LEXINGTON Ernstige veenbrand bij Wierden Winnaars Prijsvraag naar Londen AFSCHEID VAN MOOI VOORJAAR ZOMER BEGINT MAANDAG LEXINGTON U doet toch ook mee WETENSCHAPPELIJK ZONNEBAD ZATERDAG 20 JUNI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 Advertentie) (Van onze speciale verslaggever) Steeds meer veen en heide gaan ver loren in het Wierdenseveld, waar nu al enige dagen een volledige militaire operatie gaande is. De straffe noor denwind joeg ook vrijdagmorgen dikke rookwolken over de rijksweg naar Nijverdal, waar in een compact gordijn binnen een afstand van nau welijks honderd meter drie auto's het spoor bijster raakten en tegen de bo men botsten. De enorme brand, die woensdagmor gen uitbrak, was gisteren nog niet bedwongen. Het vuur zocht zich een weg door de ondergrondse veenlaag van het woeste heidegebied en zat op sommige plaatsen meer dan een halve meter diep. Rond de vuurlaag ligt thans een waakzaam cordon van mi litairen. In twee bospercelen te Soest, eigen dom van deze gemeente, zijn gisteren branden uitgebroken. De eerste brand begon omstreeks twee uur in een-per ceel vliegdennen aan de Foekenlaan. Een vrij grote oppervlakte bos ging daar vei'loren. Toen de brandweer er arriveerde, brak achthonderd meter verder een nieuwe bosbrand uit, die door spoedig ingrijpen tot een opper vlakte van vijftig vierkante meter beperkt kon blijven. Vermoed wordt, dat beide branden door een pyromaan zijn aangestoken. Een verdachte wordt op het politiebureau te Soest vastgehouden. Ook op het landgoed „Drakenstein" in de gemeente Baarn brak een bos brand uit. Het vuur werd bedwongen voordat het een zeer grote omvang kon aannemen. Boter en kaas duurder, meer vee aan de (markt De groothandelsprijs voor boter is vrijdag met 20 ct per kg gestegen. Voor de consument betekent dit, dat een pakje boter thans 1.11 gaat kosten. Ook voor de kaas werden vrijdag hogere noteringen geboekt. De veeprijzen daarentegen vertonen de neiging tot dalen. Niet alleen als gevolg van seizoensinvloeden komt er meer vee aan de markt, ook de aanhoudende droogte begint meer en meer invloed uit te oefe nen. De grotere aanvoer van vee leidt automatisch tot lagere noteringen. Op de Leeuwarder veemarkt waren de prijzen voor de koeien vrijdag 20 cent per kg geslacht lager. Het is echter niet te verwachten, dat nu ook de consumentenprijzen omlaag zullen gaan. Dé slagers houden reke ning met de prijzen van een half jaar geleden. Toen was het vee duurder, terwijl de consumentenprijs in verhouding gelijk bleef of slechts matig steeg. Voorts verwacht men, dat als de droogte aanhoudt, de kwaliteit van de op de veemarkt aange voerde koeien achteruit zal gaan. Voor de goede koeien, die dan zeer schaars zullen zijn, moeten dan toch weer hoge prijzen wor den betaald. ontwikkeling komen. Wanneer deze buien naar zee drijven; waar de lucht in de voorzomer veel kouder is, gaan zij in de meeste gevallen oplossen en ver dwijnen (met andere woorden de zee neemt de buien). In de tweede helft van de zomer, vooral in augustus en september, is het zeewater vaak tot 18 a 19 graden C. aangewarmd met als gevolg dat er nu ook boven zee dikwijls buien tot ontwikkeling komen die het land binnen drij ven. In de kustpi-ovincies weet men daarover mee te praten. In dit gevalgeeft de zee! De statistiek laat ons tussen 10 en 16 juni een daling van de tem peratuur zien, welke koudegolf wel de .schapenscheerderskou" wordt genoemd. Zo tegen de 20ste juni vertoont het kwik dikwijls weer een stijging, al wordt de ge middeld warmste periode van de zomer in ons land eerst tussen 15 en 22 juli bereikt. Hieruit blijkt dat de temperatuur steeds iets achter de seizoenrege ling aankomt. Zo komt gemiddeld genomen de warmste periode van het jaar één maand na de langste dag en de gemiddelde