VfSSL NIEUWS UIT DE KERKEN EXPOSITIE ROM IN VEERE VERDWMEWE VISSERIJ WALCHEREN MARKTBERICHTEN WALCHERSE PAARDENFOKKERIJ TOONDE GOED MATERIAAL VRIJDAG 3 JULI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE O OU HA El VISSERS BIJ OPENING TEGENWOORDIG „De vis in de kunst" in „Het Lammetje" Donderdagavond is in de bovenzaal van „Het Lammetje", een van de Schotse Huizen aan de Kade te_Vee- re, de tentoonstelling „De vis in de kunst" geopend, een expositie van de naam zegt het reeds schilderij en, tekeningen, aquarellen en enkele foto's van vissen, de vissers van Veere en alles wat daarmee samen hangt en binnen afzienbare tijd tot het Veerse verleden 'zal behoren. De tentoonstelling bestaat in hoofd zaak uit schilderijen en tekeningen van Zeeuwse kunstenaars. De doeken werden bijeengebracht op initiatief van Veere's burgemeester, jhr. I. F. den Beer Poortugael. De opening, die door jhr. Den Beer Poortugael werd verricht in zijn kwa liteit van voorzitter van de culturele commissie van de Schotse Huizen, werd behalve door de heer S. Kodde, bestuurslid van de Stichting De Schotse Huizen, bijgewoond door na genoeg het voltallige bestuur van de vissersvereniging „Draagt elkanders lasten" en enkele vissers uit Arne- muiden en Veere. Nu de visserij, welke sinds mensen heugenis haar thuishaven in Veere had, deze binnen afzienbare tijd gaat verlaten, is het de bedoeling met de ze expositie een hulde te brengen aan deze vissers. In zijn openingstoe spraak gaf jhr. Den Beer Poortugael de verzekering dat niet alleen het ge meentebestuur, maar de gehele be volking van Veere het vertrek van Officiële publikatie MIDDELBURG. KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING TEGEN POKEN. B. en w. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag 7 Juli '59 des voormiddags te 8 uur, gelegenheid bestaat tot kosteloze inenting en herln- entlng tegen pokken ln het Medisch Cen trum. Eigenhaardstraat 3. Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat de leeftijd beneden de 3 jaar als de meest geschikte voor in enting moet worden beschouwd. Voor een Juiste vermelding in de vac cinatiebewijzen van de namen en geboor tedata der kinderen is het gewenst, dat bij de aanmelding het trouwboekje der ouders wordt medegebracht. Middelburg, 30 juni 1959. Burgerlijke stand WESTKAPELLE. Bevallen: M. Faasse—Wisse, z.\ A. Pou- welse—De Wolf, z.; A. P. Lievense— Verhage, d. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 1 juli: Caltex Delfzijl van Rotterdam; Polycrown van zee; Makkum terug uit zee Gothenburgh Musketier van Antwerpen; 2 juli: Ador van Antwerpen; Zus van Antwerpen; Orion van Gent; Tide van Londen; Ky- lequeen van Antwerpen; Kehdingen van Gent; Tarbek van Antwerpen; Gertrud van Brussel; Denzo van Antwerpen; Pre- gel van Antwerpen. Vlissingen vertrokken op 1 juli: Hennie naar zee; Gazelle naar Huil; Makkum naar Gothenburg; Polycrown naar Le Havre; Tjerk Hiddes naar Aarhus; 2 juli: Kylequeen naar Barry Docks. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op l juli: Liberty van Dover-Terneuzen; Lotus van Klngslynn-Gent; Almdijk van Le Havre; Mascotte ven Huil; Vedet te van Hull; Fen van Ipswich; Algol van B. Aires; Ysel van Le Havre; 2 juli: Fre- Jo van Duinkerken; Ivoorkust van Ham burg; Andromeda van Rochester. