Voorlopige overeenkomst voor bouw van een werf te Haifa Goes krijgt eerste nieuwe industrie Zeeuwse Almanak NED. KLEERMAKERSPATROONS BESLOTEN CONGRES IN GOES TEKORT AAN ONDERWIJZEND PERSONEEL NOG NIJPENDER FIAT Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 3 JULI 1959 „SCHELDE"-DIRECTEUR HUPKES Project zou bedrag van ruim f 60 miljoen vergen Na een verblijf van twee weken in Israël, waar hij besprekingen lieeft gevoerd voor de bouw van een grote werf in Haifa, is de heer J. W. Hupkes, president- directeur van de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" N.V. te Vlissingen, donderdagavond op Schiphol teruggekeerd. Te genover een verslaggever van liet A.N.P- verklaarde de heer Hupkes dat hij een voorlopige overeenkomst liad getekend met de Israëlische autoriteiten voor de bouw van een werf in de haven van Haifa. Binnenkort zal hij weer naar Israël gaan om een definitieve regeling te treffen. Daarna zal zo spoedig Raad van Beroep hield zitting in Middelburg De Raad van Beroep, „als bedoeld in de beroepswet" heeft donderdag middag in de zittingszaal van- het kantongerechtsgebouw te Middel burg een aantal gevallen behandeld, waarbij in Zeeland wonende werk nemers in beroep waren gegaan te gen het niet toekennen van vergoe dingen door bedrijfsverenigingen, zoals uikeringen ingevolge de werk loosheidswet en ziektewet. De raad beluisterde telkens de „klagers" de werknemers, die dus bezwaar hadden gemaakt tegen de beslissin gen van de verschillende bedrijfs verenigingen en dé raadslieden van de vakbonden, waarbij deze werknemers zijn aangesloten en de raadslieden van de bedrijfsverenigin gen. De raad, met mr. W. C. van Zwieten uit Utrecht als „fungerend voorzit ter" zal na dit horen van klagers, pleiters en tegenpleiters deze zaken nader overwegen en binnen drie we ken uitspraak doen. Burgemeester Rilland-Bath opnieuw benoemd De heer J. C. W. Jobse is bij K,B. van 20 juni met ingang van 16 juli opnieuw tot burgemeester van Ril land-Bath benoemd. mogelijk met de bouw worden begonnen. „De Schelde" zal de. werf ontwerpen en zelf ook deelnemen in de kosten. De bedoeling is dat zoveel mogelijk Israëlische aannemers bij de bouw van de werf zullen worden betrokken. Op de eerste plaats zal de werf die nen voor reparatiedoeleinden, maar de opzet is zodanig, dat ook nieuw bouw mogelijk is en wel voor sche pen tot maximaal 29.000 ton. De vloot van Israël breidt zich voort durend uit en ook uit dat oogpunt bezien is een werf voor reparatie doeleinden in Haifa gewenst. De heer Hupkes voegde aan zijn ver klaring toe, dat over twee jaar de werkzaamheden zodanig gevorderd moeten zijn, dat men de werf in ge bruik zal kunnen nemen. De presi dent-directeur van „De Schelde" noemde het object zeer belangwek kend. Hij was van oordeel dat op dit gebied Israël zeer zeker in de toe komst nog perspectieven biedt. Volgens een mededeling afkomstig van Israëlische zijde zou het pro ject van de werf in Haifa een be drag vragen van zes miljoen Is raëlische ponden (ruim zestig mil joen gulden). Ik hdd alles geprobeerd tegen lichaamsgeur Mei. An. Bosch. Pr. Hen- «Jriklaan, Blocmendaal, „...Hec was vreselijk ver- velend voor iedereen op kantoor i vooral als ik uitging. Maar nu gebruik ik Arrid en mee reuie resultaat. Nooit meer last van geur meer te be- Transpiratie ls niet alleen een kwestie van warmte of lichamelijke inspanning. Véél sterker, véél onaangenamer is de lichaamsgeur door „emotie" - opwin ding, spanning, angst, zenuwen. Dat kan iedereen overkomen, of het koud is of warm, op elk uur van de dag. Neem daarom het krachtigste middel tegen transpiratie en lichaamsgeur: ARRID in handige rol-top flacon - dub bel aktief door Transtop, dubbel zacht door lanoline. Arrid verdwijnt onmid dellijk in de huid: wég transpiratie, wég lichaamsgeur, voor méér dan 24 uur! Geen vlekken in uw kleding: nw huid blijft koel en droog - altijd, onder alle omstandigheden. Complete Arrid rol-top f 3.50, vulling f 2.