l DERT irsi DE KLERKeZN BOBBE Achterstand hij het groothoek woningverbetering wordt kleiner ens GISPEN CREMATIE z O O tretford vloerbedekking KAMERWERKMEISJE Foto CALMA DRAGEES MEULMEESTER'S DROGISTERIJEN DANSEN HERENKAPPERSZAAK P.Z.C. het dagblad ONZE MEUBEL SHOW STEEDS IETS NIEUWS ZWEEDS BANKSTEL 685,80 EETHOEK 740,00 DIERENVRIENDEN. mevrouw KL0EG. ZOMER EN STRANDJAPONNEN 29.50-32.50-37.50 29.75 - 33.75 - 39.50 Zwitsers suède jasje reeds vanaf 149.75. TEEUWSE REISGIDS Josee Vemnans blij in België. ZATERDAG 20 JUNI 1959 PROVINCIALE} ZEEUWSE} O O U R A N 'l 11 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze se cretaris-penningmees ter H. TOLHOEK, die onze vereniging plm. 40 jaar heeft ge diend. Kolenvereniging „De Kolenmijn". 's-Gravenpolder, 18 juni 1959. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden na het overlijden van onze lie ve moeder, behuwd- en grootmoeder WILLEMINA STURM- KRUGEU, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, H. Sturm. Oosfckapelle, juni 1959. Brouwerijweg 44. A. VAN BOCKEL, arts, O.-Souburg. AFWEZIG 29, 23 en 24 juni. Voor spoedgevallen dr. J. S. BLOOS. DR. J. GOSSES, chirurg, AFWEZIG 21 t.m. 28 Juni DR. P. SGHIERBEEK KNO arts te Hoek Is AFWEZIG van 20 Juni tot 27 juni. DEZE WEEK i VéGé-Goud- azijn 45 cent nu met 22 geldzegels, dat is 25 kor ting. Alleen bij uw VéGé-kruïde- nïer 1 OVERGANGSLEEFTIJD MIGRAINE ONGEZON DE TEINT JEUGD PUISTJES VERSTOP PING VETZUCHT Nat- termann's Bloedzuiverende thee no. 8 helpt. Groot pak i,85 bij elite drogist. KLEURODESK HET BUREAU MET KLEUR WAARAAN ALLES NIEUW IS Dealer STURM'S Kantoorinrichting, Korte Kerkstraat 2, Tel. 2319 - Goes. Ja of neen? Vraagt Inlichtingen bij VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstraat 186, VGraveniiage 2 LU —I N V— UJ N 2 O O N LU 00 motëcht kleurhoudend rafelt niet gemakkelijk onderhoud moderne kleuren lange levensduur matige prijs ook in tegels te leveren Uit voorraad leverbaar. Walstraat 25-80 Groenewoud 63 VLISSINGEN Telefoon 2491 OPENBARE LAGERE SCHOOL TE NIEUW- EN SINT JOOSLAND. Aangeven van nieuwe leerlingen kan plaatsvinden bij de heer J. A. Kramer, hoofd van de openbare lagere schooi, Wil- helminastraat 19 te Nieuw en Sint Joosland, vóór 25 JULI 1959. Opgegeven kunnen worden leerlingen die vóór 1 okto ber 1959 zes jaar oud zijn. VERLOVINGS RINGEN. Hierin hebben wij grote keuze in verschillende prijzen. Eerste Idas fabrikaat. Op graveren kan desver- langd gewacht worden. ZUIDSTRAAT 66, TEL. 284 Donderdags van M*5 uur in Middelburg, Zuidsingel 54. VAKANTIE-OORD „AM STERDA", Domburg, tel. 307, vraagt Adverteren doet verkopen SNEL ZUINIG... en... óh, zo gemakkelijk l Koop vlug zo'n koffie-besparende MELITTA-FILTER bij speciaalzaak VAN DER MADEN Kleine Markt 1, Vlissingen. P.S. Losse aluminium MELITTA-FILTERS reeds vanaf 2,25. NIEUWENDIJK 85 VLISSINGEN - TEL. 2209 D GSLDLENTNGEJf san ambtenaren 8 ea vast particulier personeel, reeds vanaf f 100.- - i 1500.- belastingvrij wettelijk tarief, vlot en discreet. NATIONALE VOLKSBANK ROTTERDAM UAURHSWEG fi TELEFOON ,35743 woonhuis met schuurtje en tuin, juli ontruimd. Noordweg 175, St.-Laurens, JUWELIERS SINDS 1634 GOUDEN DftMESRINGEN Vlissingen - Middelburg Souburg, School met den Bijbel Oostkapelle. Aangifte van nieuwe leerlingen op DONDERDAG 25 JUNI a.s. 's avonds 8 uur In de school. Het bestuur. Hotel „De Stadswijnfeelder" te Kortgene. In plaats van heden, zaterdag 20 juni. ZATERDAG 27 JUNI met dansorkest „Melodia". Aanv. 8 u. Extra boot vanaf Kortgene om 11.45 uur. VARINS' LADOERBEORUF <Xi CNKEVC-OUB8ELS KCHUIRAOOERS fiEFORMLADOE»» smout FBUITLAOOERS J |,VUEftlNGSTBAPK< TRAPPEN ENZ telef. 217 1 TE KOOP of TE HUUR AANGEBODEN i een beklante met woning en ruime berg plaats. Te bevr.O, IIAMELINK, St. Hubrechtstraat 8, Hoek (Zeeland). dat in elk Zeeuws gezin kunt aantreffen Singel 2 hoek Badhuisstraat wordt steeds meer bezocht, daar wij etaleren. Deze week BIJZONDER AANTREKKELIJK K kleuren JK IV uitvoering teak, bekleding in 3 kleuren UITZONDERLIJK MOOIE iets aparts Loopt U eens het is de moeite waard. BELLAMVPARK 56 - VLISSINGEN - TELEFOON 2162 Met Ingang van 15 juni 1959 is de praktijk van O. J. W. PETTEN, zenuwarts, voortgezet door A. A. NIEUWVELD, zenuwarts BOULEVARD EVERTSEN 24 - VLISSINGEN TELEFOON 01184-2755. Spreekuren te Vlissingen St.