PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prinses Paola door uitbundig Brussel met bloemen en gejuich begroet Prof. Erhard betreurt Adenauers besluit om kanselier te blijven Zierikzee kreeg modern zwembad bij de Val HET MEEST ENTHOUSIAST WAS DE MAROLLENWIJK LUCHTGEVECHT TUSSEN JAGERS VAN ISRAËL EN V.A.R. 202e jaargang - no. 132 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vllssingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3646); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20: Temeuzen. red. tel. 2425. ndm. tel. 2094. Afzetting werd herhaaldelijk doorbroken Op het vliegveld van Brussel be groette prins Albert zijn verloofde, prinses Paola, bij haar aankomst in België. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 8 juni 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres 'bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Stormachtig was de ontvangst die de Italiaanse prinses. Paola zondag in Brussel ten deel viel, toen zij met haar verloofde, prins Albert, een rijtoer van zestien kilometer door de stad maakte, alvorens officieel in het stadhuis begroet te worden. Naar schat ting een miljoen Belgen hadden zieh opgesteld langs de route. Zij overdekten de wagen met een regen van bloemen en braken herhaaldelijk door de afzetting en brachten de auto tot staan. De politie kan zicli na de officiële entree van koningin Astrid in 1926 geen ontvangst van een koninklijke gast herinneren die bij deze in de schaduw kan staan. Zelfs bij het enthousiaste welkom dat koning Boudewïjn vo rige week maandag na zijn reis door Amerika ten deel viel, waren niet zoveel mensen op de been. Het kroonprinselijk paar mag dinsdag en zaterdag op een soortgelijke blijde incomste rekenen, als het een officieel bezoek zal brengen aan Luik en Oostende. Het paar kwam vijftig minuten te laat aan op het stadhuis en nog maar nauwelijks was het daar binnen, of de mensen bnïten begonnen al te roe pen, dat zij de prinses op het balkon wilden hebben. Het gejuich dat op ging toen liet jonge paar daar ver scheen was zo enorm, dat de duiven van liet Paleis van Justitie (een hal ve kilometer verder) verschikt op vlogen Kransen bij drie monumenten Drie keer werd de tocht onderbroken voor een kranslegging, bij het monu ment voor koningin Astrid, de bij een auto-ongeluk omgekomen moeder van prins Albert, bij het graf van de Onbekende Soldaat en bij het stand beeld van koning Albert. Telkens had de politie de grootste moeite het paar veilig naar de auto terug te loodsen. Veel vrouwen en kinderen kwamen te vallen in het gedrang, maar naar het schijnt is niemand gewond ge raakt. Het meest enthousiast was wel het welkom in Oud-Brussel, de Marollenwijk. „Welkom in de Ma- rollenwijk. U bent wat we hier nodig hebben", riep een oude vrouw. Drie keer moest de wagen stoppen. De bodem van de auto werd een tapijt van bloemen, die door wouwen en kinderen werden overhandigd of van de balkons neerkwamen, soms haast op het hoofd van het verloofde paar. Men had er vlaggen zowel van Bel gië als van Italië vastgebonden aan de lijnen die worden gebruikt voor het drogen van vis. Kinderen kusten de prinses de hand. Leden van een der boogschuttersclubs, waaraan de Marollenwijk zo rijk SPANNING IN MIDDEN-OOSTEN is, vormden een erewacht. (Prins Albert, die zelf een expert is in het boogschieten, is voorzitter van hun bond). En over dit alles heen klonken de klokken van de talrij ke kerken in het oude stadsdeel. Op het stadhuis werd het kroonprin selijk paar opgewacht door burge meester Lucien Cooremans, premier Eyskens, de voorzitter van de Eerste en Tweede kamer, Paul Struye en baron Kronacker. Jonge meisjes in Italiaanse en Belgi sche kledij boden bloemen aan. In de trouwzaal werden de twee voorge steld aan de raadsleden en in het Frans en Nederlands toegesproken door de burgemeester. Daarna dron ken allen champagne op de gezond heid van het paar. Na vanaf het balkon de toejuichingen in ontvangst te hebben genomen be gaven de prins, gekleed in liet uni form van luitenant