PZEM-BEDRIJF HET KLEINST, MAAR HISTORIE HET GROOTST WALCHEREN ONTEVREDENHEID OVER DE REGELINGEN BINNENVAART ZEEUWSCH-VLAANDEREN Agenda VRUDAG 8 MEI 1959. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT COMMISSARIS DER KONINGIN: Bedrijf heeft vele plannen voor de toekomst Zoals bekend wordt maandag-, dins dag en woensdag a.s. het 40-jarig bestaan van de N.V. P.Z.EM. ge vierd, overigens voor het grootste deel intern. Maandag worden enkele plechtigheden afgewerkt, namelijk de ingebruikneming van de eerste uit breiding der Centrale Zeeland te Vlissingen en het nieuwe P.Z.E.M.- Itantoorgebouw te Terneuzen. Dins dag en woensdag worden in Middel burg feestavonden voor het gehele Iiersoneel gehouden. Voorts is ter ge- egenheid van het 40-jarig bestaan een speciaal jubileumnummer van het personeelsorgaan „De brug" uitge geven. De commissaris der koningin in Zeeland, jhr. nir. A. F. C. de Ca- sembroot, schreef als voorzitter van de raad van bestuur een inleidini terwijl de directeur van de P.Z.E.M ir. T. Michielsen, een overzicht schreef over veertig jaar P.ZJEJVÏ, Het bedrijf en de centrale van de P.Z.E.M. mogen tot de kleinste van de provinciale bedrijven in Neder land behoren, aldus begint de com missaris der koningin zijn voor woord, hun geschiedenis sinds de op> richting in mei 1919 daarentegen zal ongetwijfeld tot de uitzonderlijkste moeten worden gerekend. Helaas zijn het niet alleen vreugdevolle feiten, die tot deze aparte historie aanlei ding hebben gegeven, zo vervolgt jhr. De Casembroot. Hij memoreert in dit verband, dat het bedrijf door de ver nieling van het sluizencomplex te Vlissingen in 1944, gedurende enke le maanden.alleen bij hoog water kon draaien, ook de ramp in februari 1953 trof de P.Z.E.M. als geen enkel ander bedrijf, „Voor de wijze, waarop alle perso neelsleden de problemen opgelost hebben, is een woord van zeer wel verdiende hulde op zijn plaats", aldus betoogt de commissaris der koningin, die voorts de zusterbe drijven dankt voor de grote hulp, die verleend werd bij het herstel van de rampscliade in 1953. Jhr. De Casembroot memoreert voorts de technische en economische Vlissingsé knaap viel onder rijdende wagen Drie soortgelijke ongevallen in één week In één week tijd zijn te Vlissingen drie kinderen vrij ernstig gewond bij het klimmen op rijdende voertuigen. Woensdag was het de 8-jarige de R., die op de Bloemenlaan probeerde op de rijdende schillenwagen van F. te klimmen, zonder dat de voerman hiervan iets bemerkte. De jongen viel en kreeg het achterwiel van de wagen over het onderlichaam, waar door hij inwendige kneuzingen op liep. Nadat dr. Detmar eerste hulp had verleend, is de jongen per ambulance naar het ziekenhuis „Bethesda" overgebracht en daar ter verpleging opgenomen. In Zandbeek wordt een derde schip opgelegd Het 7296 brt, uit 1944 daterende Franse Llberty-schip „Les Glieres' dat een lading kolen heeft gelost bij de S.H.V. te Vlissingen, zal voorlopig worden opgelegd. Het schip, dat eigendom is van de Compagnie des Messagerles Maritime te Parijs, zal vandaag (vrijdag) naar de Zand- kreek vertrekken, om daar naast de twee reeds opgelegde zeeschepen be tere tijden op de vrachtenmarkt af te wachten. Uitbreiding glasbedrijf in Vlissingen De burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, zal vrijdag 15 mei des mid dags om half drie het geheel ver nieuwde en uitgebreide fabriekscom plex van