PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OVERLEG TE GENÈVE OPGESCHORT Geen besluit over topconferentie Nooit was een Z.L.M.-tentoonstelling zo druk bezocht.... BILT Russisch standpunt niet gewijzigd „RUST EN ORDE IN DURBAN KONDEN WORDEN HERSTELD" PRINSES BEATRIX ALS ERE- C0MMANDEUR GEÏNSTALLEERD «■Lu. 202e jaargang - no. 143 Dagblad, ultgava van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Dlreotie: F. v. d. Velde en F. B. don Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 20 juni 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. SutCAUs: Vllssingen Walstr. 88-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 8508 of 8546); Middelburg, Markt 81, tel. 8841; Goes, L. Vorstsfcr. 68, tel. 2478 (b.g.g. adv. 2234); Oo3tburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. HET OVERLEG IN GENEVE WORDT TOT 13 JULI OPGE SCHORT. Dat hebben de ministers van buitenlandse zakèn van de Verenigde Staten, De Sowjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk vrijdagavond na zes weken van besprekingen over Berlijn besloten. Het overleg heeft geen resultaten opgeleverd. De plaatsvervangers van de ministers komen vandaag bijeen voor het opstellen van het tflotconummiqué. Daarna zal een voltallige vergadering, met deelneming van de afgevaardigden van Oost- en West-Dnitsland wor den gehouden, waarop de conferentie zal wordén verdaagd. Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben vrijdagavond in een gemeenschappelijke verklaring ge zegd dat de door Gromyko gedane voorstellen geen wijziging hebben ge bracht in het tevoren door de Sowjet- Unie ingenomen standpunt. „De drie westerse ministers zijn on der de gegeven omstandigheden van mening, dat het aanbeveling verdient de besprekingen gedurende bepaalde tijd op te schorten, hetgeen de Sow- jét-regering in de gelegenheid zal Verkiezing president in West-Berlijn De verkiezing van de volgende West- duitse president zal toch in Berlijn plaatshebben, zo is gisteren door een officiële parlementaire woordvoerder te Bonn bekendgemaakt. Het besluit is genomen door de pre sident van het Westduitse parlement, Eugen Gerstenmaier. Volgens de woordvoerder is het be sluit genomen wegens het reces van de Gieneefse ministersconferentie. Couve de Murville kreeg een lift Toen minister Couve de Murville gisteren, bij het begin van de zit ting, voor de villa van Gromyko uitstapte, zei hij zijn chauffeur dat hij wel twee uur vrij kon ne men. De man verdween prompt, on zoek naar een bioscoop. De zitting duurde maar een half uur, en even over half drie stond Couve de Mur ville weer op de stoep. Achtereen volgens verdwenen Herter en Sel- wyn Lloyd in hün wagens naar de residentie van hun Franse, ambtgenoot, om onderling overleg te plegen. Couve dê Murvïïles tolk, Constan- tin Andronekov, bood aan de mi nisteriële Citroen 19 te rijden. Driemaal poogde Andronekov de wagen op gang te brengen, drie maal tevergeefs. Een klein Zwitsers politie-autootje gaf de Franse minister tenslotte sen lift. Hij arriveerde niet veel later dan zijn westelijke collega's bij zijn villa. stellen de westerse voorstellen nader te bestuderen. Verder zijn de westerse regeringen dan in de gelegenheid hun eigen positie nader te overwegen, dit spe ciaal in het licht van de vrijdag door premier Kroesjtsjew afgeleg de verklaring en haar verband met het toekomstige verloop der onder handelingen", aldus de westerse bekendmaking. Omtrent liet jongste Sowjet-voorstel wordt gezegd dat, ofschoon hierin de aanvankelijk voorgestelde tijdslimiet van een jaar voor het