ter zee, en de Syrië sloot zijn grens met Jordanië Een luchtgevecht op grote hoogte ge voerd tussen Arabische en Israëlische straalvliegtuigen, gevolgd door een Arabische beschuldiging dat Israël op nieuwe agressie uit is, heeft de tem peratuur gisteren weer op gevaarlijke hoogte gebracht in het Midden-Oos ten. B ovendien ontstond spanning door nieuwe twist tussen Arabische naties onderling. Syrië, met Egypte de Verenigde Arabische Republiek van Nasser vormend, sloot zijn grens met het Arabische buurland Jordanië, wegens „provocerende handelingen". Straaljagers van Israël en de Ver. Arabische Republiek raakten hoog in de lucht met elkaar in gevecht, ergens in de buurt van de Egyptisch-Israëli- sche grens. De par elkaar over en weer van gebteds- schending en het aanvallen van de vliegtuigen van de ander. Het persbureau voor het Midden- Oosten, een spreekbuis van de Ver enigde Arabische Republiek, maakte in Beiroet bekend, dat in Arabische kringen inlichtingen ontvangen zijn, volgens welke Israël plannen heeft om aanvallen te ondernemen op schepen en vliegtuigen van de V.A.R. Genoemd persbureau zeide dat Israël die plannen smeedt als vergelding voor de inbeslagneming van het Isra ëlische lading vervoerende Deense schip Inger Toft in het Suez-kanaal. Die inbeslagneming was geschied op grond van het standpunt van de V.A.R. dat de V.A.R. en Israël nog steeds met elkaar in oorlog zijn. Syrische autoriteiten vertelden aan Jordanië dat zij de grens zaterdag ge sloten hadden omdat de Jordaanse strijdkrachten aan de grens versterkt waren, Syrische boeren geen toestem ming kregen de oogst op htm velden in Jordanië binnen te halen, en Jorda nië niet bereid was over een grens- botsing die in april plaatshad te pra ten. Jordanië ontkende alle beschuldigin gen en een woordvoerder der regering zei dat Jordanië de grens van zijn kant open laat, in de hoop dat Syrië zijn actie, welke Jordanië als onrecht vaardig beschouwt, herziet. Regering kreeg „commentaar op het eerste gezicht" over loonpolitiek (Van onze parlementaire redacteur) De vertegenwoordigers van liet be drijfsleven hebben zaterdag tijdens de te Den Haag gehouden besprekingen over de uitgangsvormen voor een vrijere loonvorming tal van vragen aan de regering gesteld. Bij de beant woording stelde de vice-premier drs H. H. Korthals minister-president De Quay, was in Den Bosch om af scheid van Noord-Brabant te nemen uitdrukkelijk vast, dat van rege ringszijde geen bepaalde uitspraak van het bedrijfsleven werd verwacht. De regering wilde om „commentaar op het eerste gezicht", waarbij zij bij haar nadere positiebepaling, vooraf gaand aan de toezending aan de (Tweede Kamer van de beloofde loon- nota rekening zou kunnen houden. Er is niets afgesproken omtrent nader overleg. Niet op het departement van econo mische zaken zoals aanvankelijk het plan was maar in hotel De Witte Brug kwamen de ministers, die in het bijzonder met de lonen te ma ken hebben, en de vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers, werknemers, midden stand en boeren, bijeen. Behalve door de vice-prem. drs Kort hals, was de regering vertegenwoor digd door de ministers Van Rooy, (so ciale zaken), De Pous (economische zaken), Zijlstra (financiën), Marij- nen (landbouw en visserij) en Van Aartsen (wederopbouw en volkshuis vesting), alsmede door de staatsse cretarissen Schmelzer en Veldkamp. Ook de voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars mr. J .A. Berger, woonde de bespreking, die van ver trouwelijke aard was, bij. In totaal namen ongeveer 65 personen aan de bijeenkomst deel. Dit grote aantal was de reden, dat men niet op het departement kon vergaderen, maar een ondérdak in hotel De Witte Brug had gezocht. prinses, in beige jurk en met 'n dia deem van rode bloemen in het haar, zich naar 'n koninklijke loge, 10 meter boven het stadhuisplein, om een uur lang toe te kijken bij een programma van volksdansen en zang, hun aan geboden door gezelschappen nit ge heel België. Tussen de nummers door klonk telkens opnieuw het „Leve