PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gedifferentieerde loonvorming behoort tot beleidspunten van kabinet-De Quay r Terneuzenaren tussen hoop en vrees BILT Regeringsverklaring in Tweede Kamer Liberalisatie woningmarkt „KAREL DOORMAN" GAF GELD VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN KONING LEOPOLD ZAL ZICH BUITEN LAKEN VESTIGEN ■BB t At V 202e jaargang - no 122 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. HoofdredacteurW. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 50 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Huurverhoging (met compensatie); streven naar minder belastingdruk Grote publieke belangstelling bestond gisteren in de Tweede Kamer voor de regeringsverklaring, die werd voorgelezen door de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, die hiermee het nieuwe kabinet aan de volksvertegenwoordiging voorstelde. In die regeringsverklaring werden de hoofdlijnen aangegeven waarlangs het nieuwe kabinet (dat geen formele binding zal hebben met de fracties) zijn beleid denkt te voeren. Aangekondigd werd, dat binnenkort in een nota aan de Kamer het gehele complex van voorzieningen op het stuk van lonen en andere arbeidsvoorwaarden enerzijds en van huren en consu- mentensubsïdïes anderzijds zal zijn vervat. Toch werd al een aantal maatregelen en beslissingen aangekondigd, die ten dele ook betrekking hadden op de kwestie van lonen, huren en sub- gen en goedkope middenstandswonin gen. Sanering van liet overheidsbudget, waartoe de consumentehsubsidie op melk zal worden afgeschaft. Bevordering van looneompensatle voor huurverhoging en voor afschaf fing melksubsidie. Een onderzoek zal worden De hoofdpunten van de verklaring zijn als volgt samen te vatten: Verlichting van de zware belasting druk is slechts mogelijk voorzover de groei van het nationale inkomen de toeneming van de omvang van het staatsbudget overtreft. Voorrang dient te worden gegeven aan verla ging van de belastingdruk, waar deze onevenredig hoog moet worden ge acht (in de eerste plaats de onge- hmvden) en anderzijds aan structuur verandering in de belastingwetgeving om knelpunten voor economische groei weg te nemen. Ontwikkeling van gedifferentieerde loonvorming en mogelijke regeling van minimumloon; arbeidstijdverkor ting onder zeer bepaalde voorwaar den; geen algemene Ioonronde. 0 Herstel van een evenwichtige wo ningmarkt waarvoor het tot stand ko men van een huurverhoging noodza kelijk is. De regering zal ernaar stre ven te geraken tot een uitbreiding van de woningvoorziening en -exploi tatie door het particulier initiatief, ook op het gebed van arbeiderswonin- Amerikaans echtpaar beschuldigd van moord Een vrouw en haar vriend in de Amerikaanse staat Illinois, beschul digd van moord op twee kleine jon gens omdat deze „een blok aan het been" vormden, zijn maandag door een jury bestaande uit acht mannen en vier vrouwen toerekeningsvatbaar geacht. Mevrouw Wanda Brogdon, de 33- jarige moeder van de twee jongens, en haar vriend, de 36-jarige Archie Merriam, toonden geen enkel spoor van emotie toen ze te horen kregen dat ze terecht zullen staan wegens moord. Het tweetal had de vijfjarige Virgil en David van drie door wurging om het leven gebracht. Welwillendheid Na de rede van minister-president De Quay zou men het nieuwe Nederlandse kabinet wel het kabinet van de welwillendheid kun nen noemen. Die indruk maakt al thans deze eerste rede. Het ontbreekt daavin niet aan be paalde concrete punten, waarop dit kabinet duidelijk afwijkt van zijn na oorlogse voorgangers, maar daar naast geeft het over zeer belangrijke binnenlandse waagstukken slechts voorlopige meningen, die nog nadere omschrijving behoeven. Aangenomen mag worden, dat die omschrijving eerst zal komen na diep