Nota sociaal-economisch beleid getuigt van werkelijkheidszin Paola en Albert stralend paar Prinselijk huwelijk in België EERSTE ENCYCLIEK VAN PAUS JOHANNES VERSCHENEN VRIJDAG 3 JULI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VERBOND VAN NEDERLANDSE WERKGEVERS Voorzichtigheid bij verwezenlijking gedifferentieerde loonpoltiek Het Wereldgebeuren „Groene" president Prins Albert wordt gefeliciteerd door koning Boude- wijn. Rechts van hem zit koningin Elizabeth van België en links koning Leopold. (A.N.P. telefoto) l>e regeringsnota over het in de naaste toekomst te verwachten sociaal- economisch beleid getuigt naar onze mening van werkelijkheidszin, aldus het Verbond van Nederlandse Werkgevers in zijn orgaan „De Neder landse Industrie". Het economisch beeld van dit mo ment is van dien aard, zo zegt het blad, dat de verwezenlijking van een gedifferentieerde loonpo litiek ook naar de mening van het Verbond van Nederlandse Werkgevers met voorzichtigheid dient te geschieden en met na me om te voorkomen dat het loonniveau meer zou stijgen dan de produktiviteitsstijging -toelaat. „Wij wijzen er hierbij op dat het ondoelmatig zou zijn de waarborg hiervoor uitsluitend te zoeken in de prijspolitiek, want deze kan immers niet het redmiddel zijn voor alle moeilijkheden die zich kunnen voor doen". Naast de verschillende aspecten van het door de regering te voeren so ciaal-economische beleid, waarvan wij in vele opzichten met instemming kennis hebben genomen, zijn er en- Benelux ministers conferentie De onlangs uitgestelde conferentie van Benelux-ministers ter bespreking van agrarische kwesties als de in voer in België van Nederlandse ge condenseerde melk en de voortgang van de harmonisatie der landbouw politiek, is nader vastgesteld op 27 en 28 juli en zal worden gehouden op „De Hoge Veluwe". Zware straffen opgelegd in zedenzaak De rechtbank te Rotterdam heeft gis teren uitspraak gedaan in een zeden zaak die op 23 juni met gesloten deu ren gediend heeft tegen de 23-jarige M. M., zonder beroep en de 24-jarige magazijnbediende C. G. W. uit Kot ter aam. De verdachten hadden in de nacht van 21 op 22 maart in de omgeving van de West Kruiskade te Rotterdam een 17-jarig meisje van beslist onbe sproken gedrag met geweld op een motorfiets gezet en ontvoerd. Zij kwam van een besloten feest avond in „Odeon" en was alleen op weg naar huis. De verdachten hebben haar met ge weld meegenomen naar een terrein in de omgeving van Overschie, waar zij tezamen haar dwongen tot diverse handelingen. De rechtbank heeft M. veroordeeld tot zes jaar gevangenis straf met aftrek en ter beschikking stelling van de regering, E. W, tot vijf jaar met aftrek en ter beschik kingstelling van de regering. De eisen waren respectieveijli acht en zes jaar met aftrek. kele uitspraken in deze nota, die op zijn minst verduidelijking vra gen. Wij doelen hier in het bijzonder op de uitspraak „dat niet valt te ontkomen aan een verlenging van de in het kader van de bestedingsbeper king tot stand gekomen tijdelijke belastingverhogingen". Weliswaar geeft de regering aan dat het te verwachten beroep van het bedrijfsleven en de lagere pu bliekrechtelijke lichamen op de kapi taalmarkt ertoe dwingt het begro tingstekort binnen zo nauw mogelij ke grenzen te houden, maar uiter aard kan eerst na de indiening van de begroting in september de tota le begrotingspositie worden beoor deeld. In dit verband stelt het teleur dat de regering, die in de regerings verklaring van 26 mei enige malen de nadruk legde op de noodzaak de overheidsuitgaven op verscheidene punten in te krimpen, aan