TOERISME IN DE SCHOUWSE WESTHOEK Een pionier voor het toerisme in Renesse VERDERE ONTSLUITING VAN DE DOMEINEN VEERTIG JAAR BONA FIDE EEN GOEDE DERTIG JAAR geleden verschenen in de Westhoek van Schou- wen-Duiveland de eerste zomerwonin gen rust en verpozing zoekende va kantiegangers verkenden bos en duinen en ontdekten de schoonheid van deze streek- Want in de Westhoek vermengt zich het rustige ruisen van de wind door de bomen met het rusteloze ruisen van de zee aan het strand tot een zomerse zang, die grote bekoring hééft. De gevolgen bleven niet uit. De „West hoek" werd een begrip voor honderden vakantiegangers in binnen- en buiten land en vooral na de Tweede Wereld oorlog ontwikkelde het vreemdelingen verkeer in deze streek zich krachtig. Het is niet bij die eerste zomerhuisjes uit de dertiger jaren gebleven, bepaald niet De bungalowbouw „bloeide" in en rond de drie centra Renesse, Haamstede en Burgher kwamen kampeerboer derijen, de hotelaccommodatie breidde zich uit en in de zomermaanden vinden nu honderden vertier op de prachtige brede stranden. Zomerdrukte derhalve, maar zó druk kan het nog niet zijn of ergens in de Westhoek is op een zonnige zomerdag nog wel een lommerrijke klinker- of grintweg te vinden, waar het goed wan delen is met een vogel die tsjilpt - een knerpende voetstap in het grint en met in de verte het ritmisch luiden van een bronzen kerkklok en van nabij, er gens op een hofstede, het lome kakelen van een trage kip Rust en schoonheid. Maar het vreemde lingenverkeer neemt nog steeds toe, het „sociaal toerisme" breekt baan en men zou zich kunnen voorstellen, dat deze vorm van massale vakantiegang zelfs de rust in de Westhoek zou kunnen ver storen. En om dit toekomstbeeld even heel schril af te tekenen: men zou zich kunnen voorstellen, dat de op deze foto afgebeelde duinovergang bij Westen- schouwen bedolven zou zijn onder een met feesthoedjes en toeters uitgeruste menigte, af- en aanstromend van boven naar beneden (Foto P.Z.C.). Badplaats zonder „tar ar a-boemel jé"... „Zo somber zie ik het zeker niet in", verklaarde de burgemeester van Haamstede, jhr. R. J. H. Q. Röell, zonder enige aarzeling, na ontkennend geantwoord te heb ben op de vraag, of men in Haamstede een zekere mate van „beperkt toerisme" voorstaat. Men gaat er hier van uit, dat ie dereen welkom is, mits er een zeker evenwicht behouden blijft, wanneer grote groepen vakan tiegangers in ieder geval onder goede leiding staan en op een behoorlijke wijze kunuen wor den ondergebracht. In dit verband wees jhr. Röell op de plannen, die er bestaan om aan de weg tussen Burgh en Westen- schouwen een bungalowpark te bouwen een „S.V.V.-vaKantie- De tijhaven van Burghsluis, werkhaven werd vergroot en op diepte gebrachtdoét even- eens dienst als jachthaven. Het is de bedoeling om de ac- commodatie nog te verbeteren door het aanbrengen van een ponton, waar de jachten aan i sullen hunnen meren zonder hinder te ondervinden van het tijverscMZ, dat hier ttoee tot drie meter beloopt. Ook onder de toeristen in de Westhoek vindt men de laatste tijd vrij veel zeilsportliefheb- bers, die een goed geoutilleer de jachthaven vanzelfsprekend bijzonder op prijs zouden stel len. (Foto P.Z.C.) oord" van het N.V.V. met niet minder dan 86 stenen bungalows in vijftien zogenaamde „units". In deze vorm van „sociaal toerisme" ziet men alleen maar voordelen; onder meer omdat op deze manier het selaoen verlengd wordt van mei tot september, want een der gelijk park is over deze periode bezet. Ook herinnerde de heer Röell aan het