PROVINCIALE ZEEUWSE COURAMT BILT Amerika vraagt Russen: Laat het overleg te Genève zinvol zijn „Dampdichte laag" kan muren met zoutschade genezen... Maandag confereren de Grote Vier HERTERS VERWACHTINGEN „NIET TE HOOG GESPANNEN" ONTPLOFFING IN CENTRALE OVERBELASTE BOOT SLOEG OM OP DE NIJL: 150 VERMISTEN VERWACHT.. 202e jaargang - no. 108 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjimct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advert en tlo 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of edres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no.. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: viissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen Cb.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 fb.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneu2eu, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red, tel. 2-135. adm. tel. 2094. TerwijL in het „Volkerenpaleis" en in het „Huis voor de Pers" te Genève de laatste hand werd gelegd aan de „materiële con ferentievoorbereidingen", hebben de Verenigde Staten vrijdag in een nota een beroep op de Sowjet-Unie gedaan, op de komen de besprekingen van de ministers van buitenlandse zaken van Oost en West tot een zinvol overleg te komen. De Amerikaanse regering wijst de Sow jet-beschuldiging van 21 april jl., dat de Verenigde Staten door het verstrekken van moderne wapens aan de N.A.V.O.-landen pogen, de conferentie van Genève te torpe deren, van de hand. Naar duurzame vrede in Europa? Bij zijn vertrek naar Europa heeft ile Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Christian Herter, gisteravond gezegd dat zijn verwachtin gen over „Genève" niet al te hoog zijn gespannen. Wel is volgens hem de mogelijkheid aanwezig dat de onderhandelingen tot een duurzame vrede in Europa leiden. De Westduitse minister van buiten landse zaken Von Brentano heeft gisteravond voor de televisie ver klaard dat het westen „alles in het werk zal stellen om de Geneefse con ferentie tot een succes te maken. Er zijn echter grenzen tot hoever het westen kan gaan, en deze grenzen liggen daar waar de veiligheid en de vrijheid van de mensheid in gevaar komen". In de Amerikaanse nota aan de Sowjet-Unie werd een verkla ring van de N.A.V.O.-raad aan gehaald, volgens welke het pro gram ter verbetering van de defensie der aangesloten landen een onderdeel vormt van een reeds lang geleden uitgestippel de koers. Vrije keuze Hel gaat vrij goed met de werk gelegenheid in Nederland. Het aantal werkloze mannen is vo rige maand beduidend verminderd en verwacht mag' worden, dat die ten dens nog' zal aanhouden, want in Ne derland tekent zich een opgaande beweging af. dio volgens onze offi ciële deskundigen en plannenmakers zeker dit jaar wel zal uitduren. Is dus op zichzelf de werkloosheid niet meer zo dreigend als enkele maanden geleden, toch zijn er stre ken en dat zijn dan de noorde lijke provincies en Zeeland waar liet nog altijd minder goed gaat, om dat er teveel structuurwerkloosheid is. Voor deze structuurwerklozen is geen plaats meer in de bedrijfstak waaruit ze afkomstig zijn. Ze moe ten dus ovei'schakelen en daarvoor zijn behalve veel tijd ook andere din gen nodig, namelijk nieuwe bedrijven (industrieën) en de geneigdheid om over te schakelen. Die eerste factor heeft men nog wel enigermate in de hand. Door de aanwijzing als ontwik kelingskern krijgen bepaalde ge meenten (en streken) inderdaad een kans op industrie-uitbreiding. Zo juicht men thans in Assen (Dr.) waar men vrijwel direct na de aanwijzing als ontwikkelingskern al een indus trie-uitbreiding kon aanltondigén. Maar die tweede menselijke fac tor heeft men minder in de hand en wat dat betreft geeft West-Brabant een opvallende