bereiken van een oplossing van het Berlijnse vraag stuk tot anderhalf jaar is verlengd, de Sowjet-Unie niettemin de vrijheid heeft om, na afloop van deze periode, eenzijdige stappen te nemen. Bovendien blijkt er duidelijk uit dat het de bedoeling van de Sowjet-Unie is dat de westerse mogendheden, met het tekenen van een overeenkomst dienaangaande, zouden toestemmen in Raket Bold-Orion gelanceerd Een straalbonimenwerper van de Amerikaanse luchtmacht heeft vrij dag in het gebied van Cape Canave ral in de staat Florida op 10.000 me ter hoogte een vaste-brandstofraket van het type Bold-Orion gelanceerd. Over de Bold-Orion-raket wordt de grootste geheimhouding in acht ge nomen. De raket heeft een reikwijdte van bijna 2000 kilometer. Het exemplaar dat vrijdag door de bommenwerper, een B-47, werd ge lanceerd, verdween boven de Atlan tische Oceaan. De Valera tot president van Ierland gekozen De kandidaat van de regeringspartij Fianna' Fail, De Valera, is bij een woensdag gehouden verkiezing tot president van de Ierse republiek ge kozen als opvolger van de 76-jarige O'Kelly. Hij kreeg 538.058 stemmen tegen generaal Maceoin, kandidaat van de oppositiepartij Fine Gael, 417.482. De Valera was woensdag avond in verband met de presidents verkiezing als minister-president af getreden. De Ieren spraken zich woensdag ver der uit over de vraag of voor de ver kiezingen voor de Dail het parle ment het stelsel van evenredige vertegenwoordiging moest worden gehandhaafd of dat een meerder heidsstelsel moest worden ingevoerd. 152.785 Ieren stemden tegen en 138.811 voor afschaffing van het stel sel van evenredige yertegemvooi'di- fin*« de opheffing van hun rechten in Berlijn en het prijsgeven van hun verantwoordelijkheid voor het hand haven van de vrijheid der Westber- lijners. Een Amerikaanse woordvoerder heeft vrijdagavond verklaard dat op de gisteren gehouden besloten bijeen komsten niet gesproken is over'hét houden van een topconferentie. „Eerst na afloop van de besprekin gen, die 13 juli worden hervat, kun nen wij zeggen of er een topconfe rentie zal komen, verklaarde hij. De woordvoerder deelde mede dat de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Herter, vanmiddag naar de Verenigde Staten zal ver trekken, na tevoren met Gromyko het middagmaal te hebben gebruikt. Herter heeft een desbetreffende uit nodiging tot zijn Russische ambtge noot gericht. Van Franse zijde wordt vernomen dat de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville waarschijn lijk zondag naar Parijs zal vertrek ken. De Russische premier had vrijdag in Moskou verklaard dat de westelijke vooratellen over Duitsland „absoluut geen basis hebben en onaanvaard baar zijn". Kroesjtsjew sprak op een bijeen komst in het Kremlin die werd bij gewoond door de Oostduitse delegatie onder leiding van premier Grotewohl en partijleider Ulbricht. Kroesjtsjew liet ook uitkomen dat er nog goede vooruitzichten voor Genève zouden zijn als het westen niet uit een „krachtspositie" maar vanuit een wijzer standpunt zou redeneren. Als er geen vredesver drag met geheel Duitsland gesloten zou kunnen worden, zou het met de beide thans bestaande soeve reine Duitse staten moeten, aldus Kroesjtsjew. Maar als ook dat ver hinderd wordt moeten we het al leen met Oost-Duitsland doen en dat betekent het eind van alle be zettingsoverblijfselen daar. MINISTER SWART IN PARLEMENT: Drie doden, aantal De chef van de politie te Durban, ko lonel Jenkins, heeft vrijdag meege deeld dat voor zover bekend bij de on geregeldheden van donderdag iri Dur ban drie Afrikanen