Chief Whip Koning Boudewijn gast van Nederland Zondag a.s. jubileert Gedeputeerde Philipse neem Gillette mee... ChfWhit I I LEGER WENST VERBETERING IN ECONOMISCHE SITUATIE VRIJDAG 3 JULI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Van 8 tot 10 juli Koning; Boudewijn van België, die bij zijn bezoek aan koningin Juliana en prins Bernhard onder meer ver gezeld zal worden door de Belgische eerste minister G. Eyskens, de mi nister van buitenlandse zaken P. Wigny en de groothofmaarschalk G. graaf d'Aspremont Lynden komt met zijn vliegtuig uit Brussel op 8 juli des morgens 10 uur op Schip hol aan. Na de begroeting door ko ningin en prins en het spelen van de „Brabangonne" wordt op het plat vorm van het vliegveld een ere wacht van de Koninklijke Lucht macht geïnspecteerd. In de Icahal worden de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Gene raal, de leden van de ministerraad, de gevolmachtigde ministers van Su riname en de Ned. Antillen en ande re hoge autoriteiten voorgesteld. Op het Stadionplein wordt overgestapt in rijtuigen voor de officiële intocht in de hoofdstad. Om 10.00 uur komt de koninklijke stoet voor het paleis op de Dam aan. Om half twaalf zal de koning zich langs erehagen van studentenweerbaarheidsverenigingen naar het Nationaal Monument op de Dam begeven, waar hij een krans zal leggen. Na het noenmaal ten paleize, waar aan ook de prinsessen Beatrix en Irene deelnemen rijden de vorsten tegen half drie naar liet Amsterdam se stadhuis. Daarna gaat het hoge gezelschap per boot naar het Rijks museum. Een galadiner, waaraan ook de prinsessen Beatrix en Irene aanzitten besluit de eerste dag. Op 9 juli zal door deskundigen van de Rijkswaterstaat aan de koning 'n uiteenzetting worden gegeven over de Deltawerken. Vervolgens gaan de vorsten naar hét clubhuis van de ko ninklijke roei- en zeilvereniging „De Maas" te Rotterdam. Hier begeven zij zich aan boord van de „Erasmus" voor een tocht door de havens. Per sloep varen de vorsten naar Hr. Ms. Karei Doorman. Het hoge gezelschap verlaat het vliegkampschip per heli kopter voor een rondvlucht over de vaarwaarters en de eilanden, die op genomen zijn in het Deltaplan. De koning laat nabij Willemstad boven het water een krans neer, ter na gedachtenis aan de Belgische mili tairen, die daar in 1940 zijn onderge gaan. Ook koningin Juliana zal mede namens de prins een krans neerlaten. De helikopters landen op het strand bij de Zuidboulevard te Noordwijk aan Zee. In de avond zullen de vor sten in de Amsterdamse stads schouwburg de galavoorstelling van Shakepeare's „Troilus en Cressida" bijwonen. Bij de voorstelling zullen ook de prinsessen Beatrix en Irene aanwezig zijn. Op vrijdag 10 juli reizen de vorsten per Dakota naar Eindhoven, voor een bezoek aan de ze stad en de Philipsfabrieken. In de Haagse Treveszaal bied de raad van ministers die dag een noen maal aan. waaraan eveneens de prin sessen Beatrix en Irene deelnemen. Voor de middag staat een ontvangst door het Haagse gemeentebestuur op het programma. Om half vijf arri veert de koning bij hotel Oud-Was senaar, voor de receptie van de Bel gische kolonie in Nederland, die door ruim 1000 personen bezocht zal wor den. In de avond zal in de ambts woning van de ambassadeur van Bel gië het contradiner plaatsvinden, ook weer met deelneming van de prinses sen Beatrix en Irene. Het gezelschap zal later in de avond op het Binnen hof het klank- en lichtspel bijwonen. Op Huis ten Bosch wordt overnacht. Zaterdag 11 juli vindt 's morgens op het vliegveld Ypenburg het officiële afscheid van de voorzitters der Eer ste en Tweede Kamer, de minister president, de minister van buiten landse zaken en andere hoge autori teiten plaats. Hierna vertrekken de vorsten per Dakota, om een bezoek te brengen aan de provincie Lim burg. Van het vliegveld Beek rijdt men naar Heer, waar de vorsten kransen zullen leggen bij het monu ment voor Belgische verzetsstrijders, die daar een dag voor de bevrijding gefusilleerd werden. Op het Vrijthof te Maastricht wonen de vorsten een huldiging van de „Maaslanden" (Belgisch Limburg, jrovincie Luik en Nederlands Lim- mrg) bij, die bedoeld is als een uiting van de Benelux-samenwerking. Op het vliegveld Beek zal de Belgi sche vorst tenslotte afscheid nemen van het koninklijk