PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prof. Beel is met zijn opdracht gereed Engels sportvliegtuig maakte noodlanding bij Kamperland Als prof. v.d. Ven bedankt doet zelf sociale zaken a.i. hij HET NIEUWE KABINET (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Beel, die van de koningin de opdracht had ontvangen om spoedig een uitweg te vinden nit de crisis, waarin ons land bij de kabinetsformatie verzeild geraakt was, is in zijn arbeid geslaagd en heeft zich woensdagavond om zeven uur naar Soestdijk bege ven om rapport uit te brengen. Vandaag zal de koningin, naar moet worden aangenomen, prof. De Quay bij zich ontbieden, teneinde hem een opdracht tot kabinetsformatie te verstrekken. Zich baserend op het door prof. Beel verrichte voorbereidende werk kan prof. De Quay daarmee zeer spoedig gereed zijn. In politieke kringen in Den Haag verwachtte men, dat de kandi daat-ministers vrijdag zullen worden bijeengeroepen ter vast stelling van het regeringsprogram en om te beslissen over de be noeming, van staatssecretarissen. De beëdiging van de nieuwe ministers zal dan kunnen geschieden zaterdag a.s. of de dinsdag na Pinksteren. Indien liet kabinet tijdig gereed komt met de opstelling van de regerings- ver klaring, zal deze volgende 'wèelt woensdag of donderdag in de Tweede Kamer door de nieuwe minister-pre sident, dat is, door prof. De Quay, kunnen worden afgelegd. Aangezien volgende week de sjah van Perzië een bezoek aan ons land brengt en daar door wellicht enige ministers, gebon den zullen "zijn, ligt het voor ae hand om aan te. nemen, dat de .Tweede Ka mer donderdag de regeringsverkla ring te horen zal krijgen. Woensdagavond Iaat werd in Den Haag bekend, dat de heren Kottier, een van de directeuren van de Staats mijnen, en Becht, burgemeester, van Tilburg, die na liet bedanken van de heer Lelieveld gepolst zijn voor mi nister van sociale zaken en volksge zondheid, beiden hebben bedankt. Als serieuze kandidaat voor liet de partement van sociale zaken wordt nu genoemd de Nijmeegse hoogleraar prof. J. J. M. van der Ven. Ten tijde van het vertrek van prof. Beel naar Soestdijk had prof. van der Ven evenwel nog geen beslissing geno men. Prof. Beel heeft daarop niet wil len wachten en is voornemens om het departement van sociale zaken a.i. te blijven beheren, totdat definitief een nieuwe minister van sociale zaken ge vonden is. Zou prof. Van d%r Ven wei- Ruitn 1200 hervormde vrouwen van de C.J.V.F. in Zeeland hebben ivoens- dag hun jaarlijkse toogdag gehouden in de veilinghal te KapeÜe. De foto geeft een overzicht van een deel van de zaal tijdens de uiiddagbijeen' komst. fFnto P7,.C). geren, dan heeft prof. Beel naar het schijnt nog een ander op het oog. Het is nog niet bekend hoe het zat lo pen met het departement van sociale zaken en of met name de afdeling volksgezondheid daarvan zal worden afgescheiden om ondergebracht te worden bij het ministerie van maat schappelijk werk. De nieuw te benoe men bewindsman zal op zijn minst moeten weten welke plannen hierom trent in het verleden hebben bestaan, Geen zakken De journalisten die 11a zicli ge- legitlmeerd te hebben, het Vol- kerenpaleis in Gelieve mogen n binnengaan, wacht aan de voet van de „ministeriële" trap naar de conferentiezaal de tweede controle. Daar worden hun zak- - ken gefouilleerd op wapens en explosieven. Toen de eerste vrouwelijke s journalist zich meldde, sprong 99 een „inspectrice" naar voren die enthousiast uitriep„Eindelijk werk voor mij". Met veel ken- nis van zaken kweet zij - zich van haar taak. Eerst werd de H handtas aan een zorgvuldig on- derzoek onderworpen. Toen week zij enkele passen terug ff en wierp een snelle blik op het gewaad van haar „slachtoffer" om tenslotte vakkundig vast te ff f§ stellen: „geen zakken". iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri voordat hij een beslissing over de ta ken van het departement van sociale zaken kan nemen. Behalve dat thans het nieuwe ka binet wat de ministers betreft na genoeg gereed is, heeft prof; Beel ook reeds zijn gedachten laten gaan over de staatssecretarissen, die van het. nieuwe kabinet deel zullen uitmaken. Vast staat dat mr. Höppener van O. K. en W. dr. Veldkamp van economische zaken niet zullen terugkeren Drs. Schmelzer verhuist van binnen landse zaken naar algemene zaken waar hij als adviseur in financiële en economische kwesties zal op treden. Wellicht dat hij de publiek rechtelijke bedrijfsorganisaties en de bezitsvorming naar algemene zaken meeneemt. De heer Moor man blijft op zijn post bij defen sie. Hij houdt de marinezakeii on der zich. Er zal dus nog moeten voorzien wor den, wanneer men althans vasthoudt aan eenzelfde bezetting als in het ou de kabinet, in de benoeming van staatssecretarissen voor buitenlandse zakén, voor onderwijs, kunsten en we tenschappen, voor sociale zaken, voor binnenlandse zaken, voor economi sche zaken en voor de defensie wat de afdeling oorlog betreft. Het is nog niet bekend of wellicht een staatsse cretaris voor de luchtmacht zal wor den benoemd. (Van onze parlementaire redacteur) Het nieuwe kabinet zal er als volgt uitzien: Algemene zaken en minister president: prof. dr. J. E. de Quay (k;v.p.). Landbouw, visserij en voedsel voorziening: mr. V. J. M. Ma- rijnen (k.v.p.). Buitenlandse zalcen. mr. J. M. H.A- Luns (k.v.p.). Onderwijs, kunsten en weten schappen: mr. J. M. L,. Th. Cals (k.v.p.). Maatschappelijk werk. mej. dr. M. A. M. Klompé (k.v.p.). Sociale zaken: eventueel prof. J. J. M. van dfer Ven k.v.p. H Verkeer en waterstaat, vice- premier: drs. H. A. Korthals (v.v.d.). Defensie: S. J. van den Blergh (v.v.d.). Binnenlandse zaken: mr. E. H. Tóxopeus (v.vjd.). Financiën: prof. dr. J. Zijlstra (a.i'.). Volkshuisvesting en bouwnij verheid: nir. J. van Aavtsen. (a.r.). Economische zaken: drs. J.. W. De Pous (cJi.). Justitie: mr. A. C. W% Beer man (c.h.). Bakker doodde minnaar van zijn vrouw Dinsdagavond kort na tien. uur heeft zich Iii het Zuidlimburgse dorpje Vaesrade foïj Nuth een drama afge speeld, dat aan de 44-jarige chauf- feuf-aionteur G. ten O. het leven heeft gekost. Ten O. had een ver houding met do vrouw van bakker R. Toen bij haar dinsdagavond wilde bezoeken werd hij achter het huis op gewacht door de bakker, die zich verscholen had ia een kippenhok. Toen O. hem tot op een afstand van nauwelijks drie meter was genaderd, richtte de bakker een automatisch pistool op hem en vuurde vijf maal. Enige kogels troffen O. in het hoofd. De man moet op slag dood zijn ge weest. Na het gebeurde is de bakker naar de buren gegaan, vanwaar hij de po litie in Nuth belde. Enkele minuten later werd hij gearresteerd. Vrijdag middag zal hij voor de officier van justitie in Maastricht worden geleid. Het was sinds vele jaren in liet dorp je bekend, dat de vrouw van de bak ker eën verhouding had met de chauffeur, dié geen goede reputatie genoot. Herhaalde malen is het in het verleden tot vechtpartijen tus sen beide mannen gekomen. De benzineprijs in Italië is ongeveer 2 cent per liter verlaagd. In verband daarmee zijn ook de benzine-reductiebon- nen voor buitenlandse toeristen twee cent goedkoper geworden. OP WEG VAN DOVER NAAR OSLO Piloot was ongedeerd EEN EENMOTORIG gloed- nieuw Engels sportvliegtuig van de Austervliegtuigfabrieken in Leicester, dat nn wac van naar Oslo, lieeft woensdagmid dag omstreeks vier uur een noodlanding gemaakt in een per ceel vlas van de landbouwer S. ■J. van Langeraad in de Soele Kerkepolder bij Kamperland. De piloot, de 42-jarige verkooplei der van de fabriek, R. L. Por- zette zijn vliegtuig, dat met motorstoring had te kam pen, keurig aan de grond, zon der dat hij zelf maar één schram opliep of het toestel werd be schadigd. Vandaag donder dag zal hij zijn tocht naar Oslo voortzetten. Piloot Porteous, die gastvrij werd onthaald bij de familie van Lange raad, bij wie hij de nacht doorbracht, vertelde ons, dat de motor van het vliegtuig onregelmatig begon te lo pen, juist toen hij.de kustlijn van het eiland Noord-Beveland was gepas seerd. Er- zat niets anders op dan een npodlanding te maken. Geen ogenblik zijn kalmte verliezend, keek Porteous, die reeds 25 jaar achter de stuur- knuppel zit en die in de oorlog RA. F.-instructeur was, uit naar een ge schikt landingsterrein. Een perceel vlas leek hem het meest geschikt en zonder schokken of stoten zette hij zijn „Auster" feilloos aan de grond. „Het ging allemaal als vanzelf", verklaai'de ons de onverschrokken piloot. „Bestond er gevaar bij de noodlanding?", vroegen wij de Engelse vlieger. „Helemaal niet. Ik dacht er alleen maar aan, hoe geschikt het perceeltje vlas voor de noodlanding was!", merkte hij laconiek op. Verkoopleider-vliege nier Porteous vertelde ons verder bijzonder getroffen te zijn door het. gastvrije onthaal bij de fami lie Van Langeraad. Op onze /raag of hij het eiland Noord-Beveland kende kon hij bevestigend ant woorden. Althans voor zover „luchtherkenning" hiervoor in aan- mei'king' komt. Bij zakenreizen is de Engelsman verscheidene malen over Noord-Beveland gevlogen. Perfecte landing „Neen, ik heb hem niet zien landen, maar wél hoorde ik, dat er aan de motor van het vliegtuig wat haperde. Ik dacht nog bij mezelf: dat wordt een noodlanding!". Dit vertelde de landbouwer S. J. van Langeraad uit Kamperland, die, toen hij het vlieg- (Zie slot pag. 7 kol. 6 MR.VAN AARTSEN VERWACHT.. Geldig tot hedenavond, WEINIG VERANDERING Droog en overwegend zonnig. Zwak ke tot matige noordoostelijke wind. Aan de kust iets lagere middagtem- peraturen, elders .weinig- verandering in - temperatuur. 202e jaargang - no. 112 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct; W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers .15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 14 mei '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per m Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—x „Brieven of adres bureau v. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2358 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3646); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. 2234): Oostburg. G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Teme'uzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee, tred. tel. 2425, adm. tel. 2094. PROF. DE QUAY DRS. KORTHALS MEJ. DR. KLOMPE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1