de prinses" op. Toen het paar tenslotte terugreed naar het kasteel Laeken, waren de straten nog vol mensen die het zwaaien en roepen niet moe wer den. Catherine Dowset is weer zoek De twintigjarige Catherine Dowset uit Londen, die er in de pinksterda gen met 'n zekere Edouard Langley vandoor was gegaan om in Schotland zonder toestemming van haar ouders te kunnen huwen, maar achterhaald werd en van de rechter het verbod kreeg om*Langley nog ooit te ont moeten, is opnieuw verdwenen. Haar signalement is over geheel Engeland verspreid. „OPENBARE MENING WENSTE MIJ ALS OPVOLGER" Nieuw rumoer om Franz Etzel? De Westduitse vice-kanselier en mi nister van economische zaken, dr. Ludwig Erhard, heeft zondag te Washington in een televisiegesprek verklaard dat Adenauers besluit om zich niet kandidaat voor het West duitse presidentschap te stellen, doch als bondskanselier in functie te blij ven, „moet worden betreurd, zowel in het belang van Duitsland, als met be trekking tot het in stand houden der democratische gewoonten". „Ik zal Adenauers beslissing niet aan vechten. De Westduitse openbare me ning heeft echter volkomen duidelijk te kennen gegeven, dat zij mij als op volger van de bondskanselier had ge- aldus Erhard. toestand in dé wereld slechter is ge worden. antwoordde Erhard dat hij niet van mening was dat de toestand in de loop van de vorige week slech ter is geworden. „Maar ik moet be kennen dat deze toestand de bonds kanselier ernstige zorgen baart". Tenslotte verklaarde Erhard nog het volgende: 1. „Ik hen er van overtuigd dat er geen scheuring in de C.D.Ü. zal ko men, hoewel er natuurlijk wel enige onrust in de partij is ontstaan". 2. „Ik zal zeker geen kandidatuur voor het presidentschap van de Bondsrepubliek aanvaarden". 3. „Het is mijn plicht om in de actie ve politiek te blijven". Ontstemming in Bonn Onze correspondent te Bonn voegt hieraan nog toe, dat het een zware week zal worden voor bondskanselier Desgevraagd zei Erhard niet te gelo- Adenauer en diens in aantal piot ven dat er een ernstige crisis in de seling sterk afgenomen getrouwen. Bondsrepubliek zal ontstaan door De bondskanselier voelt dat zelf ook Adenauers besluit. Op de vraag om aan en heeft de convocatie van het commentaar op Adenauers verklaring college van zestig kiesmannen die dat hij bondskanselier blijft omdat de een nieuwe presidentkandidaat van de christen-democratische partij moe ten 'aanwijzen van donderdag naar maandag a.s. verschoven. Hij weet, dat vele vooraanstaande CD.U.-C.S. U.-politici met gebalde vuist rondlo- Sen en vindt het kennelijk beter, dat e verhitte gemoederen eerst wat af koelen. Nieuwe conflictstof heeft intussen de 83-jarige bondskanselier zelf' gele verd. Hij verlangt namelijk dat het C.D.U.-C.S.U.-kiescollege de minister van financiën Frans Etzel zal aanwij zen tot presidentkandidaat van de partij die het op 1 juli a.s. (er is in tussen sprake van verschuiving ook van deze datum) zal moeten opnemen tegen de kandidaat van de sociaal democraten, de populaire vice-voor- zitter van socialistische partij en vi ce-president van de Bondsdag, prof. Carlo Schmid. De fractie had zich reeds tegen Etzels eventuele benoe ming tot bondskanselier verzet De stukken zullen er ongetwijfeld ook afvliegen, wanneer medio deze week prof. Erhard van de Bondskan- selarij bij dr. Adenauer zijn opwach ting komt maken na zijn terugkeer uit Amerika aanstaande dinsdag. Een twistgesprek tenslotte komt er deze week ook in de Bondsdag. De sociaal-democraten hebben laten we ten dat zij het begrotingsdebat zullen gebruiken om dr. Adenauer duidelijk te maken wat zij denken van zijn be sluit, zijn presidentschapskandidatunr te herroepen. Bij het vissen verdronken Zondagmiddag is de 15-jarige Rei- nier B. uit Doetinchem bij het henge len op de „Stokhorst" te water ge raakt. Hoewel hij door een voorbij ganger spoedig op het droge was ge bracht, waar kunstmatige ademha ling werd toegepast, bleken de levens geesten reeds te zijn geweken. Schietpartijen tussen Algerijnen m Parijs Zondag zijn bij