bungalowkamp, dat de Rotterdamse Katendrechters zoals bekend op Schouwen ex ploiteren en aan de leden van de Chr. Bond van Overheidspersoneel, die de Westhoek eveneens in groepsverband bezoeken. „Die komen voor de natuur", merk te de heer Röell op. Mits de groepen niet te groot worden, heeft men dus geen enkel bezwaar tegen deze vorm van „sociaal toeris me"; men juicht het daarentegen toe. Het kamperen Via de kampeerboerderijen is het'mo gelijk om ook het kamperen in goede banen te blijven leiden. Op dit ge bied wacht Haamstede eveneens een verbetering in de accommodatie; dank zij dé inrichting van een 30 ha. groot kampeercentrum op de boer derij „Pimmelaar". Hier zal voor aparte duinovergangen worden ge zorgd. Voorts is er een provinciaal streekplan voor de Westhoek in voor bereiding, dat eveneens voorziet in de aanleg van duinovèrgangen. Haamstede, zo blijkt wel, kan het intensiverend toerisme uit stekend aan, groeit méé met de behoeften (er zijn ook plannen voor de bouw van een nieuw ho tel en zo nodig zou reeds vol gend jaar het vliegveld weer in exploitatie genomen kunnen worden) en desondanks waakt men er zorgvuldig voor, dat de ze plaats, met een gevestigde reputatie als vakantieoord, niet ontaardt in een „tarara-boemel- jé-badplaats", om met jhr. Röell te spreken „Parel goed behandelen" „Burgh is een parel en die parel moet goed behandeld worden", aldus de burgemeester van deze gemeente, jhr. A. van Citters, die verklaarde evenmin „een ge vaar" te zien in de snelle ont wikkeling van het sociaal toeris me. Mits dan natuurlijk de parel goed behandeld wordt Tot nu toe is dat nog altijd het geval geweest, ondanks het feit, dat de va- kantieganger in Burgh een grote mate van vrijheid geniet. De stran den zijn, zelfs met inbegrip van de badcabines, „vrij voor gebruik", waarbij echter wel het „leuren" met handelswaar bewust wordt tegenge- gaan. Op het brede witblinkende strand ontwaart men nergens een consumptietent, want,wie limona de wil drinken moet het duin maar even over", aldus jhr. Van Citters. Via de daartoe aangelegde duinover gangen uiteraard, want ter bescher ming van de duinbegroeiing (met de kwetsbare helm) verbood het polder bestuur het beklimmen van de dui nen.. Ook in Burgh is het toerisme de laatste jaren uiteraard aanzienlijk toegenomen. Met name werkte hier de „spreiding" sterk door; „voor de oorlog was het op 31 augustus vol en op 1 september absoluut leeg", aldus de burge meester. Overigens weet ook Burgh, met zijn 723 inwoners, wel wat toeris me wil zeggen een dag met dui zend overnachtingen behoort niet tot de grote uitzonderingen. Er wordt dan ook wel eens aan uit breiding van de hotelaccommoda tie gedacht, maar dé beperkte duur van een zomerseizoen werkt remmend op deze plannen. Kampeerterreinen met een ex ploitatievergunningen kent men in Burgh nog niet. Wel worden er individueel vergunningen uit gereikt en daar wordt vooral de laatste jaren veel gebruik van gemaakt. Vooral ook door Duit sers, verklaarde burgemeester Van Citters. „Kamperen en vis sen met de werphengel nam aanmerkelijk toe". Burgh, „de parel", vreest het sociaal toerisme dus evenmin. Mits men deze kleine gemeente, met in het dorp de fraaie oude geveltjes en in de duinen de niet minder fraaie moderne bunga lows, goed behandelt. En wie zou dat niet doen? Van hooischuur tot kantine" „Denk om de kinderen" vraagt een vriendelijk rood-omlijnd bordje bij dé inrit van het bondsvakantie- oord „Bona Fide" te Renesse. Dit is een van de talrijke raadgevingen en vingerwijzingen, die de weg