PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geneefse conferentie begon met Duitsers aan aparte tafels Drievoudig P.Z.E.M.-feest in Vlissingen en in Terneuzen gevierd BILT Twee en een half uur na afgesproken tijd RVSS1SCHE EISEN NIET INGEWILLIGD Hammarskjöld hield rede bij opening VERKEER APELDOORN-ARNHEM DOOR HEIDEBRAND GESTREMD INDRINGERS SLOEGEN JONGEN VAN VIJFTIEN JAAR NEER 202e jaargang - no. 110 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 12 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3808 of 8546) j Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel, 2476 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierikzee, red. tel. 2425, a dm. tel. 2094. Maandagavond om zes uur is de conferentie der ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier te Genève twee en een half uur na de aan vankelijk overeengekomen tijd begonnen. Het uitstel was een gevolg van de onenigheid tussen Oost en West over de status van de Duitse groe pen. Zoals bekend, liad Rusland zondag plotse ling geëist, dat Oost-Duitsland als volwaardig lid aan de conferentie mocht deelnemen. Die eis heeft het Westen, dat Oost-Duitsland niet er kent, meteen afgewezen. Een onenigheid over de vorm van de conferen tietafel hing hiermee samen. De Russen wen sten een ronde tafel, waaraan ook West- en Oostduitsers konden plaatsnemen. Het Westen wenste een vierkante tafel, die voor de Grote Vier zou zijn gereserveerd. Na een onderhoud van twee uur bereikten de vier ministers gister middag tijdens een informele zitting overeen stemming over een compromis: West- en Oost duitsers zullen als adviseurs aan aparte tafels zitten. De ministers van de grote mogendheden vergaderen om een ronde tafel. Beide Duitse delegaties zullen het woord mogen voeren, indien geen van de vier andere er be zwaar tegen heeft. Toen aan een Amerikaanse woordvoerder werd gevraagd of een kort „neen" voldoende zal zijn 0111 de Duitsers het spreken te beletten, antwoordde hij: „Dat weten wij nog niet". Wenst Gromyko onmiddellijke toelating van Polen en Tsjechen Een Sowjet-woordvoerder In Genève liet gisteravond doorschemeren dat nog meer „procedure-kwesties" moeten worden opgelost. „Het vraagstuk van de samenstelling van de conferentie zelf moet nog worden geregeld". Hij weigerde echter te zeggen of de Russische minister van buitenlandse zaken Gromyko vandaag zal aandringen op een dadelijk Ingaande, volledi ge deelneming van Polen en Tsjecho-Slowakije aan de conferentie. Formeel voert Moskou aan dat beide landen, als eerste slachtoffer van de Duitse agressie, bij een bespreking van het Duitse vraagstuk aanwezig moeten zijn. Kennelijk streeft de Sowjetregering naar pariteit tussen Oost en West, een beginsel dat de westelijke mogendheden steeds hebben afge wezen. Bij eventuele toelating van Polen en Tsjecho-Slowakije zou het Westen zeker voorstellen, Italië uit te nodigen. Aangezien dit land in de oorlog aan Duitse zijde streed, zou de Sowjet-Unie kunnen repliceren door Roemenië, eveneens een asmogendheid, voor te stellen als mogelijke deel- De secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, heeft in een welkomstwoord gezegd dat de diensten die de Verenigde Naties ten behoeve van deze conferentie verrich ten van dezelfde omvang zijn als die welke zij een door hen in het leven geroepen orgaan bewijzen. De onder werpen die op de conferentie zullen worden besproken, maken het bijzon der gewenst dat de Verenigde Naties deze diensten verlenen. Er is, aldus Hammerskjöld, sedert 1945 in Europa veel gedaan aan materiële en economische weder opbouw, maar de politieke scheids lijnen zijn blijven bestaan. De conferentie wordt buiten het kader van de Verenigde Naties gehouden en de wereldorganisatie neemt niet aan haar werkzaamhe den deel, maar, zei Hammarskjöld „ik weet dat ik namens alle hier niet vertegenwoordigde lid-staten Te Vlissingen werd gisteren de eerste uitbreiding van de Centrale Zeeland van de P.Z.E.M. officieel in gébruik gesteld. Deze plechtigheid speelde zich af in één van de industriehallen, die zijn gelegen in de nabijheid van de Centrale. De directeur van de P. Z.E.M., ir. T. Michielsen, sprak aan het begin van de bijeenkomst een begroetingswoord tot de talrijke ge nodigden. (Foto P.Z.C.). spreek, als ik U de beste wensen van de organisatie doe