waar schuwing. Daar heerst in bepaalde streken ook nogal wat werkloosheid. Onder die werklozen bevonden zich in het najaar 1958 vrij veel mensen, die enkele jaren lang als pendel-ar beiders in Rotterdam en het gebied van de Nieuwe Waterweg hadden ge werkt. Ze werden dagelijks per bus uit Brabant naar hun werkterrein vervoerd. Toen de conjunctuur een ietsje terugliep, werden die pendel arbeiders het eerst het kind van de rekening. Overigens waren al eerder in de Westbrabantse werkloosheidsgebie- den maatregelen genomen voor uit breiding van de werkgelegenheid en voor bet vestigen van industrieën. Dat laatste was wel gelukt en men voorzag, dat in een iets verdere toe komst geen pendel naar Rotterdam meer nodig zou zijn, omdat in West- Brabant werkgelegenheid genoeg zou zijn. Wat gebeurde echter in dit schone voorjaar van 1959? De werk gelegenheid in het Nieuwe Wa terweg-gebied werd ruimer... men trok weer pendelai'beiders uit West- Brabant aan... Nu pendelt er weer een duizendtal... Intussen zitten bepaalde jonge in dustrieën in West-Brabant met per- soneeltekort. Een bekende fabriek ziet zich zelfs genoopt arbeiders te werven in Bel gië.., En dat terwijl in West-Brabant - en even westelijk daarvan in Zee land nog honderden mensen zon der werk zijn. Hier hapert iets. En die hapering ligt in de menselijke verhoudingen. De een wil liever pendelen, de ander heeft bezwaar tegen het werk in een (lrpao.ide?) fabriek en zo kan het gebeuren, dat een bedrijf midden in een wevkloosheidsgebied nog moeite moot doen om van elders werkvolk aan te trekken. Waaruit blijkt, dat bij industrialisatie de menselijke factoren nauwlettende studie vereisenl Drukte in hotels De hotels in Genève begonnen giste ren reeds gevuld te raken met men sen die te maken hebben met de mi nistersconferentie. die maandag be gint. De delegatieleiders der Grote Vier worden vandaag of zondag ver wacht, maar velen van hun adviseurs en van de 1200 journalisten die de conferentie zullen verslaan, zijn er al. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Herter en zijn Franse ambtgenoot Couve de Murville ko men vanmiddag in Genève aan, de Brit Selwyn Lloyd en de ministers van buitenlandse zaken van Oost- en West-Duitsland (die beiden als advi seur zullen optreden) zondagmor gen. De Russen hebben, zoals ge woonlijk, niet laten weten wanneer ze komen. Ook de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Pella wordt verwacht. Zijn westelijke ambtgeno ten hebben hem uitgenodigd voor een lunch op zondag. Adviseurs 1 Verwacht wordt dat een van de eerste stappen van de Russische minister van "buitenlandse zaken, Gromyko, zal zijn volledige deelne ming van Polen en Tsjecho-Slowa- kije voor te stellen. Het aantal ver tegenwoordigers van het oostelijke blok zou dan even groot zijn als dat van de westelijken. Het wes ten zou echter de huidige samen stelling van de conferentie willen handhaven. Maar het erkent wel dat Polen en Tsjecho-Slowakije be lang hebben bij sommige onderwer pen die vermoedelijk ter sprake zullen komen en is. naar verklaard werd, bereid hen zo nodig als ad viseur te laten deelnemen. Volgens westelijke waarnemers zou in dat geval ook Italië als adviseur- moe ten optreden. Indien Rusland vraagt om deelneming- van landen als Roemenië, zou het westen moeten overwegen of bijwo ning door Nederland, Noorwegen en België moet worden voorgesteld. De ze drie lauden, zo werd te Genève verklaard, zoudeu daartoe geldige re denen hebben als de Sowjet-Unie aan voert dat baar kandidaten als slecht- offers van de nazi-agressie het recht hebben, de conferentie bij te wonen. Conferentiezaal wordt degelijk geïsoleerd In liet Volkerenpaleis te Genè- M H ve zijn arbeiders druk bezig geluiddempende schotten