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 1 juli: Albert naar Kopenhagen-Gent; Oosterburgh naar Rotterdam; Eenhoorn naar Piraeus; 2 juli: naar Londen; Ab- bedijk naar Rotterdam; Thuban naar Rot terdam: Witmarsum naar Houston. deze graag gezien gasten betreurt. Voorts bedankte de spreker de acht tien voornamelijk Zeeuwse ar- tisten, die door het inzenden van werkstukken hun medewerking aan deze tentoonstelling wilden verlenen. Vanaf vandaag is de tentoonstelling, die tot eind augustus geopend blijft, voor een ieder toegankelijk. Er zijn schilderijen te zien van Ray mond Kimpe die tevens een res pectabel aantal tekeningen voor deze tentoonstelling afstond Piet Rij ken, Sarika Góth, Claire Bonebakker, W. Vaarzon Morel sr. en W. Vaarzon Morel jr., Louis Heymans, Dirk Koets Wim Abeleven en de vroeger te Vee re wonende Bas van der Veer. Tevens zijn er enkele oude meesters, onder meer een doek van Pieter van Noort en een olieverf van Abraham van Beijeren, benevens een paneel van Philip Angel. Voorts zijn er pentekeningen van Kimpe, W. Vaarzon Morel jr., Koets en een pentekening van Dirk van Gelder. Van jhr. W. L. den Beer Poortugael zijn enkele foto's te zien. (Advertentie) De echte Engelse sigaret van distinctie en goede smaak VEERE Reisje ouden van dagen De ouden van dagen uit Veere heb ben een rondrit in personenauto's door het noordelijk deel van Zuid-Be veland gemaakt. In Wemeldinge ge bruikten zij de thee. Op de terugweg bezochten zij miniatuur Walcheren in Middelburg. Het muziekgezelschap „Veeres Genoegen" wachtte hen des avonds om half negen op. -Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie te Mid delburg zijn inliohtingen te bekomen omtrent de volgende in het tijdvak van 24 tot en met 30 juni 1959 ais gevonden aangegeven voorwerpen. Blauwe zwembroek en gekleurde badhanddoek; schakel armbandje met steentjes; portemonnee met inhoud; groen boodschappennetje; huissleu tel waaraan medaille van verzeke- rings maatschappij; hengel; kinder portemonnee inhoud badkaarten; da mespolshorloge met schakelarmband; blauwe kwartiermuts met gele bics; dop van benzinetank; rolletje staal draad; duimstok; wit kinderkousje; postduif ring no. 53386 Holland '59; klein sleuteltje; hondenriem met halsband; bal; zwart rode tas inh. sigaretten, shag, bril en pen; zonne bril; groen kinderrijwiel; zwarte trui; blauw jasje met koperen kno pen; passer; blauw jongensvest; da meshandschoen, crème; bruin lede ren portemonnee inh. lipssleutel en klein dobelsteentje. Hofpleinkerk opengesteld De kei-keraad van de gereformeerde kerk te Middelburg heeft besloten de Hofpleinkerk in het zomerseizoen enkele dagen open te stellen, ten ein- hen die daaraan behoefte hebben ge legenheid te geven voor „inkeer en gebed". Wedvlucht De postduivenhoudersverëniging „Zee- landia" te Middelburg hield een wed. vlucht vanuit Pont St. Maxence over oen afstand van 254 km. De eerste tien prijzen werden behaald door 1. J. C. F. Jopse; 2. 8. 9. en 10. P. Phi- lipse; 3. L, de Voogd; 4, 6. en 7. P. van Sabben; 5. J. Kuijs. Bij de wedvlucht vanuit St. Vincent die gehouden werd op zaterdag, wer den de prijzen behaald door: 1. en 3. L. de Voogd; 2. A. Hooftman; 4. B. Biesen. Concert „Excelsior" Het programma dat de muziekver eniging „Excelsior" te Middelburg vanavond (vrijdag) in de Molenwa tertent zal uitvoeren luidt als volgt; 1. Le joyeux laboureur, mars van J. Chaillet; 2. la valse des poupées, J. Bayer; 3. fantasie Rigoletto, G. Ver-1 di-Jakma; 4. A holiday, suite, Eric Ball; 5. Florida mars, A. Duroc; 6. j Lynwood mars, J. Ord Hume; 7. fantasie The Show Boat, J. Kern- Mellema; 8. Weense melodieën, H. Kliment en 10. De tippelaars mars, E. J. N. Cori. Concert Middelburgs Mannenkoor Het Middelburgs Mannenkoor geeft a.s. zondag tussen twaalf en een uur een concert in de de Graanbeurs aan de Dam. Uitgevoerd zullen onder an dere worden werken van Brahms, Handel, De Victoria, Mendelssohn en Honegger. RAAD VERGADERDE Bijdrage Westkapelle voor wandbeschildering griffie Tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering verleende de gemeente raad