mmum OUD-STATIONSCHEF VAN GOES BETREKT WATERTOREN TJOBA WON IN HOOGSTE KLAS VAN SWIFT'S SERIET0ERN00I SDKB-TWAALFTAL MET 4-20 DOOR PKC IN DE PAN GEHAKT KLM1 ETHER VRIJDAG 8 MEx 1959. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MODERNE DIOGENES Het Zeeuwse land lokte hem... „Richt toch de oude waterto ren in als woning!" De heer H. P. van Veen, de vroegere stati onschef van Goes, heeft deze suggestie meermalen gedaan als een van de emploés zijn hu welijk steeds moest uitstellen bij gebrek aan een woning. Blijkbaar vonden zij de uit sprak van hun chef toch wel wat al te gortig, want nooit heeft één van de stationsbe ambten m Goes een poging in die richting gedaan! „Een ander niet, dan ik wél", zo moet de heer Van der Veen hebben geredeneerd, toen hij onlangs af scheid nam al^ stationschef van Bre da in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dus schreef de heer Van der Veen, die omstreeks 19541955 stationschef was in Goes, naar de Spoorwegen in Utrecht en naar het college van B. en W. van de Ganzestad. Niemand had bezwaren tegen zijn voornemen, zodat hem thans niets meer in de weg staat om de toren te betrekken. Voordat het echter zover is onge veer augustus van dit jaar zal er heel wat verbouwd en vernieuwd worden in en aan de toren. „Er zijn drie redenen, waarin ik met (Advertentie) Van Neile bestellen 1 Mevo won seriewedstrijden van Sinoto te Nieuwerkerk De voetbalvereniging Sinoto uit Nieuwerkerk heeft het met het weer tijdens haar seriewedstrijden op He melvaartsdag goed getroffen. Een groot aantal toeschouwers heeft van een attractief, zij het wat overladen, programma genoten. Twaalf ploegen namen aan de wedstrijden deel. In de eerste ronde won Zierikzee, dat met een combinatie aantrad, gemak kelijk van Duiveland, 50. Bruse Boys had het tegen het met 10 man spelende Zonnemaire heel moeilijk. Het werd een benauwde 21 zege. Sinoto kon in de derby tegen SVOWK uit Ouwerkerk niet bolwerken en ver loor met 42. Mevo kon zich in de wedstrijd tegen de Zeemeeuwen uit Haamstede met moeite staande hou den. Het werd 32 voor de Oranje broeken. W.I.K. uit Kerkwerve had met de SVOWK-reserves niet de min ste moeite, 7—1, terwijl Dreischor het tegen Brouwershaven moest afleggen, 04. In de tweede ronde waren de uitslagen: DuivelandZonnemaire 2 0; SVOWK H—Sinoto 1—4: Drei schorZeemeeuwen 31Mevo SVOWK 5—2; Duiveland—Sinoto 1— 2: WIKBrouwershaven 03; Zie rikzeeDreischor 20. Het laatste viiftal bestond uit Zierikzee, Mevo, Brouwershaven, Bruse Boys en Sino to. De grootste belangstelling bestond voor de wedstrijd Mevo—Zierikzee. Mevo, dat in de voorgaande wedstrij den lauw had gespeeld en geen mo ment de indruk vestigde Zierikzee te kunnen weerstaan, kwam nu met groot enthousiasme in ae strijd. Zie rikzee kreeg geen moment kans zijn superioriteit uit te buiten. Kort voor rust benutte aanvoerder Haverhoek van Mevo op fraaie wijze een kans. Bij deze 10 stand bleef het. Brou wershaven bleef met 20 de baas over Bruse Boys. In de finale heeft Brouwershaven Mevo lange tijd dc voet dwars gezet. Tot tweemaal toe namen zij dc leiding, maar even vaak wist Mevo gelijk te maken. In de slot fase behaalde Mevo de zege, doordat een van de Brouwershaven-verdedi gers in eigen doel schoot. Zierikzee won met 42 van Sinoto en legde zo beslag op de derde prijs. Burgemees ter A. A. van Eeten reikte de prijzen uit. mijn thans in militaire dienst zijnde zoon zo graag in de toren wil wo nen", vertelde ons de heer Van der Veen, die woensdag