NIEMEIJER SHAG NU MET VOETBALCLUB-EMBLEMEN! NIEUWS UIT DE KERKEN ANDREWS ...en DEN BOER ONRUSTBARENDE STUGING VAN JEUGDCRIMINALITEIT KLMM uit de ETHER DONDERDAG 23 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT li De heer en mevrouw DINGEMANSE- VAN DULLEMEN geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon RONALD PETER Vlissingen, 22 april 1959. Jan v. a. Capellelaan 4. Heden overleed, zacht en kalm, mijn innig geliefde man en der kinderen zorgzame va der, de heer CORNELIS STEIJN, op de leeftijd van 57 jaren. Uit aller naam, M. D. W. Steijn— Schotel. Middelburg, 21 april 1959. Molenberg 61. De begrafenis zal Slaatsvinden op vrijdag i april a.s. op de alge mene begraafplaats te Middelburg. Vertrek Molenberg 61 om 12 u. Heden is geheel onver wacht van ons heenge gaan onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ALEDA HELENA DE LANDMETER, geboren WALTZ, op de leeftijd van 70 Jaar. Vlissingen: A. de Landmeter Rotterdam: P. A. de Landmeter M. A. de Landmeter- Vorder-Hake. Fred, Rudi, Gerda Vlissingen, 22 april '69 Walstraat 101. De overledene is opge baard in het ziekenhuis „Bethesda". De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 25 april a.s. Vertrek Walstraat 101 des n.m. 2 uur. ■deden overleed, nog ge heel onverwachts, onze lieve man, vader, be huwd-, groot- en over grootvader, de heer HENDRIKtJS JOHANNES MOLHOEK, oud-directeur hotel „Centraal", In de ouderdom van 80 jaar. Goes: A. J. J. Molhoek- Stokmans Dordrecht: J. Schouten Goes: J. A. Molhoek A. C. Molhoek van Anrooy Groningen: P. D. Boerma- Molhoek S. L. Boerma En kleinkinderen. Goes, 22 april 1959 „Huize „Randwijck" De begrafenis zal plaatsvinden a.s. zater dag 25 april op de al gemene begraafplaats te Goes. Vertrek sterf huis 2 uur. Heden overleed in het Godshuis te Veere onze geliefde moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder ELIZABETH VAN LEERZEM wed. van Jacobus Cornells Breel, in de ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam, H. Breel, v. d. Spieghelstr. 45 Vlissingen. Veere, 22 april 1959. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. zaterdag 25 april a.s. jm 12 uur te Veere. LEVEN zitten uw ingewanden in de knel Op kantoor en thuis, op de brommer of in do auto meer dan 1/3 van uw leven zitten uw ingewanden in de verdrukking. Daardoor krijgt u last van harde (vaak pijnlij ke) ontlasting en blijven on verteerde voedselresten in uw lichaam achter. U raakt verstopt - geen wonder dat u zich moe en futloos voelt. TJ moet daarom uw spijsver tering geregeld wat helpen. Een lepeltje Andrews laxe rend Gezondheidszout, heer lijk bruisend in een glas wa ter, spoelt de ontlasting zacht en volledig uit de inge wanden weg. U ziet er dan direct veel beter uit. Andrews - onmisbaar voor mensen met een „zittend" leven, f 1.65 per bus. laxerend GEZONDHEIDSZOUT OVERGANGSLEEFTIJD MIGRAINE? ONGEZON DE TEINT? JEUGD PUISTJES? VERSTOP PING? VETZUCHT? Nat- termann's Bloedzuiverende thee no. 8 helpt. Groot pak 1,85 bij elke drogist. CIJFERS WIJZEN UIT: Verwacht wordt dat roofovervallen toenemen Inspecteur C. Verbiest van het in het hoofdbureau van politie to Amster dam gevestigde adviesbureau ter voorkoming van misdrijven, heeft aan de hand van zeer recent cijfermate riaal een onrustbarende stijging van de jeugdcriminaliteit in de hoofdstad bekendgemaakt. In 1952 werden in totaal 6943 daders van misdrijven door de politie aange houden. Dat waren 5352 mannen (77.08 procent), 990 vrouwen (14.26 procent), 542 jongens (7.8 procent) en 59 meisjes (0.86 procent). Onder jongens en meisjes worden kinderen tot en met 17 jaar verstaan. De ver houding was in 1952 dus, dat ruim 91 procent der aangehouden daders van misdrijven uit meerderjarigen be stond en iets minder dan 9 procent uit kinderen tot 18 jaar bestond. Zes jaar later, in 1958, waren die Prijsindexcijfer levens onderhoud gedaald Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud, zoals dat maande lijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt samengesteld op basis 1951 100 vertoonde van me dio februari tot medio maart 1959 een daling met 1 punt. Het indexcij fer inclusief A.O.W. daalde van 122 tot 121 en het indexcijfer exclusief A.O.W. van 117 tot 116. Deze daling werd vrijwel uitsluitend veroorzaakt door een daling van het indexcijfer voor groenten en van het indexcijfer voor kleding. Deze laatste dalmg houdt verband met de over schakeling van het winterpakket voor kleding op het zomerpakket. De zo merkleding is nl. ten opzichte van de basisperiode 1951 sterker gedaald dan de Winterkleding. S.S.