van Westkapelle een bijdrage van f 0.05 per inwoner voor de wand- beschildering van de provinciale grif fie. Verder kreeg de federatie voor ver pleging van langdurige zieken een bedrag van 10, en werd voor de schoolsportdag een bedrag van 0,60 per leerling uitgetrokken. De heer J. de Visser (s.g.p.) stemde tegen deze bijdragen. Voor de christelijke kleuterschool werd de vergoeding voor 1958 op 3324,90 ge steld en voor het vakonderwijs aan de chr. school op 1057,51. De ver goeding voor de chr. school werd op 6043,33 gesteld en voor de overige uitgaven op 5707,39. Verder be sloot men het hiervoor in aanmerking komende gemeentepersoneel 'n duur- tetoeslag te verlenen over 1959. Voorts werd de gemeenterekening '57 vastgesteld met een bedrag van 911.691,63 aan inkomsten en 911.155,92 aan uitgaven, een batig saldo dus van 535,71. De kapitaaldienst liet een bedrag van 1.749.410,08 aan inkomsten en een bedrag van 1.910.725,91 aan uitga ven zien, een nadelig slot van 161.315.83. Bij het woningbedrijf waren de baten 49.094,19 en de lasten 47.695,71, een batig saldo dus van 1398,48. In verband met het be danken van de heer Frautwein voor zijn benoeming tot onderwijzer aan: de openbare lagere school is met de heer Hoekstra overeengekomen, dat hij tot 1 september in dienst zal blij ven. ARNEMUIDEN LAATSTE NIEUWS Aanslag op twee Britse toeristen Man gedood, vrouw zwaargewond Een Duits toerist heeft donderdag in de bergen bij Innsbruck twee Engelse toeristen, een man en een vrouw, aangetroffen die beschoten waren. De man, de 29-jarige Charles Mar- may, was door het hart geschoten en overleed kort nadat hij gevonden was. De vrouw, de 41-jarige Lydia Franklin, had een schotwond in de rug. Zij is onmiddellijk naar een zie kenhuis in Innsbruck overgebracht en geopereerd. Collecte De collecte voor het Nederlands Rode Kruis heeft te Arnemuiden een be drag van f 902.50 opgebracht. KOUDEKERKE Concert „Voorwaarts" De muziekvereniging „Voorwaarts" te Koudekerke geeft zaterdagavond a.s. van 8 tot 10 uur een concert in de muziektent op het Dorpsplein. VLISSINGEN Leerlingenuitvoering Zeeuwse Muziekschool De leerlingen van de afdeling Vlis singen van de Zeeuwse Muziek- en Balletschool hebben woensdag in „Britannia" alle gelegenheid gehad om hun bekwaamheid te tonen. Op deze avond gaven de leerlingen name lijk onder leiding van de respectieve leraren een uitvoering. De hoofdscho tel van het programma vormde de opvoering van „Professor Eleetroni- cus", een sprookje in drie scènes over het ontstaan van de elektronische muziek. De eerste twee scènes, „Straattafereel" en „Mars-mars" wer den beiden gedanst door de balletklas van mej. H. Soesman tegen zeer sug gestieve decors. In de derde scène, genaamd „Proefspel", legden ver schillende leerlingen hun proeve van bekwaamheid af. Aukje Donze (viool) en Jan Damen (piano) speelden een gavotte van Handel en Ineke van Llere (piano) gaf een gave vertol king van een allemande van Schu bert. De slotscène werd weer gedanst door de balletklas, begeleid door een tweetal Instrumentale leerlingen. Het was een bijzonder goedé vondst om de leerlingen in het raam van dit fantasietje hun verschillende instru menten te laten bespelen. Een groot succes was ongetwijfeld het balletje „Winter", eveneens gedanst door de balletklas. De choreografie voor dit balletje was verzorgd door een van de leerlingen, Mieke Theunis. Het gehele optreden van de balletklas viel zeer in de smaak, niet in het minst ook door de fleurige kostuums. Behalve „Winter" danste de ballet groep nog „Poppenfeest" en een sprookje. De A.V.M.O.