Strand van Cadzand levert soms grillige „sieraden" op... J0aMes.T*r*huid? Vroeger: vormeloos „BAD-UNIFORM" thans: onberispelijk „BADKOSTUUM" ZATERDAG 20 JUNI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 VERSTEENDE SCHOONHEID IN VITRINES (Advertentie) (Van onze redactrice) Overal waar zee en strand te vinden zijn, vindt men ook de mensen voor wie die zee en dat strand méér betekenen dan enkele dagen of een paar weken alleen-maar weerloos genieten van zon en frisse zeelucht. De energieken die niet geboren zijn voor het passief luieren in de ultra-vio lette stralen, zijn voortdu rend in beweging: om volley bal te spelen, om strandwan delingen te maken, vaak ook om „schelpen te zoeken". Wanneer zo'n energieke badgast logeert langs de kust van Cadzand dan kan het gebeuren dat zijn schelpenoogst een niet onaanzien lijk aantal sierlijk gevormde grijs zwarte voorwerpjes herbergt; en heeft die schelpzoeker toevallig een vrouw met een wat artistieke inslag, dan draagt zij misschien na de vakantie om haar bruinver brande hals een ketting gemaakt van die sierlijke voorwerpjes die bij nadere informaties.... haaie- tandjes blijkeu te zijn. „Maar de juwelier ziet U ver moedelijk niet graag komen met die haaïetanden; ze zijn zó hard dat het bijzonder veel moeite kost om er gaatjes in te bo ren...." Dit zegt iemand, die heel wat weet van de grillige voort brengselen der zee: de heer P. M. Faas, mede-eigenaar van het hotel „Noordzee" te Cadzand- Bad. Hij heeft die (gedeeltelijk versteende) haaietandjes en -tanden in tientallen afmetin gen, en hij ziet er heel wat meer in dan een origineel materiaal voor het maken van sieraden! Voor hem vormen ze een interessant onderdeel van een uitgebreide collec tie schelpen en fossiele zee-voort brengselen, want de heer Faas is één van die mensen voor wie de zee twee interessen vertegenwoordigt: een broodwinning (in dit geval dus het hotelbedrijf) en een hobby. Die hob by is twaalf jaar geleden ontstaan en uitgegroeid tot een dusdanige om vang dat men gerust kan zeggen, dat deze verzamelaar min of meer „be zeten" is geraakt door zijn liefhebbe rij al lijkt het woord „bezeten" wat misplaatst in combinatie met zijn enigszins flegmatieke persoon lijkheid. Misschien zal hij nog een een boekje schrijven over zijn hobby, maar dit miljoenen jaren, vertegenwoordigd door sommige van zijn stok-oude fos sielen. „Iemand had me verteld dat er aan is een „plan op lange termijn", om- (je Rivièra geen schelpen te vinden dat de materie zó veelomvattend waren. Ik dacht: waar zee is, moe- Kliitff /-Tof rla liooi' trcino f\o.-7C toviniin ...1.-1 Bizar gevormde haaientandjes en -tanden, zoals ze te vinden zijn langs de stranden van Cadzand. Vindingrijke badgasten maken er soms halskettingen van blijkt dat de heer Faas deze termijn in gedachten al enkele malen met een aantal jaren heeft verlengd. Voorlopig bepaalt hij zich dus tot het gestadig uitbreiden van de collectie die in twee vitrines in één der zalen van hotel „Noordzee" ligt tentoonge steld. Een. collectie die door bezoek sters en bezoekers uiteraard op twee manieren bekeken wordt: door „schelpenkenners" met het gretig enthousiasme van de geïnteresseerde, terwijl de bewondering van de leek in de eerste plaats uitgaat naar vorm en kleur van de schelpen en schelpjes, naar de verfijnde details. Naar het verbazingwekkende feit bijvoorbeeld dat er volmaakte schelpjes bestaan die niet groter zijn dan een flinke speldeknop Maar ook voor die leek is het interes sant, wat de eigenaar van deze be langwekkende voortbrengselen der zee weet te vertellen over de achter gronden van een dergelijke hobby. Over de tijdperken die zijn fossielen vertegenwoordigen: over de grondla gen en zeestromingen bijvoorbeeld die tot gevolg hebben dat juist langs de Cadzandse kust de befaamde haaietandjes te vinden zijn; over de rji..mi.