- VAN TOT HET CARILLON VAN VEERE. Binnenkort zal één der klokjes van het in 1736 door Pieter van de Gheyn gegoten Veersc klokkenspel door een nieuw worden vervangen. Het oude klokje is gebarsten en klinkt daar door onzuiver. Reeds heeft het ge meentebestuur van Veere de klok kengieterij van Petit en Fritsen te Aarle Rixtel opdacht gegeven een nieuw klokje te vervaardigen. Aanstaande zaterdagavond zal Piet Broerse het carillon, dat op de monu mentenlijst staat, van acht tot negen uur bespelen. De heer Broerse begint met een drietal composities van Staf Nees, de directeur van de Mechelse beïaardierschool. Voorts zullen enke le Duitse volksliederen, een sonatine van Ignace Plyel ,„Wili einst das Graflein ein Tanzchen wagen" en „In Arm der Freundschaft weilen" van Mozart worden uitgevoerd. VOETBALWEDSTRIJD. Op het gemeentelijk sportterrein aan de Ireneslraat te Rilland Bath zai dinsdagavond aanstaande een voet balwedstrijd worden gespeeld tussen een elftal van ambtenaren en een team van luchtmachtmensen. Het doel van deze bijzondere wedstrijd is Jrelden bijeen te brengen voor de be- aardensociëteit. Om zeven uur zullen de militairen de strijd met de ambte naren aanbinden. In het doel van de laatste partij staat gemeentesecreta- PAS OP... Bent U wel eens de deur uitgerend op, laten we zeggen: pantoffels* Natuurlijk is dat ivél eens voorge komen: men stapt de deur uit, haas tig, want men moet een bus of een trein halen, of nog gauw een bood schap doen. En dan vergeet men de pantoffels om te wisselen voor schoe nen. Goed, we kennen dus allemaal deze ervaring. Waarom dit zo nadrukke lijk vastgesteldOpdat ge met be grip zult kennisnemen van het vol gende verhaal. Tijdens een van de uitvoeringen, die de Zeeuwse Muziekschool de laatste wéken zo ijverig in dit gewest geeft, kwam een dame wat te laat binnen, die tot haar eigen verbazing ove rigens op slag de aandacht van de zaal had. Er werd geknikt en gegrin nikt, geglimlacht en er werden hoofden geschud. Iedereen begreep het, behalve de dame. Tot een van haar kinderen er haar woedend op attent maakte: zij had haar schort nog aan Denk er om: niemand- met stenen gooien! 'Denk aan de pantoffels! ris A. Hack, terwijl het ambtenaren- elftal verder is samengesteld uit achter: J. van de Boomgaard (p.t.t.) en M. Walraven (adm. Prov. Verg. Het Groene Kruis); midden: P. van Wouwe (gem. ambt.), J. van de Linde (brandweer), J. Koppejan (water schap); voor: C. van Hercules (gem. ambt.), A. J. van Hoorn (p.t.t.), H. L. Kalle (Ned. Spoorw.), J. Bruijn- ooge (rijkspolitie) en A. J. Schuit (gem. ambt.) OORLOGSBODEMS. Drie mijnenvegers van de Konink lijke Marine lieten dezer dagen hun anker vallen op de Ooster- schelde ter hoogte van Haam stede- Het waren de 31 805, de 808 en de 31 817. De schepen kwamen des avonds ten anker en vertrokken de volgende ochtend weer voor een oefentocht. Dezelfde avond keerden de schepen op de Ooster- schelde terug om ditmaal bij de Flauwers te ankeren. AARDWOLF OPGEZET De aardwolf, die enkele weken ge leden bij Breskens werd geschoten, is opgezet en zal van 13 tot 22 juli te zien zijn in het verenigingsgebouw te Breskens. Er zal entree worden geheven. De opbrengst is bestemd voor de zangvereniging „God is tnijn lied" en de muziekvereniging „Uit het volk, voor het volk". ZEEDIJK OUDE BURGHSLUIS Er is een aanvang gemaakt met de verzwaring van de zeedijk, die Oude Burghsluis tegen de zee beschermt. Tegelijkertijd wordt de oude zeesluis, die overbodig geworden is nu het water op an dere wijze wordt gespuid., ge sloopt. De dijk zal aan de voet zoveel breder worden, dat het binnenmeertje, „De Driehoek" moet