paar, dat per Friendship naar Soestdijk zal vlie gen, kort nadat het vliegtuig van ko ning Boudewijn naar Brussel zal zijn vertrokken. Snark keerde op uitgangspunt terug De Amerikaanse luchtmacht heeft donderdag van de basis te Kaap Ca naveral een intercontinentaal geleid projectiel van het type „Snark" afge schoten, dat na een tocht van 1600 km over de Atlantische Oceaan naar de basis werd teruggeleid, waar het vier en een half uur na de start landde. (Advertentie) Nederlandse troepen naar Frankrijk Bij het \-roege ochtendgloren zijn gis teren uit de legerplaats Oirschot de eerste onderdelen van onze parate divisies vertrokken, die in het Franse oefenkamp La Courtine gedurende zes weken zullen deenenfen aan ma noeuvres van grote omvang. Even voor zes uur verlieten het 14e bataljon infanterie uit Arnhem, het 16e en 17e bataljon uit Oirschot, de 13de gevechtsgroep en een aantal detachementen van luchtmacht, ver bindingsdienst en technische dienst de kazernepoorten om zich in een hier en daar onderbroken colonne van 70 km lengte dwars door België naar 't op 300 km afstand in Noord-Frank rijk gelegen Mourmelon te begeven, waar het bivak voor de eerste nacht was ingericht. Vandaag zullen deze onderdelen van ons eerste legerkorps opnieuw 340 km afleggen tot Bourges, waar weer overnacht zal worden om daarna za terdag na nog eens 200 km door een heuvelachtig terrein gereden te heb ben La Courtine te bereiken. mei 2 Blauwe Gillette mesjes. Irt fleurig plastic etui, handig om mee te nemen als u met vakantie gaat. In kamp of caravan, in bungalow of hotel kunt u zich dan op elk moment perfect scheren. Met GILLETTE voelt u' zich steeds fris en schoon. Is uw oude apparaat geen precisie-apparaat meer? Vervang het dan door een nieuw, voor u op reis gaat. Koop deze ideale set voor toeristen en vergeet uw Gillette scheercrème niet! v "?CIN IA Jj COMMUNIQUÉ TE DJAKARTA Verwijt van Bintang Timoer aan minister van handel Hot Indonesische persbureau „Anta- ra" heeft een communiqué gepubli ceerd van regionale commandanten van het Indonesische leger waarin verklaard wordt dat het leger stren ge maatregelen zal treffen om op korte termijn verbetering te brengen in de deplorabele financiële en eco nomische toestand van het land. Volgens „Antara" zijn de aangekon digde maatregelen de eerste stap tot de terugkeer naar de „revolutionaire" grondwet van 1945, die president Soekarno in staat zal stellen rege ringsbesluiten te nemen bij decreet. Bintang Timoer, het grootste dag blad in Djakarta, en sterk anti-com munistisch, heeft in een hoofdartikel de minister van handel verweten in zijn optreden tégen Chinese zaken- Fe» glunderende Louis „Satchmo" Armstrong in vrolijk gesprekmet zijn vriendin gravin Paoluzzi. Arm strong heeft met zijn echtgenote Lucille een bezoek aan Rome ge bracht na zijn ziekte, die hem een tijd aan het- ziekenhuis van Spoleto kluisterde. lieden, methodes te gebruiken, die Hitler tegen de joden heeft toege past. Volgens Bintang Timoer is het aan geen twijfel onderhevig dat het de creet van de minister van handel, dat tegen het eind van dit jaar aan buitenlandse ondernemingen verbiedt in de buitengewesten te werken, te gen de Chinezen is gericht. Het blad zegt dat het bestaan van buitenlands kapitaal in dit land, een overblijfsel is van de koloniale dagen en een van de grote economische problemen. Maar het is vreemd dat zonder de principiële kwestie te overwegen, naar wegen en middelen is gezocht om de Chinezen te treffen, wier po sitie in de bestaande gemeenschap het resultaat is van economische en politieke structuur uit het koloniale tijdperk. Het gezwel wegnamen, maar de kanker onberoerd laten, betekent alleen maar het oproepen van een nieuwe ziekte. Het blad zegt dat het decreet van de minister het fundamentele probleem niet op lost, niet logisch is en stellig nieuwe problemen doet ontstaan. Op de man af zegt Bintang Ti moer, dat het decreet dat door mi nister Rachmet Muljomiseno is uitgegeven, de implicatie van ras sendiscriminatie heeft. Opheffing Zaken Overzee definitief „De lieer Pliilipse is een hard, maar bezadigd werker, die ook gezien is buiten de wijde kring, waar hij in het bijzon der zijn krachten wijdt" Twintig jaar geleden stond deze zin in ons blad naar aan leiding van