öabyderm-zeep Vakantie-menu met eieren Eieren zijn gemakkelijk en snel tot een warme maaltijd te verwerken, en dat maakt ze tot een ideaal onder deel van een vakantiemaaltijd. Ze kunnen, hardgekookt en gehalveerd, worden bedekt met een kerrie-, 'mos terd-, tomaten- of peterseliesaus, en worden opgediend in een rijstrand. Met tomaten vormen eieren altijd een ideale combinatie; zé kunnen hardge kookt in een halve tomaat worden geplaatst (met wat mayonnaise, pe terselie of paprika als garnering) en opgediend worden met kropsla of met aardappelsla (koude aardappelen van de vorige dag, oók erg gemakkelijk dus). Koude gehalveerde eieren, be dekt met mayonnaise en gegarneerd met zeer dunne reepjes nieuwe ha ring, vormen een prettige variatie op het „Russisch ei" dat, uitgebreid met een huzaren- of aardappelsla, heel goed als hoofdgerecht kan dienen NOODKREET over „nylonwasje" De geweldige ontwikkeling van d nylonkledij heeft voor de vrouw (en in sommige gevallen ook voor de man) een belangrijk probleem van het „op reis gaan" doen verdwijnen: het pro- bleem van de was. Wie vroeger uit logeren ging, hetzij bij particulieren, hetzij in een hotel, moest een koffer tje vol schone spulletjes meeslepen; wié thans uit logeren gaat en gewend is nylon te dragen, doet 's avonds in badkamer of vaste wastafel even „het nylonwasje" en trekt de gewassen kleding de volgende dag droog en fris weer aan. Zelfs de heren der schep ping kunnen op die manier, wanneer ze althans een beetje handig zijn, meerdere dagen doorkomen met een enkel nylon overhemd en een of twee paar nylon sokken Niet iedereen is echter onverdeeld in zijn schik met dit verschijnsel van „zelf even het nylonwasje doen". Dat blijkt uit een bericht in „Hotel-Re vue", het Horeca-weekblad, waarin wordt opgemerkt dat het'drogen van nylon kledingstukken in de hotelka mers voor de hotelhouder vaak pro blemen oplevert. Niet zelden immers gaat de vochtige kleding „uitdrui- Sen" en dat is niet zo erg wanneer et goed in badkamer of douchecel te drogen hangt, maar heeft de gast zijn (of haar) wasje opgehangen in de hotelkamer (aan het handdoeken rekje bijvoorbeeld), dan wordt door het uitdruipen dikwijls schade aan de vloerbedekking toegebracht. „Hotel-Revue" geeft zelf al een oplos sing voor dit probleem; het raadt de hotelhouders aan om speciale plastic haken met een rubber zuignapje bo ven wastafel of bad te bevestigen, zodat de vloerbedekking in de hotel kamers in elk geval geen waterschade kan krijgen. Zulke haken zijn niet kostbaar in aanschaf en daarom zou den wij aan deze tip willen toevoegen: koop zélf een paar van die haakj< Ze komen in de huishouding altijd en gaat U op reis, dan nemen de apparaatjes weinig plaats in de kof fer in, zodat U ze zonder bezwaar kunt meenemen naar de woning of het hotel waar U gastvrijheid gaat genieten. "Wij vrouwen zijn nu veel beter ?if „Kind, wat een toestand was dat vroeger! Die omslachtige methode! Die ellendige dagen! Vergelijk dat eens met onze moderne o.b.-hygiene, de Onmerkbare Bescherming. Miljoenen vrouwen doen nu, 'fit en vrolijk, aan alles mee: dansen, fietsen, uitgaan, sport. Zij zijn „safe", altijd en overal, want een pakje o.b.