verdwijnen. Voor vele vo gels betekent dat het verlies van woon- en jachtgebied. Nieuwe ambulance voor Rode Kruiscolonne Goes Zaterdag 11 juni a.s. officiële overdracht 'Het bestuur van de afdeling Zuid-Be veland West van het Nederlandse Rode Kruis heeft een nieuwe ambu lancewagen aangeschaft, die zater dag II juli a.s. des middags om drie um- nabij het Medisch Centrum te Goes aan de Colonne Goes wordt overgedragen. De auto zal slechts ge bruikt worden bij rampen, grote on gelukken en dergelijke. Tot nu toe had de afdeling de be schikking over een uit de oorlog da terende legerauto, die zijn beste tijd al lang achter de rug had. Uit eigen njiddelen heeft de afdeling thans een bestelauto gekocht, die door verschil lende bedrijven in Goes is verbouwd en ingericht als ambulancewagen. Het interieur van:de auto is zodanig gemaakt, dat men verschillende ty pen brancards kan vervoeren. Voor de officiële overdracht zjjn o.a. het college van B. en W. van Goes uitge nodigd en hoofdbestuurders van het Rode Kruis. Universitaire examens De heer H. A. Gaakeer te Sint-Anna- land slaagde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het kandidaatsexa men tandheelkunde. Aan de r.-k. uni versiteit te Nijmegen slaagde mej, A. J. M. W. Witkam te Goes voor het kandidaatsexamen Engels. Aan de technische hogeschool te Delft slaag de de heer J. I. Risseeuw te Schoon- dijke voor het propaedeutisch exa men, voor scheikundig ingenieur en de heer W. A. Dees te Hoofdplaat voor het propaedeutisch examen voor werktuigkundig ingenieur. CAUSERIE VAN DRS. BROEKHUIZEN Samenwerking gewenst Op de tweede dag van- het landelijk congres van de Bond van Kleerma kerspatroons in Nederland, dat in ho tel „De Korenbeurs" te Goes is ge houden, heeft donderdag drs. J. Broekhuizen, hoofd van de financiële afdeling van het directoraat-generaal voor de middenstand en het toeris me gesproken over „Samenwerking van Middenstandsbedrijven". Met na me belichtte spreker de vorm van sa menwerking voor de kleermakerspa troons. Hij was van oordeel, dat in deze branche veel kan worden verbe terd, o.m. door kostprijsverlaging en door vergroting van de kring van af nemers. Deze mogelijkheden kunnen volgens drs. Broekhuizen slechts ver wezenlijkt worden door samenwer king op technisch en commercieel ge bied. Hij noemde o.m. centralisatie van onderdelen van het produktiepi ces en gezamenlijke inkoop en nfz bevordering. De inleider zei in zijn betoog, dat middenstand in de laatste tien jaar zijn positie in de volkshuisvesting heeft kunnen handhaven. De detail handel en het ambacht als onderdeel hiervan is het evenwel moeilijker ge gaan; met name het ambacht is nogal eens in de verdrukking geraakt. Bin nen deze laatste sector zijn de maat- kleermakers bepaald niet gelukkig R.k. sociaal en medisch Centrum in Terneuzen Eerste steen gelegd Pastoor van Campen heeft donder dagmorgen de officiële eerste steen legging verricht van het in aanbouw zijnde r.-k, sociaal- en medisch cen trum, op de hoek LeeuwenlaanKo- ninginnelaan te Terneuzen. In zijn toespraak gaf de pastoor de verzekering, dat zowel het Wit-Gele Kruis, de vereniging voor geestelijke volksgezondheid en die voor maat schappelijk werk, welke straks ge zamenlijk het gebouw zullen betrek ken, daarin een machtig stuk werk gaan verrichten, toonaangevend voor Nederland. Ir. G. P. M. Dikötter, voorzitter van de Sint Willibrordusstichting, noem de deze eerste steenlegging een plech tigheid met een eenvoudig karakter, maar zinvol en van veel betekenis. Hij sprak de hoop uit dat allen die later de steen in het voltooide ge bouw zien, ook zullen nadenken over het werk en de betekenis van de on derscheidene instellingen, die er in gehuisvest worden. De heer J. M. A. C. van Dongen, voorzitter van de provinciale bond „Het