PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ONS LAND KRIJGT RAKETTEN MET AT00MSPRINGK0PPEN Hemelvaartsdag: Zomerse hoogtijdag" in Zeeland JACHTOPZIENER SCHOOT WOLF NEER BIJ AMERSFOORT ZOET DROMEN OVER EUROPESE EENHEID IS VOORBIJ 202e jaargang - no. 107 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie A.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met eeD minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 5 i, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Voiststr. 63, tel. 2473 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierïkzee. red. tel. 2425. adm. Uranium voor Overeenkomst V.S. Nike-raketten voor Franse a-duikboot I met Engeland Noren en Denen Een NAVO-woord voerder heeft donderdag in Parijs bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten sedert 1 mei overeenkomsten met Nederland, West-Duitsland, Griekenland en Turkije hebben gesloten voor uitwisseling van „militaire inlichtingen en oplei ding op het gebied der kernenergie". Ook hebben de Verenigde Staten donderdag de overeenkomst met Engeland voor het gebruik van kernenergie voor de gemeen schappelijke defensie verruimd, en tevens met Frankrijk een overeenkomst gesloten die voorziet in levering van 440 kg ver rijkt uranium ten behoeve van de eerste Franse atoomduikboot, die circa 5000 ton zal meten en in 1961 van stapel moet lopen. dag een aanvullende overeenkomst op het gebied der atoomenergie gete kend. Op grond hiervan krijgt En geland onderdelen van atoomwapens en wapensystemen, maar geen atoomladingen. Verder voorziet zij in de uitwisseling van bepaalde mate rialen voor onderzoek, ontwikkeling of gebruik bij de defensie. Amerikaanse functionarissen ver klaarden, dat de verkoop van reac toren voor atoomduikboten aan Frankrijk en mogelijk ook andere NAVO-landen nog in studie is. Een aantal NAVO-landen is uit genodigd voor samenwerking met Amerika op het gebied van atoom duikboten, doch de functionarissen wilden niet zeggen hoe deze landen op de uitnodiging hebben gerea geerd. Op de vraag of Nederland Amerika sluit verdrag met NAVO-partners De inlichtingen, die de Verenigde Sta ten o.m. Nederland zullen verstrek ken betreffen niet de aanmaak van atoomwapens, maar liet gereedma ken en afvuren van raketwapens met utoomspringkoppeu. „In de betrokken landen" zuilen de NAVO-troepen de noodzakelijke training ontvangen, aldus de woord voerder. Hij sprak op een speciale persconferentie in het Palais de Chailiot. De woordvoerder zeide dat het de eerste maal is dat de Ameri kaanse regering heeft besloten bond genoten inlichtingen over kernwa pens te verstrekken. Hij voegde hieraan toe dat de ak koorden logisch voortvloeien uit de defensieprogramma's van de NAVO, die al twee jaar geleden zijn opge steld, Dat zij nu tot stand waren ge komen, stond in geen enkel verband met de komende Ge.nee.fse conferen tie. Engeland en Amerika hebben donder- Stromen toeristen uit buitenland waren in ons land Het bijzonder zonnige weer is er gis teren oorzaak van geweest, dat stro men buitenlandse toeristen ons land bezocht hebben en dat vele Neder landers de grote steden verlieten om de dag elders door te brengen. In de bekende recreatiecentra in ons land was het bijzonder drnk en de eigenaars van bekende vermaakscen tra en van Horecabedrijven hebben goede zaken gedaan. Trekpleisters voor de toeristen wa ren in de eerste plaats de bollen streek en verder het plassengebied bij Loosdrecht, de recreatiegebieden in noordwest Overijsel en zuidwest Drente en de badplaatsen. Door de grote belangstelling, die gisteren be stond voor plaatsen als Zandvoort en Hoek van Holland, zagen de spoor wegen zioh genoodzaakt extra trei nen