een „inspectie reis" maakte naar de Ganzestad. De oud-stationschef van Goes ziet het als een maatschappelijke plicht te trachten zelf voor huisvesting te zor gen. Een ander motief is, dat hij de watertoren van Goes op deze wijze wil bewaren voor het nageslacht. „Vroeger had ieder locomotiefstation een eigen watertoren, maar nu zijn deze torens vrijwel alle gesloopt", merkte hij peinzend op. „Als ik op deze wijze de Goese spoorwegwater toren kan bewaren, doe ik dat met alle liefde", zei hij verder. Maar toch zou de oud-spoorweg- man niet naar Goes zijn geko men, als deze stad niet een bij zonder plaatsje inneeenit in zijn hart. ,,'k Bén in Duitsland gebo ren en ik heb veertien standplaat sen gehad in acht provincies. In nige banden met een bepaalde streek heb ik echt niet. Mijn ruim tweejarig verblijf in Goes is mij echter het beste bevallen. De be volking is vriendelijk, de omge ving is mooi, kortom een plaats waar ik mij met plezier vestig", aldus de heer Van der Veen. De vroegere stationschef praat graag én enthousiast over zijn nieuwe wo ning. Aan de hand van tekeningen liet hij ons zien, waar en hoe de ruim 30 jaar oude watertoren zal worden verbouwd. Op de benedenverdieping komt de keuken, terwijl op de eer ste etage een ruime zitkamer wordt ingericht met uitzicht op het spoor wegemplacement en de uitgestrekte weiden van De Poel. De tweede ver dieping wordt benut voor de bouw van een grote en een kleine slaapka mer. Wat hij met het waterreservoir op de derde etage zal doen, weet de heer Van der Veen nog niet. Waar schijnlijk richt hij deze ruimte in als donkere kamer, want de heer Van der Veen is een enthousiast foto graaf. Boven op de vijftien meter ho ge toren zal de oud-spoorwegman een daktuin aanlegden. Ook de strook grond rond zijn nieuwe wo ning, zal hij als tuin inrichten. (Advertentie) Van Neile bestellen concours in Ouwerkerk Veel animo maar weinig vis... Het was op Hemelvaartsdag extra druk langs de kreken van Ouwer kerk. Belgische en Nederlandse vis sers uit alle delen van het land, dongen mee in de hengel wedstrijd, uitgeschreven door de hengelsport- vereniging „Oosterschelde" te Zierik zee. Aan één ding ontbrak het echter op deze dag en dat was: vis. Maar dat heeft geen moment de prettige stemming bunnen bederven. Van de 239 deelnemers, waaronder ongeveer 50 Belgen, wist slechts een 20-tal deelnemers één of meer vissen te vangen. Na de wedstrijd redkte de burgemees ter van Zieriliczee, mr. F. Th. Dijclc- meester in het „Huis van Nassau" de prijzen uit. Als blijk van verbonden heid, die bestaat tussen Belgen en Zeeuwen, overhandigde hij aan de Belgische leider een levende kreeft. De beste prestatie leverde deze dag de heer M. van der Meijde 'uit Bre da, die met 1000 punten beslag legde op de eerste prijs. Met 750 punten behaalde M. de Pree uit Ouwerkerk de tweede prijs. Bovendien kreeg hij de prijs voor de grootste gevangen vós. Zuidzande koopt nieuw torenuurwerk Huidige installatie heeft nooit voldaan In de woensdagavond onder voorzit terschap van burgemeester H. P. Everwijn gehouden openbare verga- dering van de gemeenteraad van Zuid zande, werd zonder hoofdelijke stem ming besloten tot de aanschaf van een nieuw uur- en slagwerk. Met het in 1951 ln de toren van de Ne derlands Hervormde Kerk geplaatste uur- en slagwerk heeft men niets dan narigheid ondervonden. Te goeder naam en faam bekend staande fir ma's kunnen reparatie van de huidige ondeugdelijke combinatie niet garan deren. Ondanks herhaalde