Wit-Gele Kruis", roemde niet alleen het grote werk, voorafgegaan aan de totstandkoming van dit ge bouw, maar vooral de grote samen werking tusens maatschappelijke- en gezondheidsdiensten Het nieuwe gebouw zal onder meer bevatten onderzoekkamers, een ge hoorzaal, vergaderruimte, een wacht kamer en een plaats waar de kinde ren beziggehouden kunnen worden, terwij op de bovenverdieping een zus terhuis zal worden gebouwd. i geweest. Na er op gewezen te hebben, waar de mogelijkheden liggen voor deze vaklieden verklaarde drs. Broek huizen, dat een centrale werkplaats niet alleen het bedrijf zou ontlasten, maar tevens de positie van het gehele bedrijf zou versterken. Een dergelij ke werkplaats zou voor rekening en onder verantwoordelijkheid van een aantal patroons moeten worden ge dreven. Vooral in de drukke tijd is het van belang, dat het maken van vesten en broeken kan worden uitbe steed. Hiermede wordt bereikt, dat de klanten sneller worden bediend, zo betoogde spreker. Volgens de inleider heeft een centrale werkplaats pas zin, als daardoor een kostenbesparing wordt verkregen. Men zal er evenwel rekening mee die nen te houden een stukje zelfstandig heid prijs te geven. Overigens was -spreker van oordeel, dat men zich niet blind moet staren op, kostenbe sparing. „Een centrale werkplaats heeft ook zijn nut, als iedere patroon daardoor in de drukke tijd zijn klan ten sneller kan bedienen." Tijdens het huishoudelijk deel van de vergadering werd als congresplaats voor het volgend jaar Leeuwarden aangewezen. Terwijl de hereii zich ingespannen bezighielden met allerlei zakelijke problemen, maakten de da mes-congressisten een uitstapje naar Middelburg, waarbij o.m. een bezoek werd gebracht aan 3Iiniatuur Wal cheren. Tenslotte maakte het gehele gezelschap nog een tocht over Wal cheren, waarna de congressisten in hotel „De Korenbeurs" te Goes af scheid namen van elkaar. (Slot van pag1) vrijstelling krijgen. Het ministerie spaart thans alle aanvragen op en bekijkt in september op welke scholen de situatie het nijpendst is. Bovendien zijn er thans jonge lui met de volledige bevoegdheid, die vorig jaar uitstel verkregen, maar dat thans niet verlengd wordt. Overigens ziet het ministe rie wel in, dat het er op de Zeeuw se- en Zuidhollandse eilanden slecht voor staat: bijna alle goed gekeurde aanvragen zullen voor dit gebied gelden. Zoals reeds opgemerkt wordt het per soneelstekort ook op de middelbare en ulo-scholen elk jaar groter. Er zijn in Zeeland middelbare scholen waar bepaalde vakken uitsluitend door niet-volledig bevoegden worden ge doceerd. En dit geldt ook voor de ulo-scholen. En de „geboorteplek" van 1945 en 1946 dringt thans voor de deuren van die onderwijsinstitu ten, alsmede die van het lager tech nisch en nijverheidsonderwijs. De christelijke h.b.s. in 3Iiddel- burg moet het volgend seizoen be ginnen metvijf eerste klassen, die tezamen bestaan uit niet min der dan ongeveer 120 leerlingen! En op andere scholen in Zeeland vaart men in hetzelfde bootje. Het gevolg is, dat vele onderwijzers, die de hoofdakte bezitten, na een jaar of zelfs direct naar het ulo- onderwijs stappen. Om het zover te brengen heeft inen overigens gedurende een „gezonde onder wijstoestand" nog wel enkele ja ren lagere schoolervaring nodig, maar in dit geval, zo meent de heer Van Bennekom, zijn er in Zeeland prachtkansen voor „door stroming" voor onderwijzers met de wil tot stadie. Geringe interesse Een der kernproblemen is de veel te kleine belangstelling in de randge- westen. „En toch moeten die randge- westen ais Schouwen-Duiveland, Tho- len, St.