-klassen 1, 2 en 3 onder leiding van mevr. E. KiiL ler-Puype gaven verder een demon stratie van algemeen vormend mu ziekonderwijs en de samenspelklasse voerde een drietal werkjes van Co- relli uit. Deze uitvoering bewees opnieuw, dat de Zeeuwse Muziekschool een be langrijke plaats inneemt in de Zeeuwse gemeenschap. Duidelijk bleek ook, hoe met nieuwe methoden verrassende resultaten kunnen wor den bereikt. Er wordt hard gewerkt op de school en de resultaten begin nen zich af te tekenen. Gevonden voorwerpen Aan het politiebureau te Vlissingen zijn inlichtingen te verkrijgen over de volgende gevonden voorwerpen: enige dames- en herenrijwielen, enige autopeds, kinderjasje met kapje, zwembroek, tang met grijpers, enige sleutels, kinderschoentje, enige por temonnees met inhoud, fietspompje, zonnebril, kindertasje met inhoud, regenjas, hoofddoekje, enige porte monnees met inhoud, meisjesvest 2 contactsleutels, fietssleutel, enige huissleutels, bril, duif, 2 herenregen- iassen colbertjasje met handdoek, dames polshorloge, kinderjasje, hoela, hoepel, vulpotlood, dameshandschoe nen, muntbiljet, broche, dekzeil van vrachtauto en militaire schoudertas. Ds. J. P. Scholte tachtig jaar Ds. J. P. Scholten te Lochem, emeri tus-predikant der Ned. Herv. Kerk, viert vandaag zijn 80e verjaardag. Ds. Scholte werd 3 juli 1879 te Stave- nisse, waar zijn vader predikant was, geboren. Hij bezocht de gymnasia te Middelburg en Gorinchem en studeer de aan de rijks universiteit te Leiden. In 1905 werd hij kandidaat in Noord- Holland en 24 september van dat jaar bevestigde zijn vader hem te Dwin- gelo in het predikambt. Ds. Scholte diende de gemeenten Odoorn, Wei- dum, Schoondijke, St. Anna ter Mui den, Wehe, Zuurdijk en Ossendrecht, waar hij 1 mei 1945 met emeritaat ging. Hij diende daarna zijn laatste gemeente als hulpprediker. Bevestiging en intrede ds. J. B. Assendorp Op zondag 5 juli zal in de Grote Kerk te Zierikzee in een kerkdienst die om 10 uur begint ds. C. Groot van Brouwershaven de nieuwe vrijzinnige predikant ds. J. B. Assendorp in zijn ambt bevestigen. Des middags 3 uur zal ds. Assendorp zich aan zijn ge meente verbinden in een dienst, die eveneens in de Grote Kerk zal worden gehouden. Ds. J. W. van Lindonk 45 jaar predikant Zondag zal het 45 jaar geleden zijn, dat ds. W. J. van Lindonk uit 's-Gra- venhage werd bevestigd als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Ds. Van Lindonk werd op 21 septem ber 1885 in de hervormde pastorie van Kampen geboren en bezocht na het gymnasium te Dordrecht (le rijks- universiteit te Leiden. Op 5 juli 1914 werd hij door zijn vader te Hontenis- se in het ambt bevestigd. In 1922 ver wisselde de jubilaris deze gemeente met de van Hoedekenskerke, waar hij tot 1929 bleef. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Terneuzen-Axel H. Rijk- sen te Vlaardingen en P. Blok, kand. te Rotterdam-W. Beroepen te Benthuizen en te Venen- daal P. Blok kand. te Rotterdam-W. Beroepen te Tholen de heer P. Blok te Rotterdam. Beroepen te Wolphaartsdijk, kand. P. Blok te Rotterdam. Beroepen te Amsterdam-C. te Veen en Wolfaartsdijlc P. Blok kand. te Rotterdam. Beroepen te Rhenen C. Wisse kand. te Tholen. Beroepen te 's-Gravenpolder kand. P. Blók te Rotterdam. GEREF. KERKEN Beroepen IJsselmonde-W. M. C. Ker sten jr. te Wissenkerke. Beroepen te Allten (vac. J. van Wijn gaarden) A. L. Janse de Jonge te Oostvoorne. Beroepen te Gorredijk J. Benger te Kootwijkerbroek. Bedankt voor Klundert-Zevenbergen A, Verschoor te Vlissingen, VEILING MIDDELBURG 2 Juli: Zwarte bessen I 2.61-2.63, n 2.31, afwijkend 1.82, aanvoer 17 ton, rode bes sen 96, aanvoer 4 ton. MARKTBERICHTEN BARNEVELD Coöperatieve Veluwse Eierveiling Barne- veld-Ede. Weekaanvoer circa 900,000 stuks. Handel vlug. Notering eieren van 41 tot 50 gram 6—7.95, eieren