verzoeken van het gemeentebestuur, weigerde de leve rancier om één en ander afdoende te verbeteren. Voor tot bestelling van het nieuwe uurwerk zal worden overgegaan, zullen burgemeester en wethouders eerst nog doen onderzoeken of het technisch uitvoerbaar en financieel mogelijk is om er nog 2 wijzerplaten op de toren bij te plaatsen, zodat vanuit alle windstreken de tijd zal kuinmen worden afgelezen. Raad Goes kwam „informatief bijeen De gemeentèraad van Goes is woens dagavond in „informatieve" zitting bijeengekomen ter besprekingen van diverse problemen. De directeur van gemeentewerken, de heer J. Oranje, was daarbij aanwezig om een uiteen zetting te geven over de verschil lende uitbreidingsplannen van Goes. Onder meer werd van gedachten ge wisseld over plan-zuidoost en plan zuid, dat momenteel ter visie ligt. De industrieterreinen in Goes-zuid en de sanering van het noordelijke standsdeel. De vergadering duurde ongeveer 2 uur. Aanbesteding onderhoud vluchthavens Door de directie Benedenrivieren van de Rijkswaterstaat is dinsdagochtend in het, gebouw van de dienst der Zui derzeewerken te Den Haag aanbe steed het onderhouden van de vlucht havens te Dinteloord en aan het Zij- pe voor het jaar 1959. Er werd als volgt ingeschreven: 1 W. Vlot te Sliedrecht, 16.250; 2 A. J. Herwig te Willemstad, 16.300; 3 P. K. Kraaijveld te Sliedrecht, 16.635; 4 fa. N. Kraaijveld te Slie drecht, 16.885; 5 fa. S. Bezuijen en Zn. te Ouddorp (Z.-H.), 20.890; 6 A. Roele te Edam, 29.500. De gun ning is aangehouden. Kassier boerenleenbank Veere benoemd Met Ingang van 1 augustus is tot kassier van de coöp. boerenleenbank te Veere benoemd de heer A. de Buck te Goes, momenteel werkzaam als hulpkassier bij de coöp. boerenleen bank te Kapelle. (i zonder prijsverhoging. Vraag uw MEENK'S POEDMS helpen! Er zijn Mcenk's Poeders CIA hoofdpijn, kies pijn, hoest, griep. Jjlfarrhee, influenza, rheumatick. koortsipeid bij gevatte kou. periodieke pijnen enz. Verkrijgbaar in eiuiS met 6 poeders maar ook een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende etuis i 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S POEDERS helpen! Er zijn perioc in ciDQ een hind™ Vcjktugb; nCr Kok illlEEK Kimbria zet alle zeilen bij om Alliance werd met 81 verslagen In de eerste klasse C bij de amateurs is de tweede degradatiekandidaat, Kimbria, momenteel bezig de laatste kans, die het nog heeft om de degra datie te ontlopen, nog te benutten. In de laatste wedstrijden boekte de ploeg enkele opmerkelijke successen. Ook deze zondag weer: Alliance werd met maar liefst 81 verslagen. Deze club zal trouwens uit een ander vaat je moeten gaan tappen wil ze ook niet voor degradatie in aanmerking gaan komen, want de laatste wedstrij den werden alle verloren. Kimbria is door deze overwinning drie andere clubs, Roermond, Heer en Alliance tot op twee punten genaderd al heeft Alliance 1 wedstrijd minder gespeeld dan de rest. De andere wedstrijd, die in. deze af deling werd gespeeld tussen Braban- tia en Spel Irene werd met 32 door Brabantia gewonnen. De uitslagen van de eerste klasse A luiden: CVV Laakkwartier 10; DCG—UW 1 1; QuickOSV 42. In de eerste klasse B werden gespeeld: SneekBe Quick (Zutphen) 3—5; Quick (Nij megen)WVC 62; ESCAZwaag- westeinde 31. De stand in de eerste klasse C luidt: Spel Irene 22 16 2 4 34 21 13 2 6 28 21 10 5 6 25 21 10 4 7 24 21 21 De Spechten Spel Emma Hoensbroek Moe '17 Boxtel Brabantia Alliance Heer Roermond Kimbria Vlisslngen 7 7 9 2 10 20 21 6 