-tampons gaat in het kleinste tasje." ten ook schelpen zijn", zegt de heer Faas en hij ging op zoek langs de Rivièrakusten vond natuurlijk zijn schelpen. Ze vertegenwoordigen in zijn collectie het uitheemse ele ment, dat echter nog veel sterker aanwezig is bij de verzameling exo tische schelpen die uit het Verre Oos ten afkomstig zijn al heeft hij die niét zelf kunnen zoeken in die verre streken. Indonesië, Japan, Nieuw-Guinea zijn vertegenwoordigd in deze exo- tische afdeling"; de „kauri-schelp- jes", het betaalmiddel van Nieuw- Guinea, liggen er naast zachtglan- zende citroenkleurige, parelmoer- getinte, rozerode, soms waaiervor mige schelpjes. Het is 'n volmaak te kleurenrijkdom die onweer staanbaar doet denken aan het „rariteitenkastje" uit Maria Der moids verrukkelijke boek „De Tienduizend Dingen" En toch zijn deze exotische schoon- heidjes die de toeschouwster fascine ren door hun fraaie kleuren en sier lijke vormen, voor de heer Faas niet de belangrijkste representanten van zijn verzameling. Voor hem is die an dere vitrine waarin de voortbrengse len liggen van een eeuwenlange cy clus van ontstaan, vergaan en op nieuw ontstaan, oneindig veel waar devoller. Niet alleen uit historisch, ook uit philosophise!! oogpunt, te oordelen naar zijn eigen woorden: .,Zulke miljoenenjarige fossielen doen je steeds weer scherp beseffen, dat een mensenleven toch maar een bijzonder korte tijdsperiode vertegen woordigt!" Hetgeen niet wegneemt dat hij het heel goed begrijpt wanneer de be wondering van de leek in de eerste plaats uitgaat naar het schoonheids element dat die volmaakt gevormde en gekleurde voorwerpjes in deze col lectie vertegenwoordigen. Zoals hij het ook heel begrijpelijk vindt dat 'n vrouw bij het bekijken van zo'n fraai, soms bizar zee-voortbrengsel daar in de eerste plaats een sieraad in ziet (Advertentie) BINNENVERINGBED jeeblejs goodwill SCHUIMRUBBERBED Betekent „vakantietijd" voor IT „kampeertijd"? Dan is dit uw nieuwste, zomerpakje voor deze vorm van vrijetijdsbeste ding. „Ideaal voor het kamperen", dat zegt althans manne quin Erika die op deze foto het kostuum draagt. Een vrolijk tenue is het in ieder gévalDe creatie is van Duits origine; het materiaal dat ervoor gebruikt werd, is een mengsel van wol en zijde. X)oov liel eer si ècLi joMxebftdenl de moderne hygiëne per pakje van 10 tampons,voldoende voor maandelijks gebruik: Normaal f 1,-. Speciaal f l .25 Schrijf het allemaal op! Wie voor langere tijd op vakantie ;aat, moet veel meenemen en dan is le kans niet gering, dat hij (of zij) bepaalde dingen vergeet mee te ne men die toch beslist nodig zijn tijdens de vakantie. Even vaak gebeurt het dat aan het eind van de vrije dag- op het logeeradres allerlei kleinigl den vergeten worden die dan door gastvrouw en gastheer weer moeten worden opgestuurd naar de vergeet achtige logee. Schrijf het ditmaal eens allemaal opEen paar weken te voren kunt U een lijstje maken van alles wat beslist mee moet. datzelfde lijstje kan gebruikt worden bij het her-inpakken aan het eind van de vakantie en wanneer U daarna dan ook nog dié dingen doorschrapt welke U tijdens de vrije dagen beslist niet gebruikt hebt, weet U meteen weike zaken U bij een volgende vakantie wel thuis kunt laten. Lijstje né, de vakantie in de koffer opbergen, an ders raakt het beslist zoek tijdens het lange winterseizoen.^ Dan dubbel voorzichtig De mogelijkheden om vanaf het eer ste voorjaarskrieken volop van zon en zeelucht te profiteren, zijn in onze goede provincie legio vooropge steld dan, dat de zomer zich zoals dit jaar bijzonder vrijgevig met zonne stralen toont. Desondanks is er altijd een categorie vrouwen die pas tijdens de vakantiedagen ertoe komt, om zich eens langer dan een uurtje in de zon uit te strekken. De huisvrouw met het gróte gezin wier dag overbe zet is, de werkende wouw met de en kele vrije uren die haar tussen en na kantoortijd overblijvenVoor die wouwen is de verleiding groot, om zich tijdens de vakantiedagen in re cordtempo „eventjes lekker bruin" te laten bakken; maar juist die vrouwen dienen met het vakantie-zonnebad dubbel voorzichtig te zijn. In de praktijk loopt dat „lekker bruin" meestal uit op „lelijk rood", op mateloos vervellen, zelfs op niet on gevaarlijk verbranden. Misschien worden bij de schoonheidsverzorging de