in te leggen op de trajecten RotterdamHoek van Holland en AmsterdamZandvoort en Rotter dam—Den Haag. Nederlandse tanker ramt sleepboot in Hamburg De ruim 12.000 ton metende Neder landse tanker „Kylix" heelt donder dagmorgen bij het verlaten van de oliehaven Kattwyck van Hamburg zijn sleepboot geramd. De sleepboot zonk binnen enkele seconder*. De kapitein en twee anderen konden nog snel overboord springen, maar de machinist wordt vermist- Waarschijnlijk heeft hij de machine kamer niet tijdig kunnen verlaten en is hij daar verdronken. De botsing had plaats tijdens een draai-manoeu- vre. De politie heefi. een onderzoek ingesteld. „De Kylix" heeft na enig oponthoud zijn tocht naar zee voort gezet. Russen boycotten V.N.- rurmtecommissie Dc plaatsen voor Rusland, India, de Verenigde Arabische Republiek, Po len en Tsjecho-Slowakije op de eerste vergaderiug van de ruimtccoramissie uit achttien landen der Verenigde Naties te New York zijn woensdag leeg gebleven. De communisten von den dat dc landen van het oostelijk blok te weinig in dc commissie ver tegenwoordigd waren en India en dc V.A.R. waren van mening dat ver gaderen zonder de Russen toch geen zin heeft- De Amerikaan Cabot Lodge pleitte voor nauwe samenwerking tussen de dertien overgebleven landen. Donderdag, op de tweede vergadering van de commissie, heeft de Ameri kaanse delegatie de suggestie gedaan om de Verenigde Naties vluchten met bemande ruimteraketten te laten or- tamseren. ..vooraan" staat wilden zij geen direct antwoord geven. Zij konden dit bevestigen noch ontkennen. De Amerikaanse wetgeving" verbiedt uitwisseling van inlichtingen over kernwapens met landen, die geen kernwapens bezitten, maar dit ver hindert het verschaffen van gegevens over een recator voor duikboten aan die landen niet. Vorig jaar keurde het congres de verkoop van een atoominstallatie voor een duikboot aan Engeland goed. Nadien zijn met Frankrijk be sprekingen over levering van zo'n in stallatie begonnen. Die besprekingen zijn nog gaande. De opperbevelhebber van de Noorse luchtmacht, luitenant-generaal Birger Motzfeldt, heeft te Fort Bliss in Texas officieel de gehele uitrusting voor het eerste Noorse raketbataljon overgenomen. Ruim tweehonderd manschappen zijn een half jaar lang in Texas in het gebruik van het nieu we wapen geoefend. Het bataljon krijgt zowel Nike-Ajax als Nike- Hercules raketten. Atoomkoppen hiervoor blijven onder Amerikaans toezicht buiten Noors gebied. Raketten en lanceerinrichtingen worden naar Noorwegen ver scheept cn krijgen een plaats op vier punten rond Oslo. In Port Bliss is woensdag ook de uitrusting voor het eerste Deense Nike-bataljon overgedragen. Jachtopziener J. S. van der Leo van het landgoed „Den Treek" bij Amersfoort toonde gisteren met een tikkeltje trots de wolf, 'die hij ln de prille ochtenduren van Hemelvaartsdag had geschoten. „Ik kreeg hem op dertig meter onder schot en bons, daar lag ie", vertelde de jachtopziener, die al vroeg werd gewekt door de Amersfoortse politie om deel te nemen aan een drijfjacht op de wolf, die ontsnapt was uit het dierenpark Birkhoven bij Amersfoort. Het bleek, dat het dier 's nachts kans had gezien een gat in de omhei ning te maken om zich een weg naar de vrijheid te banen, die echter maar van korte duur was. Een uitstapje naar een villa aan de Utrecht- seweg, waar hij een tweetal ganzen verslond, werd ook zijn (roem loos) einde. De bewoonster van de villa, wakker gemaakt door de ganzen, die veel lawaai maakten, toen de vreemde indringer in hun hok kwam, waarschuwde de politie, die onmiddellijk met enkele wa gens op stap ging. Uren lang zocht men de omgeving af achter de Prins Bernhardkazerne, tot uiteindelijk