van 50-60 g 8.34—11.64, eieren van 60-69 g 11 84—13.60, alles per 100 stuks. Eierveiling S.B.E Aanvoer 563-289 stuks. Handel vlug. Notering: eieren van 45-60 g 6-59—11.56, eieren van 60-65 g 11,81— 12.82, eindeëieren van 55-67 g 7—10.10, eendeëleren van 87-73 g 10.68—1151 Alles per 100 stuks. Eiermarkt. Aanvoer 1 750 000 stuks. Han del in kippeëleren vlot. tn grote henne- eieren redelijk, in kleinste henne- eieren kalm. Notering- eieren van 60-65 g 12.25—13.25, algemene prijs 12.60 per 100 sluks. kiloprijs 2.05, basis 61,5 g. henne- eleren van 40-52 g 6—10. Prijsnotering Gelders-Overijselse vereni ging van Eierhandelaren. Grote eieren van 62-68 g 12.5013 25, kleine eieren van 56-81 g 11.50—12.40. Henneëleren van 37- 47 g 6.50—8.50. V.V.Z.B. GOES Export en Industrieveiling Zwarte bes sen I 250-262. II 245; rode bessen, exp. Ind 88-91. II 90, Hl 75. frambozen voor de industrie 60, frambozen in kratten I 105- 108, II 94-98, jucunda II 56, mad. moutot II 45-48, div aardbeien afw. D. Gewone veiling. Talisman 1 31, rode bes sen I 31, II 17-27, frambozen I 31-34, per doos. Mad. Moutot II 60-86, afw. 45-54, sengana II 66 per kg. Rode bessen II 80- 105, markiezen II 150, zoete morellen H 76-U3, tnsp. lohnls I 134. II 125, varikse zwarte I 113-131, UI 65, klerken I 134-148, IX 124-128, kruisbessen 48-60, witte bessen 36-57. VEILING KRABBENDIJKE 2 juli. Jucunda I 58. n 65. Zwarte bessen I 2.64, II 233. Dubb pr bonen i 118-144, U 129 Rode bessen per doos, Prolific I 26—27, U 23—25. per kg. Prolific 1 103, II 96, III 81. Jhr. v. Tets I 105, U 98—100. Aardbeien per doos Talisman U 26, per kg. Madame Moutot II 71—80. Senga Sen gana II 33. GRAANMARKT Tarwe 29-31, gerst 24-26, haver 24-25, klei ne erwten 30-50, schokkers 50-70, bruine bonen 70-90 koolzaad 35-39, maanzaad 130- 140. VEILING KAPELLE. 2 juli. Industrie- en exportveiling. Aard beien zonder dop: Jucunda I 57, n 64; Madame Moutot n 48, diverse rassen en Talisman H 48. div. rassen afw. kwaliteit doorgedraaid. Rode bessen I 94—104, II 90—94, m 7fc zwarte bessen I 261—265 243, frambozen in kratten I 102—116, II 71—91, frambozen in tubs 64—65. Aard beien in kratten per doos: Talisman I 39—44, n 13—41. Roodkapje I 45, H 28. Cambridge Vigour n 39. Climax n 19— 20. Rode bessen per doos I 25—35, U 19. Aardbeien per kg H 49—63. afw. 45. Ro de bessen per kg I 113—114, U 73—88. Kruisbessen per kg I 69, n 43—53. Witte bessen per kg I 47, U 3041, 1 per doos 13. Kersen per kg: markiezen I 168— 185, H 85—129, m 62—73, morellen I 113— 144. II 74—114, III 32-62, Varikse zwarte 1 117, II 77—81. Mierlose zwarte II 81, insp. Löhnis I 146, U 126 klerken I 133— 139, II 19—105, in 52—50, krieken U 80—82, Vroege van Werden I 112, meikersen U 123, Hedelfinger I 172. UI 46, Abesse de Moulon I 105, vleeskersen I 98. VEILING THOLEN Eerstelingen, gewoon 21 83-23.29; poters 14.15-14 65; doré, bonkeD 28.00; gewoon 22.10-22.68; blok n 18.65-21.58; poters 15.21- 15.92; kriel 7.80-8 20. Aanvoer 55 ton. VEILING ST. MAARTENSDIJK Doré I 22.06-22.19; II 19.59-2150; bonken 25.75; kriel 6.83; voer 3.75. Aanvoer 1600 kisten. BERGEN OP ZOOM Zwarte bes 242-276, frambozen 60-83, rode bes 93, witte bes 44-45, kruisbes 50, aard beien 45-113, kersen 115. VEILING STAVENISSE 2 juli. Doree I 2170-22 30, U 3150 bonken 24.90, poters 14.20, kriel 4.30-4.80 Aanvoer 30 ton. VEILING SCUEKPENISSE 1 juli. Doré gewoon I 23.49-24 10. n 19.38- 23J9; drielingen 1357, kriel 6 31 Aanvoer 1065 kisten. 