de verffabriek en het glas- bedrijf van de firma F. D. G. Prins en Zonen aan de Beatrixlaan te Vlis singen officieel in bedrijf stellen. VAN ONZE ADVERTEERDERS Motor- en autoshow firma Huijbregts In de garage van het auto- en mo- torbedrijf van de fa. Huijbrechts aan de Blauwedijk te Middelburg is een bijzondere show ingericht van brom fietsen, motoren en auto's, die tot zaterdag 9 mei geopend zal blijven. Op deze tentoonstelling wordt wer kelijk het laatstegetoond op moto risch gebied. Hel glunspunt van de show is een Japanse motor van 250 c.c. die voor het eerst op de R.AJ. tentoonstelling in Amsterdam werd getoond. Deze motor is een prachtig staaltje van technisch kunnen, waar over in de verschillende vakbladen reeds uitvoering en enthousiast werd geschreven. Verder staan er op deze tentoonstel ling de nieuwste brommers, waarop verschillende nieuwe snufjes zijn aangebracht. Zo zijn er thans mer ken met drie versnellingen. Vooral de brommer, die volautomatisch is, zal het hart stelen van de wat oude re mensen, die niet zo makkelijk overweg kunnen met versnellingen. Ook de scooters zijn ruim vertegen woordigd. En ook bij deze elegante voertuigen is door de constructeurs al het mogelijke gedaan om de berij ders zoveel mogelijk gemak en com fort te bieden. Voor het eerst is door een fabriek een scooter met twee cilinders op de markt gebracht. Voorts kan men enkele kleine Duitse autootjes bewonderen. Voor de wat ruimere beurzen worden grote En gelse auto's, zelfs een grote „Ame rikaan" tentoongesteld. ontwikkeling van het bedrijf in de afgelopen 40 jaar. Met name na de oorlog nam het verbruik sneller toe dan elders in Nederland. Ofschoon de tarieven helaas niet tot de laagste behoren, constateert jhr. De Casem broot, dat deze, gezien de bijzonder moeilijk geografische gesteldheid van Zeeland, het agrarisch karakter en (thans nog) het gebrek aan voldoen- de grootverbruikers, geen aanleiding tot kritiek kunnen geven. Daarnaast heeft de commissaris grote bewonde ring voor het feit, dat een groot deel van het net ondergronds gebracht Plannen Na een uitvoerig historisch overzicht te hebben gegeven, komt ir. Michiel sen in zijn slotwoord tot de conclusie, dat de P.Z.EM. klaarstaat om de dynamische ontwikkeling van Zee land te steunen. „Het gonst in alle afdelingen van de P.Z.EM. van de plannen", aldus de directeur. Over enkele jaren zal een nieuwe uitbrei ding van de Centrale Zeeland serieus in voorbereiding moeten komen, nieu we hoogspanningsverbindingen zijn ln voorbereiding, de laatste nog niet ge ëlektrificeerde woningen moeten wor den aangesloten, nieuwe toepassingen op het gebied van licht, kracht en warmte vragen de aandacht, de kern energie vormt een onderwerp van stu die, terwijl ook de administratie plannen heeft voor het invoeren van nieuwe systemen, aldus verklaart ir. Michielsen. Voorts wordt in het jubileumnummer een overzicht gegeven van de ge schiedenis en de activiteiten van de personeelsvereniging „O. en O". De feestavond op dinsdag 12 mei, die de volgende dag herhaald wordt, be- gint met een feestrede door jhr. De asembroot. Daarna biedt de voorzit ter van het Comité Huldeblijk, de heer J. Huser, de raad van bestuur het personeelsgeschenk aan. Dan volgt een vrolijk programma, waar aan Onder meer meewerken Jan Ora- di, de Spelbrekers, Christine Spieren burg, Bert Robbe en anderen. (Advertentie) Waar of niet U bent 's morgens