wordt elke SBNATO» Churchill (in was) morgen afgestoft Kolderdichter uit het Brabantse land IN MAART WERDEN 6374 WONINGEN OPGELEVERD Zonlicht helderder dan vijf jaar geleden Vaar- en oefenprogramma van de Koninklijke Marine VRIJDAG S MEI 1959. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Als het meisje in de vijf seconden langer naar u kijkt dan bent eens geschiedenis ge maakt of zijn er mee bezig. Op de eerste naar zijn zes vrouwen. Lord Nelson sterft in het scheepslazaret van zijn vlaggeschip „Vic tory" de heldendood, terwijl Henry Truman treurig door zijn bril knipoogt. In de Grand Hall keurt Madame de Pompadour met ken nersblik de harde spie ren van Louis en het Engelse Koningshuis kijkt een beetje gere serveerd naar Gandhi, de bevrijder van India. Wie in het wassen beeldenmuseum van Toussaud een plaatsje krijgt, mag zich te recht tot de prominen ten van deze wereld ré kenen. Het is om het even of hij nu zijn vrouw vergiftigd, een wereldrijk gesticht of de Bank van Engeland leeggeroofd heeft, bij Toussaud zijn ze alle maal gelijk, als zij maar beroemd zijn. Doorlopend zijn er eni ge beeldhouwers aan het werk, om persoon lijkheden te boetseren, die door Mr. Toussaud een plaats in zijn gale rij waardig gekeurd zijn. ,De groten van deze wereld zijn gaarne be reid hun hoofd te bui gen, wanneer hun een plaatsje in het Lon- dense kabinet wordt aangeboden. Alleen Wyschinski snauwde, toen het om zijn hoofd ging woedend: „Njet". Nasser wankelt Bij Toussaud gaat het streng, maar recht vaardig toe. De boos doeners komen in de kelder, de goeden gaan naar boven. Van tijd tot tijd verdwijnen af gedankte beelden in de smeltoven en worden vervangen door andere. De snelle verwisseling van de beelden is er een bewijs van, hoe vergankelijk de roem op onze aarde. is. Bij de Amerikaanse presi dentsverkiezingen in 1948. rekende mr. Toussaud rotsvast op een overwinning van Thomas Dewey. Dit had tot resultaat dat op de dag van de uit slag een fonkelnieuwe Dewey in de smeltoven verdween en er hals over kop een Harry Truman gegoten moest worden. Sindsdien is bij Bernard Toussaud „voorzichtigheid de moeder van de wassen beelden". Onlangs werd er ook een wassen beeld ver vaardigd van kolonel Nasser van Egypte. I)e Engelsen lopen grommend en morrend aan hem voorbij. Hij wankelt 'een beet je....» trein De enige manier om u werkelijk goed Ie. scheren en u heerlijk fris en schoon te voelen. IN ZEELAND 153 HUIZEN In maart 1959 zijn 6374 nieuwe wo ningen aan de voorraad toegevoegd, aldus blijkt uit gegevens van het centraal bureau voor de statistiek. In maart 1958 werden 196 woningen meer opgeleverd n.l. 6570. In het eerste kwartaal van 1959 wer den 15.673 woningen voltooid tegen 20.056 in de eerste drie maanden van 1958. Van de in maart gereedgeko men woningen werden er 738 als sy steemwoning gebouwd. Gerekend tot en met maart 1959 zijn sedert de bevrijding 701.268 nieuwe woningen gebouwd. Het aantal wo ningen waarvan de bouw in maart 1959 werd aangevangen was vrij hoog en bedroeg 8964 tegen 5768 in maart 1958. In het eerste kwartaal van 1959 werd met de bouw van 18.091 woningen aangevangen, tegen 14.575 in de overeenkomstige periode van 1958. Doordat het aantal begonnen wonin gen in maait groter was dan dat'van de gereedgekomen woningen, steeg 't aantal in uitvoering zijnde woningen tot 86.610 op het eind van die maand. De in maart 1959 gereedgekomen wo ningen zijn als volgt over de provin ciën en de drie grote steden verdeeld: Groningen 213, Friesland 316, Drente 151, Overijssel 402, Gelderland 880, Utrecht 298, Noord-Holland (excl. Amsterdam) 698, Zuid-Holland (excl. 