2 Juli. Doré: bonken 2550. gewoon I 22.29-22.40, U 17.50-21.51, kriel 14.00. Aan voer 23 ton. MERRIEKEURINGEN TE MIDDELBURG Tevens veulenkeuring turm te Serooskerke 28jpt.; 4. A. e Boer te Koudekerke 27% pt.; 5. L van Sighem te Westkapelle 27 Op het voormalig terrein van de houthandel Alberts achter de Klove niersdoelen te Middelburg zijn don derdag de jaarlijkse premTekeurlngen voor merries van 2 Jaar en ouder ge houden, uitgaande van de afdeling Zeeland van de Koninklijke vereni ging „Het Nederlands Trekpaard". Aan deze keuringen was tevens een veulenkeuring verbonden. De orga nisatie was ln handen van de ver eniging van Walcheree paardenfok kers „Hippos". Er werden rond 140 merries en onge veer 45 veulens aangevoerd, hetgeen iets meer was dan vorig jaar. De kwaliteit van de ter keuring aange boden dieren was volgens het oordeel van de jury sterk vooruitgegaan. Zo blijkt dus weer, dat de paardenfok kers op Walcheren elk jaar de kwa liteit van hun dieren weten op te voeren. Volgens de jury zouden verschillen de merries op de tentoonstelling te Den Bosch een uitstekend figuur slaan. De jury stond onder leiding van de heer A. J. E. Temmerman uit Hoofdplaat. Ook de kwaliteit van de veulens was over het algemeen uitstekend. Er werden dan ook talrijke eerste prij zen toegekend. Voorts werd een wedstrijd in hoefbe slag gehouden. De voornaamste uit slag hiervan luidt; 1. L Cijvat, Kou dekerke 29 pt.; 2. A. C. de Poorte te 't Zand, Middelburg, 28% pt.; 3. H. Sturm te de pt.; 6. Th. Hillebrand te St. Laurens 26 pt.; 7. A. Louws te Nieuwland 24% pt. en 8. P. J. van Daalen te Grijpskerke 24 pt. Merries De uitslagen van de merriekeuringen zijn als volgt: Twee-jarige merries, kleine en grote maat: l Meta van A. Volkers, Middelburg; Ca- line van de Fruitberg van gebrs. Koole, St. Laurens; Sarina van wed. J. Bliek en zn,. Vrouwenpolder en Irma van P. Ver hage, Koudekerke; 2 Addy van de Mei doorn van L. Louwerse, Grijpskerke; Willie van P. Verhage Jan., Koudekerke; Frieda van H. de Pagter, Serooskerke; Udine van de Eendracht ven Jae. de Lan ge, Rïtthem en Ria van de Molen van J. A. Wisse, Koudekerke; 3 Irma van A. Volkers, Middelburg; Truus van W. J. Sanderse, Serooskerke; Lizette van de Polder van A. Maljaars, Vrouwenpolder; Mirza van Nice van Jb. Vos, Kouderker- ke; Roza van Essenhof van S. de Visser, Vrouwenpolder en Marte van Dulnerve van I. Verhage, Koudekerke; 4 Irma van Elegant van J. Kwelckeboom, St. Lau rens; Liliane van J Louwerse, Gapinge; Nora van P. Lampert Jzn., Biggekerke; Hermina van W. Louwerse, Veere; Willy van P. S. Kodde, Koudekerke en Fanny van P. de Visser Kzn., Oostkapelle. Drie-jarige merries, kleine maat I Son ja van Oranjezon van wed. J. Bliek en zn. Vrouwenpolder; 2 Olga K. van Adr. Gldeonse, Serooskerke; 3 Lucle van Weizicht van Kr. Besuijen, Serooskerke: Ina van Welzlnge van J Lorler, Ritthem en Bertha K van Joh. Gldeonse. Seroos kerke; 4 Ada van Erven Vreke. Oostka pelle; Annie van fa. J. W. Reijnierse, Biggekerke; Dahlia van Buitenlust van J. van Wallenburg, Middelburg; Kallsta van de Polder van A. Maljaars, Vrou wenpolder; Tanja van L. Barentsen, Middelburg en Hetty van Absdale van B. Arendse, Gapinge Drie-jarige merries, grote maat le Ina van *t Hoogland van L. J. Lo- rier. Middelburg en Jeanne van Janshof van J. Maljaars Jz., Oostkapelle; 2e Evonna van wed. G. Geschlere, Melis- kerke; Marijke van Wissenkerke van S. de Visser, Vrouwenpolder en Mirza van de Berg van fa. L. de Witte en zn., Kou dekerke; 3e Iza van Terhofstede van Iz. de Buck, Grijpskerke: Annie van de Ol men van Adr. Meijers, Serooskerke en Fannie van W. Louwerse, Veere. Vier-jarige merries, kleine maat: le Lia van Kievitshoek van J. Marinls- sen en G. Poppe, Middelburg en Nelly van P. S. Kodde, Koudekerke; 2e Corrie van Lampzinshoeve van wed. W. Bom- meljé, Koudekerke; Connie van Abr. Wattel Czn., Oostkapelle; Paula van J. Louwerse, Serooskerke en Annie van