^^2 wie woont waar PAUL VLAANDEREN en ,DE DUBBEL-GANGER' Paul Krugerstraat 238 Vlissingen I. CATSMAN, VAN LEEUWEN BUIZEN HET CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS VERBOND a. enige geroutineerde steno-typistes b. een snelle typiste Gemeentelijke Uitgebreid Technische School te Vlissingen VERTEGENWOORDIGER STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ BRESKENS- MALDEGEM N.V. lw/ SLAGERIJ TE ROLLER gesloten wegens vakantie. Profiteer deze week nog volop van TE ROLLER'S WEEKRECLAMES! ONDERWIJZER (ES) ENQUÊTRICES PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT ZATERDAG 20 JUNI 1959 Mr. B. VAN HAERSMA BUMA JVIr. E. VAN WERKUM Heinkenszand, 19 Juni 1959. Voor de vele blijken van be langstelling, zowel van hier als elders, ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank. P. Roelse. P. RoelseMinderhoud. Westkapelle, juni 1959. Slagerij Markt 88. Trekkingslïjst loterij Tentoonst. „Zeeland 59" t.b.v. Koningin Wilhelmina Fonds. Hoofdprijs no 5458. Div. prijzen op de no. 4996, 4969, 1686, 1836, 4610, 917, 5699, 5377, 4728, 5296, 5996, 5674, 4518, 4348, 192, 1267, 1218, 1167, 5668, 297, 4593, 5668, 4615, 4046, 46, 266. Prijzen afh. t.m. 20 juni aan de tentoonstelling. Na 20 ju ni Beenhouwerssingel 37, Middelburg. Prijzen binnen 10 dagen niet afgeh. verval len aan bovenng. fonds. VERHUISD van Callenfelsstraat 23 naar Brandstoffenhandel Telefoon 2153 Vakanti e-won i n gr uil Aangeboden 1-13 aug.: heel huis, buitenkant stad, vlak bij bos, hei en Berg en Dal. 6 slaappl. Gevr.woning aan zee voor 3 volwassenen en 3 kinderen, liefst Vlissin gen, Souburg, M'burg of Breskens. Nette bewoning verz. en verz. H. Sogers, ad judant gem. politie, van Peltlaan 33, Nijmegen. .j. Op vrijdag 26 juni hopen onze geliefde ouders en grootouders, A. J. KOSTERMANS en i. S. VAN DOORN, hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kin- deren en kleinkinderen. Hoogerheide, 20 juni 1959. Gelegenheid tot feliciteren in „Het Pan- nenhuis" te Hoogerheide op vrijdag 26 4: juni, 's middags van 3 tot 5 uur. ZWIJNDRECHT TEL. 0-1850-7541 (10 LIJNEN) TELEX ROTTERDAM 22176 OV4A, A&HCC &e£e €cunoC te 's-Gravenhage, vraagt die vlot kunnen opnemen en uitwerken in de Nederlandse taaL Leeftijd tot 29 jaar. Minimum-opleiding mulo. (aank. steno-typiste). Leeftijd tot 21 jaar. Minimum-opleiding mulo. Schriftelijke sollicitaties: Kneuterdijk 8 (Gebouw Rotterdamsche Bank, 2e etage), Den Haag. Gelegenheid bestaat tot aangifte van leerlingen voor de per 1 september 1959 te vormen afdeling BOUWKUNDE en afdeling WERKTUIGBOUWKUNDE aan de Gemeentelijke Uitgebreid Technische School te Vlissingen. Toegelaten kunnen werden zij, die tenminste 2 klassen middelbaar onderwijs dan wel 3 klassen uitgebreid lager onderwijs (met wiskunde) hebben gevolgd. Aanmelding kan mondeling of schriftelijk geschieden bij de afdeling Onderwijs- en Personeelszaken der ge meentesecretarie van Vlissingen, waarna een aanmel dingsformulier ter invulling zal worden uitgereikt dan wel toegezonden. Vooraanstaande fabriek van dagelijks verbruiks- artikél, gevestigd in het centrum van het land, vraagt voor de gehele provincie Zeeland een voor het per auto bezoeken van grossiers en winkeliers in de koloniale waren- branche. Leeftijd 25-35 jaar. Bezit van geldig rijbewijs vereist. Geboden wordt een prettige werkkring met goed salaris, uitstekende sociale voorzieningen en opname in pensioen fonds. Zij, die in dit rayon goed zijn ingevoerd, worden verzocht hun sollicitatie met uitvoerige inlichtin gen over vroegere en tegenwoordige werkkring onder bijvoeging van een recente foto, In te zen den onder lett. E 71, bureau P.Z.C., Vlissingen. REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en... goedko per. Wed. P. J. v. d. PEIJL, Spuistr. 