schietpartijen tussen Algerijnse inwoners van Parijs vier mohammedanen om liet leven geko men en twee gewond. Bij het eerste incident schoten twee Algerijnse terroristen twee landgeno ten in een bar in Noord-Parijs dood. Een van de moordenaars werd in een kelder de pas afgesneden. In een vuurgevecht met een politieman werd hij gedood. Kort daarna vond op de Place de la Républlque, in Oost-Parijs een nieu we schietpartij tussen Algerijnen plaats, waarbij één Noordafrikaan werd gedood en één gewond. Ook een Franse voorbijganger werd gewond. De Parijse politie arresteerde later drie Algerijnen, die in het bezit van revolvers bleken te zijn. Officiële opening door commissaris der koningin ZIERIKZEE heeft zaterdag middag op feestelijke wijze het nieuwe zwembad aan do Val in gebruik genomen. Niet alleen met toespraken, maar ook met terdaad. Zelfs met 't gemeente bestuur in de voorste gelederen, want als eersten beklommen burgemeester mr. F. Th. Dïjek- meester, wethouder H. Koe- voets en de raadsleden mr. K. A. Kenning, J. Rameijs, J. A. v. d. Schee, D. Goudriaan en C. bij de Vaate de duiktoren en doken achter elkaar te water. Voordien had de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot met een korte toespraak dit bad officieel ge opend. De comissaris herinnerde eraan hoe prins Bernhard reeds direct na de ramp de zwemsport had aangemoe digd, omdat volgens hem ongetwij feld meer mensen de ramp zouden hebben overleefd, wanneer zij de zwemkunst machtig zouden zijn ge weest. Er zijn al vele plannen geweest om zwembaden aan te leggen, aldus jhr. De Casembroot. maar altijd waren er weer moeilijkheden, die moesten worden overwonnen. Zeeland slaat 'n zeer bescheiden figuur wat het bezit van zwembaden betreft, zo had een vertegenwoordiger van de B.ond van Bad- en Zweminrichtingen gezegd,., maar daar stelde de commissaris te genover, dat er ook geen provincie in ons land is met zovele strand. ,.Ik feliciteer het gehele eiland Schou- wen-Duiveland, maar de stad Zierik zee wel zeer bijzonder met dit prach tige bad", aldus besloot de commissa ris zijn toespraak. Burgemeester mr. F. Th. Dijckmees- ter had tevoren een en ander over de totstandkoming van dit bad verteld. „Bijzondere dank zijn wij verschul digd aan het waterschap Schouwen- Duiveland, want eigenlijk stamt de gedachte om te komen tot de aanleg van een zwembad, uit 's Landska- mer", zo zei de burgemeester. Tenslotte wees de burgemeester op de belangrijkheid van het zwemon- derricht, dat nu kan worden gegeven. De heer L. F. van SantenKolff, die namens de directie van de Ned. Heide Mij. sprak, noemde dit zwembad in tweeërlei opzicht een unicum. Het is jnamelijk het eerste zwembad dn Zee- Aan de Val te Zierikzee werd zater dagmiddag het nieuwe zwembad of- fideel geopend. (Foto P.Z.C.). land, dat door de Ned. Heide Mij. is aangelegd en voorts, omdat door alle beschikbare middelen te gebruiken 'n bad kon worden verkregen, dat wel iswaar eenvoudig van opzet is geble ven, maar toch alleszins doelmatig is. Namens de aannemers bood de heer Van SantenKolff een elektrische klok aan, terwijl hij namens de Ned. Heide Mij. een wisselbeker aanbood, bedoeld voor de school, die de beste jaarprestatie levert. Burgemeester Dijckmeester zeide de ze prijs te willen toekennen aan de school, die verhoudingsgewijs de meeste zwemdiploma's behaalt Na het officiële gedeelte werd be gonnen met het afwerken van een omvangrijk, maar zeer attractief zwemprógramma, waarvan een ver slag op onze sportpagina. Geldig tot hedenavond WISSELEND BEWOLKT. Wisselende bewolking en op de mees te plaatsen droog weer. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. WEERSVERWACHTING VOOR ZEEUWSE STRANDEN. Vandaag koel, maar zonning strand weer met een frisse zuidwestelijke wind. Temperatuur in de middag on geveer 17 graden Celsius. Goed zicht. Vooruitzichten: ook morgen koel strandweer, maar nog overwegend droog met opklaringen. ZON EN MAAN 9 juni Zon op 4.21 onder 20.57 Maan op 7.19 onder 22.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1