direct al tot veel meer in staat wanneer U een kostuum aanschiet dat U beter past en prettig zit. Dat zijn nu de kóstuums die ze verkopen bij LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES Gemeentewerkman te Koudekerke bij explosie gewond Dinsdagmorgen heeft zich op de stort plaats voor huisvuil aan de Zuidbeek- seweg bij Koudekerke op grondgebied van de gemeente Souburg een onge val voorgedaan, waarbij de gemeente werkman M. B. uit Koudekerke zeer ernstig werd gewond. De heer B. was met een collega bezig een wagen huisvuil te lossen, toen bei de mannen tussen het vuilnis een voorwerp aantroffen, dat ze voor een voetzoeker of een ander stuk vuur werk hielden. De heer Brasser stak het aan, waarop het projectiel onmid- dllijk ontplofte. De linkerhand van de heer Brasser, waarmee hij het pi'ojec- tiel vasthield, werd bijna geheel af geslagen. De collega van het ^lacht- offer bond onmiddellijk de pols af. Dokter Sloos uit Koudekerke liet het slachtoffer naar het Bethesda-zieken- huis te Vlissingen overbrengen. ZOUTELANDE Raad komt bijeen De gemeenteraad van Zoutëlande komt, vanavond, vrijdagavond, om half acht ln openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt onder meer de verkoop van de oude school en van verschillende stukken grond, het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom, de invoering van een vreemdelingenstatistiek en de aanwijzing van gebieden, waar niet gekampeerd mag. worden. WESTKAPELLE Eindstand onderlinge damcompetitie De onderlinge competitie van de jeugddamclub D.E.S. te Westkapelle is geëindigd. Clubkampioen werd de heer K. Houmes met 35 punten uit 22 wedstrijden. De officiële eindstand is als volgt: 1 en kampioen K. Houmes 27 17 1 4 35; 2. J. Brasser 22 14 6 2 33; 3. J. v. Rooyen 22 14 3 5 31; 4. W. Houmes 22 12 3 7 27; 5. J. Houmes Az. 22 10 6 6 26; 6. J. Westerbeke 22 9 4 9 22; Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 8 mei: Zeus 2 van Hansweert; Kengis van Gent; Mus ketier van Antwerpen; Makkum van Middelburg. Vlissingen vertrokken op 5 mei: Zeus 2 naar Stockholm; Kengis naar Narvik; Musketier naar Cork; 6 mei: Makkum naar Gothenburg. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 5 Mel: Lauwers van Portsmouth-Vlis- slngen rede; Eagle van Londen; Mado 2 van zee; Aardenburgh van Rotterdam; Eyo S van Rotterdam-Temeuzen; 6 mei: Schippersgracht van Amsterdam; Zeven bergen van Londen; Henrica van Lon: den; Berend-N van Londen; Hasewint van Dordrecht-Gent; Denzo van Londen- Brussel. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 5 mei: Lauwers naar zee-Vlissingen rede; Vedette naar Huil; Alkes naar Rotter dam; Albireo naar Rotterdam; Donge- dijk naar Rotterdam; Veritas naar Lon den; John-M naar Memel; Curasao naar Londen; 6 mei: Catharlna naar El Ferral; Phidias naar Rotterdam; Proveniersin gel naar St. Lauwerence; Meerkerk naar Rotterdam; Delft naar Amsterdam; Nato naar Oxelosund; Tarzan naar Londen; Aspera naar zee-Gent. Burgerlijke stand VLISSINGEN. Bevallen: E. Mandemaker—Filius, d.; M- Seitte—Tauran, z.; J. C. Schout—Jacob- se, d.; J. Usmanij—Sitanala, d.; I. H. Wlggers—Lunenburg, z.: G. Bax—Mallien, 'z.; J. W. C. Lagace—De Wispelaere, z.; M v. d. Neut—De Leeuw, d.; J. M E. Stof fer—Oostendorp, z.; C. van Wijne— Adriaanse, d.; J. E. van Loon—Som- meijer, z.; J. J. Valkier—Teeuwen, z.; J. P. Falhaber—Sijnke, z. Ondertrouwd: C. J. den Hollander, 24 Jaar