meeste fouten wel gemaakt bij hét zonnebadenZonnebaden is im mers gezond, het levert energie voor de komende winter en een zonnebruïn uiterlijk is een sportief uiterlijk maar ook hier geldt weer: doe het verstandig! Wie vermoeid en uitgeput wordt van het zonnebad, zelfs misschien aan slapeloosheid lijdt na zo'n „zon nedag", moet zich eens afvragen of zij inderdaad de grote hitte wel zo goed kan verdragen als zij denkt. Soms kan het al helpen wanneer zij het hoofd bedekt met een doek of zonnehoed. Dat doen betrekkelijk weinig zonnebaadsters en toch is het veel beter: het voorkomt hoofdpijn, een zonnesteek, en bovendien blijft het haar in een betere conditie. En verder zijn er dan voor het zonnebad nog de overbekende re gels, waartegen velen toch ieder jaar weer zondigep: gebruik altijd zonnecrème of -olie, begin de eer ste dag van de vakantie met een zonneperiode van hoogstens een kwartier en laat die periode lang zaam oplopen tijdens de daarop volgende dagen. Een bekende schoonheids-specialiste voegt hier aan nog de raadgeving toe "om het zonnebad in totaal nóóit langer dan een uur te laten duren. Zij geeft bovendien een advies dat wij echter niét voor U ïn de praktijk beproefd hébben: namelijk om het eens te proberen met een „scha- duwbad". Wie de rechtstreekse zonnestralen in iet kan verdragen, kan (volgens dit advies) ook in dé schaduw bruin worden, mits het beschaduwde plekje ook onder de blote hemel ligt. De vervelendste nasleep echter be denk dit goed! van onverstandig zonnebaden komt pas tegen de win ter. De onverstandige zonnebaadster van nu kampt straks, wanneer 't uit gangsseizoen begint, met een tanige huid welke heel wat extra verzorging zal eisen. (Van onze redactrice) én voordeel hadden die ouder wetse badpakken van vroeger: we zagen er tenminste allemaal even vormeloos en onaantrekkelijk uit in die dingen". Een uitspraak ergens aan het strand opgetekend uit de,mond van een niet meer jonge, vrouw waarmee lang niet alle zwemsters en zonnebaadsters het, eens zullen zijn! Want xoie verlangt terug naar de uniforme, zwarte, van korte pijpjes en een bijzonder lelijke halslijn voorziene badpakken uit haar 'prille jeugd, of zelfs maar naar de exemplaren uit haar iets minder prille jeugd die dan v:el eens uitge voerd waren in de kleur donker blauw, donkerrood öf zelfs (hoe .op vallend!) groen? e dame van de nogal opzienba rende uitspraak was vermoede lijk niet op de hoogte van de huidige stand van zaken in de 'bad pakken-industrie. Anders zou zij weten, dat die industrie overal ter wereld zich dusdanig verdiept heeft in de eisen welke het figuur van de vroii/U) niet alleen dat van het jonge meisje, maar ook en vooral dat van de minder onberispelijke ge bouwde en de oudere vrouw - aan het badkostuum stelt, dat heden ten da ge ook het „moeilijke figuur" een goedzittend badpak kan dragen. Na tuurlijk kan zo'n badpak U niet transformeren in een jeugdig-uit ziende, charmante badnimfi maar het kan wél fouten, corrigeren, tekort komingeni verdoezelen en, bij een goedgekozen dessin, „afkledend" werken. Corrigeren en tekortko mingen verdoezelen, eve7ials een goede „foundation" dat dus doet. En met dai woord foundation" raakt U am een belangrijke bijkomstigheid van het goede badpak. Een goede en verantwoorde foundation is niet goedkoop het goede badpak, dat werkelijk onberispelijk zit en corri gerend werkt, is dat evenmin. Eerste klas materieel en een uitne mende coupé zijn onmisbaar voor zo'n badkostuum! Opzichtige dessins e7i een dl te modieuze lijn moete7i va7izelfsprekend vermeden worde7i ié late men over aan de jonge garde", en voor deze jonge garde is er dan ook een overst.elpe7ide hoeveelheid badkledij. Die kan kie zen tussen het klassieke ..gladde" badpak dat tegenwoordig meestal strapless is), het