aangeven naar een zorgeloze va kantie op deze kampeerboerderij in Schouwens Westhoek. Veertig jaar hebben Nico Beije (65) en zijn vrouw nu een opper beste partij geblazen in het toeris- me-orkest op Jhet noordelijkste ei land van onze provincie. Daarom kan deze langzamerhand in het vreemdelingenverkeer vergrijsde „kampeerboer" met gepaste trots verklaren, dat ook zijn bedrijf mee geholpen heeft de steeds gróter wordende trek naar deze duin streek te stimuleren. Zijn ogen beginnen van genoegen te schitteren als hij terugdenkt aan de successen, die geboekt werden in dit altijd nog wat curiéus aandoen de toeristische ambacht. „In de twintiger jaren weiden we met de vinger nagewezen om dat we pensiongasten in onze boerderij onderdak verschaften", komt mevrouw BeijeJonker vertellen, als haar man is begon nen met het ophalen van herinne ringen. Er kwamen in die dagen ieder seizoen enkele vaste klan ten op de boerderij-annex-mane. ge. De gasten konden dan uit de aard van de zaak hun hart opha len aan het paardrijden. De rus tige ligging van „Bona Fide" lok te ook ruiterverenigingen aan tot kamperen. Een typisch facet van vroeg-toerisme, dat na de oorlog om verschillende redenen toch wel in de vergeethoek is geraakt. De heer Beije, die 20 jaar bestuurslid Ongeveer zes weken is aan de voet van de duinen bij de Moolioeg te Renesse liet i vakaMtie-motel „De Zeeuwse Stromen" geopend. Deze voor Schouwen-Duiveland unieke vorm van Horeca-bedrijven heeft een h-oiel-accommodatie voor 6if personen. Zestien ge- zinskamers met een riant uit- zicht op de duinstrook staan I voor de vakantiegangers klaar. Rondom is voldoende parkeer- ruimte aanwezig. (Foto P.Z.C.) geweest van de plaatselijke V.V.V. en heeft meegewerkt aan de ontslui ting van duin en strand door middel van wegen en duinpvergangen, kan met smaak anekdotes vertellen over zijn eerste pensiongasten en kam peerders. „Het menu met rundvlees en andere hapjes moest al spoedig het veld rui men vc/.r produkten van eigen bo dem, zoals ham en worst, toen ze eens bij moeders in de keuken gero ken en geproefd hadden Kampeerraad Na verloop van tijd kwamen leden van de Nederlandse Kampeerraacl van de A.N.W.B. met het voorstel de boerderij bij hun organisatie aan te sluiten. Dat gebeurde en thans staat „Bona Fide" in de op één na hoog- sté klasse genoteerd. Om dit resultaat te bereiken heeft Nico Beije natuurlijk wel het no dige gerief voor zijn vakantie gangers moeten scheppen. En zo kan de kampeerder of bungalow bewoner nu bijvoorbeeld zijn ver tier zoeken in een gezellige, in Oudhollandse stijl opgebouwde kantine. Dezelfde plaats, waar vroeger paarden met karrevrach- ten hooi en andere landbouwpro- dukteu binnenreden. Een ander gedeelte van de vroegere schnur is omgetoverd tot slaapzalen. Op liet terrein staat verder een kamp winkel, waar de gasten hun le vensmiddelen en al wat dies meer zij kunnen inslaan. Toen de zoon van de heer Beije na de oorlog zijn intrek op de gewone boerderij nam, was het ogènblik aan gebroken, dat het pioniers-echtpaar op toeristisch gebied zich met hon derd procent aan de ontwikkeling van zijn kampeerbedrijf kon gaan wijden. Met een glunderend gezicht laat de heer Beije dan ook zijn twaalf bun galows zien en vertelt, dat zijn ter rein kortgeleden overal op de water leiding is aangesloten. Het hoogseizoen is nog niet aange broken en daarom waren er nu nog maar enkele gasten op ,JBona Fide" te bekennen. Maar als straks de stroom van buitenlanders en Neder- landers-op-vakantïe ook langs Schou wens Westhoek klotst, ban de