beraad en na onder handelingen met brede groepen van belanghebbenden. Daarbij kan het kabinet binnen het raam van de gis teren afgelegde verklaring vele kan ten uit. Men mag zeggen, dat de ministers een ruime marge hebben gelaten voor toenadering en compromis. De prak tijk zal straks zeer wel kunnen zijn, dat bij alle verschil in theoretische aanpak, de realiteit van de econo- misch-sociale politiek betrekkelijk nauw zal aansluiten bij die van de voorgaande kabinetten. Voorlopig zal men aan de minis ter-president niet kunnen ont zeggen, dat zijn welwi wende re de een tamelijk gunstige indruk heeft gemaakt. Het komt er nu maar op aan hoe hij met zijn ministers-team in de eerstkomende maanden tot concreti sering weet te geraken van een deel zijner programmapunten. Daarop zal men moeten wachten alvorens een definitief oordeel over de rede van de mfnisterrpresMent te vellén, naar de mogelijkheid van verhoging van toe- en bijslagen op de invalidi- telts- en ongevallenrente van de be neden 65-jarigen. Bij de bepaling van de defensie uitgaven zal o.a. nauw worden gelet op de bedragen, die de met ons land vergelijkbare N.A.V.O.-landen aan hun defensie uitgeven. Doelmatige controle en efficiënte bedrijfsvoering. Overweging van verandering van de lichtingssterkte en/of verkorting van de militaire diensttijd. Onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het beroepspersoneel. Streven naar vrije handel tussen de zeventien landen van de Organisatie voor Europese Economische Samen werking. Bevordering van een redelijk be staan in de agrarische sector. Snelle invoering van de weduwen- en wezenwet. Zorgvuldige overweging van de be zwaren tegen de algemene kinder bijslagwet. Bevordering van het regionale in dustrialisatiebeleid en het toerisme. Bevordering van grotere zelfstan digheid der lagere bestuurlijke orga nen. 0 Herziening lotérijwet en regeling voetbalpool. (Voor verdere bijzonderheden over deze regeringsverklaring zie men pa gina 11). De commandant van het vliegdekschip „Ka rei Doorman", kapitein ter zee H. M. L. F. E. van Oostrom Soede, heeft dinsdag aan boord van dit schip een cheque aangeboden aan mevrouw A. Groen-Korthof, be stuurslid van het Ko ninklijk Nederlands Blindengeleidehon denfonds. De cheque is bestemd voor de aan koop van twee blinden geleidehonden. De bemanning van de „Karei Doorman" heeft dit geld tijdens de laatste voorjaars- reis van smaldeel V bijeengebracht door het statiegeld van lege flesjes af te staan. Toen deze actie afliep zijn enige z.g. bingo- avonden, waarop een soort kienspel werd ge speeld, gehouden. Het initiatief is genomen door vier korporaals, die, erover pratende hoe ze rijk zouden kunnen worden, tot de conclu sie kwamen dat dit zo gemakkelijk niet gaat. Daarop besloten zij twee blinden rijk tè maken, wat wel tot de mogelijkheden behoor de. Een der honden, de zwarte bouvier „Ka- rel", presenteerde zich dinsdag reeds op het schip en de technische leider van de oplei dingsschool voor blin- dengeleidèhonden, de heer A. C. Smi,ts, liet zien tot welke presta ties „Karei" in staat is. De tweede hond krijgt de naam „Doorman". De heer J. van Rossen, directeur van de blin denbibliotheek te 's- Gravenhage, maakte van de overdracht een bandopname, bestemd om door de bibliotheek te worden uitgeleend. Koning Boudewijn der Belgen heeft tijdens zijn rondreis door de V.8. een bezoek gebracht aan het atoom- centrum Enrico Fermi. Met groot plezier set de honing de verplichte veiligheidshelm op. Professor De Quay kreeg vaatje maatjesharing Aan de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, werd dinsdagochtend te zijnen departemente een vaatje maatjesharing aangeboden. Het vaatje was beschilderd in de Ne derlandse kleuren en gesierd met een oranje lint. De