-ers vragen pensioen De oud-strijdersvereniging van de „Waffen SS", heeft een memorandum gepubliceerd waarin pensionering van Beroepsofficieren en -soldaten van de „Waffen SS" wordt geëist op dezelf de basis als het jaren geleden aan voormalig beroepspersoneel van de rest van het Duitse leger toegekende pensioen. Volgens het memorandum zijn er van de 900.000 man van de S.S. 360.000 in de strijd gesneuveld. Zeeuw De Roo vierde in wielerrace Vilvoorde De grote prijs van Vilvoorde, een wegwedstrijd voor professionals, is dinsdag gevvonn 1 door de Belg Rik van Looy. De winnaar legde de 179 km af in 4 uur 25 minuten. Van Looy won de sprint van een groepje van vijf renners, waarvan de Nederlan ders Gerrit Voorting, Jo de Roo en Daan de Groot respectievelijk derde, vierde en vijfde werden. Van de ove rige Nederlanders eindigde Wim van Est als'twaalfde met een achterstand van 25 secondén. Frans Mahn plaat ste zich ex aequo als 21ste in de zelfde tijd als Van Est. cijfers heel anders. Toen werden in totaal 7689 daders aangehouden, waarvan 5156 mannen (67.06 pro cent), 814 vrouwen (10.59 pro cent), 1519 jongens (19.75 pro cent) en 200 meisjes (2.6 procent). Het percentage jongens was dus van 7.8 procent gestegen tot 19.75 procent, dat der meisjes van 0.86 tot 2.6 procent en in totaal steeg de jeugdcriminaliteit van 8.66 pro cent tot 22.35 procent. De heer Verbiest noemde dit onrust barend, omdat deze cijfers nog niet eens het juiste beeld geven. In 1949 beschikte de Amsterdamse politie over bijna 2000 politie-ambtenaren, die met de opsporing der misdrijven waren belast en in 1958 over 1600, dus 400 minder. Relatief gezien wor den er dus mindêr misdadigers opge spoord. In werkelijkheid is de stij-v ging waarschijnlijk dus nog groter. De cijfers wijzen uit, dat de jeugd criminaliteit een gevaarlijk aspect krijgt en niet gemakkelijk de kop kan worden ingedrukt. Het buitenland, met name Engeland en Amerika, heb ben het slechEe voorbeeld al gegeven. Men venvacht, dat ook In ons laud, dat in dit opzicht nog een oceaan van rust was, de roofovervallen schering en inslag zuilen worden, want de overval is de volgende stap, waartoe do jeugd zal komen en als het dan niet de jeugd tot 18 jaar is, dan waarschijnlijk de jongens, die in het klein zijn begonnen voor ze 18 wa ren en die net „strafrechterlijk meer derjarig" zijn geworden. CD GS CD s CD U vindt ze aan elke shag-beurs van uw geliefde Niemeijer shag Samson, Hercules of Ascot. In totaal 78 van alle clubs uit ere-, eerste en tweede divisie. Spaar ze! Plak ze in 't fraaie verzamel-album „Onze voetbalclubs" met 'n schat aan club histories. Dit album is verkrijgbaar bij uw winkelier voor slechts 50 ct ,'t Witte Huuske' kan worden gebouwd De actie ,,'t Witte Huuske", die on der personeel van de Nederlandse Spoorwegen is gevoerd om twee door kinderverlamming getroffen kinderen te Opheusden aan een licht en vro lijk huisje te helpen, nadert een suc cesvol einde. Het personeel heeft 15.000 bijeen gebracht, architect O. van Asten heeft gratis een huisje ontworpen en het aannemingsbedrijf Kegelaars te Opheusden zal het huisje op billijke wijze bouwen. ,,'t Witte Huuske" wordt bij het ou derlijk huis aan de spoorlijn ge bouwd, zodat de kinderen naar het spoorweg- en treinpersoneel kunnen blijven zwaaien. Afscheid en intrede ds. H. Pestman Ds. H. Pestman zal zondagavond 3 mei a.s. om half zes afscheid nemen van de gereformeerde kerk van Terneuzen en veertien dagen later, Pinksterzondag (17 mei a.s.) 