DE KERKEN AUSTIN ZÓ VINKT MIN IN NIT BUITINLAND IR 0VIR TRUCKS NIEUWS UIT DE KERKEN maatschappij NATIONALE HERDENKING VAN CALVIJNS LEVENSWERK Duitsland uitvalsbasis voor islamitische missie Jeugddienst met cabaret in een Apeldoornse kerk mam VRIJDAG 8 MEI 1059. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 29 en de In dit Jaar is het 450 jaar geleden, dat Johannes Calvijn werd gebo ren in de Franse stad Noyen en tevens is het 400 jaar geleden, dat zijn levenswerk, de „Institutie van de Christelijke Religie", in defini tieve uitgave tot stand kwam. De reformatie, zoals deze in het werk van Calvijn gestalte heeft irmt een aanleiding J Jubi lea, ook in Nederland. Onmisken- tot vele viering' baar heeft deze hervormer zowel kerkelijk als cultureel ons volk mede gestempeld. In verschillende gemeenten is reeds aandacht gewijd aan dit Calvijn-jubileurm. Vooraanstaande calvinisten in ons land zijn intus sen van mening, dat een figuur als Calvijn een herdenkingssamen komst van nationaal karakter rechtvaardigt. Bij deze gelegen heid zal in het licht gesteld kun nen worden hetgeen de christe lijke kerk en met name de Kerk en het volk van Nederland aan deze hervormer hebben te danken en wat zijn getuigenis voor de toe komst inhoudt. Om aan deze viering meer be kendheid te geven, is een comité gevormd, bestaande uit personen uit verschillende kerken van ge reformeerd karakter, die hun in stemming betuigd hebben met de ze nationale bijeenkomst en ook opwekken tot bijzondere belang stelling voor dit jubileum. De her denkingsbijeenkomst zal plaats vinden in de Westerkerk te Am sterdam op woensdag 10 juni 1959 Hoe denken hervormden en gereformeerden over elkaar en over zichzelf In de komende weken zal vanwe ge het sociologisch instituut van de Vrije Universiteit een onder zoek te Amersfoort plaatsvinden naar de meningen, die hervorm den en gereformeerden over elkaar en over zichzelf hebben alsmede naar de factoren en om standigheden, die daarop invloed hebben. Vijfentwintig studenten zullen dit onderzoek van 25 tot 29 mei en van 1 tot 5 juni verrichten. Op verzoek van de leider van dit on derzoek, prof. dr. G. Kuiper, zoekt men in de hervormde gemeente te Amersfoort naar gezinnen, die bereid zijn een student gedurende deze twee maal vijf dagen logies en onderdak te verschaffen. In een desbetreffende oproep van "..et ministerie van predikanten wordt onder meer gezegd: U dient hier mede een zaak, die ook landelijk gezien van grote betekenis is, daar de verhouding tussen de Ned. Hervormde Kerk en de Gere formeerde Kerken in ons land een oecumenisch probleem van de eer ste orde is. des avonds om 8 uur. Toespraken zullen worden gehouden door prof. dr. G. C. Berkouwer over „Calvijn en de Kerk" en prof. dr. W. F. Dankbaar over „Calvijn en Nederland". Het vocaal ensemble van de N.C.R.V. zal medewerking verlenen. De N.C.R.V. zal deze herdenking uitzenden. Het comité van aanbeveling voor deze nationale herdenking is als volgt samengesteld: ds. H, W. H. van Andel, Utrecht; jkvr. C. M. van Asch van Wijck, Zeist; prof. dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, Leiden; dr. H. Berkhof, Drieber gen; prof. dr. W. F. Dankbaar, Groningen; mr. J. Donner, Den Haag; ds. D. van Dijk, Groningen; dr. E. Emmen. Den Haag prof. dr. J. van Genderen, van