aanbieding geschied de door de zoon van de directeur van de rederij, voorheen A. van der Toorn te Scheveningen, de heer J. van der Toom A. C. zoon. Telegramwisseling tussen en De Sjah van Perzië heeft konin gin Juliana het volgende tele gram ge2ionden: „Aan het eind van mijn onver getelijk bezoek aan Uw land wil ik Uwe Majesteit en Z.K.H. Prins Bernhard mijn oprechte dank be tuigen voor de warme en vriende lijke gastvrijheid die mij bewezen werd. Mijn verblijf in Nederland waai'van ik zo zeer genoten heb, heeft mijn gevoelens van vriend schap en bewondering, alsmede die van het Perzische volk, voor het Nederlandse volk versterkt. Moge Uwe Majesteits wijs en ver licht bestuur uw land gedurende vele jaren blijven leiden naar meerdere welvaart en voorspoed." Koningin Juliana heeft het tele gram als volgt beantwoord: „Mijn man en ik stellen de war me 'en persoonlijke boodschap van Uwe Keizerlijke Majesteit op ho ge prijs. Ik wil nog eens herha len hoe verheugd ons volk en wij beiden waren U hier te hebben als QVije gast en dat U iedereen hier grote en oprechte bewondering af dwong. Wij zijn overtuigd van het voortduren en van de groei van onze persoonlijke vriendschap en van die tussen ons beider landen en volken. Ik wens hieraan toe te voegen onze allerbeste wen sen voor de persoon van Uwe Kei zerlijke Majesteit en voor uw grote taak". NA KRITIEK VAN ALLERLEI KANTEN: Had te grote invloed op koning Boudewijn Koning Leopold heeft de Belgische regering medegedeeld dat hij van plan is, zijn residentie buiten het ko ninklijk domein van Laken te vesti gen, zo heeft de Belgische minister van volksgezondheid, Meyers, dins dag na een kabinetsvergadering on der leiding van premier Eyskens meegedeeld. Hij zei dat de regering in overeenstemming met de koninklij ke familie zal proberen, de nodige schikkingen te treffen om aan het verlangen van koning Leopold te voldoen. Dit verzoek is een uitvloeisel van de toenemende moeilijkheden tussen hof en regering. Het houdt rechtstreeks verband met de beschuldigingen in politieke kringen en in de pers als zou de ex-koning te Laken te grote invloed uitoefenen op rijn zoon, ko ning Boudewijn, niet alleen in parti culiere aangelegenheden, maar voor al in staatszaken. Met name is wat DEZE DRIEHOEK wijst in de richting, ivaar het nieuwe ha vengebied van Terneuzen met de nieuwe zeesluis ge projecteerd is. Gistermorgen heeft Rijkswaterstaat met een aantal van deze „piketten" het gebied gemarkeerd. „Een voorlopige taxatie" noemt men ditmaar de bewoners va/n de Nieuw Neuzen- de Willemskerks- en de Vlooswijkpolder zien het als een definitieve afbakening. Zij weten nu waar zij aan toe zijn: er zullen gronden, hofsteden en huizen afgestaan moeten worden. Volgende week zullende belang hebbenden gelegenheid krijgen om hun bezwaren en verlan gens over schadevergoeding bij Rijkswaterstaat kenbaar te maken.. Op de achtergrond: de huizen in de Noordhoek nabij de Nieuw Neuzenpolder, die zullen moeten verdwijnen. Op pagi na negen brengen wij een uitvoerige reportage over deze kwestie. (Foto P.Z.C.) Kanaal- en havenverbetering vergt hofsteden en huizen HET KANAAL VAN Terneuzen naar Gent moet verbreed worden en in Terneuzen moet er een nieuwe zeesluis komen, ter wijl hier tevens de haven-accommodatie ver groot zal worden. Dat zijn enkele feiten, die sinds lang, bekend zijn en eveneens is bekend, dat er tussen België en Nederland al gerui me tijd onderhandelingen worden gevoerd over de uitvoering (en de kostenverdeling) van de ze werken. Voor een deel is men tot overeen stemming gekomen, maar er zijn nog altijd problemen, die om een oplossing vragen. Niettemin wordt van beide zijden reeds aan de verbeteringen gewerkt; onder Zelzate is men reeds bezig met de ka naalverbreding en thans zijn