65, Vlissingen, tel. 2697 (01184). te Aardenburg. Ten overstaan van de wel- ed. gestr. heer J. Mijs, nota ris te Oostburg, zijn op 11 juni 1959 uitgeloot de na volgende schuldbewijzen a. Van de 5% lening 1942 (groene obligaties) de nummers: 17, 56, 100, 109, 151 en 193 elk groot 500.de nummers 230 A en 230 B, 246 A en 246 B, 249 A en 249 B, 263 A en 263 B elk groot 250.—. Deze stukken, welke bij inlevering moeten zijn voorzien van talon met coupons 17 en 18, zijn vanaf 1 juli 1959 betaal baar ten kantore der Maatschappij te Aarden burg en de Amsterdam- sche Bank N.V. te Oost burg, met 525.voor de stukken van 500.- en 262.50 voor de stuk ken van 250. b. Van de 5% lening 1942 (blauwe obligaties) de nummers: 18, 40 elk van 500.de nummers 132 A, 132 B, 132 C en 132 D elk van 125.—. Deze stukken, welke bij inlevering moeten zijn voorzien van talon met coupons 17 en 18, zijn vanaf 1 juli 1959 betaal baar bij de in sub. A ge noemde kantoren met 500.—, resp. 125.—. Tevens delen wij mede, dat de coupon per 1 juli 1959 op 5 rentebasis betaalbaar gesteld zal worden tegen in levering van een zich aan het nieuwe couponblad be vindende coupon. Aan hen, die hun stukken nog niet ter bijstempeling van de mantel en ter ver wisseling van het coupon blad hebben ingezonden aan de Amsterdamsche Bank N.V. kantoor Oostburg, wordt verzocht, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen, aangezien anders geen ver zilvering van de coupons per 1 juli 1959 kan plaats vinden. Aardenburg, juni 1959. FRIESCHE VLAG GOUDBAND-ACTIE No. 4 MIDDELBURG VOLGENDE WEEK (van 22 tot en met 27 juni) De zaak in Arnemuiden is volgende week elke dag geopend vanaf 10 uur 's morgens Gemeente Tholen Tegen 1 september a.s. wordt gevraagd een aan de gemeentelijke U.I.O.- school, aan te stellen op grond van artikel 56, 2e fid, der Lager-Onderwijswet 1920. Hoofdakte vereist; u.l.o.-be- voegdheden zeer gewenst. V erplaatsingskostenbesluit van toepassing. Woning komt beschikbaar. Tholen is door een brug ver bonden met N.-Brabant en heeft een uurverbinding (per bus) met Bergen op Zoom. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad aan burgemeester en wet houders. INTERNATIONALE FIRMA op het gebied van statistiek vraagt voor het bezoeken van hulsvrouwen, gedurende enige dagen per maand. De taak van deze enquêtrices omvat het verzamelen van gegevens over voedings middelen en huishoudelijke artikelen, door middel van vraaggesprekken met de te bezoeken huisvrouwen. Het salaris bestaat uit een vaste vergoeding voor elke dag waarop gewerkt wordt. Bovendien wor den alle gemaakte kosten vergoed. Sollicitaties met vermelding vanleeftijd, oplei ding, levensloop, eventuele ervaring, bereidheid ook buiten de woonplaats te werken, eventuele rijbewijzen e.d., binnen 1 week richten onder let ters WSZ aan Nljgh van Ditmar, Advertentie bureau, postbus 830, Rotterdam. rAH,-GA... ZITTEN, HENEER JENNIN65 l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 12