's-Gravenhage) 1098, Zeeland 153. Noord-Brabant 868, Limburg 484, Amsterdam 220, 's-Gravenhage 217, Rotterdam 363 en N.O. Polder 13. ...cAWr» Gw. ilSL Qwfl. CAL'. Elke morgen aait een man in bruine livrei met een plu- meau zachtjes over Chruchill's gezicht, trekt het dasje van de vrouwenmoordenaar Christie recht en neemt een ogenblik Maria Stuart's hoofd van het bloederige hakblok, om de stof weg te blazen. Daarna pakt hij in een volmaakte gemoeds rust zijn boterhamme tje uit en begint aan zijn ontbijt. Een uur later staan de mensen in de rij voor het wassen-beel denkabinet en trekken huiverend of vol eer bied door het drie ver diepingen hoge huis waarin Bernhard Toussaud de nalaten schap van zijn beroem de overgrootmoeder bewaart: meer dan duizend wassen beel den. In 1802 opende Marie- Toussaud in Parijs een gruwelkamer, waarin de beroemde doden van de Franse Revo lutie stonden opge steld; de gipsafdruk ken daarvoor had Ma dame eigenhandig naar het model van de vers gevallen doorluchtige hoofden gemaakt. In middels heeft dit sier lijke persoontje in een regenjas met kap en knoopschoentjes aan. reeds lang een ere plaats gekregen in haar eigen kabinet. Zij heeft hier het ge zelschap van koningen, moordenaars, gene raals, filmsterren en andere waardige of twijfelachtige be roemdheden van de laatste anderhalve eeuw. De beelden zijn tezamen voor ruim 5 miljoen gulc'en verze kerd; jaarlij :s wordt dit museum door onge veer 900.000 bezoekers uit alle delen van de wereld bezocht! Berouwvol Alle personen die daar zijn uitgebeeld, hebben u blij dat u de dag begonnen bent met water, zeep en Blauwe Gillette! Advertentie Advertentie Het zonlicht is twee percent helder der dan vijf jaar geleden, zo is dins dag door astronomen van het obser vatorium van Lowell in Arizona meegedeeld. Maar dit betekent niet dat de zon nu meer energie of hitte voortbrengt. De graad van helderheid houdt mis schien verband met de zonnevlekken, die regelmatig terugkeren, doch het vaststellen van een duidelijk verband tussen beide zou een langere studie vereisen dan de astronomen hebben gemaakt. De conclusie van de geleerden is ge baseerd op waarnemingen van de planeten Uranius en Neptunus, die als spiegels van de zon fungeren. (Advertentie) JOHN O'MILL' AMWWWWWWVIW 1/ 11 1* 1 (Van onze speciale verslaggever) „O, ik dacht dat je niet meer kwam, daarom ben ik maar in rn'n tuin begonnen", aldus begroette hij ons in zijn woning te Breda, Terwijl hij dit zegt als tegen een oude vriend, die hij al kent van jaren her, straalt van zijn gezicht een lach. Zijn ondeugende ogen achter de dikke uilebril lachen het meest. Maar ook zijn mond en neus, zijn oren en zijn haren doen aan dat lachen mee. Ware naam: J. v. d. Meiden; Pseudoniem: John O'Mill; Beroep: Leraar Engels aan de r.h.b.s.; Nevenberoep: „Kolderdichter". „Ik wil de mensen een beetje laten lachen „Ga maar mee", laat hij erop volgen, waarna we in een kleine kamer aan de achterzijde van de woning belan den, die uitziet op de tuin. „Ja, ik ben gewóón geboren, op 11 januari 1915, hier in Breda. Vind je dat gek? Eerlijk, ik ben nooit weg geweest uit Breda. Ill bezocht er de kleuter-, de lagere en de middelbare school en daarna haalde ik de akte Engels M.O.-A, B en ook C. De mees te mensen hebben van C wel nooit gehoord, maar ze bestaat echt en heeft betrekking op handelsbriefwis seling. Behalve Engels ken ik nog Brabants. Dat moet je wel kennen, want an ders denken de melkboer, de slager en de groenteboer dat je een ver waande vent bent. En dat is nooit goed. Ik ben dus gewend uit te zen den op twee golflengten". EIGEN METHODE? Wanneer we dan iets van hem horen willen over die geheel eigen methode van les geven op school, doet hij nog al verbaasd. Maar dan lacht hij weer die jeugdige lach en zegt simpeltjes: „Nou ja, je verzint tenslotte van al les om die jongens de dingen goed te leren. Om een voorbeeld te noemen: als ze pas met Engels beginnen, dus in de eerste klas, blijven ze bij bepaalde woorden hardnekkig de klemtoon op de' verkeerde lettergreep