toekomen voor Uw strevep dat de doelen van de Verenigde Naties dient". Minister Lloyd, die als voorzitter fungeerde, zei in zijn dankwoord dat naar zijn oordeel de ministers zich moeten concentreren op de belangrij ke vraagstukken tussen de partijen met de oprechte bedoeling de stand punten dichter bij elkaar te brengen, opdat deze conferentie een keerpunt wordt in de betrekkingen tussen oost en west. Van gezaghebbende Amerikaanse zij de werd na het compromis van maan dagmiddag vernomen dat dit alleen de spreekbeurten van de Duitsers betreft en in het geheel geen ver zwakking van het westelijke stand punt is. De voorzitter moet de toe stemming van alle partijen hebben voordat hij het woorcl aan een Duit ser mag geven. De Duitsers moeten dus beschouwd worden als adviseurs niet als deelnemers. Waarnemers zijn van mening dat de Westelijken, behalve wat de vorm van de tafel betreft nog een concessie hebben moeten doen, namelijk dat de Duitsers zelf om het woord mogen verzoeken. Bo vendien is het de eerste maal dat Oost-Duitslands stem zal worden gehoord op een conferentie met westelijke mogendheden. Ook de kwestie van de omvang der Duitse groepen heeft enige vertraging veroorzaakt. Gromyko drong er op aan dat zowel de Oostduitse als de Westduitse groepen hetzelfde aantal zetels kregen als dc delegaties der Grote Vier namelijk tien elk. Na een kort overleg in een zijvertrek kwamen de vier ministers overeen dat elk van de twee Duitslanden door zes „adviseurs" zal zijn vertegenwoor digd. De vergadering die vanmiddag om half vier begint staat onder voorzitterschap van Gromyko. Iede re minister zal een openingsrede uit spreken. De toespraken van de drie westelijke ministers zullen betrekke lijk kort zijn. Prins Albert en prinses Paola trouwen op 1 juli In Brussel is maandag officieel be kendgemaakt, dat paus Johannes op 1 juli a.s. in Rome het huwelijk van prins Albert van België met prinses Paola Ruffo di Calabria zal inzege nen. Prins Albert is maandag naar Rome gevlogen, waar hij de pinkster dagen met zijn verloofde zal door brengen. In de bekendmaking van maandag werd voorts verklaard, dat in juni, voor het huwelijk dus, het prüiseSjk paar een receptie op het Brussel zal bijwonen en dat in die maand op het koninklijk paleis van Laeken Belgische autoriteiten en ho ge functionarissen aan de prins en de prinses zullen worden voorgesteld. Zwitserse P.T.T. opgelucht Om vier uur maandagmiddag M kon de Zwitserse P.T.T. een s zucht van verlichting slaken. Op dat tijdstip werd namelijk bekend dat de openingszitting van de ministersconferentie, die door een „tafeldans" even was uitgesteld in elk geval nog U op. maandag zou worden ge- houden. Het was geen politieke H belangstelling van de posterij- s en: zij hadden duizenden post- H zegels uitgegeven met 't stem- pel „conferentie van de minis- ters van buitenlandse zaken. Gënève. 11 mei 1959". En deze hadden bij verder uitstel ver- niètigd moeten worden. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH Maandag is in Genève de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier begonnen. De foto laat zien hoe Andrei Gromy ko, na zijn aankomst op het vlieg veld van Genève enige woorden sprak in een batterij van microfoons. Boerenzoon doodde zijn oom In Luinjeberd bij Heerenveen heeft de 21-jarige veehouderszoon Siebe H. gistermiddag omstreeks half rijf zijn ongeveer 45-jarige oom, de veekoop man Thijmen H. van het leven be roofd. De vader van de jongeman, de veehouder Harm H., had zondag de ouderlijke boerderij overgenomen van zijn broer Thijmen. Reeds jarenlang echter heerste er een gespannen ver houding tussen de beide broers, van wie Thijmen zich herhaaldelijk te buiten ging aan drankmisbruik. Terwijl Harm H. gistermiddag met zijn zoon zat te melken kwam Thij men het land opstappen. Hij nam een dreigende houding aan tegenover zijn broer. De 21-jarige Siebe nam het voor zijn vader op en wilde zijn oom dwingen het land te verlaten. Hij greep daartoe een snijmes, dat ge bruikt wordt voor het reinigen van slootwallen. Toen zijn oom echter in dreigende houding op hem kwam toe lopen stak de jongeman hem in een vlaag van angst het mes in de buik, waardoor vrijwel onmiddellijk de dood intrad. De jeugdige dader is door de politie gearresteerd en voor de officier van justitie geleid. VUUR IN DE