koudste periode één maand na de kortste dag voor. Officieel nemen wij dus zondag 21 juni ook afscheid van dit mooie voorjaar dat te De Bilt be rekend over de maanden maart, april en mei met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 10,1 gr. C., op het voorjaar van 1945 na, het warmst sinds 1900 is gewor den. Ook was het een groeizaam en vroeg voorjaar met op vele plaat sen minder regen dan normaal, from America's Best Tobaccos (Van onze weerkundige medewerker) De zomer staat vóór de deur. Enkele pessimisten die weinig vertrouwen meer hebben in onze zomers, nlenen dat de zomer met drie officiële zomerse dagen in mei en twee in juni, al weer ach ter ons ligt. Dat zou niet best ziju, al was dit in 1954 en 1956 wel de werkelijk heid. Gezien de gunstige tendens die dit voorjaar en ook de voor zomer heeft te zien gegeven, ook al kwamen er perioden met wat koeler weer voor, menen wij op timistisch te kunnen blijven. De officiële kalenderzomer begint, zoals velen menen morgen 21 juni Meestal is dit ook het ge val, maar officieel kan dit soms ook op 20 of 22 juni voorkomen. Dit ligt namelijk aan het tijdstip waarop de zon het hoogste, zoge naamde zomerpunt op de ecliptica bereikt en dit tijdstip valt dit jaar op tien minuten vóór vijf in dé ochtend van 22 juni. In de praktijk maakt dit niets uit want wat de daglengte betreft zullen 21 en 22 juni niets voor elkaar onderdoen. Klimatologisch wordt de zomer (ook in De- Bilt) berekend over de maanden juni, juli en augustus, hetgeen ook dichter bij de werke lijkheid komt dan de zomer eerst te laten beginnen wanneer de da gen al weer korter gaan worden. Op het „weer" heeft deze langste dag niet de minste invloed. Logisch zal U misschien zeg gen, maar vooral op het platte land bestaan hier nog wondere meningen over. Niet zelden kan men daar door oudere landbou- eerst de®langst™ dalmeet zijn pillllllliÉllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll* bereikt, wil het zomer kunnen s worden. Dit jaar heeft ons wel anders geleerd. Zes opeenvolgen- de mooie zonnige zondagen en ook af vijf volop zomerse dagen met temperaturen boven 25° C. Het gebeurt wél dat de warmste m periode van de hele zomer vóór de langste voorkomt. Vooral in de kustprovincies kan men ook dikwijls het volgende ge- zegde horen: „Vóór de langste dag dan neemt de zee, na de langste dag dan geeft de zee", waarmee men dan de buien be- doelt. In dit gezegde zit wel een kleine grond van waarheid, maar 'de langste dag als zodanig heeft ook daar niets mee te hiaken. m In de eerste helft van de zomer, zo ongeveer tot begin juli, is het n zeewater nog vrij koud, met als gevolg, dat de meeste buien bo- j= ven het sterk verwarmde land tot De prijswinnaars vU.n.r. L. C. JattsonVïaardingen U. NieuwlandDelft Mevr. C. Hesse-Loopeker, Amsterdam, Mevr. A.W.M. Moeskops- GerritzenDen Haag C. Vermeulen, Den Haag Mevr. G. Kist-Blom, Hoorn Ds. C. R. H. ter Haar Romeny Leiden Mevr. W. van Slooten-Willems van Beveren, Amsterdam Schiphol, 17 juni De achtwinnaars van de maand mei in de grote Lexing ton prijsvraag vertrokken per speciaal Lexington- vliegtuig naar Londen. U ziet ze hier voor het vlieg tuig, vóór het vertrek van Schiphol. in de maand juni om een kans te maken op de tweedaagse vliegreis naar Parijs in juli a.s.? Vraag een afdruk met de speciale voorwaarden aan' LEXINGTON - POSTBUS 305 - DEN HAAG. Ofschoon alge meen bekend, vestigen wij er nog speciaal de aandacht op, dat deze prijsvraag eindigt 31 augustus Ï959. Tot 31 augustus a.s, kunt u dus hlijveri inzenden. In september worden dan de 8 prijswinnaars bekend gemaakt van de maand augustus, maar tevens de winnaar van de hoofd prijs: DE REIS NAAR AMERIKA (NEW YORK) MET 10- DAAGS VERBLIJF EN ALGEHELE VERZORGING VOOR TWEE PERSONEN. vooral in mei. Resumerend