Itterzon, Utrecht; prof. dr. H. Jonker, Amsterdam; ar. A. A. Koolhaas, Amersfoort; ds. P. N. Kruyswijk, Amsterdam; ds. P. J. Kuiper, Sassenheim; prof. dr. D. Nauta, Amsterdam; ds. M. W. Nieuwenhuyze, Amsterdam; prof. dr. G. C. van Niftrik, Amster dam; dr. W. Nijenhuis, Den Haag; ds. J. Prins, Groningen; prof. dr. A. D. R. Polman, Kampen; ds. D. Scheele, Assen; prof. C. Veenhof, Kampen; ds. D. K. Wielenga, Rot terdam. STEMMEN SPEL IN GENèVE De protestantse Franse acteur Pierre Fresnay zal de rol van Calvijn vertolken in een spel met stemmen en licht dat deze zomer ter gelegenheid van de Calvijn- herdenlcing in Genève zal worden opgevoerd. Verder worden in dit spel de stemmen gehoord van de Fransman Jean Bard en een aan tal Zwitserse acteurs. De leiding zal in handen zijn van de Frans man M. Robert-Hoüdin, die in de kastelen langs de Loire in Frank rijk begon met deze spelen met stemmen en licht. De tekst die Pierre Fresnay te zeggen krijgt is vorige week reeds in Parijs op genomen. De andere stemmen en de erbij behorende muziek wor den opgenomen in Genève. Aldus heeft het comité voor de Calvijnherdenking in Genève mee gedeeld. Kwestie priesterarbeiders met paus besproken De aartsbisschop van Parijs, Mau rice kardinaal Feltin heeft de kwestie van de priesterarbeiders met de paus besproken, die hier voor persoonlijk grote belangstel ling heeft. Kardinaal Feltin heeft een lijvig rapport over de kwestie van het arbeidersapostolaat over legd, dat samengesteld is door 16 bisschoppen in samenwerking met de religieuze oversten der priester- arbeiders, de diocesane commis sies en de leken, die bij het werk der priesterarbeiders rechtstreeks betrokken zijn. Men neemt aan, dat kardinaal Feltin heeft aange drongen de beweging van de pries terarbeiders in ere te herstellen. Zoals men weet, hadden de pries terarbeiders niet alleen hun werk terrein in de fabrieken, maar woonden ook in arbeidersbuurten, leefden van een arbeiderssalaris en maakten zich alle facetten van een arbeidersbestaan eigen. Het resultaat was, dat sommige pries terarbeiders een open oog kregen voor bepaalde tekortkomingen van de R.-K. Kerk op sociaal gebied, hetgeen in bepaalde kringen als actie tegen de belangen van de R.-K. Kerk werd gebrandmerkt. In 1953 decreteerde paus Pius xn, dat de priesterarbeiders slechts drie uur per dag als zo danig werkzaam mochten zijn. Hiermede werd de basis aan de beweging ontnomen; op 1 maart 1954 werd de gehele beweging ontbonden. Van de 105 priester arbeiders die in fabrieken werk zaam waren, weigerden echter 30 hun arbeid op te geven. De pogingen der R.-K. Kerk om weer door te dringen tot de mas sa steunen voor een deel op leken, die op hun beurt weer actief zijn in het apostolaatswerd. Ondanks de moeilijkheden in de arbeiders wereld, veroorzaakt door stakin gen, economische teruggang, de morele gevolgen van de oorlog in Algerije en het materialisme, zijn nog tweeduizend plaatselijke ar beidersgroepen in het bedrijfs- apostolaat werkzaam. Elke Mohammedaan, dio naar Europa gaat, heeft de religieuze dicht zijn geloof in het openbaar e belijden en andersdenkenen tot de Islam te bekeren. Op dit feit, dat door de aanwezigheid van ve le studenten en praktikanten uit de Arabisch sprekende landen voor Duitsland een bijzondere be tekenis heeft, is op een studiecon ferentie van Duitse zendingsorga nen te Bethel gewezen door de zendingshoogleraar Vicedom. (Van een correspondent). Op velerlei manieren wordt tegenwoordig getracht jongelui naar de kerk te trek