik heb de sleutel niet." „Schreeuw dan en maak Waterbury wakker." „Wie is Waterbury?" „De chauffeur, ezel. Hij slaapt bo ven de garage." „Maar die is naar dat bal in King ham." Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Tot nu toe had tan te Dahlia haar gereserveerdheid be waard. Maar nu barstte de bom los. De jaren vielen van haar af en ze was weer de oude Dahlia Wooster van de jachtvelden liet emotionele vrouwtje, dat zo vaak in haar stijg beugels was gaan staan om verwen singen te slingeren naar het hoofd van mensen die haar honden in de weg liepen. „Gooi ze eruit, al die dansende chauf feurs! Waarom moet een chauffeur zo hoognodig dansen? Ik wantrouw de die man al van af het begin. Iets zei me, dat het een danser was. Nou, dit is het einde. We zullen hier moeten wachten tot het ontbijt. Als die ellendige bedienden terugkomen voor achten, zal het me zeer verba zen. Seppings zal niet weggaan van een bal, voordat ze hem eruit smij ten. Ik ken hem. De jazz stijgt naar zijn kop en hij zal applaudisseren en bisseren tot hij de blaren in zijn han den heeft. Weg met alle dansende butlers! Wat is Brinkley Court nou eigenlijk? Een respectabel Engels buiten of een rode dansschool? Je zou net zo goed te midden van het Russisch ballet kunnen leven. Nou foed dan. Als we dan hier moeten lijven, vooruit dan maai'. We zullen allemaal bevriezen, behalve" en hier wierp ze me een van haar, niet al te vriendelijke, blikken toe behalve die lieve oude Atilla, die, zoals ik zie, heerlijk warm gekleed is. We zullen berusten in het vooruitzicht dood te vi-iezen, net als de Kinderen in het Woud, en we zullen, stervende, do wens uiten dat onze oude strijdge noot Atilla er voor zorgt, dat we be dekt worden met bladeren. Ongetwij feld wil hij dan ook nog eens de alarmbel luiden als teken van mede leven. En wat moet je hier, mijn beste man?" Ze hield op en staarde Jeeves aan. Tijdens het laatste stukje van haar toespraak had hij deemoedig bij ons festaan, terwijl hij getracht had de lik van de spreekster op te vangen. „Als ik een voorstel mag doen, me vrouw." Ik zeg niet dat ik in de loop van onze langdurige samenwerking niets dan goedkeuring over had voor Jee ves. Er zijn trekjes in zijn karakter, die vaak botsingen tussen ons tweeën veroorzaken. Het is een van die ke rels die, als je ze een weet-ik-veel geeft, de hele dinges nemen. Zijn werkwijze is vaak aan de ruwe kant en hij heeft het eens over mij gehad als geestelijk verwaarloosbaar." Meer dan eens is het mijn pijnlijke taak geweest hem erop te wijzen, dat hij zijn jeugdige meester behan delde als een slaaf of een pion. Dit zijn ernstige tekortkomingen. Maar een ding moet ik hem nageven. Hij is magnetisch. Iets in hem schijnt iedereen te sussen en te hyp notiseren Zover als ik weet. heeft hij nog nooit een aanvallende rhino ceros ontmoet, maar als dit zou ge beuren, dan ben ik er zeker van dat het dier, als hij het recht in de ogen keek zou stilstaan, op de grond rol len en met zijn benen in de lucht zou gaan liggen spinnen. In ieder geval bracht hij tante Dah lia tot kalmte, en die was niet zo heel anders dan een aanvallende rhi noceros, binnen de vijf seconden. Hij keek haar alleen maar aan, en, al hoewel ik de tijd niet heb opgeno men ik had geen stopwatch bij me namelijk geloof ik dat het niet langer duurde dan drie en een kwart seconde voordat haar hele houding veranderde. Ze smolt gewoon voor je ogen. „Jeeves! Heb jij een idee?" „Ja mevrouw." „Jeeves", zei tante Dahlia met be vende stem „het spijt me dat ik zo kortaf sprak. Ik was mezelf niet meer. Ik had kunnen weten dat je niet zo maar een kletspraatje kwam houden. Maak het je gemakkelijk Jeeves en vertel het ons eens. Kun jij ons uit deze toestand helpen?" „Zeker mevrouw, als een van de he ren een rijwiel zou willen berijden." „Een rijwiel?" „Er is een rijwiel in het tuinschuur- tje in de moestuin mevrouw. Mis schien zou een van de heren genegen zijn even naar Kingham Manor te rijden en de sleutel van de achter deur te halen bij mijnheer Seppings." „Uitstekend Jeeves!" „Dank U mevrouw." „Prachtig!" „Tot uw dienst mevrouw." „Atilla", zei tante Dahlia, die zich omdraaide en op rustige, gebiedende wijze het woord tot mij richtte. Ik had het kunnen weten. Van het ogenblik af dat de slechtgekozen woorden van de kerel zijn lippen wa ren gevallen, had ik een voorgevoel, dat er een poging zou worden ge daan om mij het Dokje te laten zijn en ik was vast van plan om me te verzetten en te weigeren. En dat zou ik niet gaan doen, en ik was net bezig al mijn welsprekend heid te verzamelen, om te zeggen dat ik niet wist, hoe ik moest fietsen en dat ik het waarschijnlijk in de korte tijd die ik ter beschikking had niet zou kunnen Ieren, toen daar die vent zich er mee bemoeide en mij er nog dieper introk. „Ja mevrouw, Mijnheer Wooster zou zich heel goed van die taak kunnen kwijten. Hij is een uitstekend wiel rijder. Hij heeft me vaak verhalen verteld over zijn triomfen achter het stuur." Dat had ik nooit. Niets daarvan. Het is gewoon afschuwelijk hoe ze je woorden verdraaien. Al wat ik ooit gedaan had, was een zijdelingse op merking uiten, toen we toevallig in New York naar de zesdaagse keken, dat ik, toen ik veertien was en mijn vakantie doorbracht bij een dominee die me Latijn moest leren, de Koor knaap Handicap Race gewonnen had. Dat is heel iets anders dan verhalen vertellen over je triomfen achter hot stuur. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9