v mogen wij zeggen dat wij er dit jaar, aan de vóór avond van de kalenderzomer, heel wat beter voorstaan dan de laat ste drie jaar het geval is geweest. Wanneer wij in september een te rugblik op deze zomer gaan wer pen hopen wij, aan de hand van enkele cijfers, van een even groot optimisme te kunnen getuigen. (Advertentie) Een medisch tijdschrift in Wenen (Der österreichise Arzt) heeft een studie van drie Franse geleerden gepubliceerd over „het weten- j§ schappelijk zonnebad": een in minuten verdeelde berekening met het H nieuwe moderne zonnefilter f 29/31 in verband met klimaat, jaarge ld tijde, uur van de dag, atmosferische toestand en dichtheid der te- rugkaatsing van het licht. Bij dit wetenschappelijk onderzoek werd de bronzende werking der ultraviolette stralen op de menselijke I huid gemeten. En op de vraag, hoe een huidverbranding te verkrxj- gen zonder gevaar voor brandwonden, kwam men tot een weten- I schappelijke, paar tijdsduur ingedeelde zonnekuur. Hieronder volgen de nauwkeurige tijden van blootstelling aan lucht en licht, aangepast aan het klimaat in Nederland: uren juni 3e week juli ie week 2e week 3e week 4e week augustus m le week m 2e week -- 3e week 4e ^week j§ De drie Franse geleerden stelden vast, dat het zonnebad tot de =j 1 helft van de boven aangegeven minuten moet worden beperkt voor personen met een gevoelige huid en voor hen, die In de zon spoedig s rood van huid zijn zonder bruinwording. Halvering van de tijdsduur is ook aan te raden in gevallen van sterke lichtstraling, welke bij m voorbeeld kunnen optreden op grote hoogten en bij sterke lichtkaat- n I sing. H Indien de zonnegenieters zich aan bovenstaand tijdschema houden, =e zullen zij zich, gewapend met veel geduld, een modern zonnefilter n j§' en een goed horloge, tijdens hun vakanties zonder zorgen aan hun m liefhebberij kunnen wijden. En bij hun terugkeer zullen zij kunnen g H pi'onken met een „wetenschappelijk" gebi'onsde huid. Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi 10 12 14 16 98 min. 64 min. 64 min. 98 min. 100 min. 100 min. 102 min. 106 min. 68 min. 68 min. 70 min. 74 .min. 68 min. 68 min. 70 min. 74 min. 100 min. 100 min. 102 min.' 106 min. 108 min. 116 min. 120 min. 128 min. 76 min. 82 min. 88 min. 92 min. 76 min. 82 min. 88 min. 92 min. 108 min. 116 min. 120 min. 128 min. K.N.B.T.B. verontrust over garantiebeleid van landbouw De heer C. G. A. Mertens, voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boe- ren- en Tnindersbond heeft tijdens de algemene vergadering van deze bond die gisteren in 's-Hertogeaboselx is gehouden, verondersteld, dat de hui dige minister van landbouw minder zal voelen voor allerlei dwangmaat regelen dan zijn voorganger. Hij wees er op dat de minister-presi dent in de regeringsverklaring dui delijk heeft laten blijken, dat de ver dere verbetexing van de landbouw structuur langs de weg van de vrij willigheid tot stand zal dienen te worden gebracht. Spreker zeide dat deze uitspraak grote voldoening en geruststelling heeft gebracht in de kring van zijn organisatie. Spreker zeide verontrust te zijn door dat gedeelte van cle regeringsverkla ring waarin over het garantiebeleid voor de landbouw gesproken wordt. Hij merkte op dat de regering blijk baar voornemens is de uitgaven van de schatkist ten behoeve van het landbouwgarantiebeleid te beperken door verlaging van de garantieprijzen voor melk. Een dergelijk beleid zou in feite neerkomen, zo zeide hij, op het op de achtergrond schuiven en het ondermijnen van een der belang rijkste doelstellingen van het land bouwbeleid. De heer Mertens sprak over dit voornemen van de regering het onaanvaardbaar uit. Zesjarig kind verdronken In de Spuihaven te Dordrecht is don derdagmiddag de zesjarige jongen H. K. A. K. te water geraakt