-Joseph-ziekenhuis woensdag 34 uur. Ziekenhuis „Bethesda" j vrijdag 84 uur. Verder volgens afspraak. Mevrouw NUENHUIS Schoonheidsspecialiste. Elektr. ontharen. Afwezig tot 6 juli. Gortstraat 40 - Tel. 2383 - Middelburg Met ingang van 21 juni a.s. Is benoemd tot asielhoudster Asiel Is geopend van 8.30 tot 11.30 en van 2-4 uur. Tel. 2010. Secr. tijd.Badhuisstraat 133, Vlissingen. Het bestuur. Zomerweelde in de natuur Zomerweelde bij BOBBE U zag zelden zo'n uitgebreide collectie in kleuren en combinaties, zo fraai en goed gekozen, dat het voor U be slist niet moeilijk zal zijn uw keus te maken. Wij tonen U de nieuwste modellen In aparte bloem- en streepdessins, in maten 36 tot en met 46 Aparte modellen voor de grotere ma ten, ook jeugdiger modellen met jas jes, maten 42 tot en met 50 Onmisbaar voor de koele avonden is zo'n apart in diverse nieuwe kleuren en modellen Voor uw betere damesconfectie bij uw modehuis in Vlissmgen Moet U naar STROOBRUGGE SCHAPENBRUGGE DISHOEK of STAVENISSE? Hoe en hoe laat U er kunt komen, vindt U in de NIEUWE IN EEN JAAR WERD VEEL AFGEDAAN Vergelijking met gegevens van Algemene Rekenkamer over augustus 1958 (Van onze parlementaire redacteur) Er is in het een maand geleden uitgebrachte verstag van de Algemene Kekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 1958 ongunstig geoordeeld over de gang van zaken bij het sinds 1957 bestaande grootboek woningverbetering. Op dit grootboek moeten de huiseigenaren de helft storten van de in 1957 ingevoerde huurverhoging van 25 procent. De blokkering van het tegeoed geschiedt alleen, als zij daarmee de woningen, die zij bezitten, wezenlijk verbeteren. De Rekenkamer constateerde 'n aan zienlijke achterstand in de werk zaamheden bij het grootboek. Dat gaf sommigen aanleiding om te spreken van een chaos. De cijfers, waarop de Rekenkamer haar kritiek baseert, da teren van eind augustus 1958. Sinds dien is alweer bijna een jaar verlo pen. Het grootboek woningverbetering loopt niet met zijn gegevens te koop. Niettemin is men bereid ge bleken om ons, op ons verzoek, de allerlaatst bekend geworden cij fers, die van half Juni J.1, te ver strekken. Uit een vergelijking met die van de Rekenkamer, die van ultimo augustus 1958 dateren, blijkt dat er thans no galtijd een achterstand bij het grootboek is. Er is in het afgelopen jaar veel werk vorzet en tegen de achter grond van het grote aantal in schrijvingen en mutaties, die men na augustus van het vorige jaar verwerkt heeft, is de achterstand relat'ef van minder betekenis ge worden. Een van de factoren die tot die ach terstandhebben bijgedragen ia dat tal rijke huiseigenaren hebben nagelaten hun woningen aan te melden en dat vele anderen de aanmeldingsformulie ren zo slecht invulden, dat veel cor respondentie en nasporingen nodig werden. Andere vertragende factoren zijn. dat er veel beschikkingen voor de huiseigenaren moesten worden op gesteld omtrent het bedrag van hun storting; dat er onmiddellijk na de aanmelding al mutaties binnenkwa men; dat tegelijkertijd de mogelijk heid geschapen werd om ontheffing aan te vragen voor huiseigenaren, die de huurverhoging niet of niet geheel toepasten en voor leegstaande wonin gen; dat direct al aanvragen binnen kwamen om deblokkering... een deel van het grootboek neemt af, namelijk die betreffende de aanmeldingen. Blijkens het verslag van de Rekenka mer bedroeg ultimo augustus 1958 het aantal mutaties 11.365 ingekomen stukken betreffende leegstaan. Onin bare huren, niet of slechts gedeelte lijke toepassing van de huurverho ging, zelf bewoning en dergelijke, waarvan er inmiddels 3936 waren af gedaan. Half juni 1959 waren die cij fers respectievelijk 21.153 en 17.540, een aanmerkelijke verbetering dus. Er waren verder ultimo augustus 1958 ingekomen 20.130 formuli >ren voornamelijk wegens aan- en verkoop van woningen, waarvan er op dat ogenblik geen enkele was afgedaan. Deze cijfers bedroegen