DROGE NATUUR In Emmerschans woedde hevige veenbrand Gistermiddag is brand ontstaan in een perceel heide en vliegdennen op ongeveer 500 meter afstand van de Arnhemse weg tegenover de Spoek- weg te Beekbergen. Het vuur, dat werd aangewakkerd door een vrij straffe wind, greep snel om zich heen en bereikte spoedig de weg Apeldoorn-Arnhem, waarna ook hei de en vliegdennen aan de andere bant van deze weg in brand raakten. Het vuur was zo fel en veroorzaakte zoveel rook, dat het verkeer over de Anrhemse weg gedurende ongeveer twintig minuten totaal onmogelijk was. totaal gingen ongeveer vijf hecta ren heide en vliegdennen verloren. Het vuur werd bestreden door de brandweren van Beekbergen, Apel doorn en Ugchelen en de bosbrand- weren van Beekbergen, Loenen en de Woeste hoeve, ze werden geassis teerd door burgers en ongeveer veer tig jongens uit het rijkswerkkamp „de Kuijl" in Beekbergen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een achteloos weggeworpen si- VOOR DE P.Z.E.M. WAS het gisteren feest in drievoud: de uitbreiding van de Centrale Zeeland te Vlissingen werd in gebruik gesteld, het nieuwe kantoorgebouw te Terneuzen werd geopend en tenslotte werd ook nog het veertig jarig bestaan van de maatschappij gevierd. Een drievoudig feest, dus, waarmee tevens werd gedemonstreerd dat de P.Z.E.M. een vitaal en gezond bedrijf is, dat zich voortdurend op de juiste wijze weet aan te pas sen aan nieuwe situaties in Zeeland. Immers, het was nog slechts vijf jaar geleden dat minister Zijlstra de nieuwe centrale opende en reeds nu was een uitbreiding nodig. „En in 1964-1965 zullen we wellicht opnieuw moe ten uitbreiden. Dat wil zeggen, dat we over twee jaar al aan de plannen daarvoor moeten beginnen", zei directeur ir. T. Michielsen gistermorgen in zijn begroetingsrede te Vlissingen tot de vele genodigden. En hij voeg de er aan toe: „Wij streven overigens niet alléén naar een technisch vol maakt apparaat, maar ook naar een bedrijf dat dezelfde mogelijkheden kan bieden als elektriciteitsbedrijven in meer geïndustrialiseerde streken van ons land". Kennelijk was deze opmerking bedoeld aan het adres van de gebruikers, die wel eens over de tarieven van de P.Z.E.M. klagen: zij weten dus, dat ook dit punt de aandacht van de maatschappij heeft Deze twee thema's beheersten de in gebruikstelling van de uitbreiding, 's morgens in een van de bij de Cen trale Zeeland gelegen industriehal len. In de eerste plaats dus de nood zakelijkheid om steeds uit te bouwen en te vernieuwen, en voorts de mo gelijkheid om de tarieven aan te passen. Zo zei de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot die de ingebruikstelling verrichtte dat het hem was opge vallen, dat deze uitbreiding al weer economischer werkte dan de vijf jaar geleden- gebouwde Centrale. „Ga zo voort, heren technici", riep de com missaris uit, „ga zo voort op deze weg, dat is goed voor onze tarie ven. Veel succes!" Over een eventuele uitbreiding in een nabije toekomst zei de commissaris: „Dat zal ook afhan gen van de verdere industrialisa tie in Zeeland. Ik hoop van harte, dat na deze uitbreiding van van daag de centrale weer spoedig te klein zal zijn. Want dat betekent meer industrie in ons gewest, waardoor er een eind kan komen aan het vertrek van jonge Zeeu wen uit onze provincie". De twee volgende sprekers sponnen verder aan dit thema. Burgemees ter mr. B. Kolff, sprekende namens de gemeenten-aandeelhoudsters, ver telde dat enkele deskundigen niet de eersten de beste hem bij de opening van de Centrale Zeeland sceptisch hadden verzekerd, dat dit nieüwe complex véél te groot was. „Gelukkig hebben zij ongelijk gekre gen", zei de burgemeester. En hij betoogde in dit verband, dat steeds weer blijkt dat er bij de Zeeuwen de vastberaden wil is om hun pro vincie vooruit te brengen. „Een be moedigend verschijnsel, een aanspo ring tevens om op de ingeslagen weg verder te gaan". President-directeur -J. W. Hupkes van de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" keek het verst in de toekomst. Hij wees op de reeds be staande samenwerking in Nederland tussen industrie en elektriciteitsbe drijven. „Maar wij moeten verder. Wij moeten vooral samen studeren over de kern-energie". In Nederland is er op dit terrein een samenwer king tussen elektriciteitsbedrijven, industrie en overheid. „De