en ver dronken. Onmiddellijk nadat de vader van het kind, de heer J. Kuiters, bij de politie aangifte had gedaan van dé vermissing van zijn zoontje, begon deze met behulp van enkele buurtbe woners in de Spulhaven te dreggen. Aan de kant van de haven had men het schepnetje van het kind gevon den. Te ongeveer zes uur vond de heer F. Faassen, wiens zoontje vorig jaar in dezelfde haven verdronk, het stoffelijk overschot; Oud-commissaris van politie verdronken De oud-commissaris van politie van Leeuwarden, de heer C. Kool, die na de oorlog is gepensioneerd en die in Loosdrecht woonde, is gisteren ten gevolge van verdrinking om het leven gekomen. De heer Kool, die een groot liefhebber was van de hengelsport, is tijdens het vissen waarschijnlijk on wel geworden en in het water geval len, dat ter plaatse zeer ondiep is. Vierjarig jongetje verdronken De vierjarige Jaapje Vos te Rotter dam is bij het spek m op een brugge- rtwijcksingel dóór tje bij de Van Noort\ w de opening van de brugleuning ge vallen en verdronken, naar Een eerste zending van 3000 kisten Indonesiche thee is per zeeschip on derweg naar Antwerpen. De partij zou in augustus aankomen en in sep tember geveild worden. Antwerpen is als theemarkt aangewezen daar In donesië de produkten van de genatio naliseerde bedrijven niet langer in Nederland op de markt wil brengen. Ledencongres maatschappij bevordering tandheelkunde In het Koninklijk instituut voor de tropen te Amsterdam is gisteren het eerste openbare ledencongres van de Nederlandsche maatschappij tot be vordering der tandheelkunde geopend. Dit ledencongres dat samenvalt met het 50-jarig jubileum van de „Am- sterdarasche tandheelkundige veree- nigïug" heeft tot onderwerp: „De tandheelkundige verzorging van de jeugd". In zijn rede betoogde de voorzitter van de maatschappij, de heer J. Th. L. Rozendaal, dat de enige reële mo gelijkheid om de Nederlandse gebit ten in redelijke staat te brengen en te houden gebaseerd dient te zijn op de gedachte, dat de bevolking inzicht bijgebracht moet worden omtrent de belangrijkheid van een goed onder houden gebit en de wijze waarop dit te verwezenlijken is. Voorts stelde hij dat men bij het begin moet beginnen, dus bij de jeugd en reeds zelfs bij goede vóórlichting van de a,s. moe der, Manager vanFloor-show' plotseling verdwenen (Van onze speciale verslaggever) De chef van het bureau zedenpolitie te Den Haag heeft vrijdag een ver zoek tot opsporing, aanhouding en voorgeleiding gedaan van de 34-jari- ge P. J. van der E., die verdacht wordt van het plegen van een zeden misdrijf. Van der E., manager van een floor-show", die het laatst in Lausanne, Zwitserland, optrad, had een aantal minderjarige meisjes on der zijn „hoede", waarvan er enkelen dezer dagen op verzoek van de ouders door de politie naar Nederland zijn teruggebracht. Deze terugbrenging geschiedde in verband met klachten van de ouders en op verzoek van de kinderrechter. Het betrof, zo deelde de Haagse poli tie ons toen mede, een civiele zaak o.a. naleving van de kinderwetten waarin de politie slechts een be middelende rol speelde. De thans verdachte Van der E. heeft in de afgelopen dagen niet nagelaten, zijn onschuld te betuigen en erop te wijzen, dat hij door het optreden van de politie zeer gedupeerd was. De Haagse politie geeft thans toe, dat ook in het begin van deze week reeds verdenking bestond tegen Van der E. Deze verdenking was echter niet voldoende om tot aanhouding over te gaan. De vermoedens hebben echter in snel tempo vastere vorm aangenomen, hetgeen vrijdag geleid heeft tot een aanhoudingsbevel. Blijkbaar heeft de verdachte ook be grepen, dat het hiertoe zou komen. Hij heeft althans zijn woning verla ten zonder achterlating van adres. (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 15