het bericht kwam, dat het dier gesignaleerd was in eikenhakhout. Daar gelukte het de heer Van der Lee de wolf met het eerste schot neer te leggen. Als beloning mocht hij het dier houden, waarvan hij de kop en de staart zal laten opzetten als een herinne ring aan deze jacht op stralende Hemelvaartsdag. Te Breslcens werd het zwembad leeg gepompt om de ongeveer 70 cm dilcke modderlaag weg te baggeren. Dit bleek voor velen een buitenkansje, want er werd door jong en oud bijna 1000 leg paling uit de modder „ge- ■oist". Aardverschuiving in Noorwegen Men vreest dat elf mensen om het leven zijn gekomen door een aardver schuiving in de buurt van Tromsöe, N oord-N oorwegen. De aardverschuiving deed zich don derdagmiddag voor bij de dorpen Sokkelvik en Soer-Kjosen in het dis trict Nordreisa. Vier huizen, waarin zich op dat ogenblik vermoedelijk 17 mensen bevonden, zijn door de aard verschuiving meegesleurd en in de Reisafjord terechtgekomen. Onmiddellijk zijn schepen naar de plaats van de ramp vertrokken en vliegtuigen opgestegen. Epn der toestellen heeft later twee van de mee gesleurde huizen waargenomen. Ze dreven op 450 meter van de kust. Soekarno had gesprek met premier Kroesjtsjew President Soekarno van Indonesië is donderdag uit Kopenhagen in Mos- kon aangekomen. Hij heeft vrijwel direct na aankomst besprekingen ge voerd met premier Kroesjtsjew en andere Sowjetleiders. Soekarno blijft maar één dag in Mos kou. Vandaar gaat hij naar Sotsji aan de Zwarte Zee. Voor hij op 12 mei üit de Sowjet-Unie vertrekt zal hij ook nog een bezoek aan Jalta brengen. DRS. VAN DEN BEUGEL Drs. E. H. van der Beugel, oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken heeft woensdag in het concertgebouw in Hengelo tijdens een vergadering van het Economisch Technologisch Instituut Overijsel zijn visie gegeven op de plaats die Nederland in Europa inneemt. Krachtige houding van Nederland bepleit Drs. van der Beugel betoogde daarbij met klem dat de tijd van zoet dro men over de Europese eenheid voorbij is. Nederland zal met de grootst mo gelijke hardnekkigheid zijn belangen moeten gaan verdedigen. De balans zal iels meer moeten doorslaan naar de verdediging van het reële belang. Tot deze conclusie kwam de oud staatssecretaris nadat hij zich had afgevraagd wat er terecht is geko men van de drie veronderstellingen waarmee Nederland destijds de E.E.G. is ingegaan. De eerste veron derstelling was dat de geméenschap- §elijke markt zou worden gevolgd oor een vrijhandelszone. Die zone is er echter niet gekomen. Over de nabije toekomst maakte spreker zich niet al te veel illusies. Daarvoor draait de gemeenschap thans teveel om de condities van één partner. Een andere veronderstelling was des tijds dat het Duitse liberalisme het Franse protectionisme in evenwicht zou houden. Wat gebeurde echter? De Frans-Duitse controverse sloeg Drukte vlot verwerkt DE STRALENDE Hemelvaartsdag heeft gisteren ook in Zeeland de aanblik gegeven van een hoogtijdag in het zomerseizoenduizenden waren er op uit getrokken om deze vrije dag door te brengen aan de stranden, ïn de duinen en in de ste den en reeds van vroeg in de mor gen tot wij Iaat in do avond heerste er in vele delen van Zeeland een opgewekte drukte. Ondanks het feit, dat vele duizenden automobilis ten, bromfietsers en motorrijders op pad waren, bleef het aantal ver keersongevallen tot een minimum beperkt. Gisteravond waren bij de verkeersgroep van de Rijkspolitie nog geen meldingen van ernstige ongevallen binnengekomen. De veerdiensten hebben de stroom van passagiers en voertuigen vlot ver werkt. Op het traject Vussingen-Bres- kens werd do veerboot „Koningin Wil- helmïna" voor enkele reizen ingescha