8 7 20 20 7 3 10 17 21 7 3 11 17 21 8 1 12 17 21 6 3 12 15 21 6 2 13 14 49—20 46—37 38—30 40—34 31—31 28—30 48—59 42—43 28—43 41—49 32—42 Advertentie Van Neile bestellen I GOEDE PROPAGANDA VOOR KORFBAL DE MIDDELBURGSE korfbalvereniging Swift heeft met haar Hemel- vaartstoernooi weer een uitstekende propaganda voor de korfbalsport gemaakt, daarbij gesteund door een fleurig zomerzonnetje. Bijna duizend korfballers hadden deze Hemelvaartsdag de tocht naar de Zeeuwse hoofd stad ondernomen. Zij waren afkomstig uit vele delen van de provincie, uit Den Haag en Rotterdam, terwijl tevens een viertal Belgische clubs uit Brussel, Antwerpen en Brugge acte de presence gaf. En na een dag van spannende korfbalontmoetingen, waarbij de honderden spelers en speelsters zich tot het uiterste Inspanden om een zo goed mogelijk resul taat te bereiken, kwam in de hoogste afdeling de Zeeuwse korfbalkam pioen van het vorige jaar, Tjoba uit 's-Heer-Hendrikskinderen, als eerste aan de eindstreep. Echter niet dan nadat via strafworpen de beslissing om de eerste plaats gevallen was, daar de Belgische twaalf van Espero A-combinatie uit Anwerpen met evenveel punten als de Tjobanezen ein digden. Bjjna 1000 korfballers in Zeeuwse hoofdstad De kampioenen namen de strafwor- §en evenwel het beste, zodat zij met e eerste prijs naar huls gingen. In de afdeling hierop volgend maakte de Haagse ploeg De Raven zich van de winnaarsbeker meester, gevolgd door VOLBA uit Antwerpen. Over het algemeen konden de Belgen zich uitstekend met hun Nederlandse te genstanders meten en vooral in het afstandschieten waren zij vrij kun dig. De twaalftallen van de organise rende vereniging spraken even eens een duchtig woordje mee. Elf Middelburgse teams waren er die dag in het veld te vinden, vier senioren en zeven adsplrant- ploegen en daarvan behaalden 3 seniorploegen een eerste prijs, twee adspiran teams eveneens, terwijl nog drie adsplranttwaalf- tallen een tweede prijs behaalden. Precies op tijd De wedstrijden werden, dankzij een voortreffelijke organisatie, precies op tijd afgewerkt. Het secretariaat, onder de kundige leiding van Swift- secretaris J. H. de Vroom, zou dan ook volgens het tijdschema de laat ste wedstrijden afgebeld kunnen hebben, ware het niet, dat een der Belgische ploegen zich wat verlaat had. Die moest dus nog een wed strijd spelen. Bovendien moesten verschillende ploegen nog vla straf- worpen uitmaken, wie zich eerste prijswinnaar mocht noemen. Maar toen dat alles afgewerkt was, kon voorzitter L. de Vries toch alle prijswinnaars bekend maken en hun de toekomende bekers, medailles en lauwertakken overhandigen. Voorts (Advertentie) Van Neile bestellen RADIO- EN T.V.-RUBRIEK KORFBAL VAN FORMAAT Uitstekend team gaf Zeeuwen een lesje Het SDKB-twaalftal ls donderdi rdag- reent middag door P.K.C. uit Papendi mot 420 als het ware in de pan ge hakt. Het was een teleurstellende wedstrijd voor de korfbalsupporters, die naar Haamstede gekomen waren, hoewel zij aan de andere kant vergast werden op een goede demonstratie van uitstekend korfbal door de gas ten. De overwinning hadden de Pa- pendrechters volkomen verdiend. Zij vertoonden een uitermate produktief spel en een meesterlijke wijze van positie kiezen. Vooral de dames lieten zien hoe korf bal moet worden gespeeld. Zij namen zelf het iniatief en beperkten zich er niet toe de heren van oallen te voor zien. zoals aan de Zeeuwse kant maar al te vaak de gewoonte is. De P.K.C.