's mid dags om half drie, na 's morgens om half tien te zijn bevestigd door ds. N. Korenhoff uit Appingedam, intree doen als predikant van de gerefor meerde kerk van Appingedam, waar hij beroepen ls in de vakature van ds. A. J. Janssens, die op 6 oktober 1957 naar Rotterdam-Zuidwijk ls vertrok ken. Ds. Pestman werd op 28 maart 1903 te Den Helder geboren. Hij bezocht eerst een adspirantenschool van de Marine te Dordrecht met de bedoe ling om zeeofficier te worden. Na derhand deed de heer Pestman staatsexamen en studeerde toen ver der nog aan de vrije universiteit te Amsterdam, waar hij op 6 juni 1930 zijn kandidaatsexamen deed. Nadat kand. Pestman op 10 juli 1930 dooi de classis 's-Gravenhage beroepbaar was gesteld in de Gereformeerde Kerken in Nederland werd hij op 9 november van datzelfde jaar (1930) door prof. dr. K. Dijk uit Amster dam, toen nog predikant van de ge reformeerde kerk van 's-Gravenha- fe-West, te Grijpskerke in de classis liddelburg in het ambt bevestigd. Op 16 juni 1935 verwisselde ds. Pest man deze kerk met die van Rijswijk en daarna was hij nog ongeveer an derhalf jaar vlootpredikahf bij het Koninklijke Marine en was als zoda nig werkzaam bij de onderzeedienst en de mariniers te Rotterdam en bij de Marine te Hoek van Holland. Sinds 21 maart 1948 dient ds. Pest man de gereformeerde kerk van Terneuzen. Ds. Pestman heeft in de loop der ja ren vele bestuursfuncties en depu- taatschappen vervuld. Zo maakte hij o.a. deel uit van de generale synode van Assen 1957/1958. Ook werd hij bij herhaling afgevaardigd naar de particuliere synode van Zeeland, waarvan hij negen jaar het scribaat heeft waargenomen. Verder was ds. Pestman o.a. voor de generale syno de deputaat voor de geestelijke ar beid onder schippers; voor de parti culiere synode van Zeeland: deputaat voor de landelijke samenwerking in zake art. 13 K.O.; voorzitter van de deputaten ad art. 13 K.O. en voor de geestelijke arbeid onder schippers en deputaat voor Kerk en Deltaplan en in de classis Axel kerkvisitator en deputaat ad art. 13 K.O. Verder was hij nog enige jaren actuarius van de classis Axel en elf jaar curator van het Petrus Hondius lyceum te Ter neuzen. Tijdens zijn ambtsbediening te Ter neuzen heeft ds. Pestman samen met zijn hervormde collega, ds. P. van der Vlugt daar een comité „Zang- diensten^ gesticht, dat op Kerst- en Paasdagen interkerkelijke zangdien sten organiseert. RADIO- EN T.V.-RUBRIEK orenyaw eu.... sclmjvett Theaterknap hoorspel van Nick Funke De V.A.R.A. zond gisteravond Nick Funke-Bordewijk's tweede hoorspel uit. Zij gaf het de naam „Theater" mee. Ongeveer een half jaar geleden debuteerde zij voor de radio met haar stuk „Alarm". „Theater", een stuk dat zich afspeelt in de wereld van het toneel, werd on gemeen boeiend vertolkt. Het zat er dan ook in, want de schrijfster komt in haar spelen tot ee nknappe com positie. Zij voert de luisteraars naar een niet verwachte ontknoping. Een „theater" is de climax, de première van het stuk waarin een aan zichzelf twijfelende hoofdrolspeelster O'Hara (Peronne Hosang) de smart moet op brengen van een moeder, die haar beide kinderen door een vliegtuig ramp verliest. Haar dochter Texy (Barbara Hoffman) is vol vertrou wen dat haar moeder zal slagen. Zij speelt in een wereld van het toneel haar eigen spel. Zij doet vlak voor de première voor komen alsof haar een auto-ongeluk is overkomen. Gepijnigd door onzekerheid over het lot van haar kind, speelt Pauline O'Hara de rol van haai- leven. Nick Funke komt lof toe voor haar werk. Zij opent per spectieven voor een goed en rijk be zit aan oorspronkelijke Nederlandse hoorspelen, waaraan nog altijd grote behoefte bestaat. Een engeltje in de lommerd Een merkwaardig, maar prachtig stuk had Willy van Hemert voor de spelavond van de V.A.R.A. gekozen in plaats van het te elfder ure afge laste „De dood van een handelsreizi ger". Een stuk, dat de Duitse televi sie onlangs reeds op de beeldbuis bracht. De schrijver tis de Amerikaan A. B. Shiffrin, die men met een ge rust geweten een experimenteel au teur mag noemen. Experimenteel dan in de constructie van zijn spel, niet In de dialogen, die juist haar scherp realistisch waren ontleed tot hun zuiverste proporties. Er werd