PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WESTEN VERWERPT TEGEN VOORSTEL VAN S0WJET-UNIE Russische plan verhindert de hereniging van Duitsland Nieuwe werden ministers beëdigd Herstelde Noordweg wordt over twee maanden weer opengesteld „Gromyko schijnt het niet te snappen" VANNACHT SJAH VAN PERZIË IN IJMUIDEN AANGEKOMEN 202e jaargang no. 116 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 20 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ine. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) 23 cent p. regel mee een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 3365 4 lijnen (b.g.g. 3B08 of 3546); Middelburg, Markt 61, tol. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. De westerse ministers van buitenlandse zaken hebben gisteren in Genève voor de tweede maal de Russische tegenvoorstellen op hun pakket-plan afgewezen, dit keer ondanks het dreigement van een tweede, krachtiger ultimatum ten aanzien van West-Berlijn. Couvo de Murvllle, de Franse minister van buitenlandse eaken die mede namens zijn collega's uit Washington en Londen sprak, verklaarde dat de oplossing, die de Sowjet-Unie voorstelt voor het westen een middel is „dat do hereniging voor altijd verhindert en geen ander resultaat zal hebben dan dat het Duitse volk in wanhoop wordt gestort". Het dreigement had de Sowjet-Unie de vorige week geuit, toen minister Herter êen gesprek had met Gromyko, Zou het westen zich niet schikken in de voorwaarden, die Moskon stelt voor een Duits vredesverdrag, dan kan een nieuw, en krachtiger gesteld ultimatum terzake van West-Berlljn erop volgen, zo had de Rus gezegd. Minister Herter had hierop geantwoord dat zijn president zich niet. zou laten dwingen tot een topconferentie, zelfs niet als een tijdlimiet wordt gesteld waarbinnen de westerse troepen West-Berlijn verlaten moeten hebben. Minister Selwyn Lloyd van Engeland noemde na Couve de Murville het Russische voorstel onpraktisch, en verkeerd. Zijn bezwaren ertegen wa ren tweeërlei maar van fundamentele aard. Het voorziet in afzonderlijke vredesverdragen met beide Duitslan- den, en het wordt niet gesloten als resultaat van onderhandelingen maar van bovenaf zonder meer opgelegd. Geen haast Tijdens de pinksterdrukte op de Nederlandse wegen zijn vijf men sen door verkeersongelukken om gekomen. Sommigen zulleü geneigd zijn te zeggen; dat is niet veelZe hebben met deze sombere opmerking nog enigszins gelijk ook, want er zijn in het nabije verleden feestda gen geweest met tien doden. Toch is dat aantal van vijf precies vijf te veel en er zal nog iets meer dan tot nog toe, gedaan moeten worden om het groeiende verkeer op de Neder landse wegen veiliger te maken, zo veilig dat dodelijke ongelukken hoge uitzonderingen worden. Het is zelfs volkomen duidelijk wat er gedaan moet worden, maar er waren in Nederland instan ties, die aarzelden met het nemen van een beslissing en daarom blijft de verkeersonveiligheid groot in Ne derland. Die verkeersonveiligheid neemt zelfs nog toe, want wekelijks worden de toeristen- en andere verkeerskarava- nen op de Nederlandse wegen om vangrijker. Dat zijn wegen, die voor het over grote deel niet op massaal snelver keer berekend zijn. Meestal wordt men zich dat pas bewust, wanneer in de kran ten, die na een feestdag ver schijnen de lijst van dodelijke onge lukken wordt gepubliceerd. En met vrijwel al die dodelijke onge lukken heeft de snelheid iets te ma ken. De snelheid, die juist iets te groot was om een ongeluk te voorkomen en die toch eigenlijk een dwaze snelheid was. Dwaas, want men behoefde zich niet te haastenop het plezier- tochtjé. Integendeel, dat tochtje zou bij wat minder haast heel wat meer vreugde gegeven hebben. Voor elke dag van massaal toeristen verkeer zou het parool moeten luiden: wees dubbel op uw hoede in het ver keer en haast U niet. f elaas mag iedere bezitter van een vervoermiddel daarmee langs Nederlandse wegen buiten de bebouwde kommen voortrazen op topsnelheid. Tot nog toe kan men alleen maar de ze bezitters zelve aansporen om een voorbeeld van zelfbeheersing te ge ven. De aansporing daartoe kunnen zij