en A- M. v. d. Grijp, 23 jaar; C. F. Roelse, 20 Jaar en G. H- M. C. G. v. d. Heuvel; J. A. de Groot, 27 jaar en C. M. van Beers, 2S jaar; D. de Wit, 57 jaar en G. C. Schuijt, 56 jaar; M. S. van Reems, 23 jaar en W. H. Brandenburg, 19 jaar. Getrouwd: P. H. Kramer, 39 jaar en G. v. d. Pol, 38 jaar; J. Land, 58 jaar, en H. K. Meijer, 54 jaar; M. Plasse, 24 jaar en J. A. Wildeboer, 20 jaar. Overleden: H. H. J. Quite, 52 jaar, e. van M. Schroevers; J. de Plaa, 76 jaar, e. vam A. Corré; P. E. de Roos, 43 Jaar, e. van M. J. C. de Seijn; W. C. Verbeek, 67 Jaar, e. van D. Visser. SEROOSKERKE (W.). Bevallen: G. de Wolf—Beukema, z. Getrouwd: P. B. Mulder, 21 jaar en J. E. Allaart, 21 jaar; W. J. de Haan, 49 jaar en A. JVL Kop, 25 ja_ar. 7. J. Houmes Wz. 22 9 4 9 22; 8. P. Hengst 22 6 6 10 18; 9. K. Huiszoon 22 8 2 12 17; 10. A. Lievense 22 6 1 15 13; 11. R. Gabriëlse 22 5 2 15 12; 12. F. Dominicus 22 2 2 18 6. Als afsluiting van het damseizoenen tevens als een soort jubileumwed strijd voor het 5-jarig bestaan van D.E.S. dat in mei wordt gehouden, speelde de jeugdkampioen van Zee land, de heer L. van Hove, een simul taan tegen 15 borden, die zoals ver wacht een zege voor Van Hove werd. Hij won 13 borden maar J. van Rooy en en K Huiszoon lieten zich niet verschrikken en zetten hun partijen in winst om. GRIJPSKERKE Collecte De opbrengsten van de in de Nederlands hervormde kerk te Grijpskerke gehou den collecten bedroegen: aanvullende collecte kerkvoogdij f 54.53; maandcol- lecte f 176-24; biddag-collecte f 180.28,, diaconie f 161.20; kerkeraadsfonds f 50.46 en de paascollecte f 193,60. De in de gemeente Grijpskerke gehou den collecte ten bate van het Leger des Heils bracht 127.65 op. Raad Terneuzen bijeen in spoedeisende vergadering De gemeenteraad van Terneuzen komt vanavond, vrijdagavond, om 7 uur, In spoedeisende vergadering bij een. Op de agenda staat o.m. een voor stel van B. en W. tot het afsluiten van een deze week aangeboden geld lening van 1.000.000,-. die per 1 juni a.s. kan worden opgenomen. Verder stellen B. en W. de raad voor de ge garandeerde rekening-courantover- eenkomst van de woningbou'yvereni ging „Werkman's belang" met de N.V. Nederlandse Middenstandsbank met 1 jaar te verlengen tot 30 juni I960. Frans schip te Hansweert voer op Westhavendam In de nacht van dinsdag op woensdag is het Franse sleepschip „Victor Hu- go", getrokken door de sleepboot „Fecht", op de Westhavendam te Hansweert gevaren en omhoog blijven zitten. Vier sleepboten hebben het schip vlot getrokken. Aan de berm was flinke schade toegebracht. Het Franse schip zal zijn reis eerst kun nen vervolgen na het storten van een borgstelling. Uitreiking diploma's landbouwwinterschool Aan de r.-k. landbouwwinterschool te Hulst had de diploma-uitreiking plaats aan de geslaagde cursisten van de 2-jarige cursus. De namen van de geslaagden zijn: R. Dhaens, (Graauw); C. Cocqiiit, (Zuiddorpe); H. Mangnus, (Graauw); E. de Buck, J. Kant en G. Ringoot (allen Sint Jansteen); A. Daalman, (Westdor- pe); A. Dieleman, (Axel); M. van Driel en A. Haak, (beiden Zaam- slag); L. Ferket, (Nieuw-Namen); B. de Ghent, (Clinge) E. Matthijs, (Koewacht); W. Swagemakers (Sas van Gent); P. Verdurmen en L. Verschueren (beiden Vogelwaarde) en H. Verschueren (Hontenïsse). Examens machineschrijven Voor het praktijk-diploma machine- schrijven (160 aanslagen per mi nuut) slaagden te Hulst de dames M. de