- dames namen zelf het heft in handen en met een prachtige lichaamsbeheer- sing wat dat betreft deden ze ook niet voor de heren onder sneden zij als het ware door de SDKB-verde- dtglng heen. Daar zij bovendien over een prima schot beschikten maakten de dames zelf vele doelpunten. P.K.C. staat in de hoofdklasse west van de Christelijke Korfbalbond op de derde plaats. De S.D.K.B.-ers .vielen tegen, hun aanval en verde diging hingen als los zand aan elk aar. De lichaamsconditie is nog niet wat ze wezen moet. Verwonderlijk is dat niet. het feit in aanmerking genomen, dat zij nog maar enkele competitiewedstrijden hebben gespeeld. P.K.C. daarentegen begon verleden jaar september, zoals voorzitter J. Koppenol opmerkte. Mochten de S.D.K.B.-ers eens in de aanval zijn dan was de verdediging zo perfect, dat er geen doorkomen aan was. Reeds direct na het begin van de wedstrijd domineerden de gas ten en het was zeven minuten voor de rust', toen L. Boer het eerste tegen- §unt kon maken, nadat de Papen- rechtse aanval zevenmaal had ge scoord. Veertien minuten na de rust maakte mejuffrouw Tonny Flohil (Burgh) het tweede doelpunt (214). Het derde puntje werd wederom door L. Boer van Stormvogels gemaakt in de twaalfde minuut voor het einde. In dezelfde minuut viel ook het vierde doelpunt, dat gescoord werd door A. Geluk (Velocitas), 417. De wed strijd eindigde tenslotte met 420. 's Morgens maakten de gasten een tochtje door de Westhoek, waarna de koffiemaaltijd werd gebruikt in het clubgelMjuw van de Nederlands Her vormde Kerk in het Oostenrijkse dorp. S 14 vermist De dood waarde over het beeld scherm, niet alleen woensdagavond, maar ook donderdag. Ergens zit er toch wel iets font met onze televisie- coördinatie, die twee zulke stukken op achtereenvolgende avonden voor de camera brengt. Iets opwekkends zou de kijkers toch echt welkom zijn, geloven we. Waarmee overigens nfets kwaads gezegd wordt van „S 14 vermist", het fel realistische spel, dat de N.C.R.V. gisteravond op het programma had. Het is het verhaal van $en gezonken onderzeeër, waar in een troepje overlevenden tever geefs hoopt op berging of ontsnap ping. Onder regie van Max Douwes legden de acteurs alle facetten van dit rij ke thema bloot. Er waren geen zwakke plekken in de rolbezetting. De N.CR.V. vulde eerst bijna een uur met een film over het amuse mentsstadje, dat Walt Disney in de Verenigde Staten exploiteert. En dan te bedenken, dat half Europa een operaconcert relayeerde, dat onze Nederlandse neus voorbijging. Men had er donderdagavond werkelijk be ter aan gedaan, het toch al op tele- recording opgenomen stuk „S 14 ver- mist" naar de vrijdag te verplaatsen en gisteravond bij de Eurovisie aan te kloppen. Voortreffelijk operaconcert Alleen de televisiekijkers in bet zui delijk deel van Nederland konden het Nederlandse program laten voor wat het was en overgaan op de Bel gische televisie-zenders, die het voor treffelijke operaconcert uit Wenen brachten. Daaraan werkten mede een aantal so listen van grote bekwaamheid en een bailetkorps zoals dat in Nederland niet bestaat. Het was een artistieke gebeurtenis, waarmee de Eurovisie alle eer inlegde. ^{oren, 31CM en.... sc/\rijven UIT DE Advertentie) 'n Bloedzuiverende kuur met Krnschen Salts, kan ook U verlossen van die rheumatische pijn. Lijders aan onzuiver bloed, worden steevast ook slachtoffer van reuma tische pijnen. Daarom is een bloedzui verende kuur met Kruschen zo wel dadig. Kruschen spoort de bloedzui verende organen aan tot krachtige werking - onzuiverheden in het bloed worden weggevaagd en kunnen zich niet meer vastzetten. Spieren en ge wrichten bewegen zien weer normaal, zonder een zweem van pijn! 