dan wellicht putten uit een les, die de Amerikaanse staat Connecticut gaf aan de andere Amerikaanse staten. Connecticut heeft het laagste doden cijfer van alle Amerikaanse staten voor wat betreft verkeersongevallen. De verklaring? Op geen enkele weg in Connecticut mag harder worden gereden dan 96 km per uur en reeds bij de eei'ste overtreding wordt het rijbewijs voor dertig dagen ingetrok ken. Duidelijk nietwaar? Helaas moet er aan getwijfeld wor den dat aansporingen iii Neder land alleen voldoende zouden zijn. Ook in dit land zal men via wet telijke voorschriften tot een ver plichte snelheidsbegrenzing moeten komen. Hier ligt voor de nieuwe mi nister van verkeer en waterstaat een taak Zijn voorgangers hebben al ruimschoots adviezen ingewonnen en beraadslaagd. Nu zal er eindelijk een beslissing moeten vallen en hoe die beslissing moet zijn dat leert Connec ticut .1 He Ook de Engelse minister zag in het Russische plan een overwegen de hindernis op de weg naar her eniging, aangezien het uitgaat van de zwijgende veronderstelling dat er weinig of geen vooruitzicht be staat op hereniging. „Wij zijn niet bereid een dergelijke stelling te onderschrijven", verklaarde de Britse minister, die het Russische plan een „dictaat" noemde. Ook Gromyko kwam nog aan het woord. Hij vond dat na de westelijke uiteenzettingen duidelijk gedemon streerd was hoezeer de Geneefse mi nistersconferentie doodgelopen was. „Maar de voorstelling moet door gaan. Niemand wil het doek laten zakken", zei hij. Een Amerikaanse woordvoerder merkte op„Gromyko schijnt het westelijke totaalplan nog niet geheel begrepen te hebben. Daarom zullen wij morgen opnieuw trachten het hem uit te leggen". De Amerikaanse ambassadeur in Pa rijs, Amory Houghton, is dinsdag naar Genève vertrokken. Minister Herter wilde overleg met hem ple gen. Minister Herter heeft ook de Amerikaanse ambassadeur in Londen, John Hay Whitney, verzocht voor overleg naar Genève te komen. Onwilligheid van Sowjet-Rusland heeft gisteren voorlopig een einde gemaakt aan de verwachting, dat er met succes weer een conferentie van atoomdeskundigen bijeenge roepen zou kunnen worden, waar op dan spoedig een overeenkomst zou worden gesloten tussen het oosten en het westen over het ver bod en de controle van de atoom bom-proefnemingen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Christian Herter, en de Engelse minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, hebben gedu rende 80 minuten een beraadslaging gehouden met de Sowjet-minister van buitenlandse zaken, Andrei Gro myko, waarna beide partijen er het over eens waren, dat „men tot geen resultaat was gekomen". OORLOG EN MARINE; DEPARTEMENT VAN DEFENSIE De koningin heef gisteren in het Huis ten Bosch pi-of. mr. J. E. de Quay beëdigd, alsook de overige ministers. Maandag 25 mei zal de eerste ministerraad van de nieuwe regering worden gehonden. De afgetreden minister-president, prof. Beel, nam gisteren ten departemen- te van algemene zaken afscheid. partement van landbouw, visserij en voedselvoorziening zal heten: depar tement van landbouw en visserij. Het ministerie van zaken overzee blijft voorlopig bestaan. De heer Korthals, die vice-minister-president is, neemt het beheer over dit ministe rie ad interim waar. De Tweede Kamer is tegen 26 mei om een uur 's middags bijeengeroepen om de verklaring van de nieuwe minister president aan te horen. Het is de be doeling, dat in dezelfde vergadering over de regeringsverklaring wordt beraadslaagd. Zonodig zal de verga dering op 27 mei worden voorgezet. Zaken overzee blijft voorlopig bestaan Prof. de Quay is benoemd tot minis ter-president en minister van alge mene zaken. De taken betreffende de bezitsvor ming en de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie zijn overgedragen aan het ministerie van algemene za ken. Het is de bedoeling dat drs. W. K. N. Schmelzer benoemd zal wor den tot staatssecretaris van algeme ne zaken en in deze functie belast zal worden met de bezitsvorming en pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het ministerie van binnenlandse za ken, bezitsvorming en PJ3.0. zal