zijn doodgescho ten. Het aantal gewonden was nog niet bekend. De toestand van de blanke politieman, die in de rug werd geschoten, was niet ernstig. De toe stand werd weer normaal en een aan tal der vierhonderd politiemannen was teruggetrokken. Eén vijfentwin tigtal gebouwen brandde af. Vrijdagochtend stonden, verscheidene gebouwen, waaronder een kerk, een openbare bibliotheek en gemeente bureaus in Cato Manor nog te bran den. Talrijke Indiërs zijn Cato Manor ontvlucht of hebben zich in hun hui zen verschanst. In Kaapstad heeft de minister van justitie, Charles Swart, in het parle ment verklaard dat de „rust en orde in Durban zijn hersteld". Swart zei dat de autoriteiten in Durban de no dige maatregelen hebben getroffen om verdere ongeregeldheden te voor komen. Hij wees erop dat de bussen weer hun routes rijden, ook op die plaatsen waar werd gevochten. Tus sen de 20 en 25 gebouwen waren ver brand en vier inheemsen waren ge arresteerd wegens plundering. Over de aanleiding en oorzaken van de ongeregeldheden zei de minister dat maandag en dinsdag in Durban overvallen zijn gepleegd op illegale stokerijen van sterke drank. De vrouwelijke makers beschouwen de gemeentelijke bierhallen als oneer lijke concurrentie. Zij kwamen te zamen om de bierhallen te verhin deren zaken te doen en zo begon nen de ongeregeldheden. Speldjes van de Brandenburger Tor Omgeven door een grote menigte verhoopt de burgemeester van West- BerlijnWilly Brandtspeldjes voor de Brandenburger Tor. JOHANNITER ORDE IN NEDERLAND Prins Bernhard verleende ridderslag Prinses Beatrix is gisteren in de Rid derzaal van het Binnenhof in Den Haag geïnstalleerd als erecom- mandeur van de Johanniter orde in Nederland tijdens een plechtige ridderdag, die ook door de konin gin en prins Bernhard, landseom- mandeur van de Johanniter orde 'in Nederland en prinses Irene werd bijgewoond. Na zijn welkomstwoorden releveerde de prins, dat vijftig jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de Johanniter orde in Nederland werd genomen door prins Hendrik der Nederlanden. De prins uitte grote dankbaarheid aan het Rode Kruis voor „de steun en samen werking in de loop van vijftig jaar ondervonden", en ook aan de tal rijke Johanniters, leden van de da mesafdeling en Johanniter-zusters en -helpsters. Bijzondere waarde kende hij toe aan het vertegenwoordigd zijn van de tweezusterorden, de militaire en soevereine orde van Malta en de Duitsche orde, balije van Utrecht. Na deze rede kreeg prin ses Beatrix de ridderslag, waar mee zij, op voorstel van het kapit tel gedaan op 14 mei, benoemd werd tot ere-commandeur van de orde. Terwijl de prinses voor hem knielde, zei èd prins van achter de kapittel tafel, dat de bereidverklaring om het ere-commandeurschap te aan vaarden „een zeer ernstige ver plichting op de nog jonge schou ders" van de prinses legt. „Vanaf antwoordelijkheid jegens onze de in handen. Moge God U wijs heid en de liefde geven om deze verantwoordelijkheid op de juiste wijze en het juiste moment te ge bruiken". De prins sprak hierop de tekst van de gelofte, dezelfde die van een rechtsridder wordt verlangd, uit, en vroeg: „Zijt gij bereid deze verklaring cn belofte tot de uwe te maken en de ze overal en te allen tijde gestand te "doen: wat is daarop -uw ant woord?" De prinses antwoordde: „Van ganser harte ja". De landcommandeur nam voor de kapitteltafel staand een zwaard en de prinses daarmee driemaal op de rechterschouder rakend zei hij: „Met deze drie sla gen sla ik U tot erecommandeur en geef U alle rechten, die een ere commandeur van