leggen. Zij spreken dan telkens van „interes ting" inplaats van „int(e)resting". Daar moet ik wat op vinden, was m'n'conclusie. En ik kauwde ze voor: De koning van Bengalen, die had een sleutelring, om z'n neus mee leeg te halen, Very interesting! treffend. Want zoiets gaat er op school in als koek! Daarom ging ik meer en meer van die grapjes uit halen. En op een goede dag zei een kennis tegen me: „Waarom stuur je die dingen niet op naar een humoris tisch blad?" In 1952 waagde ik een poging. Ilc zond iets naar Mandril. De titel luid de: „The song of the arses". En het kwam er prompt in. Ik kreeg er nog 15 voor ook! Nadien is Mandril ech ter niet meer verschenen. Of dat mijn schuld was kan ik heus niet; zeggen. Trouwens, „De Groene" was er in elk geval nog. Dus zocht ik met dat blad contact. Steeds ondertekende ik m'n pennevruchten met John O'Mill kwasie een Ierse naam, in werkelijk heid een camouflage voor J. v. d. Meulen. Helihaven In februari 1956 mocht ik optreden voor de AVJt.O.-microfoon in het programma „De muze betrapt". Daarna voor de eerste keer voor het publiek ter gelegenheid van de fees telijke opening der helikopter-haven in Rotterdam, 't Was allemaal erg gezellig en in een van de kranten werd ik uitgemaakt voor „Engelse taaigoochelaar"'. Toen kwam er een uitgever bij me, die me de vraag voorlegde, of ik m'n tot dusver verchenen „verzen" in boekvorm wilde laten verschijnen. Daaronder waren tal van limericks... En we werden het eens. Zo verscheen in 1957 „Lyrical Laria in Dutch and double Dutch", waarmee ik zo onge veer wilde zeggen: Lyrische larie in „Waals en koeterwaals", daar al die rijmpjes een cocktail waren van gangbaar Engels en verengelst Ne derlands. Dit bijvoorbeeld: I married my wife for tidefordrive. Dat „tidefordrive" is natuurlijk he lemaal geen Engels, maar het loopt lekker: „Ik trouwde mijn wijf voor tijdverdrijf". Belangrijker nog voor John O'Mill was, dat de verkoop van zijn boekjes eveneens lekker liep. Ook Frans Als tweede deeltje verscheen van zijn hand „Rollicky Rhymes". Daarna volgden nog drie andere „John O'Mil- letjes" met een soortgelijke inhoud behoudens het feit, dat die tevens' een paar „Franse gedichten" bevat ten en verder zien dit najaar twee bundeltjes het licht, die iets anders van karakter zijn. „Apologische spreekwoorden" doopte hij het ene. Hiertoe verzamelde hij allerlei ge zegden uit soms lang vervlogen tij den en vulde die zodanig aan, dat er vaak de koddigste rijmpjes door ont stonden. Hier is er één, met als op schrift „Maladie d'amour": Wij zijn allemaal mensen... zei de bagijn. en kuste de pater in het raamkozijn. Voorts verschijnt eveneens in de herfst „Bomiy Balads", wat volgens de schrijver wil zeggen, „Aardige balladen". Dit boekje zal slechts vier of vijf hele lange gedichten bevatten. Wanneer wij ons tijdens het gesprek met John O'Mill plotseling herinne ren, dat hij een jaar geleden nog eens voor de radio optrad om de zie ken wat verstrooiing te brengen Dorus was daar toen ook bij zegt hij lachend: Reclame „Ja, daar heb ik nog een bak mee beleefd. Ik kreeg heel veel reacties op die uitzending, waaronder één van een Amsterdamse makelaar. Hij had „heel erg genoten", schreef hij me, maar tot zijn spijt had hij „dat mooie versie over die huizen" niet zo gauw kunnen opschrijven. Hij wilde het hebben voor „niet-zalcelijk gebruik. Slechts uit hoofde .van zijn beroep" Dat versje luidt n.l.: Men zocht mij op in mijn nieuwe flat, En vroeg' of ik last van muizen had, Maar 't waren geen muizen En 't was geen rat, 't Was buurman, die radijsjes vrat. VVVVV\\AAVv\AAAA<VWvVVVV „En wat deed U?" „Ik heb het hem toch maar ge stuurd maar ik ben er geen cent wij zer van geworden. Kijk, dat is nou de reden, waarom ik boven dit versje later als titel heb gezet: „Misbruik van O'Mill". Wanneer ons gesprek met John O'Mill