half juni 1959 respectievelijk 46.000 en 8.000, waar bij herhaald zij, dat de verwerking van deze mutaties niet van de eerste urgentie is. Vergelijken we de totalen van de drie groepen mutaties, dan blijkt dat er eind augustus 1958 waren afgehan deld ongeveer 4.0Ö0 tegea 32.500 half juni 1959. In het tijdvak eind augus tus 1958 tot half juni 1959 werden dus afgewerkt 32.500 mutaties, ver minderd met de 4.000 mutaties van het eerste jaar, ©f 28.500 mutaties. Op 15 Juni bedroeg het totaal aantal ingekomen mutaties de voorraad van het grootboek, zou men kunnen zeggen 21.153 plus 10.442 phis 46.000, dat is rond 77.500 mutaties. Hiertegenover staat een totaal aantal van afgedane mutaties van 32.500, zodat er nog 45.000 afgehandeld moe ten worden. Van die 45.000 zijn er circa 13.000 na genoeg afgedaan en verder is een groot aantal mutaties in verschillen de stadia van bewerking. Men ver wacht dat binnen enkele weken nog talrijke mutaties volledig afgewerkt zullen zijn. In die periode bomt echter ook weer een aantal binnen, zodat men verwacht eind augustus evenals een jgar geleden een vorraad van nog niet afgewerkte mutaties te hebben van tussen de 30.000 en 35.000. Hieronder zijn er dan circa 20.000 begrepen betreffende aan- en ver koop van woningen ,die pas op 1 augustus 1960 afgehandeld behoe ven te zijn a! verdient het aan beveling dat men er eerder mee gereed is. In de 30.000 35.000 mutaties zijn niet opgenomen de aanmeldingen van huurverhogin gen, die voor gedeeltelijke deblok kering in aanmerking komen. Maar dat zijn er langzamerhand niet «oveel meer. Impopulaire huurblokkering (Van onze partem, redacteur) Ala de regering de wet-grootboek woningverbetering ongewijzigd iaat, valt ook de huurverhoging die zij voor 1960 op het oog heeft IJ voor I960 op het oog heeft de gedeeltelijke blokkering r die wet vallen namelijk alle huurverhogingen tot 1 Januari 1967. De huurblokkering Is niet populair. Integendeel. Het verslag van de Algemene Rekenkamer heeft de politici, die .tegen" zijn, gesterkt in de opvatting dat ons land eraf moet, of een ander mid del moet zoeken om hetzelfde doel als de blokkering te bereiken. De regering ken de wet-grootboek woningverbetering ongewijzigd laten. Zij kan uiteraard met medewerking van de Staten-Ge- neraal de wet intrekken en dus het grootboek liquideren en zij kan haar zodanig veranderen dat de komende huurverhoging er niet onder valt. Zij heeft aan de S.E.R. advies ge vraagd over de besteding van de hogere huuropbrengst. Waar schijnlijk zal zij dit advies afwach ten alvorens een beslissing te ne men. Wel kan gezegd worden, dat de partijen, die thans vertegenwoor digers in het kabinet hebben, weinig of niets voor de blokkering voelen en dat dus ook de regering er matig mee Ingenomen is. De president van het Turnhoutse ge rechtshof heeft donderdag beslist dat Josee Venmans in België zal blijven. Hiermee heeft hij de zienswijze van de procureur des konings in deze kwestie onderstreept, die meende dat er geen reden tot ingrijpen is. Met deze uitspraak is voor België het lot bezegeld van het vierjarige Neder landse meisje, dat in het pleeggezin De Beukei aer te Rijckevorsei is opge nomen met toestemming van de moe der, maar tegen de zin van de Bre dase raad voor kinderbescherming, die het kind naar Nederland wil ha len. De procureur des konings heeft zich destijds van de situatie in het gezin De Beukelaer op de hoogte - - - - raa d van kinderbescherming, zijn conclusie getrokken. De raad Is van mening dat de procu reur te zeer heeft vastgehouden aan een momentindruk en de psychische ontwikkeling van het kind in de ko mende jaren niet als belangrijkste overweging bij zijn conclusie heeft laten gelden. De Bredase raad van kinderbescher ming is niet van zins de zaak Ven mans. die daar zoals bekend als een principiële kwestie wordt gezien, te laten rusten. De raad heeft het voor nemen overleg te plegen met het Mi nisterie van Justitie om te bewerk stelligen dat het vonnis, destijds door de Bredase rechtbank terzake geveld, I executoir wordt, verklaard.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9