Gabie van P. J. Wisse. St. Laurens; 3e Nellie van W. J. Sanderse, Serooskerke; Clara van Mirza van Sam. Maljaars Aag- tekerke; Poltle van Peper en Zonen, Aagtekerke en Marianne van Herseur van J. A. Wisse, Koudekerke; 4e Mlnetta van J. Coppoolse, Oostkapelle; Hersa van Nice van Sam. Maljaars, Aagtekerke en Initialiefcomité voor nieuw* speeltuin In het stadsdeel gelegen tussen Eea- trixlaan, Rembrandtlaan, Van der Helstlaan en President Rooseveltlaan te Vlissingen heeft zich een iniatief- comité gevormd, dat de oprichting be oogt van een nieuwe speeltuinvereni ging in genoemd stadsdeel. Uit dit comité is een voorlopig bestuur be noemd, dat zich inmiddels met een verzoek tot B. en W. heeft gericht om een terrein, waarop een speeltuin kan worden gebouwd, beschikbaar te stellen. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Ned. Chr. Vrouwen Bond De Ned. Christen Vrouwen Bond, af deling Nieuw- en Sint-Joosland, ver gaderde dit seizoen voor de laatste keer onder leiding van mevrouw Van HaarlemStorm. Spreker op deze avond was de heer J. v. d. Velde te Middelburg over: „Naar de Oosten rijkse Alpen". ZOUTELANDE Ringrijderij Zaterdag zal op het Raadhuisplein te Zoutelande een ringrijderij te paard gehouden worden. Aan dit steekspel zullen ongeveer 20 ruiters deelnemen. Behalve enkele wisselbekers zijn er verschillende mooie prijzen te win nen. De wedstrijd begint 's morgens om acht uur, Flora van wed. J. Bliek en zn., Vrou wenpolder. Vler-Jarlge merries, grote maat Ie Juliana van Dubolshoeve van Joh. I. Cevaal, Grijpskerke en Irene van Terhol- stede van S. de Visser. Vruowenpolder; 2c Irene van Iz. Kluljfhout, Koudekerke en Sofle van Quarré van A- Poppe, Grijpskerke; 3e Vera van L. Francke, Grijpskerke; 4e Dula van H. de Pagter, Serooskerke en Irma van Adr. Gldeonse, Serooskerke. 5-10-Jarige merries, kleine en middel maat: I Cora van L. Vos, Grijpskerke; Bertha van Groenenburg van D- A. van Nleu- wenhuijzen, Nw— en St.-Joosland en Gonda van 't Hof Nieuwland van fa. A. Wisse en Co., Nw- en St.-Joosland; 2 Flora van L. Verhage. Koudekerke; Mi- nle van 't Veer van J Boogaard Jzn., Meliskerke: Emmy van de Wieën van P. Duvekot Wzn., Grijpskerke; Juliana van Dij kwal van wed. G. Geschlere, Melis kerke; Moor van Nice van P. J. Wisse, St. Laurens; Flora van de Polder van A. Maljaars, Vrouwenpolder; Hetty van J. Louwerse Mzn., Serooskerke; Annie van de Eendracht van D. A. van Nieu- wenhuijzen, Nw- en St-Joosland; Lau ra van gebrs. Koole, St. Laurens en Zlta van Pannenhof van W de Buck, Melis kerke; 3 Zallte van Donkerzicht van P. Koole, West-Souburg; Siena van Jac. Dlngemanse en zn.. Grijpskerke; Bora van W. J. Sanderse, Serooskerke; Mies van Buitenlust van P Duvekot, Grijps kerke; Flora van Molenzlcht van L. Vos, Grijpskerke: Blanca van Molen- perk van P. J. Abrahamse, Seroosker ke; Irene van 't Hof van fa. Wisse en Co., Nw.- en St.-Joosland; Fiorina van Dishoek van Jac. Meijers Czn., Seroos kerke; Avina van Abr Wattel. Oostka pelle; Irene van Jb. Vos, Koudekerke; Cora van P. Brasser, Koudekerke; Em ma van Kalfhoek van F. Dekker, Oost kapelle; Lla van H. de Pagter. Seroos kerke: 31anca van W. J. Sanderse, Se rooskerke; Nora van L. Verhage Jzn., Koudekerke; 4 Annie van Quarré van A. Poppe, Grijpskerke; Nellie van Kalfhoek van Fl. Dekker, Oostkapelle; Itma van P. Hollebrandse, Koudekerke; Kitty van Bella van I. J. Reijnhoudt, Oostkapelle; Selma van Oranjezon van wed. J. Bliek en zn., Vrouwenpolder; Truus van de polder van P. Besuijen, Serooskerke; Irma van J. de Nood, Middelburg; Nico- line van Veldzicht van I. J. Reijnhoudt, Oostkapelle; Clara van Paulineburg van A. Meijers, Serooskerke; Carla van Kruis polder van I. Verhage, Koudekerke. 