deze noodzaak thans afgezien van de onderwerpen, die reeds in advies aanvrage aan de S.E.R. aan de orde waren gesteld nog geen nadere uitwerking geeft. „BIJ DE STOEL VAN PETRUS" Naties moeten streven naar broederlijke eenheid Paus Johannes XXHI heeft gisteren de eerste encycliek van zijn pontifi caat, getiteld „Ad Petri Cathedram" („Bij de stoele van Petrus"), laten verschijnen. In dit elfduizend woor den lange document zegt de paus dat de bron vanalle kwaad dat de volkeren overkomt de onbekendheid met, de verachting van en het zich weloverwogen afwenden van de waarheid is. Wanneer de naties niet streven naai de broederlijke eenheid, gegrondvest op rechtvaardigheid en gevoed door naastenliefde, dan moeten wij vrezen daar zijn alle wijze mensen het over eens in algehele verblinding te zullen afglijden naar een nieuwe en verschrikelijke botsing. „Wij zeg gen: algehele verblinding, want wan neer wat God verhoede een nieuwe oorlog mocht uitbreken, zal alle volkeren niets anders te wach ten staan dan afschuwelijke verwoes- De paus roept de sociale leer van paus Leo XIII, van ruim zestig jaar geleden, in herinnering dat kapitaal niet kan bestaan zonder arbeid en arbeid niet zonder kapitaal. De paus noemt het een goed voor teken dat er een vermindering van spanning tussen de maatschappelijke klassen valt waai- te nemen, de ver deling der klassen beperkt zich overi gens niet meer tot twee blokken waarin kapitaal en arbeid tegenover elkaar stonden. De omstandigheden der arbeiders zijn verbeterd en men streeft niet alleen meer naar econo misch voordeel voor de werknemers maar ook naar het verschaffen van een levenswijze op hoger en waardi ger plan. De werkgevers moeten er voor zor gen, aldus de paus, dat de arbeiders meer en meer delen in de vruchten van hun arbeid en zich deelgenoten in de gehele onderneming gaan voe len. Het aangekondigde oecumenische concilie vormt het onderwerp van Ontslag voor W. Polderman inspecteur nijverheidsonderwijs Bij Koninklijk Besluit is aan W. Polderman, inspecteur van het nij verheidsonderwijs, op zijn verzoek met ingang van 1 september 1955 eervol ontslag verleend in verband niet het bereikt hebben van de pen sioengerechtigde leeftijd, met dank betuiging voor de door hem in zijn functie aan het rijksschooltoezicht bewezen diensten. Blanke voor aanranding Ier dood veroordeeld Een 24-jarige blanke, de mariner Fred Davis, is donderdag ter dood veroordeeld wegens aanranding van een 47-jarige negerin. het derde gedeelte van de encycliek. Het voornaamste werk hiervan, al dus de paus, zal de bevordering van het katholieke geloof betreffen, en de vernieuwing volgens de juiste lijnen van de gewoonten van het christelijke volk en de aanpassing van de kerkelijke tucht aan de ver eisten en omstandigheden van de kerkelijke tucht aan de vereisten en omstandigheden van deze tijd. Frisse lucht (Slot van pag, 1 weer naar middelen en naar voor schriften om de verontreiniging var lucht en water zo gering mogelijk te houden. Maar helemaal beletten kan men die verontreiniging waarschijn lijk niet. Men zal enige overlast moe ten aanvaarden als een toelaatbaar minimum en die overlast moet men dan maar laten wegvallen tegenover het grote en onmisbare nut van de industrie. Er is echter één punt, waarvoor misschien wel aandacht gevraagd worden en dat is: het handha ven van vervuilingsvrije gebieden in Nederland. Dat zijn dan gebieden, waar de lucht en het water vrij moeten blijven van dampen en geuren en afvalstoffen, die de typische „onfrisse" grote- stads-sfeer en de industriegebieden- sfeer kenmerken. Men