-Philipsland en Zeeuwsch- Vlaanderen veel meer „self-suppor ting" worden", meent de heer Van Bennekom. „Ze zijn er ook w.eer mee Maar thans bezoeken van Schou wen-Duiveland, dat 23.000 inwo ners telt, slechts 4 leerlingen de christelijke kweekschool. En uit Tholen zijn er 3 leerlingen niettegenstaande de kansen voor liet volgen van de kweekschool veel gunstiger dan vroeger zijn, doordat de leerlingen een studie toelage kunnen krijgen. Helaas zijn volgens de heer Hage de richtlijnen zodanig, dat de af standsnadelen niet volledig opge heven worden. Nog elk jaar trek ken zich leerlingen van de rijks kweekschool terug, indien ze geen beurs kunnen krijgen. Voor de christelijke kweekschool is de si tuatie iets gunstiger: één-derde van het aantal, leerlingen aan dit instituut heeft een studiobews. Inwijding r.-k. hulpkerk te Haamstede De r.-k. hulpkerk „Onze Lieve Vrouw op Zee" te Haamstede is praktisch voltooid. Mgr. J. W. M. Baeten, bis schop van Breda, zal de kerk zon dagmiddag 19 juli aanstaande inwij den. Na afloop van de plechtigheid zullen de bisschop en het r.-k. kerk bestuur van Zienkzee in hotel „Het wapen van Burgh" te Burgh recipië- Een lichtpuntje in de thans nog met donkere wolken overtrokken onder- RESULTAAT VAN „ONTWIKKELINGSKERN" Spoedig werk voor 120 arbeiders De activiteiten, die de gemeente Goes heeft ontwikkeld na haar aanwijzing tot ontwikkelings kern, zijn al met succes be kroond. De eerste nieuwe vesti ging in de Ganzestad heeft zich ;emeldDank zij de* gunstige voorwaarden die Goes als ont wikkelingskern heeft te bieden, heeft Molenaars Beton Indus trie te Dordrecht besloten haar bedrijf naar deze stad over te plaatsen. Het bedrijf, dat in Dordreecht geen uitbreidings mogelijkheden heeft, zal voorlo- Advertentie) De geur van'n Ritmeester... Maar aan de geur alleen hebt niet veel. 'n Ritmeester moet a rokenl Neem 'ns 2o'n geurige Fiat en n wéét wat wij bedoelen! elk Ritmeester merk een meesterwerk 5 «tuk» f 1,35 pig in een noodgebouw worden ondergebracht. Als de insteek- havens gereed zijn, zal de Beton Industrie- daar worden geves tigd. De heer Molenaar komt met één arbeidskracht uit Dor drecht- In Goes zal hij nog een tweetal arbeiders werven, zodat Iiij met drie arbeiders zal star ten. Het ligt in de bedoeling van de ondernemer zijn bedrijf langzamerhand uit te breiden, tot wellicht in totaal een veer tigtal werknemers. De gemeente Goes heeft nog meer pijlen op haar boog. In vergevorderd stadium verkeren de onderhandelin gen met een conservenfabrlek, die aan circa 40 a 50 mannen werk kan verschaffen. Daarnaast zullen evenzovele vrouwelijke arbeids krachten kunnen worden geplaatst. Eind dezer week zal de betrokken fa brikant een besluit nemen over even tuele vestiging in Goes. De onderhan delingen met een ander bedrijf, dat nauw verwant is aan de consei-ven- industrie, zijn eveneens vergevorderd. Verwacht wordt, dat deze onderne mer binnen enkele weken zal beslis sen. Als het bedrijf inderdaad in Goes wordt gevestigd, betekent dit werk voor ongeveer 20 man. Voorts is de gemeente in onder handeling niet verscheidene ande re industriëlen, waarvan echter nog niet met zekerheid te zeggen is of zij zich in Goes zullen vesti gen. Het feit, dat de gemeente Goes nuuwelijks twee en een hal ve maand na haar aanwijzing tot ontwikkelingskern reeds succes heeft behaald, houdt goede belof ten hu wijssituatie is en dat geldt voor de beide kweekscholen de grotere belangstelling van de middelbare leerlingen voor het onderwijzersvak. 3Iaar tot nog toe komt die belang stelling uit een te enge cirkel. Niet temin bereikte de christelijke kweek school het hoogste „aanbod", dat zij ooit kreeg: 47 nieuwe leerlingen, ter wijl ook liet aantal leerlingen met een 5-jarig h.b.s.