toekomst zal moeten bewijzen of deze weg de juiste is" aldus de heer Hupkes. Naar zijn mening zal de Nederlandse in dustrie moeten demonstreren, dat zij klaar is voor deze taak. In dit ver band herinnerde spreker aan de op richting van de N.V. Neratom. Over de samenwerking in ander ver band .tussen de elektriciteitsbedrij ven en de industrie sprak de heer Hupkes eveneens en hij herinnerde daarbij aan hetgeen burgemeester Kolff had gezegd over de vaste wil van de Zeeuwen hun gewest tot ont wikkeling te brengen. Dat betekent dus industrialisatie. Ook nationaal gezien kan alleen de industrie de be volkingstoeneming opvangen, want andere, bedrijfstakken als landbouw en handel zijn verzadigd. Daarom achtte de heer Hupkes het van groot belang dat een Zeeuws bedrijf als de P.Z.EM. deze uitbreiding voorname- (Zie slot pag. 2 kot. 1 garet, hoewel men ook rekening houdt met de mogelijkheid, dat enke le jongens brand hebben gesticht. De brandweren hebben ongeveer een uur werk gehad om het vuur te stuiten. De nablussing nam nog ge ruime tijd in beslag. In de provincie Drente, waar ook zondag al turf- en veenbranden had den gewoed, moest gisteren weer blnssingswerk worden verricht en wel door de brandweer van Emmen die werd gealarmeerd voor een veen brand nabij Emmerschans. Met dlè werk was de gehele maandag ge moeid. Het vuur tastte een opper vlakte van ruim acht hectare aan en noodzaakte de brandweerlieden, ruim 1500 meter slang uit te rollen. Met vier spuiten werd de hardnekki ge brand bestreden. Enorme rook ontwikkeling bezorgde ook in dit ge val veel last aan de bewoners in de omgeving. Zondag waren in Barger Oosterveld een miljoen en in Klazienaveen- Noord 300.000 turven in vlammen opgegaan. Het is waarschijnlijk dat de oorzaak van deze branden moet worden gezocht in het niet opvolgen van het advies: voorzichtig te zijir met vuur in bos, hei en duinen, èn, daar niet té roken. Dank van de koningin Zowel de gouverneur van Surina me en die der Nederlandse An tillen als die van Nederlands Nieuw-Guinea hebben bekendge maakt een telegram van H.M. de Koningin te hebben ontvangen, waarin zij verzocht werden de warme dank van de koningin tot uitdrukking te willen brengen aan al degenen die tot het natio nale geschenk ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag hebben bij gedragen, alsook aan allen die op enigerleiwijze aan de inzameling hebben meegewerkt. BELAAGDE VERWEERDE ZICH Verdachte aangehouden in Haags café Toen zondagavond het echtpaar G. in zijn woning, annex kantoor aan de Regentesselaan te Den Haag terug keerde, vond het daar de 15-jarige zoon, overdekt met schaaf- en snïj- wonden. Het huis was geheel over hoop gehaald. De jongen vertelde dat enige uren tevoren twee mannen op hem onbekende wijze de woning wa ren binnengedrongen, van wie de een een donkere huidsklenr had. De jongen had een schaats gegrepen en de donkerkleurige man een flinke klap toegebracht. De kerels hadden hem daarop knock out geslagen, waarbij de jongen door een ruit viel eu bewusteloos geraakte. Hij kreeg een lichte hersenschudding. De onmiddellijk gealarmeerde politie verspreidde direct het signalement, dat dè jongen van de indringers had opgegeven. Gistermorgen vroeg stel de de politie in een café in de bin nenstad een controle-onderzoek in en zag daar een man zitten, die op merkelijk veel geleek op het signale ment dat de jongen van de donker kleurige indringer had gegeven. De man. een Algerijn, M. O. geheten, werd meegenomen, doch ontkende ten stelligste iets van de overval in 'Regentesselaan af te weten. Bij fouillering vond men verborgen on der zijn kleren pakjes sigaretten en een bedrag van f 200. Inmiddels deed een sigarenwinkelier wonènde in de Maasstraat aangifte, dat er bij hem zondagnacht was in gebroken, waarbij een geldsbedrag van f 200.was gestolen alsmede een paspoort, een rijbewijs en pak jes sigaretten. Ook dit paspoort en rijbewijs, werden op de Algerijn te ruggevonden. Bovendien werden zijn vingerafdrukken in de sigarenwin kel aangetroffen. O. blijft deson danks heftig ontkennen. Hij zal nu met de jongen van de Regentesse laan worden geconfronteerd. VERWACHT... Geldig tot hedenavond AANHOUDEN WARM Zonnig warm en op de meeste plaat sen droog weer. Matige tot vrij krachtige oostelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1