moet aan dé bewoners van deze beide laatste „sferen" de gelegenheid laten van tijd tot tijd te „vluchten" naar gebieden, waar het nog moge lijk is heel diep de frisse lucht in te ademen en nieuwe gezondheid op te doen. Het ligt voor de hand, dat Zeeland een van deze gebieden zal moeten zijn en dat daarom in Zeeland stren ger dan elders gewaakt zal moeten worden tegen luchtverontreiniging en waterverontreiniging. Juist in deze vakantiedagen, nu zo vele mensen naar Zeeland komen, om frisse lucht in te ademen, valt die noodzaak op. Het is nog goed in Zee land, maar het moet ook zo blijven.' WEL NODIG. Twee boerenknechts werden in McClusky (Verenigde Staten) gearresteerd terwijl zij be zig waren, graan te stelen. Hun op zet was, voldoende geld bijeen te brengen om een voorstelling bij te wonen van de film „De Tien Gebo den". LICHT TIKJE. Mevrouw Velma Wazlauskas deelde nadat zij haar man een klap op zijn hoofd had ge geven en in arrest was gesteld aan de politie van Cleveland mee: „Ik heb de aluminium koekepan gebruikt omdat die lichter ie dan de ijzeren". „Gelukkig, dat het feest m Brussel plaatsheeft" Burgemeester Cooremans had in een korte toespraak verklaard dat er sinds 1831 slechts viermaal een vor stelijk huwelijk te Brussel is geslo ten. Daarom was de Belgische bevol- king „gelukkig en fier over het feit dat de plechtigheid op nationaal grondgebied plaatsheeft en dat liaar daardoor de gelegenheid geboden wordt, eens te meer door haar toejui chingen, haar trouw en gehechtheid aan het vorstenhuis te betuigen". Zich speciaal tot de bruid wendend zei de burgemeester: „Bij uw bezoek aan drie onzer steden, Luik, Oostende, Brussel, hebben geestdriftige massa's U begroet. Het is met vreugde dat zij, en met hen het ganse land, heb ben vastgesteld dat uw reacties wa ren zoals zij het wensten: zij heb ben U eenvoudig, glimlachend, uit bundig gezien, maar ook ernstig, met een soort tederheid, in de ogenblikken waar de vreugde moest plaatsmaken voor de herinnering en de ingetogen heid". Hof te Rome: huwelijk Rossellini-Bergman geldig Het gerechtshof van Rome heeft don derdagochtend vastgesteld dat het in 1950 in Mexico gesloten huwelijk van de Zweedse filmactrice ïngrid Berg man en de Italiaanse filmregisseur Rossellim geldig is. Vorig jaar had een lagere rechtbank te Rome het in Mexico gesloten huwelijk nietig ver klaard. De uitspraak van het gerechtshof betekent dat ïngrid Bergman, die in december van vorig jaar met de Zweedse toneelregisseur Lars Schmidt is gehuwd, volgens het Ita liaanse recht nog steeds de echtge note van Rossellini is. Nog .meer ruzie... W. J. K. in Den Haag had voor zijn baas f 310 aan kwitanties ge- ineasseerd. Toen hij het geld wil de afdragen, zei zijn patroon, dat dit de volgende dag wel kon ge schieden. Thuis gekomen, kreeg K. een hevige ruzie met zijn echt genote, waarop hij boos de deur uitliep. Op het Groenewegje ont moette hij een vrouw met wie hij van die f 310 de bloemetjes buiten ging zetten. Het hele bedrag werd daarbij stuk geslagen. K. heeft nu nog meer ruzie met zijn echtgeno te en bovendien met zijn baas, die aangifte van verduistering heeft gedaan. (Slot van pag. 1) bert van België, prim van Luik, die ik hier bij de hand. houd", stokte haar stem. Zij verborg even haar gezicht in een zakdoekje en vervolg de na enkele seconden: mijn huwe lijkstrouw en ik neem voor God en Zijn Heilige Kerk, tot mijn wet tige echtgenoot". Ringen Hierna vond liet wisselen van de rin gen plaats, die eerst door de kar dinaal Van Roey waren gezegend. Monseigneur Boone, de deken van Brussel, droeg