ken. De Woordbedie ning alleen is voor velen niet aantrekke lijk genoeg en zo doende zoeken de ker ken naar andere mid delen. De Vereniging voor Vrijzinnig Her vormden te Apel doorn organiseerde enige tijd geleden een kerkdienst, waarin jazzmuziek ten geho re werd gebracht, hetgeen door veel jongelui zeer op prijs werd gesteld. Zondagmiddag zal in de Regentessekerk te Apeldoorn weer een bijzondere dienst wor den gehouden. Behal ve een toespraak van ds. G. W. B. A. Tho- den van Velzen zal hier zang. muziek en cabaret worden ge bracht. De dienst is bedoeld voor jongelui boven 14 jaar. Jon gens en meisjes uit de kring van de vrij zinnig hervormden zullen de cabaret stukjes opvoeren. Het onderwerp van ds. Thoden van Velzen is: „Wat doe je er mee?" De jonge Mohammedanen treffen volgens hem een grotendeels ont kerstend Avondland aan en sluiten zich in het geseculariseerde milieu aaneen tot hechte religieuze broe derschappen, die van hun kant zending bedrijven. Naast deze spontane activiteit van de jonge Mohammedanen staat de volgens plannen uitgevoerde wereldzen- dingsarbeid der Islamitische sek ten, in Duitsland met name de uit Perzië stammende Baha'i-bewe- ging en de Indiase Ahmadiya-sek- te. De bouw van hun moskeeën en zendingsgebouwen, zoals deze al bestaan in Hamburg, Mün- chen en Berlijn en in het Roer gebied, wordt, aldus prof. Vice dom, door Mohammedaanse staten gefinancierd. Rond 800 Duitsers zijn in de laatste tijd alleen al tot de Ahmadiya-sek- te toegetreden, welke bij wijze van concurrentie met de Bijbel een zeer moderne en agressieve vertaling van de Koran ver spreidt. „De Islamitische ge meenten zijn bij ons nog klein", zo stelde de inleider vast, „maar hun zendingswil is ge weldig sterk. Duitsland moet de uitgangsbasis worden voor de gezamenlijke zendingsar- beid van de Islam in Europa". Horizontaal: 1 kwibus; 4 vervoer middel; 7 in orde, afk.; 8 kostuum; 9 soort onderwijs, afk.; 10 deel v. h. lichaam; 11 lengtemaat; 12 insekt; 13 kade; 14 uitroep; 16 geheel de uwe, afk.; 17 kortweg; 19 een onge noemde, afk.; 21 daar; 22 voeg woord; 23 soort onderwijs, afk.; 25 paling; 26 betaalde vracht, afk.; 27 snelle smalle boot; 28 -schap: toorn. VeVticaal1 moerassig water; 2 pers. voornaamwoord; 3 berouw; 4 putem mer; 5 tot en met, afk.; 6 te zijner tijd; 13 gewicht v. diamanten, afk.; 15 meisjesnaam; 16 huidsmeer; 17 zilt; 18 ufstammeling; .20 maatstaf; 24 naar onze mening, afk.; 26 mu zieknoot. Raketspecialist werkte als bordenwasser Een der knapste Duitse raketspecia listen in de Tweede Wereldoorlog, dr. Friedrich Wigand, heeft de af gelopen twee jaar als bordenwasser gewerkt in het ziekenhuis van Cal gary (Canada). Toen hij er genoeg van kreeg, schreef hij een brief aan zijn oude vriend Wernher von Braun, de Duitse raketspecialist die in de Verenigde Staten werkt. Hij werd di rect aangenomen. Wigand is dins dag uit Calgary naar het centrum voor raketonderzoek van het Ameri kaanse leger te Huntsville in Alaba ma vertrokken, zo meldt de „Calga ry Herald". Volgens het Canadese blad is dr. Friedrich Wigand, die nu 61 jaar is, in 1948 als gewoon immigrant naar Canada gekomen. Eerst werkte hij twee jaar in de suikerbietenindustrie, daarna was hij enige jaren kok bij de „Canadian Pacific Railway", waarna hij bordenwasser werd in Calgary. Hij hield echter in zijn vrije tijd zijn studie bij. Een straatje om Van zondagavond tot dinsdag