aan s te brengen om het „hoofd- kwartier" voor de conferentie van ministers van buitenlandse H zaken der „Grote Vier", dat drie etages omvat, te isoleren. |j M In de raadzaal op de eerste n etage zullen de ministersver- gaderingen worden gehouden. Daar zullen de ministers en H hun naaste adviseurs aan een s vierkant blok, dat gevormd wordt door vier tafels, plaats- nemen. Elke delegatie zal over M een kleine aangrenzende zaal M beschikken. De toegang tot dit centrum zal binnen enkele se- conden kunnen worden geblolt- lp keerd waarna onmiddellijk de H veiligheidsmaatregelen worden M toegepast. Ook de toegang tot het paleis zelf zal onder zware controle staan. m De vergaderingen van de mi- H nisters zullen besloten zijn. De ongeveei' 1500 journalisten die H uit alle delen der wereld naar H Genève komen om de conferen- M tie te verslaan, zullen dagelijks op persconferenties op de hoog- te worden gesteld van het ver- loop der besprekingen. H De Amerikaanse. Franse en Russische ministers zullen hun m M intrek nemen in villa's. Zo zal JE minister Couve de Murville de beschikking krijgen over de villa die behoord heeft aan wij- f§ len Liaquat AU Khan. Herter zal logeren in 'n landhuis van 'n H (rijke Amerikaan die op het ogenblik in Los Angeles woont en Gromyko zal verblijf houden H in een villa die kort geleden in s de omgeving van Genève is ge il huurd of op het hoofdkwartier van de permanente Russische M delegatie in Genève. Minister i§ Selwyn Lloyd zal een luxueus s appartement in Genève betrek- ken. M De Oostduitse delegatie zal verspreid zijn over verschillen- de hotels: zij was er gauw bij wat het bespreken van kamers betreft. Een overzicht van de enorme ravage, 1 daar een generator uit elkaar harst- die donderdagavond aangericht werd I te. De schade wordt geschat op en- in de gebouwen van het Utrechts keïe miljoenen guldens, provinciaal elektriciteitsbedrijf, toen mevrouw Gronchi De kóningin heeft gistermorgen op Palcis Soéstdijk de echtgenote van de Italiaanse president, mevrouw Gronchi. ontvangen. Mevrouw Gron chi maakt deel uit van de Italiaanse delegatie die op het ogenblik ge bieden in Nederland bezoekt, die in 195S door de watersnood werden ge troffen. Evenals vorige jaren organiseert het Koningin Wilhelminafonds ter gele genheid van moederdag een taarten- verloting. Ter ondersteuning ran de ze verloting werd- vrijdagmorgen door banketbakkersleerlingen per Mailcoach een twaalftal taarten aan geboden aan de oudste moeders die in de verschillende Amsterdamse huizen verblijven. In de weduwen- hof' aan de Karthnizerstraat te Am sterdam viel de 91-jarige mevrouw, de weduwe Walboom de eer te beurt. Gevangene aan bewakers ontsnapt Naar de Haagse politie vrijdagavond meedeelde, is woensdag op het Haag se Staatsspoor een gedetineerde aan zijn bewakers ontsnapt. Het is de 23-jarige uit Den Haag afkomstige A. G. H., door de politie gekenschetst als een „kruimeldief", die in de ge vangenis te Arnhem een gevangenis straf van 3 maanden wegens diefstal uitzat en begin juli zou vrijkomen. Tot nu toe heeft men hem niet kun nen opsporen. H. was woensdag door leden van de parketgroep van de rijkspolitie te Arnhem naar Den Haag overgebracht omdat hij moest terechtstaan voor de politierechter te 's-Gravenhage wegens een tweede diefstaL Hij heeft voordat de terugreis naar Arnhem begon kans gezien op het station aan zijn bewakers te ontsnappen. Men neemt aan dat de gedetineerde, die op Hemelvaartsdag jarig was, zijn ver jaardag niet in de gevangenis heeft willen doorbrengen. Vele ambtenaren van V.A.R. waren aan boord Men vreest dat vrijdag 150 mensen om het leven zijn geko men bij' het zinken van een ri vierboot in de Nijl, 25 km van Cairo. Het schip, de Dandara, had 