de verkiezing op 5 juli 1939 tot Gedeputeerde van de heer C. Philipse uit 's- Heer-Arendskerke. Dat was mooi gezegd en bovendien volkomen juist. Maar toen de nieuwe, achtenveertig jaar oude Gedeputeerde deze zin las, dacht hij bij zichzelf: „Die man moest-es weten hoe ik er tegen opzie „Ik zag er tegeu op als tegen een hooiberg", zegt hij nu nog. En zijn stem een geluid dat nei ging heeft een tikkeltje met draai- tjes te zingen wordt zelfs na drukkelijk bij de herinnering aan die eerste tijd. Maar de nieuwe Gedeputeerde verduwde zijn eigen onzekerheid en toog aan het werk. Zijn motto was: wat je doet, doe het goed. Dus: géén halve Gede puteerde. maar een goeie! Hij groeide in de functie en de onze kerheden werden minder, kwamen althans niet naar buiten. Zeker niet na vijftien, twintig jaar. Vorig jaar toen Gedeputeer de Philipse bij herhaling in het openbaar optrad als waarne mend commissaris der konin gin vroegen we eens bij zulk een gelegenheid aan een collega van elders: „Wat denk je dat deze Gedeputeerde in 't gewone leven is?" Het antwoord kwam onmiddel lijk: „Een gezeten Zeeuwse boer, die verdraaid goed weet wat-ie wil..." Het antwoord was er niet zo ver naast. Want Gedeputeerde Philip se is een man, wiens optreden een beminnelijk, maar gedecideerd ka rakter draagt: hij weet heus wel wat hij wil. En zijn uiterlijk is inderdaad dat van een landbou wer: flink postuur en een gelaats kleur, die „leven op het land" doet veronderstellen. En tenslotte is hij onmiskenbaar Zeeuw in allerlei details. „De meest Zeeuwse Ge deputeerde", zei de collega, aan wie wij de „vak-vraag" hadden voorgelegd. Als men zo met hem zit te praten, dan moet men onwillekeurig den ken aan een van de personen uit de roman „Het wassende water" van Herman de Man. De waarne mend dijkgraaf uit dat boeiende verhaal is een eenvoudig man, die tenslotte zetelend in de „dijk- stoel" uitgegroeid is tot een grote figuur, wiens gezag onmis kenbaar is. De Zeeuwse Gedepu teerde toont verwante trekken met Herman de Mans schepping. Een eenvoudige man: dat was ook de jonge Philipse uit Arendskerke, die als kind zijn vader verloor en met zijn moeder moest meewer ken om te zorgen, dat het grote gezin door de moeilijke tijd kwam. Die als knaap in de brandende zon onkruid stond te wieden, die later op kleine schaal wat „negotie" deed: een partijtje aardappelen hier, een partijtje daar. Die de durf had bij een publieke verpach ting een paar percelen te pachten en ach ging toeleggen op de teelt van goedgekeurd zaai- en poot- goed. Die langzamerhand een landbouwbedrijf wist op te bou wen en daarnaast hard ploeterde om zijn kennis te verrijken. Tijdens Wereldoorlog I werd hij gemobiliseerd als soldaat. Maar zijn meerderen vonden, dat hij verder moest. Hij kwam bij de op leiding voor onderofficieren. „Daar heb ik nooit spijt van ge had. Ik heb er een hoop dingen geleerd, degelijk en systematisch, die ik anders eenvoudig niet zou hebben geweten". Na de demobi lisatie kwam de politiek. De jonge Philipse vond dat de invoering van het algemeen kiesrecht hem tot keuze noopte. Die keuze viel op de C.H.U., die hij daarna in de loop van de tijd in allerlei functies zowel provinciaal als nationaal diende. In de dertiger jaren werd hij raadslid en statenlid. Zijn benoeming tot lid van de sta ten hoorde hij op een merkwaar dige manier. De dag na de ver kiezingen kwam er op zijn bedrijf een auto van de coöperatie met kunstmest. De heer Philipse ging mee om te lossen met de chauf feur, die hem tussen allerlei ande re verhalen zei: „O ja, das waar ook, nog gefeliciteerd, je bent sta tenlid geworden". De heer Philipse was verbaasd, want bij dacht niet dat zijn plaats op de lijst gekozen zou worden. Maar liet klopte: C-. Philipse van Arendskerke was statenlid gewor den. Eu vier jaar later zat hij met de bibber in het hart ach ter de tafel van het college. Maar hij ging moedig verdel en zorgde ervoor de zaken te kennen. Hij zat in het college met vermaarde figuren: mr. Petrus Dieleman, J. M. van Bommel van Vloten, A. D. F. van der Wart. Doch de nieuwe Gedeputeerde bleek in dit ge zelschap zeker niet beneden de maat. Toch vond hij het r.ieuwe ambt niet overmatig aantrekkelijk. Toen men hem na een paar maan den vroeg, hoe het lidmaatschap, van het