jeugdige katoenen pakje 7net ballonbroekje, het katoe nen pakje met een zeer kort. balleri narokje, en het pus één of -twee sei zoenen oude model dat in materiaal en coupe - ■niet veel afwijkt- van de populaire lastex-strapless, -maareen oplopende halslijn, vrij brede schou- derba7iden en een laag, meestal V- ■oormig, rugdécolleté heeft.. Waarbij men dan niet moet vergeten, dat de rokjes en baUonbroekjës de heupen 7iogal wat breder doen sëhijnen, het geen niet altijd een even flatteus effect geeft. De nieuwe lijn vieï de brede schouderbande)i lijkt slechts aarzelend door te zetten in de Ne derlandse badmode; voorlopig Ujkt het strapless nog nummer één te blijven en dai: is begrijpelijk: want wie wil tijdens het zonnebad, meer van haar schouders bedekken dan. strikt noodzakelijk is? Bovendien garandeert .het strapless ons een egaal bruinverbrand décolleté, waar over jurken met alle soorten halsuit snijdingen gedragen kunnen wor den, zonder dat erge7is twee baantjes witte huid dit bruin onderbreken. En wéér is er dit seizoen de biki ni, als meest minieme variatie op het tweedelig badpak. Jong en uitda gend, dikwijls van katoen in felle tinten gemaakt, in Picasso-motieven, in zuurstok-streepjes, in zwart-witte ruiten ...En voor wie nog niet heeft kunnen besluiten welke badkledmg zij kiest voor de vakantie aan zee en' strand of m ee7i waterrijke omge ving: de mannequin op de foto draagt het nieuwste badkostuum, dat Ootobrilheet en een schepping is van- dezelfde „Monsieur Bikini" die indertijd velen gechoqueerd heeft door het lanceren van zijn oh-zo- kleine tweedelige badpakjes. Hebt U ondanks een goede wekker nog altijd last met opstaan, dan bent XJ mis schien thans te helpen met het bed, dat op een tentoonstelling in Chicago onlangs te zien was. Dit vernuftig geconstrueerd bed wekt de slaper door hem in zittende houding te brengen. Het „halve-opklap" mechanisme Is verbonden met een klok radiocombinatie die het bed stipt op tijd, desgewenst door zachte muziek be geleid, in werking brengt Brïlledragei's en -draagsters op fiets of bromfiets in de regen hebben veel te lijden van het euvel van het slechte zicht. Een beetje paraffine aan binnen- en buitenkant van de glazen en klaar bent U. Geen beslaan van de glazen en U kunt prima zien. Ook bij opticiens en vele drogisten zijn middeltjes hiertegen verkrijgbaar. in de tijd, dat U haar wast kunt U even gemakkelijk, maar veel beter een tintgevende haar- wassïng toepassen met POLYCOLOR Kleurshampoo H hóórt bij uw make-upl Uw haar wordt bijgetïnt (zonder verven) in uw natuurlijke kleur of een modieuze nuance. (Keus uiC 20 tinten Bij alle drogisten en parfumerie zaken. Imp. LAHNEMANN - Laren Nk.« Postbus 13. „Schildpadsoep" eten zonder wroeging Altijd als we over schildpadsoep hoorden, vervulde ons medelijden met dat aardige p3eudo-huisdier. Uit een Engels vakblad voor hotels en restaurants hebben we nu geleerd, dat er schildpadden en scliildpaddeu zijn, en dat de soep-schildpad geen vriendelijke toinbewoner is, maar een kolos die 2,25 meter lang kan worden. Degene, die nu uog worden verwerkt ïn Londen, zijn „niet zwaarder" dan honderd kilo; maai- zou men ze in leven houden, dan zouden ze een gewicht van 400 kg kunnen bereiken. Op bestelling van de hofleveranciers van Buckingham Palace worden ge regeld schildpadden gevangen aan de kust van Kenia. „Ontdekt" werd de schildpadsoep door Engelse zee lieden, die het gerecht te eten kre gen op de Key-eilanden ten zuiden van Florida. Dat was in het begin van de vorige eeuw. Het bleek een probaat middel tegen de toen veel vuldig voorkomende en gevreesde scheurbuik, maar de smaak was bo vendien zo delicaat, dat de soep al gauw beroemd werd tot in de hoog ste kringen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 17