de Johanniter orde in Nederland bezit. - Erecommandeur Beatrix, godvre zendheid, barmhartigheid en ge rechtigheid mogen door U steeds en overal worden nagestreefd en bevorderd". Bijgestaan door de coadjutors (mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk) en de werk meester (jhr. mr. C. L., van Beij- ma Thoe Kingma) legde prins Bernhard hare koninklijke hoog heid het ridderkruis om, en vervol gens, bijgestaan door de schat meester (jhr. W. Laman Trip) en de kanselier (jhr. mr. P. R. Feith) de Johanpiter mantel. De ridderdag werd tenslotte besloten door de landcommandeur en met het Wilhelmus dat, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel, door de aanwezigen staande werd aangehoord. Auto's reden bumper aan bumper! Zelfs de grootste optimisten van de ZX.M.-tentoonstelImg in Aardenburg stonden gisteren perplex, toen zij de drommen bezoeker» op de expositie-terrei nen langzaam zagen aangroeien. Het werd een deinende mensen massa, die deze ZX.M.-tentoon- stelling bijkans letterlijk over spoelde: „Alle records van na de oorlog zijn grandioos verbe terd", juichte men in het secre tariaat, „nog nooit heeft de ten toonstelling zo'n enorme be langstelling getrokken". Nog nooit ook was er waarschijn lijk zo'n immense drukte op de we gen van West-Zeemvsch-Vlaande ren, Onder de druk van deze over stelpende belangstelling was een nauwkeurige telling natuurlijk uit gesloten, maar de organisatie deel de pwi mëv dafc »ekeinnee£ dan 20.000 bezoekers naar Aardenburg waren gekomen En dat geeft dan tegelijkertijd aan, hoe druk het wel was op de Zeeuws- Vlaamse wegen, want tenminste 90 procent van al die bezoekers kwam gemotoriseerd naar de tentoonstel ling. Geen wonder dus dat de Zeeuws- Vlamingen op sommige plaatsen in drommen langs de weg stonden om deze ongekende verkeersfiles te zien. Vooral tussen Oostburg en Aarden burg reden de langzaam voortrollen de wagens vaak bumper aan bum per! Die gigantische verkeersdrukte, die deed denken aan een „naar-de-bolïen- zondag" in Holland, liet zich overi gens 's morgens al in Vlissingen mer ken. De veerboot „Prinses Beatrix" mag dan een bijzonder uitgestrekt jrjjdefe hébben, .waarop tientallen De Acvrdenburgse aarde trilde gister middag, toen op de Z.L.M.-tentoon stelling dit twaalfspan paarden langs honderden toeschouwers draafde... Foto P.Z.G.) auto's een plaats kunnen vinden, maar ook deze goliath-pont kon de drukte niet alleen aan. Zelfs met de hulp van de „Koningin Juliana" en de „Koningin Wilhelmi- na" was het daarna moeilijk om de steeds maar weer aangroeiende ver keersstroom te verwerken. Bij die veerdiensten speelde zich hetzelfde natuurlijk nogmaals af in de namid dag en de vooravond... Elite stallen Het was overigens geen wonder, dat op deze zonovergoten dag zovele dui- (Zit slot pag. 4 kol. 5) KORTE PREDIKATIE „Zie naar ons". Handelingen S 5. Zie naar ons", dat zeggen Petrus en Johannes tot die ongelukkige man aan de Scliane poort van de tempel. Tot deze mens die bedelend zijn leven moet verslijten, tot deze mens in nood. „Zie naar ons", dat zegt de Kerk ook tot allen die in onze tijd in nood zijn. En hoe weinig de verhoudingen onder de mensen wezenlijk verande ren toont een korte ontleding van de situatie daar bij de Schone poort aan. De eigenlijke nood van deze man is n.l. niet zijn lamme benen. Zijn eigenlijke nood is geestelijk van- aard. Hier in Jeruzalem is de ware barmhartigheid vergeten. Want, de geldstukken die deze man toegewor pen krijgt zijn wel een teken van medelijden misschien, maar het is niet wat de Here God van