college hem beviel, kwam er geen enthousiast antwoord: be slissingen nemen achter- een bu reau, alleen oordelen op stukken, nee, dat beviel hem niet. „Nee, dat ligt me nietEn het is begrijpelijk, dat hij daarom in die actieve veeleisende na-oorlogse tijd niet zoveel vreugde het lid maatschap van het college ver vult. Want nu is het wel degelijk een er op uit trekken, is er geen sprake meer van een beleid achter een bureau, zeker niet voor de Gedeputeerde, die met polderza ken is belast. Wanneer het woord „polderza ken" valt, dan komt als van zelf het gesprek op de „con centratie", de samenvoeging van polders, die Gedeputeerde Philipse na de ramp met vaste hand heeft geleid. Vanaf de grond werd dit bouwsel steen voor steen gemetseld, waarbij de streek werd ingeschakeld. „Ik heb de nadelen van de con centratie nooit verzwegen", zegt de Gedeputeerde, „maar daarnaast heb ik dit werk ge daan in de overtuiging, dat het gedaan móest worden". Twintig jaar zit de nu 68-jarige heer Philipse op de stoel van Ge- Tijdens besprekingen met de Neder landse regering die bijna een week in beslag genomen hebben, heeft de An tilliaanse minister-president Ephraim Jonckheer de Nederlandse regering medegedeeld, dat de Antillen binnen kort nog in de loop van deze maand een commissie zullen samenstellen, die voor eind oktober rapport zal uit brengen over de vraag of en zo ja welke wijzigingen worden gewenst in het statuut voor het koninkrijk, de staatsregeling of het reglement voor de gouverneur en de thans gel dende interpretaties van deze stuk ken. Naar verluidt heeft de Nederlandse vice-minister-president, minister Korthals verklaard, dat ook de Neder landse regering zal overwegen van haar kant een dergelijke commissie in te stellen. Verwacht wordt dat ook Suriname spoedig een commissie van deze aard in liet leven zal roepen. De Antilliaanse commissie, die uit le den van alle in de Antilliaanse sta ten vertegenwoordigde partijen zal zijn samengesteld, zal worden voor gezeten door minister-president Ephraim Jonckheer, die vandaag enkele dagen eerder dan venvacht werd naar Willemstad terugkeert. Tijdens de besprekingen in Den Haag heeft minister Korthals aan de Antilliaanse premier meege deeld, dat het besluit tot ophef fing van het Ministerie van Zaken Overzee, thans zeer spoedig zal worden uitgevoerd. De Nederland se regering heeft echter besloten om onder leiding van vice-premier Korthals een speciaal bureau voor koninkrijkszaken overeind te hou den vermoedelijk onder leiding van drs. A. Jonkers, thans hoofd van de afdeling Suriname en Neder landse Antillen van het verdwij nend departement. deputeerde. Een periode, waarin mobilisatie, bezetting, bevrijding en verwoesting, maar ook herstel eu Vernieuwing, ramp en Delta plan aan de orde kwamen. Bij elk aar is het nogal wat: een lijstje, dat hoge eisen stelde en nog stelt aan de man uit 's-Heer-Arends- kerke. Hij realiseert zich dat ter dege. Maar tegelijkertijd wordt hij als het ware van uur tot uur geboeid door zijn ambt. Dat hij als een wonderbaarlijk ambt be schouwt, dat hem met dankbaar heid vervult en dat hem tenslotte de woorden van H.M. de Koningin in gedachten brengt: „Wie ben ik. dat ik dat doen mag..." Maar die tevens eenmaal geroepen deze provincie mede te besturen met een vastberaden grimmigheid zichzelf de taak stelt een goede Gedeputeerde te zijn. „Een hard maar bezadigd wer ker" schreef dus ons blad twintig jaar geleden. Er sprak vertrouwen uit deze woorden. Onbekend was toen nog welke moeilijke tijden zouden komen voor het Zeeuwse gewest. Gelukkig kende Gedepu teerde Philipse ze evenmin. Maar toen die moeilijkheden kwamen, is hij ze niet uit de weg gegaan. En als wij nu na twintig jaar een vervolg mogen schrijven op die ene zin, dan zou dat luiden: „Een hard maar bezadigd wer- kerk, die in de afglopen twintig- jaar heeft getoond over grote be stuurskrachten te beschikken. Een man, die op een zware post de provincie voortreffelijk heeft ge diend en nog dient. En de geluk wens met zijn twintig-jarig jubi leum als Gedeputeerde zondag a.s. dient derhalve naar twee kanten te gaan: naar hem en naar de provincie Zeeland". Wij zijn er van overtuigd, dat ve len het met dit vervolg eens zullen zijn,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7