keld en zo kon voorkomen worden, dat er al te lange wachttijden ge maakt moesten worden. Onder de buitenlanders, die onze pro vincie bezochten, namen de Belgen vanzelfsprekend weer de grootste plaats in. De auto's met de zo lang zamerhand wel bijzonder vertrouwd geworden wit-rode nummerborden kon men weer overal bij honderden signaleren: in Zecuwsch-Vlaanderen zowel als op Walcheren, de Bevelan- den en in de Schouwse Westhoek. In de Westhoek kwamen zelfs verkeers opstoppingen voor, maar dat was me de te wijten aan wegomlegging^f. in verband 'met werkzaamheden aan en kele wegen. Het aantal Duitsers was in het al- Op de Vlissingse boulevards was het gisteren een komen en gaan van een in vaak fleurige kledij flanerende menigte, die op deze stralende He melvaartsdag genoot van een waar lijk zomerse hoogtijdag in mei (Foto P.Z.C.) gemeen minder dan vorig jaar; verder bezochten naast de Belgen ook vrij veel Fransen onze pro vincie en dat laatste werd dan met name ook geconstateerd op „Mi niatuur Walcheren" in Middelburg, dat in totaal 1430 bezoekers telde. Hieruit kwam vast te staan, dat de algemene tendens, namelijk rond (Zie slot pag. 3 kol. 1I over naar een Frans-Duitse as in het „Kleine Europa". Frankrijk streeft er daarbij naar weer een gro te mogendheid te worden. Politieke factoren hebben derhalve het veron derstelde evenwicht onmogelijk ge maakt. Een derde veronderstelling was dat de Europese commissie ook de belangen van de kleine partners zou behartigen. De com missie heeft de prioriteiten even wel op andere zaken gelegd. Een voorbeeld van de huidige situatie is de kolencrisis. Zolang alles goed ging, functioneerde de E.G.K.S. zeer goed. Maar nu er een crisis is? Ook hier draait alles meer om Duitsland en Frankrijk. Drs. van der Beugel bepleitte een krachtige houding van Nederland als het gaat om de verdediging van de eigen belangen iu de Europese ge meenschap. Er zal wat minder ge droomd moeten worden maar met energie moeten worden geprobeerd de kleur te handhaven. Beel heeft bericht van Kamerfracties (Van onze parlementaire redacteur.) Prof. Beel heeft woensdagavond de antwoorden ontvangen van de voor zitters van de vijf grote Tweede Ka merfracties op zijn verzoek hem hun zienswijze kenbaar te maken over de voornaamste punten van het toekom stig regeringsbeleid. De Hemelvaarts dag heeft hij gebruikt voor de be studering van die antwoorden. Aanvankelijk had hij gedacht reeds donderdagavond te kunnen vaststel len of hij in de loop van vrijdag nieuwe contacten zou leggen en met wie. Hij is daartoe echter niet geko men. Vrijdagmorgen om tien uur is zijn tegenwoordigheid vereist in de wekelijkse vergadering van de minis terraad, die hij als minister-president moet voorzitten. Die ochtend zal hij zijn informatiewerk dus moeten laten liggen. Daarna denkt hij zo spoedig mogelijk vast te stellen, welke ge dragslijn hij verder zal volgen. De Kamerleden van de Partij van de Arbeid alsook dr. Drees, en de overige socialistische oud-ministers hebben woensdag vergaderd. Na af loop van de bijeenkomst kon men vernemen dat in socialistische kring de opvatting heerst, dat de brief van prof. Beel niet in voldoende mate te gemoet komt aan de socialistische op vattingen ten aanzien van de belang rijkste punten van het regeringspro- Geldig tot hedenavond DEZELFDE TEMPERATUREN. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enige regen of onweer. Onge veer dezelfde temperaturen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid oost en zuidwest. ZON EN MAAN Zon op 4.59 Maan op 5.37 Zon op 4.58 Maan op- 6.11 onder 20.14 onder 20.51 onder 20.16 onder 21.4Ï

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1