ten einde loopt zien we alle tot dusver uitgekomen bundeltjes op de boekenkast staan. We bladeren nog even verdei' en stui ten op „Rabiës", wat hondsdolheid betekent. Daaronder volgt deze ont boezeming: Laatst is de gek van Tiengemeten, Door een dolle hond gebeten, De gek herstelde van de beet, Het was de hond, die overleed. „Dat is naar het Engels", zegt John O'Mill, „van de zeventiende eeuwse dichter S. Coleridge". „En dat daar, waarboven staat „Of mice and men" („Van muizen en mensen") maakte ilc wel helemaal zelf, doch die titel staat ook boven een beroemd Amerikaans toneel stuk". John O'Mill dichtte aldus: Kleine muisjes hebben kleine wensjes, Beschuitjes met gestampte mensjes. Lollig Dit is eigenlijk meer dan rijmelarij. Het heeft een fijn trekje. Zoals er tal van versjes in die grote hoop zit ten, die hij in de loop der jaren schreef. Maar dit is weer pure kolder, enkel en alleen bedoeld om lollig te zijn: Een autobestuurder uit Bombay, Was iemand, die alles zó dornday, Dat al het verkeer, Bij 't zien van dat heer, Maar liefst over Eindhoven omray. Toch heeft het nog een Engels tintje, omdat hij dit nu eenmaal moeilijk laten kan. En zo heeft hij hier en daar ook al Duits en Spaans geïntro duceerd. Dat wordt John O'Mill zo langzamerhand haast wel verplicht. Want van de ruim honderdduizend boekjes, die er al gedrukt werden, ging er ook een deel de grens over: naar Vlaanderen en Zuid-Afrika, naar Australië en Canada. Hij ontvangt ook veel uit het buitenland terug: brieven van vereerders of „fan-mail", zoals dat tegenwoordig wordt ge noemd. Vrouwen willen mee op berenjacht De vrouwen van Timmins (Ontario) hebben gevraagd of zij mogen deelnemen aan de komende beren jacht die zal worden gehouden om de door motten aangetaste hoofd deksels van de Britse erewacht te kunnen vervangen. De jagers hebben daartegen geen be zwaar. „Als zij weten wat zij doen en voorzichtig zijn met hun vuur wapens, kan het gerust". Er zijn echter ook bezwaren gerezen tegen de berenjacht die georganiseerd is door de burgervader van Timmins, Leo del Villano. Deze las op de raadsvergadei-ing een brief voor van Paul Martin, Cana dees parlementslid en oud-minister van gezondheid en welvaart. Deze zei te hopen dat de „berenmutsen" van een of ander synthetisch mate riaal zouden kunnen worden ge maakt zodat geen slachting onder de wilde dieren behoeft te worden gehouden. Burgemeester Del Villano zal zijn plannen echter uitvoeren. Hij zei: „Elk jaar worden honderden beren gedood, beren die ons eigendom vernielen en met hun vellen wordt niets gedaan. Wij zullen deze jacht houden op sportieve wijze en niet als slachtpartij". Op 11 mei a.s. zal de kruiser De Ruyter, begeleid door de jagers Drenthe en Limburg, naar Dene marken vertrekken om te Aarhus Z.M. de sjah van Perzië aan boord te nemen in verband met diens sta- tiebezoek aan H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden. Het fregat Hermelijn houdt als vis- serij-politiekruiser toezicht op de na leving van de internationale visserij bepalingen in de Noordzee. Het schip zal 16 mei deelnemen aan vlaggetjes dag in Vlaardingen. Het patrouille vaartuig Freyr heeft een visserij-po litietaak in de Zeeuwse wateren. Te zamen met het zusterschip Balder oefent de Freyr vanuit Den Helder en Vlissingen. Het fregat Van Speyk bevindt zich in de Caraïbische wate ren en is ter beschikking van de commandant der zeemacht in de Ne derlandse Antillen. Drie mijnenveeg squadrons oefenen geregeld op de Noordzee. In het huis van de pers te Bonn heeft een brand JfO kantoren ver woest. De meeste correspondenten, wc m tijdens de brand afwezig. Poli tie, nog aanwezige journalisten en secretaresses wierpen zoveel moge lijk door de ramen naar buiten. PRIMEUR 20 ct PROMINENT 22 ct PREFERENT 27 cc

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 17