'n Heer lijke uitkomst die Kruschen Salts. ZATERDAG 9 MEI. HILVERSUM I. 402 m 74G kc/s. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nw8. 7.15 Gewijde muz. 7.30 Voor de jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Morgenge bed en liturg, kal. 8 00 Nws. 8.15 Gram. 850 Voor de vrouw. (9.35-9.40 Waterst.) 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Ben je zestig? 11.00 Voor de zieken. 11.45 Gram. 12.00 Middagklok-noodklok. 12.03 Promenade ork. en sol. 1250 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13-20 Lichte muz. 13.45 Voor de kinderen. 14-00 Voor de Jeugd. 14.10 Amus. muz 14.45 Kron. van letteren en kunsten. 15.20 Pianospel. 15.40 Boekbespr- 15 50 De schoonheid van het Gregoriaans. 16.20 Voor de Jeugd. 1650 Gram. 17.00 Engelse les. 17.20 Lichte muz. 17.40 Amus. muz. 18.00 Journ. weekoverz. 18.10 Strijkork. 18.30 Voor de jeugd. 18.45 Van klanten en wanten weten, caus. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.30 Lichtbaken, caus. 19.45 Philh. ork. 2055 Gevar. progr. 2155 Caus. 22 05 Amus. muz. 22.35 Wij luiden de zondag in. Aansluitend: avondgebed en liturg, kal. 23.00 Nws. 23.15 Nws. in Esperanto. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 1050 VARA. 19.30 VPRO. 20.00-24.08 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 750 Gram. 8.00 Nws. 8-18 Gram 850 Voor de vrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9J0 Gram. VPRO: 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld, caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de huisvrouw. 10.45 Lichte muz. 11.15 Buitenl. weekoverz. 1150 Pianorecital. 12.00 Lichte muz. 1250 Land- en tuin- bouwmeded. 1253 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Jazzmuz. 13.40 Sportnws. 14.05 Voor de Jeugd. 14.40 Harmonie-ork. 15.05 Van de wieg tot het graf caus. 15 20 Kamerork. en sol. 16.10 Sportfeest. 16.20 Boekenwijs. held. 16.40 Meisjeskoor. 17.00 Nieuwe gr 17.30 Act. 18.00 Nws. en comm. 1850 Jazzmuz. 18.35 Muziek-klosk. 19.00 Ar tistieke staalkaart. VPRO: 19 30 Passepar tout, caus. 19.40 In bijbelland, caus. 1955 Deze week, caus. VARA: 20.00 Nws. 2055 Thuis best?, schets. 20.13 Gevar. progr. 21.30 Socialistisch comm. 21.45 Nieuwe gr. 22.00 Dansmuz. 22.35 Opsporing verzocht. 23.15 Nws. 23.30—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. KRO: 2050 Beelden uit de jaren 1912—1913. 20.35 Zo zijn ze. 21J0 Dansork. 21.45 Film programma, 22.10 Epiloog. VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA- 17.00—18.30 Voor de kinderen. 19.00 Godsd - progr. 19.30 Nws. 19 45 De week ln beeld. .15 Fllmprogr. 21.00 Feulll. 2155 Gevar. progr. 21.55 Autoraobielmarktrubriek. 22-25 Nieuws. werd er die dag nog een verloting gehouden. De uitslagen in de voornaamste af delingen zijn: Afdeling IA: Tjoba- Animo 21, Sperwers-Tjoba 13, Animo-Espero A-combinatie 17, Excelsior-Sperwers 23, Espero— Tjoba 22. ExcelsiorAnimo 41, SperwersEspero 24, TjobaEx celsior 10, AnimoSperwers 35, Espero-Excelsior 42; afdeling IB: Sperwers H-Swift II 15, VOLBA- Espero B-combinatie 30, De Ra venSperwers II 41, Swift II VOLBA. 