avond heeft de Hengelose recher che ijverig gespeurd naar de 48- jarige mevrouw IJ. Grotendijk- Peerenboom en haar 12-jarig dochtertje Herma, die zondag avond om zeven uur een straatje om gingen, maar niet terugkeer den. Dinsdag stond het duo plot seling weer voor de huisdeur. „We zijn een paar dagen naar Duitsland geweest", vertelde me vrouw G. de verbaasde politie. Voorlopig neemt men aan, dat huiselijke moeilijkheden de reden van de onverwachte reis zijn ge weest. de verf voor het sehilderfeest SIKKENS-TJALLEMA PRODUKTEH vraag gratis boekje 'gezelligheid door kleur1 (32 pagina's in kleuren) bij postbus 2-Lelden De ruim tachtig Cubanen, die d< genomen hebben aan een landing aan de Panamese kust ten einde een revolutie te ontketenen, hébben zich overgegeven. Hun vertrek uit het dorpje Nombre Dios, dat zij vijf da gen lang bezet hébben gehouden, xoerd een ware fiesta. Er vielen tra nen van .ontroering en er was uit bundige vrolijkheid. Sommige meis jes weigerden zich te laten scheiden van hun nieuwe vrienden (zoals de dame op de foto), omhelsden hun hélden en lieten zich meedragen aan boord van het landingsvaartuig, dat de revolutionairen naar de hoofdstad Panama zou brengen. (Advertentie) Austin BMC Diesel* en benzinemotoren 12 maanden officiële fabrieksgarantie, ongeecht het eental kilometers Maak gebruik van de unieke Austin-„service- vooraf": een objectieve berekening, welk type wagen technisch, com mercieel èn financieel het meest geschikt is voor Uw bedrijf. Austin voor letterlijk elk bedrijf in de complete reeks van 250 kg tol 12 ton. V.' R.S. STOKVIS ZONEN N.V., Aldoling Automobielen, Rotterdam. Dr. J. P. van Hees afgetreden als praeses Evang. Luth. Synode Dr. J. P. van Heest te Amsterdam, sche Lutherse Kerk, is afgetreden als voorzitter van de generale kerkelijke vergadering en van de synode dezer Kerk. Op 25 mei zal te Amsterdam de 154e vergadering van de synode in de oude kerk te Amsterdam aan vangen. Zij zal door dr. Van Heest echter niet meer worden voorgezeten. Dr. Van Heest is thans 70 jaar. Hij diende van 1917 tot aan zijn emeri taat op 1 januari 1955, de gemeenten van Medemblik, Groede, Deventer en fedurende 27 jaar die van Amster- am. Voor de groep Amsterdam nam hij destijds zitting in de synode, die hij sedert 1946 als praeses gediend heeft. Dr. Van Heest ontving een Amerikaans ere-doctoraat en is offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. Ds. H. Snijder 50 jaar predikant Zaterdag 9 mei a.s. zal het vijftig jaar geleden zijn, dat ds. H. Snijder uit Arnhem werd bevestigd als predi kant in de Evangelisch Lutherse Kerk. Ds. Snijder werd op 9 mei 1909 door wijlen prof. dr. J. W. Pont, toen nog kerkelijk hoogleraar te Amsterdam, bevestigd als predikant van de evan gelisch lutherse gemeente van Groe de. Op 20 april 1931 verwisselde de jubilaris deze gemeente met die van Arnhem, waar hem met ingang van 1 april 1948 op ruim zevenenzestig- jarige leeftijd emeritaat werd ver- Ds. W. J. Keiler 40 jaar predikant Maandag 11 mei a.s. zal het veertig jaar zijn geleden, dat ds. W. J. Kei ler uit Stedum in Groningen werd bevestigd als predikant in de Neder landse Hervormde Kerk. Ds. Keller was van 1922 tot 1925 predikant te Scherpenisse. Kabinet Het onafhankelijke Britse blad „The Times" schreef: „Het is onwaarschijnlijk dat de moei lijkheden, waarmede het vormen van een nieuwe Nederlandse regering ge paard gaan, tot