270 mensen aan boord, hoe wel het gebouwd was voor ver voer van niet meer dan 80 pas sagiers tegelijk. Onder de op varenden bevonden zich vele regeringsfunctionarissen der Verenigde Arabische Republiek met hun gezinnen, die een dagje uit waren. Door een ketelontploffing brak brand uit. Deze ontploffing deed zich voor toen de :passagiërs juist gereed wa ren voor het ontbijt. De kapitein trachtte naar de oever te varen, maar de passagiers, die door de explosie en de brand op het overvolle schip in paniek waren geraakt, renden allen naar één zijde van het dek, waardoor de boot kapseisde. Het vaartuig zonk zo snel dat degenen die zich nog be- nedendeks bevonden geen kans kre gen te ontsnappen. Waarschijnlijk had de ketelontploffing een lek in de scheepshuid geslagen. Gisteravond stond vast dat min stens elf mensen het leven hadden verloren. Het cijfer der vermisten werd gesteld op 150 tot 200. Zes entwintig mensen zijn overge bracht naar een ziekenhuis. Kik vorsmannen zochten in het donker de rivier nog af naar vermisten. Later is officieel bekendgemaakt, dat 175 mensen de ramp hebben overleefd, doch het is nog niet be kend hoeveel mensen zich aan boord bevonden. DUURZAME OPLOSSING EINDELIJK BEREIKT? Afkoopsom of ingrijpende voorzieningen OM EN NABIJ VEERTIEN JAAR na de inundatie van Walcheren is dus eindelijk, zoals we vorige week al berichtten, een regeling voor de vergoeding van zoutschade afgekon digd. In al die jaren is deze zout schade een toenemende kwelling ge worden voor de bewoners van de huizen, die troosteloos in het zoute water hebben gestaan. Verbazing wekkend is het dan ook niet, dat do Zeeuwen al jaren geleden een tref fend woord hadden voor. rontsclia- de aan gebouwen: „Het is „muur kanker", zeiden ze. En dat woord is treffend, omdat het ongeveer aan geeft hoe desastreus de gevolgen van zeewater voor woningen, scho len en kerken kunnen zijn en omdat het tegelijkertijd aantoont hoe moei lijk een remedie voor deze „gebou- wenkwaal" is te vinden! Nu de vergoedingsregeling er is, ligt het voor de hand, dat vele bewoners van „zoutschade-huizen" zich de vraag stellen: ..Is het inderdaad waard veèl geld te besteden aan het opknappen van de muren of zal de kwaal zich over enkele jaren toch weer openbai'en?". Het stellen van die vraag is ook vanzelfsprekend, om dat in de afgelopen tien jaar al vele proeven genomen zijn in zoutschade- woningen en omdat vele van die proeven op een mislukking uitliepen. Te vaak bleken de middelen slechts camouflage... Geen wonder dus dat velen in Zee land menen: „Er is slechts één oplos sing: sloop van de woningen". Dat zei ons deze week nog' weer «en aan nemer uit Aagtekerke, die in vele huizen getracht heeft de zoutschade te herstellen. Maar het is duidelijk, dat deze maatregel sloop van de woningen wat al te rigoreus is... En dat is volgens vele deskundi gen ook bepaald niet nodig. De Nijverheidsorganisatie voor Toe gepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.), die zich reeds jaren bezig houdt met dit vraagstuk, ziet de toekomst voor de, zoutscbade-woningen niet al te somber in. Mits... men het goede geneesmiddel toepast! Oorzaak van kwaal Zoals bij alle ziekteverschijnselen is het voor de vervaardiging van een geneesmiddel nodig de oorzaak van de kwaal te weten. T.N.O., maar ook verschillende particuliere onderne mingen hebben zich daar de laatste tien jaar mee bezig gehouden. En men kwam tot deze slotsom: muurkanker ontstaat doordat het zout in de muur in vochtige,perioden water aantrekt en in droge perioden weer vocht afstaat. Door deze wis selwerking, die onder meer kristal lisatie van verschillende zouten tot "gevolg heeft, ontstaat ook „volume- vergroting", waardoor de steen als het ware uit elkaar