22, EsperoDe Raven 00, VOLBASperwers II 20, EsperoSwift II 07, De Raven VOLBA 23, Sperwers nEspero 1—6, Swift H—De Raven 0—2; af deling II: KIODSperwers EU 22, ZuidwestersKIOD 33, Die Roya- Zuidwesters 04, Sperwers IH Die Roya 02, ZuidwestersSper wers Hl 40, KIOD-Die Roya 2—1. Adspirantenafdeling AI: Animo A VEDO A 2—2, Swift A—Animo A 33, VEDO AEspero A 27, VEDO ASwift A 07, Espero A Swift A 33, Espero A Animo A 31; afdeling AH: Stormvogels Luctor A 08, Swift BLuctor A 12, Luctor AONDO A 40, StormvogelsSwift B 06, ONDO A—Swift B 1—7, ONDO A—Storm vogels 32; afdeling A EH: Swift SnelVitesse 42, ZeelandlaVi tesse 02, SSSZeelandia 13, Vitesse—SSS 3—0, Zeelandia—Swift Snel 03, Swift SnelSSS 31. Standen De standen in de diverse afdelingen waren: senioren IA: 1 Tjoba, 2 Es pero A-combinatie, 3 Sperwers (Den Haag), 4 Excelsior (Brussel), 5 Ani mo; IB: 1 VOLBA (Antwerpen), 2 De Raven (Den Haag), 3 Swut n, 4 Espero B-combinatie, 5 Sperwers 31; afdeling II: 1 Zuidwersters, 2 KIOD (Den Haag) 3 Die Roya (Brugge), 4 Sperwers EU; UIA: 1 Blauw Wit KIoetinge), 2 VEDO, 3 Volharding, 4 KIOD II, 5 Zeelandia; m B: 1 Swift HI, 2 Vitesse; EHC: 1 Tjoba II, 2 Luctor; IV A1 SVK (Kats), 2 BKC; IV B: 1 Swift IV, 2 WKV; IV C: 1 Swift V, 2 AKC; IV D: 1 Zuidwesters n, 2 Luctor IL Adsplranten: AI: 1 Espero A, 2 Swift A, 3 Animo, 4 Vedo A; AH: 1 Luctor A, 2 Swift B, 3 ONDO A, 4 Stormvogels; AIH: 1 Swift Snel, 2 Vitesse, 3 Zeelandia, 4 SSS; BI: 1 Zuidwesters A, 2 Espero B; BH: 1 Luctor B, 2 Swift Lenig: BID: 1 Swift Vlot, 2 ONDO B; BIV: 1 Volharding, 2 Tjoba A; pupillen: 1 Blauw Wit, 2 Animo E, 3 Swift Spoed, 4 Tjoba B. Advertentie Van Neile bestellen Breskens moet winnen voor beslissing met Lewed. Boys Zeeuws amateurvoetbal Middelburg is er in de tweede klas van het amateurvoetbal niet in ge slaagd de tweede plaats nog te be zetten. De laatste wedstrijd In dit seizoen, de uitwedstrijd naar Roo sendaal, werd een 54 nederlag voor de hoofdstedelingen, die in de eind stand no de derde plaats achter Hulst en T.S.C. hebben bereikt. In de vierde klas H heeft Lewe- dorpse Boys door een 50 zege op Steen 33 punten behaald, een aantal, dat alleen Breskens nog kan bereiken. De Bressianers wonnen op hun beurt met 03 van en in Oostburg en veel hangt nu af van de einduitslag van de gestaakte wedstrijd Clinge-Bres- kens. Inmiddels is beslist, dat de resterende 38 minuten van deze wedstrijd alsnog zullen worden gespeeld, te beginnen bij de stand 22. Alleen via een overwinning kan Breskens het nog tot een beslissingswedstrijd met Lewe- dorpse Boys brengen. Hansweertse Boys zette er ook een ~nmt achter en deed dat met een j2 overwinning op Clinge. De stand aan de kop is hier: Lew. Boys 20 15 3 2 33 60—23 Breskens 19 14 3 2 31 69—28 In de reserve eerste klas maakte Noad IH geen fout en via een 51 overwinning op Brabantia n kwa men de Tilburgers, met nog 2 wed- .strijden tc spelen, op één punt ach ter leider NAC IH, dat nog 1 wed strijd voor de boeg heeft. PSV Hl stuurde Vlissingen 2 met lege han den naar huis terug (43) terwijl Helmondia 3 bij WSC H de volle buit opeiste (24). BW EU kwam er, gezien de cijfers (9-2) bij Taxan- dria n niet aan te pas. In de reserve 2e klas omzeilde Hulst n zijn laatste - klip, in de vorm van een uitwedstrijd tegen Alliance U, met succes (47) en het wachten is nu op wat Goes m en Vlissingen III in hun nog resterende wedstrijden zullen doen. Middelburg UI deed het beter dan de grote broers, want zij brachten de punten mee van Roosen daal II (24). Bij Hontenisse II Goes II liet de scheidsrechter ver stek gaan en in het vriendschappe lijke partijtje trok de thuisclub aan het langste eind (40). (Advertentie) Van Neile bestellen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9