-diploma ait jaar op de beide scholen groter is dan voorheen. Maar zij zullen pas over enkele jaren het probleem van het onderwijspersoneel-tekort enigszins kunnen opheffen. KUNST Orgelconcert Jan Rijn Nieuwe Kerk, ftliddelburg Jan Rijn speelde gisteravond in de Nieuwe Kerk in plaats van de Gro ningse organist Wim van Beek, die plotseling verhinderd bleek. Wij heb ben Van Beek nooit gehoord, dus we. weten niet wat we gisteravond heb ben gemist. In ieder geval kwam dit wel vast te staan: Jan Rijn was een uitstekend representant. Zijn pro gramma was simpel van structuur: Pachelbel, Buxtehude, Walther, Bach, De Klerk en Reger. Niet bijzonder veel variatie in stijl dus, maar dat bleek allerminst te hinderen, voor namelijk niet omdat het middendeel van dit concert geheel werd beheerst door het monumentale Es-dur pre ludium van Bach met de fameuse tripelfuga. Dit geniale werk, dat door de ware orgelliefhebber zeer hoog geklasseerd wordt, werd door Rijn virtuoos en goed geregistreerd. Een hoogtepunt in dit concert, waarvoor een compliment aan de organist op zijn plaats is. Vermeldenswaard waren voorts de uitmuntende registratie in twee ko- - raalvoorspelen van Pachelbel en de uitvoering van Albert de Klerks In venties. Deze tien korte stukskes die verwantschap bezitten met An-, driessens Intermezzi zijn boeiende speel-werkjes, uiterst muzikaal ge schreven en werden gisteravond bo vendien knap uitgevoerd. Er was voor dit concert slechts ma tige belangstelling. De volgende orgelavond is op donderdag 30 juli a s. de K. Juni overwegend te droog (Van onze weerkundige medewerker) Eerst toen juli in zicht kwam, bracht juni regen van enige bete kenis. Daarvoor kenmerkte het weer in de afgelopen raannd zich door een uitzonderlijke droogte en een record aantal uren zon voor juni. In De Bilt werden 301 uren zon geregistreerd tegen nornjaal 218 uren. Sinds het begin der zon- registratie in 1899 was juni niet zo zonnig geweest. Ook in ons kustgebied kwamen en kele warme dagen voor zoals op 2 juni welke dag in ons land met 30 graden Celsius in het oosten de warmste dag was. Hoewel het weer vaak zonnig was werd het niet bijzonder waren als gevolg luchtaanvoer uit het noordoosten of van zee. De gemiddelde etniaaltomperatuur kwam in De Bilt 0.8 Celsius boven normaal te liggen waaruit even eens blijkt dat juni geen opval lend warme maand werd. Tot de 26ste was er op de meeste plaatsen nog geen 10 mm neer- slag gevallen'. Daarna dreven er buien binnen vooral in het noor den van ons land. Nes op Ameland werd met 82 mm neerslag de natr. sto plaats. Normaal geeft juni in onze omgeving ruim 50 mm neer slag, waar de meeste plaatsen dit keer beneden bleven. In Zeeland werd door onze waar nemers te Biezelinge 67 mm regen gemeten, 30ddelburg 44, Kenesse 37, Serooskcrke (W.) 86, Aarden- burg 30, Vlissingen 26, Sint Maar tensdijk 39, Cadzand 44, Borssele 42, Kat 26, Aagtekerke 30, Goes 35, Sas van Gent 28, Ritthem 41.6 mm. Voor de vakantiegangers was ju ni een pracht maand, maar vele landbouwers hadden graag wat meer regen gehad. Advertentie Kruschen Salts - de kleine dagelijkse dosis, kan ook voor V wonderen doen. Duizenden werden verlost van bun rheumatische pijnen. Waarom zoudt U dan nog langer lijden. Néém Kruschen - hoe eerder hoe beter. De gunstige werking op uw bloedzuiverende organen blijkt al gauw. Pijnen verdwijnen, naar mate Kruschen uw bloed vrij maakt van de onzuiverheden, die nu uw pijnen verwekken. Als U vandaag met Kruschen begint - iedere dag de kleine dosis - ondervindt U die wel dadige verlossing al gauw. VANDAAG Middelburg Electro: Het gebeurde op klaarlichte dag, 19 en 21.15 uur, 13 Jaar; Schouwburg: De danseres van de duivel, 20 uur, 18 jaar. Vlissingen Alhambra: De danseres van de duivel, 19 en 21 uur. 18 Jaar; Luxor: Revolverdamp in Tucson, 20 uur, 14 jaar. N Goes Grand: De danseres van de dui vel, 20 uur, 18 jaar Veere Bovenzaal ,Het Lammetje": Tentoonstelling „De vis ln de kunst" jo—13,20 uur en 13.8Q17 uu,r

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2