5-10-jarlge merries, grote maat: 1 Bea van Moustic van P. Koole, W.- Souburg; Manola van Konlngslust ven W. de Buck, Meliskerke. Annie van Don kerzicht van S. de Visser, Vrouwenpol der; 2 Frida van Weizicht van P. C. Dieleman, Ritthem; Marie van S. de Visser, Oostkapelle; Flodine van Dulner ve van I. Verhage, Koudekerke; Vera van wed. C. Baas, Ritthem; Elza van H. J. Allaart, Serooskerke; 3 Vera van Dorp- zicht van P. Lampert Pzn., Biggekerke; Lida van Tivoli van P Verhage. Koude kerke; Gerda van Molenhoek van Abr. Brasser, Koudekerke; Marijke van Veere van W. Louwerse, Vecrc; Annie van Noëlle van J. de Nood Middelburg; El- ly van de Kabeljauw van P. Lampers Jzn., Biggekerke; Mia van Melo van Jac. de Lange, Ritthem; Antwice van de Brakke van J. Boogaard, Meliskerke. 4 Astrld van Overhof van Jac Meijers Czn., Serooskerke: Greta van Groenen burg van F. Maljaars, Koudekerke; Ida van 't Hof Nieuwland van S. de Visser, Oostkapelle; Marijke van Jenny van fa. Reijnierse—Bosgra, Koudekerke; Augista van W. Louwerse, Gapinge; Matha van P. de Visser Kzn., Oostkapelle; Gerda van 't Hof Nieuwland van fa. A. Wisse en Co., Nw— en St.-Joosland; Ruda van Kapelle van Joh. Maas, Serooskerke. Veulens De uitslag van de veulenkeuring luidt als volgt: Categorie I (merrieveulens, na 1 mei 1939 geboren): le prijzen: Nora van de Polder, eig. A. Maljaars te Vrouwenpolder, Em- melie van 't Hof Middelburg van J. de Nood te Middelburg; 2e prijzen: Irene van A. Poppe te Grijpskerke, Stella van A. Poppe te Grijpskerke, Jennie van Ar- nestein van A. Volkers te Middelburg, Pauline van Scheldezicht van P- Koole te Souburg en Beryha van P. Lampert Pzn. te Biggekerke; 3e prijzen: Gamboli- ne van de Parel van W. de Buck te Me liskerke, Frida van L. Verhage te Kou dekerke, Frida van Welgelegen van J. Marlnissen en O. Poppe te Middelburg, Jennie van Marijke van Reijnierse-Bos- gra te Koudekerke; 4e prijzen: Viola van de Olmen van Adr. Meijers te Seroosker ke, Mina van Boschzicht van W J. Ce- vaal te Ritthem, Nellie van Koudekerke van P. Brasser te Koudekerke, Nicollne van Brandenburg van G. A. Leendertse te Middelburg. Categorie n (merrieveulens, geboren tot en met 30 april 1959): le prijzen: Henny van de Westhoek van J. de Lange te Ritthem, Gerda van H de Pagter te Se rooskerke; 2e prijzen: Gonda van K. Pop pe te Oostkapelle, Gonda van J. Poppe te Ritthem, Jenny van Meliskerke van J. Boogaard te Meliskerke, Jenny van de Westhoek van J. de Lange te Ritthem, Corrie van F. Maljaars te Koudekerke; 3e prijzen: Charlotte van Hogelande van P. Duvekot te Grijpskerke. Lotta van J. Dingemanse en Zn., te Grijpskerke; 4e prijzen* Mina van Duinerve van I. Ver hage te Koudekerke, Minerva van F. Dekker te Oostkapelle Wilma van Dijk- zicht van T. M. de Dreu te Souburg, An nie van Zorglust van P Hollebrandse te Koudekerke Categorie III (hengsveulens, geboren na l mei 1959): le prijzen Carlo van W. J. Sanderse te Serooskerke, Pierre van Scheldezicht van P. Koole te Souburg; 2e prijzen: Avenier van A. Wattel te Oostkapelle; Gambo van de Parel van W. de Buck te Meliskerke: 3e prijzen: Dons van Weizicht van P. C. Dieleman te Rit them; Albert uit 't Neerland van J. W. Reijnierse en Zn. te Biggekerke. Alex van de Zwaanweg van fa. L. de Witte en Zn. te Koudekerke. Categorie IV (hengstveulens, geboren tot en met 30 april 1959): eerste prijzen: Nico van Dulnerve van I. Verhage te Koude kerke, Guldo van Llda van P. Verhage te Koudekerke; 2e prijzen: Hanbon van Kr&nestein van J Maljaars te Oostkapel le; 3e prijzen: Castor van W J. Sanderse te Serooskerke, Castro van de Fruitberg van gebr. Koole te St. Laurens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 15