Koek (Sluiskil) en M. Eve- raerd (Hulst). Voor hetzelfde diplo ma, met 130 aanslagen per minuut slaagden de dames: P. de Meyer en R. de Hulster (beiden Axel); L. v. Waes, (Westdorpe); W. Prenen, A. Denderen, W. Rombout, E. v. d. Walle, L. Omek, B. d. Hert en U. Stevens (allen Hulst); G. Eysackers en Th. de Backer (beiden Vogelwaar de); G. Verschueren en I. Herwegh (beiden St. Jansteen) en G. Verwer (Kloosterzande). STICHTING VERLADERSBELANGEN Twijfel over bedrijf s- uitkomsten schippers Er heerst algemene ontevredenheid over de regelingen van het binnen landse vervoer te water, zo ver klaart de secretaris van de stichting Verladersbelangen Binnenscheep vaart Zeeland, de heer A. Drost, in zijn jaarverslag. Volgens de binnen- vaartorganisaties zouden de basis- vrachten met ca. 30 moeten wor den verhoogd om te komen tot een lonende exploitatie van het gemid delde binnenvaartbedrijf. Bovendien heeft men van schipperszijde bezwa ren tegen het zgn. relatievervoer en tegen de mogelijkheid van eigen ver voer met huurschepen, omdat hier door lading zou worden of kunnen worden onttrokken aan de wilde vaart. De verladers ageren tegen de rege ling van verplichte bevrachting via de beurs met vaste tarieven en ge normaliseerde voorwaarden. Mede in verband met het ontbreken van ver- voerszekerheid verlangt men dat vervoerscontracten voor meer reizen kunnen worden gesloten, dan wel voor een bepaalde tijd tegen vracht prijzen en verdere voorwaarden, wel ke zijn aangepast aan de eisen en mogelijkheden van het betreffende vervoer. Ook de Overheid acht het bij wijze van overgangsmaatregel toegepaste systeem van vrachtverdeling met kunstmatige prijsvorming zeker niet ideaal. Het is echter niet -eenvoudig om de tussen verladers en vervoer ders bestaande tegenstellingen te overbruggen, waarbij nog komt, dat rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de internationa le vaart in K.S.G. en E.E.G.-verband, zo vervolgt het verslag. De gemeenschappelijke belangen van de verladers en van de vervoerders zouden het meest gebaat zijn met een zodanige regeling, dat de binnen vaart zich volledig kan richten naar de behoefte van de individuele verla der. In dit geval zou de binnenvaart met behulp van een doelmatige quisitie kunnen komen tot een a trekkelijk groter aandeel in het to tale vervoer en daarmede tot een hogere bezettingsgraad, waardoor de Bouw woningwetwoningen te Axel aanbesteed In Axel werd de bouw van 18 wo ningwetwoningen aanbesteed. De aanbesteding gebeurde in 4 percelen, namlijk: le 15 woningen te Axel, 2e 3 woningen te Zoutespui, 3e 18 woningen te Axel, 4e 15 woningen te AxeL en 3 te Zoutespui (alles in mas sa). De inschrijvingen waren als volgt: D. Freyser (St.-Jansteen) 1 230.000, 2 46.000, 3 278.000, 4 278.500; P. Rïnders (Hoek) 1 279.000, 2 48.464; P. v. Fraeyenhove (Axel- Spui) 1 278.000, 2 48.464; J. Ris- seeuw (Axel-Spui) 2 48.464; J. v. Poucke Zn. (IJzendijke) 1 228.700, 2 48.450, 3 276.000; Gebr. De Theye (Hontenisse) 3 273.000, 4 276.000; G. Gijzel (Westdorpe) 3 272.000, 4 275.000; J. Freyser (St.-Jansteen) 1 224.000, 2 45.300, 3 268.000, 4 271.000; Gebr. v. d. Poel (Terneuzen) 3 265.000, 4 268.000; F. Verstelle (Philippine) 1 221.400, 2 42.900, 3 263.400, 4 265.200; P. A. v. Hoe ve Zn. (Axel) 1 217.600, 2 43.600, 3 261.200, 4 265.000; R. v. Wiemeersch (Axel) 1 216.874, 2 43.640. 