heer Beije er vijfhonderd in zijn kampnefc opvangen. Dan zal ook elke week weer zijn tot kantine omgebouwde hooischuur tot de laatste plaats bezet zijn, als de kampeerders op de bonte avond de bloemetjes buitenzetten. En dan zal mevr. Beije voor de zo veelste maal een krentenbrood tun= nen schenken aan de gasten, die bo men vertellen, dat ze al tien vakan ties öp „Bona Fide" hebben doorge bracht. Want dat is traditie! „Verboden veranderde in „welkom" Op sommige punten in de bos sen van het domaniale duinge bied op Schouwen is het toch al tijd wat bars klinkende artikel 461 uit het Wetboek van Straf recht, „Verboden Toegang", op de bordjes veranderd in „Wel kom". De nu korte uitnodiging is uiteraard nog wel „belast" met de nodige verplichtingen voor de wandelaar, maar deze zijn in de pas ontsloten boster- reinen zo vanzelfsprekend ge worden, dat liet korte, maar strenge verbod hier kon ver* dwïjnen. De opziener van het gebied der Rijks Domeinen in Schouwens toeristenhoek, de heer N. H. Ly- sen lieeft zodoende weer een brok van de onder zijn beheer staande bossen in de belangstel ling van natuurvorsers, vogel liefhebbers en zoekers „naar al leen maar rust" kunnen aanbe velen. Bovendien is het bekende tegelpad in principe aangelegd voor het bestrijden van bosbranden met een kilometer uitgebreid. Ongeveer bij „de trap" te Westenschouwen kunnen wandelaars him tocht door de domeinen nu reeds aanvangen. „Ieder jaar verkopen we zo rond tweeduizend kaarten méér voor de domeinen, zodat we dit seizoen zeker de tienduizend zullen halen". Het streven van de heer Lysen, ook anderen van zijn duinen en bossen te laten genieten, komt ook tot uiting in zijn functie van secretaris van de Vogelwacht „Schouwen-Duiveland". Als zoda nig is hij de animator van excur sies naar de broedkolonies, waar vogels van velerlei pluimage hui zen. Ook dit seizoen weer bestaat twee maanden lang op dinsdag en vrijdagavond de mogelijkheid, met een leider van de Vogelwacht op pad te gaan.. „We mogen hier bij best van succes spreken", zo vertelt de rijksopziener, „want tweehonderd belangstellenden per week is zo ongeveer wel het ge middelde".' Toen de heer Lysen in 1935 op' Westenschouwen kwam, was zijn voornaamste taak het „vastleggen" van het 1000 hectare grote duinge bied. Sinds die tijd is er een kleine 300 hectare -bos aangeplant. De zo genaamde bosbouwhuishouding vraagt daarom nu de meeste aan dacht. Voor het onderhoud van deze aanplant heeft de opziener een vaste kern van 7 man personeel in dienst. In de winter is het aantal veel gro ter, want dan biedt dit domaniale terrein een aanvullende werkgele genheid voor om en nabij veertig man. Voor de goede orde zijn het iedere winter praktisch dezelfde mensen, die in de bossen van Wes tenschouwen hun werk vinden, zodat men na verloop van tijd een zekere ervaring in dit vak krijgt. Regelmatig worden de bossen ook uitgedund, zo vervolgt de heer Lysen zijn verhaal. Vorig jaar kon 's 'win ters elke dag een grote oplegger met hout naar Brabant vertrekken en werd in drie maanden meer dan 1000 ton afgeleverd. De uit de oorlogsda gen stammende bunkers, die her en der het profiel van het duinlandschap nog ontsieren, zullen binnen 2 jaar denkelijk wel opgeruimd zijn. De rijksopziener verwacht namelijk, dat opk dit wel een karwei ter bestrij ding van de werkloosheid zal wor den. Zijn deze uit esthetisch oogpunt foeilelijke obstakels eenmaal opge ruimd, dan wordt bet domaniale ge bied met recht een klein natuurre servaat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3