de men sen vraagt. Hij vraagt meer. Hij vraagt dat de mensen zullen zorgen dat deze mens daarmee gedegradeerd ten. Het bedelen was bij de wet Gods verboden. Dat toil zeggen, Israel diende zo voor zijn ongelukkigen te zorgen dat dat niet nodig was. Om dat dit een mens onwaardig is. Om dat deze mens daarna gedegradeerd is tot een voorwerp van medelijden. Tot een ding. De mensen lopen zon der hem te zien aan hem voorbij. Werpen oni eigen geweten te sussen wat in zijn bakje. Maar ze nemen hem niet op in hu/n leven. Ze laten hem niet delen in de vreugden van him gezonde leven. Daar in Jeruza lem zijn de menselijke verhoudingen doodgelopen, omdat de barmhartig heid van God vergeten is, d.i. omdat God vergeten is. En het allerver schrikkelijkste is wel dat deze man dat naar het schijnt aanvaard heeft. Hij verwacht niets anders meer dan dat stomme geld waarmee de men sen, wat ze hem eigenlijk moesten geven, afkopen. Hij schikt zich in zijn lot. In wat hij ziet als onvermij delijk. Welnu, vertoont het leven onder ons niet veel overeenkomst met dat van deze mens f De bedelarij behoort zo goed als tot het verleden. Daarvoor mogen we dankbaar zijn. Maar ver tonen onze sociale maatregelen niet veel overeenkomst met de toegewor pen geldstukken daar bij de Schone poort. Wordt de vjare barmhartig heid, die Christus ons geleerd heeft, niet schromelijk vergeten? Hoeveel mensen zitten er langs onze levens weg waaraan wij eenvoudigweg voorbijlopen? En hoe gewoon zijn wij het gaan vinden dat wij aan elkaar voorbij leven. In onze gezin nen, in onze dorpen met z'n rangen en standen, in ons land met zijn zui len, in de wereld met de tegenstel lingen der volken. Wij hebben er ons bij neergelegd. Wij zijn de ware barmhartigheid vergeten. De barm hartigheid van Christus die ons op- ham in Zijn leven. Die ons broeders noemt en Zich geheel als zodanig gedraagt. „Zie naar ons". Dit is de boodschap van de Kerk. Dat is: Zie op Jezus Christus. Laat Zijn kracht in TJ stromen. Hef U op uit de verzake lijking, de afgeslotenheid voor elk aar en de rampspoedige gelatenheid, die alle leven verlamt. Groede. M. DE JONG. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten avond 7 uur: Den Helder, onbew. Ypenburg onbew. Vlissingen, onbew. Eelde, licht bew. De Bilt, onbew. Twente, licht bew. Eindhoven, licht bew. Zuid-Limburg, onbew. Helsinki, licht bew. Stockholm, onbew. Oslo, licht bew. Kopenhagen, half bew. Aberdeen, zwaar bew. Londen, zwaar bew. Amsterdam, licht bew. Brussel, onbew. Luxemburg, onbew. Parijs, zwaar bew. Bordeauxi onweer Grenoble, onweer Nice, zwaar bew. Berlijn, onbew. Frankfort, onbew. München, onbew. Locarno, zwaar bew. Wenen. licht bew. Innsbrück, licht bew. Athene, licht bew. Belgrado, onbew. Rome, licht bew. Ajaccio, half bew. Madrid, onbew. Lissabon, zwaar bew. 18 gr. 19 gr. 19 gr. 19 gr. 19 gr. 20 gr. 21 gr. 21 gr. 17 gr. 19 gr. 18 gr. 18 gr. 14 gr. 23 gr. 19 gr. 22 gr. 24 gr. 27 gr. 28 gr. 30 gr. 25 gr. 22 gr. 27 gr. 27 gr. 27 gr. 28 gr. 29 gr. 32 gr. 29 gr. 32 gr. 29 gr. 28 gr. 21 gr. VERWACHT. Geldig tot hedenavond DROOG EN ZONNIG Weinig bewolking en een matige tot zwakke wind tussen noord en oost en dezelfde middagtemperaturen ais gis teren of iets hogere. WEERSVERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag zomers strandweer, met een matige wind uit oostelijke richting. Temperatuur in de middag ruim 18 graden Celsius. Zeewater bijna 15 graden Celsius. Zeer goed zicht. Vooruitzichten: Ook zondag mooi jiiraadweei; en nog jtó» warmee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1