ook in Terneu zen de eerste voorbereidende stappen gedaan. Zo ontvingen vorige week tal van bewoners in de Nieuwe Neuzenpolder, de Willemskerke en de Vlooswijkpolder onder Terneuzen een brief van Rijkswaterstaat met de mededeling, dat er in dit gebied gronden beschikbaar moe ten komen in verband met de bouw van de nieuwe zeesluis en de kanaal- en havenverbe tering. In totaal gaat het om rond honderd hectaren. oigende week zullen de verschillende be- lanhebbendeu, voor wie in vele gevallen erf en opstal op het spel staan, de ge- legenheid krijgen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat van gedachten te wisselen over de verkoop van de gronden, schadeloos stelling en over de mogelijkheden om mis schien „elders" opnieuw een bedrijf op te zet ten. Intussen leeft men daar in die polders rond Terneuzen tussen hoop en vrees. Wat gaat er gebeuren? Waar moet men heen? In hoeverre die vragen leven, wordt belicht in een reportage op pagina uegen waarin ook aandacht word geschonken aan onder meer het probleem van de „cijnsgronden" in Sluis kil, waarvoor de plannen van Rijkswaterstaat nog steeds niet definitief zijn en waar men dus eveneens en misschien nog in sterkere mate tussen hoop en vrees leeft... dit betreft de politiek ten opzichte van de Kongo genoemd. In kringen, nauw verbonden met de regering, gaf men later als eom- mentaar, dat het vertrek van ko ning Leopold uit Laken koning Boudewijn zou kunnen behoeden voor „bepaalde Invloeden". Tevens sprak men de hoop uit dat „on grondwettelijke en geheime advi seurs" uit de omgeving van de ko ning kunnen worden verwijderd. Het invloedrijke Brusselse blad „Le Soir" schreef gisteren: „De koning- zal in de toekomst ondubbelzinnig in het licht treden als de enige en echte bekleder van de koninklijke waardig heid". Met Leopolds besluit is echter het ru moer rondom het huwelijk van kroon- Srins Albert eu prinses Paola Ruffo i Calabria niet tot bedaren beko men. Enkele uren nadat het besluit bekend was geworden kondigde de socialistische partij aan, dat zij na de terugkeer van koning Boudewijn uit Amerika de regering in het par lement zal vragen, waarom dat hu welijk gesloten wordt in het Vaticaan zonder enige plechtigheid in België zelf. Ook de kritiek dat de koning zich tijdens rijn bezoek aan Amerika veel vrijer gedraagt dan in rijn eigen land, waar men hem ook wel eens zo wil leren kennen, bleef aanhouden. Koud meiweer (Van onze weerk. medew.) Aan de periode van hoge tem- n peraturen is een einde geko- men. Gisteren bleef het, met ff H uitzondering van zuid-Limburg n al belangrijk kouder. De noord- westelijke wind voert lucht aan ff M die uit het Poolgebied afkom- ff stig is en via de Noordzee drijven veel wolkenvelden bin- nen. Later zijn weer enkele opklaringen te verwachten, H maar de temperatuur zal in de middag weinig hoger dan 13 ff graden Celsius komen. Aan 't ff droge weer komt nog geen ein- de. Wel valt hier en daar wat zeer lichte motregen, maar ff neerslag van enige betekenis ff H wordt nog niet verwacht. Dit ff betekent dat de droogteperiode in een groot deel van ons land ff nu al meer dan drie weken M duurt. Het aantal uren zonne- ee schijn dat in De Bilt werd ge- ee ff registreerd is inmiddels opge- ff j§ lopen tot 250 uren, terwijl nor- f§ maal in de gehele meimaand s 211 uren zon worden waarge- ff ff nomen. lllllllllllll!!ll!!llllllllllllll!l!l!!ll!!!l!llllllllll!!!!l!!!!lll!llllllll!!!l!!!!l!!!ll VERWACHT Geldig to. hedenavond VRIJ KOUD Tamelijk koud weer met aanvanke lijk veel bewolking en hier en daar bui, later enkele opklaringen. Matige, in de kustprovincies vrij krachtige wind tussen noordwest en noord. 28 mei ZON EN MAAN Zon op 4.31 Maan op 0.43 onder 20.44 onder 11.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1