een verzwakking van de Nederlandse binnenlandse of bui tenlandse politiek zullen leiden. Hoe ook de oplossing uiteindelijk zal wor den, het is onwaarschijnlijk dat er een verandering zal komen in de Ne derlandse politiek. Alle partijen, met uitzondering van de restanten van de communistische partij, onderschrij ven het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Al deze partijen hebben ook de Ne derlandse deelneming aan de Europe se gemeenschappelijke markt aan vaard. De Nederlandse economie is er thans beter op ingesteld dan die der andere E.E.Ó.-landen, die meer afhankelijk zijn van hun steenkool mijnen eri zware industrie. En het moet onwaarschijnlijk worden geacht dat een eventueel rechts-kabi- net de bestaande maatschappelijke voorzieningen ongedaan zou maken. De op hun posten gebleven ministers en hun ambtenaren behoeven dus, bij het nemen van beslissingen, niet te aarzelen uit overweging, dat hun werk in de nabije toekomst onge daan zou kunnen worden gemaakt", aldus de „Times." Kernproeven De liberale „Manchester Guardi an" heeft de indruk dat 't Russi sche „verzet", zoals dat bij de be sprekingen te Genève over 'n even tuele beëindiging der proefnemin gen met kernwapens aan de dag is getreden, een „tactisch karak ter" draagt, „De mogelijkheid bestaat" dat er slechts van een vertragingstac tiek sprake is, om de Sowjet-pre- mier Kroesjtsjew in staat te stel len persoonlijk op een topconfe rentie de voornaamste concessie te doen", aldus dit blad. De Britse pers betoonde bijzonder weinig geestdrift voor het voorstel van de secretaris-generaal der Vere nigde Naties, Dag Hammarskjöld, om de komende besprekingen tussen post en west in het kader der Vere nigde Naties te doen houden. De enige uitzondering was de (Ube rale) „Manchester Guardian", die in Hammarskjölds voorstel de mogelijk heid ziet een grote kans op welslagen der beraadslagingen, gepaard gaande aan een versterking der Verenigde Naties. Genève Twee onafhankelijke Westduitse bla den hebben bezorgdheid geuit over de komende conferentie in Genève. „Die Welt" schreef dat het verheu gend is dat in Parijs snel overeen stemming tussen de westelijke mi nisters werd bereikt, „Maar het zou nog beter zijn geweest als deze overeenstemming verder zou reiken dan alleen maar de houding die zij bij het begin der conferentie zullen aannemen. De ministers meen den dat zij in Parijs een aantal twist punten bulten beschouwing konden laten. Er was slechts overeenstem ming over het program voor hun maximale eisen. Als de Russen dit verwerpen zal het westen meer diep gaand overleg moeten voeren." De onafhankelijke conservatieve „Frankfurter Allgemeine Zeitung" merkt op, dat hij die van de conferentie in Genève „een won derbare overeenltmst over Euro pa of de Duitse hereniging ver wacht, bitter teleurgesteld zal wor den. Oost en west benaderen Genève langs verschillende wegen, die niet tot elkander voeren maar die langs •ikaar heen gaan. In Genève zal duidelijk worden dat de verdeling van Europa die bijna 'n scheiding is, bijna volkomen is." De Birmaanse journalisten zijn na hun aanval met tomaten op de Rus sische ambassade overgegaan op een felle perscampagne waarbij de Rus sen „verraders" en „moordenaars" worden genoemd. (Russische functionarissen waren dezer dagen ruw opgetreden om te voorkomen dat de journalisten konden spreken met de Russische militaire attaché in Rangoon toen