tenslotte en stille mis op. Voordat de mis begon werd een telegram van de paus voorgelezen en had" de kardinaal een toespraak ge houden, waarin hij koning Boude- wijn gelukwenste met diens ge slaagde bezoek aan de Verenigde Staten. Hij sprak het bruidspaar toe met „illustre, geliefde fiancee's", daarmee volledig de burgerlijke hu welijksvoltrekking negerend. (Bui1- gemeester Cooremans had prinses Paola na de burgerlijke plechtig heid reeds toegesproken met „ma dame"). De kardinaal noemde het een geluk kig voorteken dat de prins en prinses elkaar voor het eerst zagen in de St. Pieterskerk. Bij het vertrek uit de kerk werden 51 saluutschoten afgevuurd (bij het vertrek uit het paleis 50 schoten). Precies orp één minuut voor half één stapte het jonge paar in'de cadillac Het wisselen van de ringen in de St. Goedele te Brussel. f A.N.P.-telefoto) die hen naar het paleis Laeken te rugvoerde. Belangstelling Langs de route van de kerk naar het paleis stonden de mensen tien tot twaalf rijen dik. De laatste zeven kilometer naar Laeken werd snelle vaart afgelegd. Duizenden Belgen, velen niet uit Brussel, hadden zich ook voor de hek ken van het paleis opgesteld. Zij zwaaiden enthousiast met Belgische en Italiaanse vlaggetjes toen de jonggehuwden arriveerden. Stoffelijk overschot van onderduiker gevonden Bij het afbreken van de Nederlands hervormde pastorie te Zweeloo (Dr.) is woensdag liet stoffelijk overschot van een jongeman gevonden. Het gaat liier om een joodse onderdui ker uit de oorlogsjaren. Destijds woonde in deze pastorie een predi kant, die veel werk in het verzet ver richtte en steeds tal van onderdui kers in zijn woning had. Thans ver richt deze predikant, die reeds in 1943 uit Zweeloo vertrok, zijn werk zaamheden in Curacao. In januari 1943 is een der onderdui kers overleden (vermoedelijk aan een ziekte), waarna het besluit werd genomen het stoffelijk overschot te begraven in de schuur van de pasto rie, onder het gedeelte waar brand stoffen werden geborgen. Tijdens de oorlogsjaren is hiervan officieel geen aangifte gedaan. Dat gebeurde pas in het jaar 1950. Nu vraagt men zich af, waarom er niet eerder aangifte werd ge daan. Dit hac' direct na de oorlog in 1945 kunnen worden verricht, doch hiermede is gewacht tot vijf jaren na de bevrijding. Het onder zoek in dezen wordt verricht door de rijkspolitie. Woensdag is sectie op de stoffe lijke resten verricht door de poli tiedeskundige dokte* Zeldenrust, Doctor honoris causa Heinrich Lübke (65) heeft zich meestal buiten politiek geharrewar en gekonkel gehouden. Hij bepaalde zich bijvoorbeeld de laatste zes ja ren voornamelijk ertoe, om als mi nister van landbouw de agrarische problemen van West-Duitsland te behartigen. In die problematiek gaat hij helemaal op, als "nij in Bonn ach ter zijn ministeriële bureau troont of wetsontwerpen verdedigt in de Bondsdag. Aan zijn buurtgenoten geeft hij op weg van en naar huis bruikbare adviezen voor de tuin. En als hij. een dagje vrij heeft dan houdt hij zich niet met intriges en machts strijd bezig. „Dat laat ik over aan de deskundigen en aan degenen die daar plezier in hebben", zegt hij. Hij stapt in de auto die hem naar Sauerland in Westfalen brengt, waai de boerenhofstede staat die hij van zijn vader heeft geërfd. Hij „boert" er naar hartelust... tot de ambts plicht hem weer roept, die uit de behartiging van de belangen van alle Westduitse boeren bestaat... Niet lang meer zal Lübke zijn aandacht kunnen concentreren op „groene" aspecten van de samenleving en op de uitvoering van zijn „groene plan" dat modernise ring van en steun