voortaan alleen de benaming binnen landse zaken dragen. De departementen van oorlog en van marine worden samengevoegd tot een departement van defensie. Het de- Acht bejaarden gedood bij brand in Kongsberg Bij een brand in een van hout opge trokken bejaardentehuis in Kongs berg, 100 km ten westen van Oslo, zijn tengevolge van rookvergiftiging dinsdag acht personen om het leven gekomen. Zij bevonden zich op de tweede verdieping toen de brand werd ontdekt. In totaal woonden 85 personen in het bejaardentehuis. De brand, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, breidde zich zo snel uit dat toegesnelde omwonenden werkeloos moesten toezien hoe de oude mensen, gewekt uit hun middag rust, op de ramen sloegen en wanho pig om hulp riepen. Pas toen de brandweer arriveerde kon een begin worden gemaakt met het redden van de ingesloten mensen. Do geredden hebben al hun bezittin gen in het tehuis verloren. Tegelijker tijd brak in een fabriek van elektri sche apparaten in Oslo een grote brand uit, die .een schade van ruim miljoen golden yerooraaaktsy In de Deense stad Aarhuus lieeft de Sjah van Perzië zich maandagavond aan het slot van zijn officiële bezoek aan Denemarken, aan boord begeven van Hr. Ms. kruiser „De Rugter", voor de tocht naar Nederland. De foto toont de Sjah (links) aan boord van de „De Ruyter" saluerend bij het afscheid van Denemarken. Sleepboten in actie De Nederlandse zeesleper „Zeeland", eigendom van Bureau Wijsmuller te IJmuiden, is zaterdag van Providen ce, even ten noorden van New York, begonnen aan een zeer lange sleep reis. De „Zeeland" maakt een ruim 11.000 mijl lange reis met een tanker op sleeptouw naar Osaka in Japan. Het schip, de „Fleet Tank", meet 8800 ton en wordt door de „Zeeland" via het Panamakanaal en Honolulu naar Japan gesleept om daar te wor den gesloopt. Donderdag vertrekt uit Rotterdam de sleepboot „Schelde" van L. Smit Co's internationale sleep dienst naar Lagos Nigeria met op sleeptouw de zandzuiger „Ligra de sleepboot „Flevo" en twee gro te elevatorbakken van de algeme ne aannemingsmaatschappij D. Blankevoort Zoon N.V. te Bloe- mendaal. Het materiaal zal daar te werk ge steld worden op de werken van de combinatie Costain-Blankevoort te Nigeria. „De Schelde" brengt de sleep naar Solent, onder het eiland Wright, waar de sleepboot „Humber" hem zal overnemen. Een week later vertrekt een derge lijk transport met dezelfde bestem ming. Dan is het de sleepboot „Ty- ne" met de zandzuiger „Groningen" en twee elevatorbakken. Grote schade door brand in laboratorium te Brussel In de laboratoi-ia van een Technische Hogeschool in een der buitenwijken van Brussel heeft dinsdag een brand gewoed, die een schade van naar ra ming 20 miljoen Belgische frank heeft veroorzaakt. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Over twee weken hadden een 500 studenten in deze laboratoria examen moeten doen. F.Z.1W. de heren mr. V. G. M. Ma~ rijne (landbouw), mr. A. C. Beerman (justitie), S. J. van den Bergh (de fensie), prof. dr. J. E. de Quay (pre mier en minister van algemene za ken), J. W. de Pous (economische za ken), H. A. Korthals (verkeer en wa terstaat), mr. E. H. Toxopeus (bin nenlandse zaken) en mr. Clir. J. M. A. van Rooy (sociale zaken). ALS ALLES VLOT VERLOPEN IS Bezoek van enige dagen aan ons land Als alles volgens schema is verlópen dan is vannacht om vier uur Hr. Sis. de Ruyter in IJmuiden binnengelopen. Aan boord bevindt zich de Sjah van Perzië, die gedurende enige dagen ons land zal bezoeken. De kruiser werd TUSSEN ST.