prachtige taal gesproken in dit zo van levensvreugde tintelende „Een engeltje in de lommerd". Soms leek 'het of Shiffrin het bijtende gif van een satyre door de bloedrode wijn der poëzie zou mengen. Maar de kille spot keerde telkens terug naar de milde toon van de ironie, waaraan de echte liefde voor de mens ten grondslag ligt. Als in een modern sprookje zweefde door dit bizarre pandjeshuis vlinder licht het lieftallige- meiske,dat alles om haar heen, mensen en dingen, an ders maakte, alleen al door haar aan raking In haar nabijheid klinkt ie der woord als poëzie, is ieder stukje lommergoed een levend ding, dat spreekt van hartstocht en armoede, van vervlogen illusies en hoop. De realiteit van de gangster, die af deze tedere onschuld bedreigt, moest wel tenonder gaan in deze serene omge ving, waar zelfs lelijke woorden en slechte bedoelingen de gedaante aan namen van poëzie en zinnebeelden. Een merkwaardig stuk, vederlicht als het leek, tegelijk ontroerend als het was. een brok levenswijsheid met een glimlach. Willy van Hemert had zich er echt op uit geleefd. VRIJDAG 24 APRIL. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Gram 7.40 Idem. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. 8.15 Gewijde muz. 9.00 voor de zieken. 9 30 Gram 9.35 Waterst. 9.40 Voor de vrouw. 10.15 Gram. 10-30 Morgendienst. 11.00 Gram 11.15 In 't zilver, progr v. oudere luisteraars 12 00 Clavecimbelre- eltal. 12.30 Land- en tutnbouwmeded. 12.33 Musette muz. 12.53 Gram. en act. 13.00 Nwb. 13.19 Lichts muz. 13.40 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.25 Gram 14.40 Metropole ork. 15.16 Voordr- 15.35 Lichte muz- 16.00 Het verpoten van kamerplanten, caus. 16.16 Sopr. en piano. 16.35 Gram. 17.00 Voordr. 17.20 Meisjeskoor en Instr. kwint. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Chr. muziekver. 18.20 De hangmat. 18.50 Re- geringsultz-: 18.50 Kies een loopbaan bij het onderwijs IV. Meer dan meester, door Joh. Tigchelaar, voorzitter van het mulo- verband Den Haag- 19.00 Nws.- en weer- ber. 19.10 Kamermuz. 19-30 Radiokrant. 1955 The Messiah, oratorium (gram.) 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nws. 23.15 Volks- muz. met comm. 23.45—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7-20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 De ontbijtclub. 9.00 Gym. 9.10 Gram. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 Avonturen met kinderen caus. 10.05 Mor genwijding. VARA: 10 20 Voor de vrouw. 11.00 Alt en plano. 11.20 Voor de kleu ters. 11.35 Gevar. muz. AVRO: 12.00 Dans- muz. 12.20 Regeringsuitz. Landb.rubr. Heden en verleden in het land van Heus- den en Altena (2). 12.30 Land- en tuin- bouwmeded. 12.33 Sport en prognose. 1250 Pianospel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Dansmuz. 1355 Beursber. 14.00 Planorecital 14.30 Voordr. 1450 Muz. quiz. VARA: 1600 Muziekrevue. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd 17.25 Rep. van het tweejaarlijks bondscongres van de vrouwenbond van de P.v.d.A. 17.35 Dansmuz. 18.00 Nws. 1815 P.v.d.A., pol. caus. 18.25 Amus muz 1850 De puntjes op de 1, caus. 19.00 Voor de jeugd. 19.10 Jazzmuz. VPRO: 19 30 Caus. over Char les Darwin's invloed op de hedendaagse levensbeschouwing. 19.45 VPRO-nws. 20.00 Nws. 20,05 Vrouwenleven nu en in de toekomst caus 20.20 Pianorecital. 20.25 Boekbespr. 20.30 Uitz over Internat. Technische Bijstand. 20.40 Pianorecital. VARA: 21.00 Villa Sidonia, hoorspel. 21.20 Lichte muz- 21.45 Post scriptum van de vrede, klankb. 23.}0 Musettemuz 22.25 Buiten!, overz. VPRO: 22.40 Zorg om de mens. VARA: 23.00 Nws. 23.15—2450 Muz, caus. TELEVISIEPROGRAMMA, NTS: 20.00 Weekoverz. 20.30-22.15 Arties tencircus, filmrep. FRANS-BELG. T.V-PROGRAMMA. 19.60 Na regen komt zonneschijn 19.30 Mariniers- en luehtvaartkron. 20.00 Joum 20.35 Naar eer en geweten. 22,05 Werken der tijd. 2255 Wereldnieuws. VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Voor de Jeugd. 19 30 Nws. 20.00 T.V.- spel. 21.30 Ballet. 21.30 Filmfragm. 22,10 Sportrep. Plm. 23.00 Nws. en JouibmL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9