3 260.514; Fa. Leenhouts (Sluis) 1 217.000, 3 258.500, 4 259.900. De gunning werd aangehouden. Parcours wielerwedstrijd B. en W. van Axel hebben aan de A W.S.C. „De Volharding" toestem ming verleend voor de wielerwed strijd voor nieuwelingen op 19 mei a.s. het volgende parcours te gebrui ken Noordstraat-Prins Hendrik- straat-Ventweg Zuidsingel-Zeestraat en Weststraat. Deze wegen zullen van 14.00 uur tot 17.30 uur voor al le verkeer worden gesloten. VANDAAG. Terneuzen Luxor: „De zwarte baret- en", 20 uur, 14 j. Oostburg Ledeltheater: „Arrivederd Roma", 19.45 uur al. Sas van Gent Olympia: „De dochter van de woestijn", 20 uur. Bevrijdingsdag gevierd De herdenking van de bevrijding werd in Axel sober gevierd. In de morgenuren trokken de kleuters van de fröbelscholen met vlaggetjes door de Axelse straten en in de avonduren concerteerde „Tremola-Thalia" met haar drumband op de markt. De uit gestelde lampion-optocht en de licht- stoet trokken onder grote belang stelling door een deel van de ge meente. SLUIS Grote belangstelling voor Bloedprocessie Duizenden belangstellenden zijn op de dag van de Heilige bloedproces sie naar Sluis getrokken. Na afloop van de processie verspreidde de me nigte zich in de omtrek en in de na middag heerste er in Sluis een grote drukte. Er waren vooral veel tou ringcars uit België en Noord-Frank rijk. AAROENBURG Zwemwedstrijden Leden van de Aardenburgse zwem- club „De Starters" namen in Brussel deel aan zwemwedstrijden. Aarden burg kwam uit tegen de Jeunesse Syndicale uit Brussel en won deze wedstrijd. De ploeg ontving daarvoor een grote beker. Aan deze zwemwed strijden werd ook deelgenomen door clubs uit Antwerpen, Rijssel (Fr.) en Oostende. SINT-JANSTEEN Aantal baden Gedurende de maand april werd het gemeentelijk badhuis te St. Jansteen door 1356 personen bezocht. Opbrengst fancy-fair NIEUWVLIET Ronde van Nieuwvliet Zaterdag vóór Pinksteren zal de 8ste ronde van Nieuwvliet voor nieuwelin gen worden verreden over een af stand van 70 km. Voor deze jaarlijk se pinlcsterkoers hebben reeds een veertigtal renners ingeschreven, on der wie Van Dongen uit Made, win naar van de ronde van Made, Schou ten uit Schiedam en Braspenninx uit Breda. Het vertreksein voor deze 40 ronden tellende wedstrijd zal om half drie precies door burgemeester Ever aars worden gegeven. Het parcours is als volgt: Dorpsstraat. Mettenijedijk, Molenweg, St. Bavodijk, Dorpsstraat. Collecte De in de gemeente Nieuwvliet gehou den collecte ten bate van het opvoe- dings- en reclasseringswerk der ver eniging „Het Hoogeland" heeft 17,55 opgebracht. SCHOONDIJKE Benoeming Mejuffrouw S. A. de Vos, typiste op de gemeente-secretarie te Schoondijke, is met ingang van 15 Juni benoemd tot klerk op de gemeentesecretarie te Rijns burg. BIERVLIET Dc opbrengst van de te St. Jansteen gehouden fancy-fair ten bate van de priestérfeesten op 30 juni, heeft een netto bedrag opgeleverd van 1645. Examen Voor het diploma „ziekenverpleging A", slaagden dezer dagen de dames A. Menu en Th. Verwer beiden te Hontenisse. Collecte De Emmabloem-collecte heeft te Bier vliet 1 7550 opgebracht. TERNEUZEN Oogst van de straat Aan het bureau van politie te Ter neuzen zijn inlichtingen verkrijgbaar omtrent de navolgende gevonden voorwerpen bosje plastic touw, me talen schuifmaat, gebreide kinder wanten, herenglacés, regenbroek, bril in etui, grijze herensjaal, jongenspet, kinderbijbeltje, beige dameshand schoen, roekduif, 100 postzegels, jon