-LAURENS EN SEROOSKERKE Verbetering tijdrovend, omdat 21 km kabels enz. verlegd moesten worden DE NOORDWEG TUSSEN Sint-Lau- rens en Serooslterke, die momenteel een grondige verbetering ondergaat, zal naar de provinciale waterstaat verwacht over circa twee maanden weer voor liet. verkeer opengesteld worden. De fundering van het verbe terde weggedeelte tussen de Van 't Hoffweg en de Hondegemsweg over een totale lengte ran 1400 meter is dan gereed en zal vervolgens van een definitieve bestrating worden voor zien, zonder dat de weg voor het ver keer afgesloten hoeft te worden. Dit betekent ongetwijfeld verheugend nieuws voor de bewoners van deze weg en de ondernemingen, die een veelvuldig gebruik van deze belang rijke verkeersader van Walcheren maken. Want van die zijden is de ta£ nameJLÜj igekiaa^ dat het wegherstel lang duurt. Sinds het begin van dit jaar is men er nu al aan bezig en de Noordwegbewoners vinden, dat hun geduld wel zwaar op de proef gesteld wordt. De Stoom tram Walcheren ondervindt eveneens last van de wegopbreking, want ten gerieve van de inwoners van Sint- Laurens heeft deze busonderneming een pendeldienst op Middelburg v.v. ingesteld. En renderend is deze dienst nu bepaald niet. Het herstel van de Noordweg moet evenwel, in tegenstelling tot de meeste wegverbeteringen, op bij zonder minutieuze wijze geschie den. „Het werk verloopt op de nor male wijze", zo vertelde ons de lieer J. Marinissen, waterstaatkun dig hoofdambtenaar le kl. van de p*owL*#iial% beJasfc piet het toezicht op de weg, „maar het vergt wat meer tijd". 21 km kabels enz. Wat is namelijk het geval In het te verbeteren wegvak komen ongeveer vijftien kabels, leidingen en buizen van telefoon, licht, gas en water voor, die allen onder de gehele breedte van de weg door elkaar liggen. Een leidingennet dus van ongeveer 21 km onder een weg, die dagelijks een aan zienlijk verkeer te verwerken kreeg. Opbrekingen van de weg wegens de fecten aan de leidingen waren daar om verschillende dagen per week aan de orde. Om dit te voorkomen en om een betere orde in het voorzieningen- net te bewerkstelligen, worden alle kabels, leidingen en buizen op een plaats buiten de rijbaan gelegd. Het zal duidelijk zijn, dat dit een tijd rovend werk is, dat bovendien met de uiterste voorzichtigheid gebeuren moet. Niet alleen moeten alle kabels, (Zie flot pag. 2 kol, 4) begeleid door Hr. Ms. Drenthe en Limburg-, De Sjah van Perzië heeft zich- maan dagavond om tien uur te Aarhus aan boord van de kruiser De Ruyter be geven. Duizenden Denen hebben het vertrek van de Sjah gadegeslagen. Na een inspectie van de Deense ere wacht leidde de Deense minister-pre sident de Sjah in de richting van de valreep, waar de luitenant-generaal C. H. Pahud de Montagnes in tegen woordigheid van de Nederlandse am bassadeur in Denemarken de Sjah van Perzië namens de koningin van harte welkom heette. Daarop betrad de vorst onder 't over- fluiten door de chef d'éguipage en het voorhijsen van de keizerlijke stand aard Hr. Ms. De Ruyter. Na door de commandant smaldeel, de kapitein ter zee A. P. Ferwerda te zijn begroet, inspecteerde de Sjah een gewapende wacht van mariniers en liet hij ten slotte de commandanten van Hr. Ms. Drenthe en Hr. Ms. Limburg, alsmede het hoofd machinekamer van Hr. Ms. De Ruyter en chef staf smaldeel aan zich voorstellen. De commandant van Hr. Ms. De Ruy ter, kapitein ter zee, P. Cool, had reeds aan de voet van de valreep de keizer begroet. Op dat moment, klok slag acht uur, ontmeerde Hr. Ms. De Ruyter en gleed het schip de haven uit. Gisteren zou voor de keizerlijke gast bij goed weer een demonstra tie schietoefeningen met spervuur worden gegeven, waarbij de sche pen van het smaldeel een cirkel- formatie zouden innemen. Auto door trein gegrepen: twee doden Een personenauto, bestuurd door do heer Michielsen, handelaar in afval stoffen te Prinsenbeek, is gisteren op de onbewaakte overweg bij Steenak ker (gem. Prinsenbeek) in het baan vak RotterdamBreda, gegrepen door een personentrein. De schoonvader van de heer M., de heer Vermeeren uit Prinsenbeek, die mede in de auto zat, kwam onmiddel lijk om het leven. De heer M. werd met een schedelbasisfractuur opgeno men in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda. Hij is later aan de bekomen verwondingen overleden. De brokstukken van de auto lagen na het ongeluk over een afstand van twee- tot driehonderd meter ver spreid. Geldig tot hedenavond Vrij veel bewolking met mogelijk hier en daar enige regen. Zwakke tot matige noordoostelijke w nd. De zelfde middagtemperaturen als gis teren of iets hogere. ZON EN MAAN 21 mei Zon op 4.39 onder 20.35 Ataatt .opj 19A* «Adas 4.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1