wordt geperst. Daardoor ontstaan de bekende ver schijnselen: verpulveren van steen en voegspecie. De werking treedt steeds op in liet oppervlak, dat aan de muur grenst. T.N.O. beschrijft nu de remedie als volgt: wordt de muur afgedekt met een vochtdichte laag dan wordt de wisselwerking tussen muur en omge vende lucht tegengegaan en kan het herhaald kristaliseren niet plaatsvin den, hetgeen tot gevolg heeft, dat stukdrukken van pleister of steen zich niet voortzet... Ziedaar de oplos sing! De moeilijkheid was alleen nog een deklaag te ontwikkelen, die niet al leen „dampdicht" was. maar die bo vendien goed op de muur hechtte. (Zie slot pag. 4 kol.. 2) KORTE PREDIKATIE IS HEMELVAART VOOR U EEN FEEST Een dwaze vraag misschien. Het ligt er helemaal aan, wie U bent. De een zegt: het is een vrije dag. Een ander meent: een onbegrijpelijk gebeuren lang geledentoen Jezus van de aar de 'verdween ivaar zijn vrienden bij stonden. Is het daarom een feest Neen, doch het gedenkt iets, waar van de gevolgen voortduren. Wij her denken de bevrijding van 19.'f5, dank baar, om nooit te vergeten, want wij plukken dagelijlcs de vruchten daar van. Evenzo Christus' hemelvaart. Het ge beuren- zelf moge onverklaarbaar zijn, een onbegrijpelijk wonder, maar het feit ligt er en wij rekenen met de gevolgen. Waarom het daarbij gaat Met de woorden van de onbekende schrijver van de brief aan de He breeën: wij hebben een grote hoge priester, die de hemelen is doorge gaan, Jezus, de Zoon van God", (Ilebr. h vers Ut). Merkt U op: wij hebben! Niet: icij •moesten trachten te krijgenwij ho pen. Maar een keihard feit: wij heb ben een hogepriester, houdt er reke ning mee! Overigens is dat geen eer om trots op te zijn. Wij hébben een advocaat, die onze zaak opknapt. Dat roep je niet over straat: „ik ben bij een zaak be trokken eit heb een pleitbezorger no dig, want alleen kom ik er niet meer uit". In deze wereld, xoaar ieder zegt', „nou ja, een ander is ook niet beter; ze doen alemaal wél eens wat", erken nen de christenen„Zo gaat het niet langer; er moet wat gebeuren. Wij hébben Eén- nodig, die voor ons op komt". Welnu, die is er: deze hogepriester Jezus, de Zoon van God. Die op Golgotha werd gekruisigd, omdat er in Gods naam iets gebeu ren moest. Die op Pasen opstond uit de doden, zodat de slagzin, dood is dood en er is nog nooit iemand teruggekeerd" een overwonnen standpunt is en het woord hopeloosuit het christelijk woordenboek dient geschrapt. Op Hemelvaartsdag ging Hij weg van de aarde. Hoe is moeilijk uiteen te zetten. Maar het feit maakt de dag tol een feest. Hij trekt zich niet terug na volbrach te arbeid, doch blijft meedoen. Hij staat buiten het strijdgeicoel, maar in het hart van het wereldbestuur. Hij is ons daar nog liever dan hier bij ons. Wij willen gaarne geloven, dat de re gering regeert en voor alles en ieder een zorgt. Maar het is een gerust stelling iemand bij de Koning aan het hof te weten, ellce dag, die toon de hart voor ons te hebben. Hij heeft voor ons getobd en ons prachtig voortgeholpen. Hij werkt door. Hij draagt ons in het hart en brengt ons lot voor Gods troon. Heniélvaart is een feest, algemeen erkend" onder de Christenen, toant zij hebben nu hun liefste vriend aan Gods hof, die daar voor hen pleit. Oosterla-ncl. G. J. Rijks. Geldig tot hedenavond KANS OP EEN BUI Veranderlijke bewolking met plaatse lijk een regen- of onweersbui. Onge veer dezelfde mïddagtemperttturen als gisteren of Iets lagere. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen, maar langs de kust ook wind van zee. ZON EN MAAN 10 mei Zon op 4.56 onder 20.18 Maan op 6,51 onder 22.39. 11 mei Zon op 4.54 onder 20.1» Maan op 7.36 onder 23.26

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1