gensjas, etui met vulpen, huissleutel 20, portefeuille v. rijbewijs, porte monnee met inhoud, zwart windjack, blauw lintje, linnen meetband, bril, kinderjasje, reddingsboei, broche, crèmekl. sjaal, muntbiljet. Aan het bureau zijn gedeponeerd sleutels, wanten en handschoenen, da meshandtas, gymschoenen, nachtja pon, witte wollen das, straatmakers- hamer, zwarte sjaal, gummilaars, kinderemmertje, flanellen laken, wit handtasje, portemonnee met inhoud, bruine sjaal, bruine portemonnee, achterstuk van uitlaat. HULST Gevonden voorwerpen Gedurende de maand april werden op het groepsbureau der rijkspolitie te Hulst, de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd: rode dames- portemonnee met inhoud, plastic net je, armband, linker licht bruine hand schoen, rode linker glacé handschoen, zwarte rozenkrans, rood-blauwe sjaal lipssleutel, kinderzakdoek, oorbellet je, blauw vestje, Falcon regenjas, zwarte ongevoerde dames glacé handschoenen, beige portemonnee met inhoud, broche met steentjes, blauwe regencape en glacé dames handschoenen met ritsluiting. Gedurende dezelfde maand werden als verloren opgegeven: rechter gla cé handschoen, licht b^ige portemon nee met inhoud, bovèngebit, grijze glacé handschoenen, ouderdomspen sioenboekje, zwarte regenpijpen, rij- wieltassen, grijze parapluhóes, brui ne lederen motorkap, met bril, no titieboekje, bruine portemonnee met inhoud, armband met steentjes, wit sportbroekje, schooltas met inhoud, loonzakje met inhoud en een rubber zadel. kosten per eenheid zouden dalen. De secretaris stelde verder nog een aantal actuele onderwerpen aan de orde, zoals scheepsruimtepositie, herziening bevrachtïngsvoorwaarden 1952, beroepsvervoer/eigen vervoer, huurschepen enz. Ten aanzien van de herziening van de basisvrachten merkte de secreta ris in zijn jaarverslag nog op, dat er bij de verladers twijfel bestaat, dat de binnenschippers op basis van de huidige basisvrachten niet ln staat zouden zijn om tot goede bedrijfsuit- komsten te komen. De ervaringen leiden in andere richtingen voor die schinners die van aanpakken weten en dit ook kunnen. De vraag rijst dan ook of de huidige wijze van be drijfsvoering bij de binnenscheep vaart doelmatig is en welke bedrijfs- uitkomsten de exploitatie laat zien. Het aanvaarden van vrachtverho ging als gevolg van conjuncturele te ruggang wordt beslist onjuist geacht. Gemeend wordt, dat als men spreekt over kostprijzen en markt-verhou- dingen. dit alleen betrekking heeft od de kostprijs per bedrijf. Een onderzoek naar de tariefsleutels en vaste aanslagen is op zijn plaats. Gewezen wordt op de grote invloed welke er uitgaat van een verhoging van de basisvrachten op de kostprij zen van de verladers, mede ook, om dat deze verhoging van directe in vloed is op andere vervoerstechnie ken. Na afloop van het huishoudelijk ge deelte van de dezer dagen in hotel ..Rotterdam" te Terneuzen gehoiiden vergadering hield de rijkshaven meester van Terneuzen, de heer R. J. L. Brouwer voor de leden een in teressante causerie over de ontwik keling en de toekomst van de bin nenvaart in de haven van Terneuzen. De aftredende voorzitter, ir. R. H. van Krevelen werd met algemene stemmen herkozen. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer G. J. W. van der Peijl te Ter neuzen, werd gekozen de heer J= G. van der Peijl uit Terneuzen. Tot afgevaardigden naar de afdeling Verladersbelangen Binnenscheep vaart van de E.V.O. te 's-Gravenha- ge werden gekozen de heren A. M. Kalle en M. A. Cortvriendt. Het fi nancieel verslag over het afgelopen boekjaar wefd goedgekeurd, evenals de begroting over 1959. Burgerlijke stand ZUÏDZAVDE. Bevallen: S. A. Basting—Luteijn, z. Getrouwd: P. E.' Corthals 22 Jaar en S. J. au Burck, 20 Jaar. Overleden: I. Luteijn, 18 Jaar; J. Kools, 93 Jaar. ZAAMSLAG. Bevallen: G. P. Kaijser--Zegers1 d.; H. 3. de Jonge—De Groote, d.; M. G. Moe- liker—Hameling, z.; C. A. Dees—Van Otterlo, z.; A. J. Zegers—De Bokx, z- Getrouwd: W. P. Elve, 25 Jaar en C. Cor- nelissen, 22 Jaar. Overleden: E. Seheele, 76 Jaar, wed. van C. Maas; P. Mechlelsen, 70 jaar, wedn. van J. van Driel; J. Roose, 76 jaar, wedn. van D. Cové. SINT-JANSTEEN. Bevallen: J. Inghels—Looyschelder, z.: A. d'HoogheDe Rechter, z.; G. de Smet Haulez, d.; J. MichielsenGoense, d. Getrouwd: E. P. Smet, 20 Jaar en L. J. Kegels, 22 jaar; E. v. d Bergen, 26 jaar en A. J. A. van Dorsselaer, 25 jaar; A. L. M. Janssens, 24 jaar en M. C. Everaard, 21 jaar; W. P. Schelfhaut, 22 jaar en M. van Waesberghe, 22 jaar. Overleden: E. M. van Helsland, 80 jaar. wed. van A. Stevens. AXEL. Bevallen: R. J. Boeije—Buijze, 2.; C. Dekker—Van Cadsand, d.; E. de Ruijter —Van Luyk, z.; A. M. Vink—Lambert, z.; N. M. Witte—Rlemens, z.; W J. P. de Putter—Boeije, z.; F. Witte—De Blaeij. d.; Ondertrouwd: A. Geijp. 64 Jaar en N. IJzebaart, 41 Jaar; A. J. Schlüter, 23 Jaar en M. M- C. Lippens, 19 Jaar. Getrouwd: P. van Langevelde, 23 Jaar en L. de Kraker, 22 Jaar: A. G. Sprnijt 31 Jaar en C. C. Koster, 23 Jaar. Overleden: J. Seheele. 47 Jaar, e. van J. E. van Drongelen; L- S Zegers. 48 jaar, e. van C. J. Vinke; M Jansen van Ro- sendaal, 65 jaar, e. van N. 3- Bolleman; J. Vinke, 88 jaar, wed. van J. Dekker. RETRANCHEMENT. Bevallen: S. J. Cambier—Christiaansen, dochter. Wedvluchten De uitslag van de wedvlucht „De Snelvliegers" te Oostburg op zondag 3 mei vanuit Arras met 173 duiven luidt als volgt: 1, 31 gebrs. Risseeuw; 2, 22 F. de Smit; 3, 4, 14 A. Willems; 5, 6, 17 J. den Hollander; 7, 18 C. Bron; 8, 10 A. Boonman; 9 A. de Gardeijn; 11 W. van Unen; 12 M. Simpelaar. Hoogste snelheid was 1408 meter. „De Getrouwe Duif" te Cadzand hield dezer dagen een wedvlucht vanuit Amis. 201 duiven namen aan deze kamp deel. Snelheid eerste duif was 1474 meter per minuut. De uitslag luidt als volgt 1, 8 en 16 J. Louwe- ret, 2 en 9 P. de Mey, 3. 4, 6 en 10 A. Duininck, 5 I. Misilje, 7 A. de Put ter, 11 J. Vasseur, 12 A. de Koster, 13 P. de Hullu, 14 en 20 A. de Groo te, 15 J. Kools, 17 M. van Hee, 18 A. de Neef, 19 A. Mabelis. De postduivenhoudersvereniging „De Grensvliegers" te Aardenburg nam in samenwerking met de vereniging „De Bonte Duif" deel aan de prijs- vlucht uit Arras met 221 duiven. De snelheid van de eerstaankomende duif was 1473.7 meter per minuut. De uitslag: 1 Urb. Maes, 2 en 3 M. de Smet; 4 E. Blaecke; 5 C. Dhondt; 6 Cl. Rodts; 7 Cl. Rootsaert: 8 J. Cat- toor; 9 M. Verwulst; 10 M. de Baer- demaeker. postduivenhoudersvereniging i'^e j vo°i* Allen" uit Sluis nam met 140 duiven deel aan een prijsvlucht uit Arras. De hoogste snelheid bedroeg 1421 meter per minuut De gedetail leerde uitslag luidt als volgt: 1 en 4 Crooymans-Van Boven; 2 en 3 F. Ver heye; 5 Jac Focke; 6 en 7 M. v. d~ Bussche; 8 en 9 P. Smit; 10 A, Dierk- se Retranchement.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 15