voor de landbouw beoogt en waarvoor jaarlijks een paar miljard mark worden besteed. Lübke is immers woensdagmiddag door de bondsvergadering in West- Berlijn tot president van West- Duitsland benoemd. Bij de eerste stemming vulden alleen de 517 aan wezige christendemocraten zijn naam in op hun stembriefjes, maar bij de tweede stemming kreeg hij er nog negen stemmen hij, zodat hij de ver eiste meerderheid haalde. De bonds kanselier, dr. Konrad Adenauer, die te elfder ure voor de eer van de kandidatuur had bedankt, kon zijn minister als eerste feliciteren en heeft daarbij ongetwijfeld ook zich zelf gelukgewenst omdat de troebe len die door zijn eigen wispelturig-, heid inde partij waren ontstaan, blijkbaar geen enkele invloed op de stemming hadden. Alle christendemo craten waren het klaarblijkelijk met elkaar erover eens, dat in elk geval een partijgenoot als eerste over de finish van de race naar het presidentschap moest gaan. Overigens betekent dit nog niet, dat alle interne spanningen nu van de baan zijn. Wel, dat de tegenstellin gen, opgeroepen door het conflict tussen Adenauer en dr. Ludwig Er- hard, minister „van het Wirtschafts- wunder", niet tot een werkelijke breuk in de partij hebben geleid. n de kwestie van Adenauers op volging, die aan de ruzie ten grondslag lag, zal Lübke te zijner tijd een beslissend woord kunnen spreken. Dat is een van de weinige politieke aangelegenheden waarin de president werkelijke bevoegdheden heeft (die echter door wensen van de fractie worden geremd). En het ziet ernaar uit, dat Lübke niet ongewild aan de leiband van Adenauer zal lopen wan neer het te zijner tijd tot een beslis sing over die opvolgingskwestie ko men moet. De onafhankelijke Lübke, die zich aan niemand veel gelegen laat liggen, behoort niet tot degenen die „uit Adenaures hand eten", al is hij de bondskanselier dank verschul digd voor het feit dat die hem in 1957 ook in zijn derde kabinet opnam on danks grote tegenkanting in bepaal de boerenkringen die vonden dat hij niet voldoende in de door hen ge- ■wenste richting had gewerkt. Het is te verwachten dat Lübke, die altijd erop uit is om compromissen te zoeken, in navolging van prof. Heuss vooral achter de schermen zal optreden, bijvoorbeeld als bemidde laar. Van zijn democratische gezind heid heeft hij blijk gegeven in de nazi-tijd, toen hij twintig maanden gevangenisstraf moest opknappen op grond van politieke beschuldigingen, en zich verder huiten de politiek hield in tegenstelling tot veel andere agrariërs die zich in Hitiers armen stortten. Heuss' speelse, vlotte en wijsgerige manier van optreden en spreken zal men bij de wat stugge Westfalenaar Lübke missen, maar" men kan er staat op maken, dat hij zijn soms met moeite en langzaam gekozen woorden zal willen spreken vol eer bied voor de democratische beginse len van het nieuwse Duitsland. Jn brede kring vertrouwt men, dat hij duidelijk de van 'n president te verwachten objectiviteit aan de dag zal leggen. Van de ministers in Ade nauers kabinet onderhoudt Lübke, die over fijn politiek gevoel en men selijke warmte in óe persoonlijke omgang beschikt, de beste betrek kingen met de socialistische opposi tie, die zijn gematigde optreden waardeert. Het is daar opgevallen, dat hij zijn vrienden voornamelijk heeft gevonden in de linkervleugel van. de christendemocratische partij. Dit alles kan hem van pas komen als hij straks in plaats van alleen het „groen" de bonte kaleidoscoop van bet gehele politieke leven moet overzien. HEINRICH LÜBKE s kékel aaa gekonkel „0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3