deze op het vliegtuig naar China werd gezet. Vorige week had de attaché te veel slaappillen ingeno men en daarna had hij geprobeerd zelfmoord te plegen door uit een raam van het ziekenhuis te sprin gen). De invloedrijke, in de Britse taal verschijnende „Guardian" schreef: „Door deze onwetendheid over de Sow jet-tirannie waren politie en zie kenhuisleiding er niet op voorbereid een man in veiligheid te brengen, die plotseling tot de ontdekking kwam dat zijn Russische medeburgers ver raders zijn. Dit geeft reden tot be zorgdheid. Maar wat dieper treft is dat de Russen zelfs onze pers willen beletten ons volk de waarheid te ver tellen. De regering zal moeten overwegen of het juist is nog langer verraders onder het mom van diplomatiek per soneel, binnen te laten", aldus de „Guardian". Ds. P. van Til te Middelburg in juli 25 jaar predikant Comité wil predikantsechtpaar een geschenk aanbieden Op 1 juli a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de nestor van de Middelburg se predikanten, ds. P. van Til, geref. predikant in de Zeeuwse hoofdstad in zijn ambt bevestigd werd. Van deze 25 jaar arbeidde ds. Van Til elf jaar in dienst van de Geref. Kerk te Mid delburg. De naaste medewerkers van de jubilerende predikant willen dit zilveren jjubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo heeft men een comité „Jubileum viering ds. P. van Til" ingesteld en dit comité nu heeft de gemeenteleden op de hoogte gebracht van het aanstaan, de feest. Want bovendien betekenen deze 25 jaar voor het predikantse- echtpaar al evenzeer een jjubileum in echtelijke verbondenheid. Dit alles moet gevierd worden op een wijze, die ds. en mevrouw Van Til zullen heugen en verheugen en die de kerk van Middelburg zal sieren, aldus schrijft het comité. Er wordt een feestavond belegd, waar de banden zullen worden verstevigd en waar te vens een jubileumgeschenk wordt aangeboden, waarave de gemeentele den, naar het comité hoopt, financieel willen meewerken. Het comité wil vóór Pinksteren het geld bijeen heb ben. NED. HERV. KERK Beroepen door de Generale Synode als predikant voor buitengewone werkzaamheden (geestelijke verzor ging leger) B. Gast te Zwolle. Be dankt voor Oud-Alblas P. de Jong te Kootwijk. Bedankt voor Ooster- wolde (Gld.) J. C. Schuurman te Bleskensgraaf. GEREF. KERKEN Beroepen te Klazinaveen (tweede pred. plaats) J. Dijkstra Schermer- horn. GEREF. KERKEN VRÏJGEM. Beroepen te Stadskanaal D. Berghuis te Grootegast. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor 's-Gravendeel J. H. Carlier te Zutphen. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP Beroepen te Amsterdam (vac. prof. dr. G. J. Hoenderdaal) F. H. van Leeuwen te Rotterdam, die dit be roep ook aannam. Generaal Nordstad vroeg om aanvullende troepen Generaal Lemnitzer, die binnenkort tot stafchef van het Amerikaanse le ger zal worden benoemd, heeft dins dagavond, in antwoord op hem door senatoren gestelde vragen bij de be handeling van de nieuwe Amerikaan se defensiebegroting, verklaard dat de opperbevelhebber der N.A.V.O.- strijdkrachten in Europa, generaal Norstad, verzocht heeft zijn strijd macht met bepaalde Amerikaanse eenheden uit te breiden. Generaal Lemnitzer verklaarde nog dat de N.A.V.O.-strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht een zeer krachtige strijdmacht vormen. 'tt 7 1 COACH 27 cant J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 25