Residentie-orkest met drie zilveren jubilarissen KIEKEN EERSTE VAN 115 CAISSONS GLEED IN WALCHERS KANAAL TWEEDE AANLEGINRICHTING TE BRESKENS AANBESTEED GOESE M.V.V. VIERT LUSTRUM MET VIJFDE ALLERLEI-SHOW SCHIPPER WEEK IN HAVEN VAN HANSWEERT NIET UIT PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 23 APRIL 1959 WERKJEVOOR DE „ATLAS" Reeds naar werk aan Veerse Gat gesleept Woensdagmiddag ls de eerste cais son van de 115, die langs het Ka naal door Walcheren bij Kleversker- ke worden gebouwd, van de wal ge licht en in het Kanaal geplaatst. Voor dit vrij zware karwei had men dè hulp Ingeroepen van de drijvende bok „Atlas"' van de N.V. Holland uit Hendrik Ido Ambacht, die dit „werk je" vrij vlug klaarde. Deze eerste caisson, die vandaag gevolgd zal worden door een tweede, werd reeds gisteravond naar de werkhaven bij Veere gesleept. Vanochtend om streeks acht uur zal men bij laag water de caisson voor de kust van Walcheren tot zinken brengen. La ter wordt op dit gevaarte nog een opzetstuk geplaatst, zodat het ge heel ook bij vloed nog een meter bo ven de zeespiegel uit steekt. Deze caissons die ongeveer 11 VS me ter lang, 6 meter breed en 7 meter hoog zijn wegen 171 ton. Het opzet stuk is ongeveer 2 meter hoog en weegt 48 ton. Om de caisson bij Kle- verskerke in het Kanaal te plaatsen is een groot ijzeren constructie ge maakt met eeng ewicht van ongeveer 10 ton. Boven op de caisson wordt dit ge vaarte, dat er uit ziet als een reus achtige tafel zonder tafelblad ge plaatst. De „tafelpoten" steken dan langs beiden zijden van de wand eükele meters naar beneden. Via gaten in de betonwand wordt deze gehele constructie met 12 grote bouten vastgemaakt. Omstreeks vier uur in de namiddag was men zover gereed dat het sein tot hijsen kon worden gegeven. Door de bokbaas P. Bakker werd lang zaam de druk op de hijsinstallatie opgevoerd. Zonder enige moeite werd het gevaarte van de grond opgelicht de bok is met een hefvermogen van 275 ton niet voor niets de groot ste in Nederland en langzaam draaide de „Atlas", die bijna de ge hele breedte van het Kanaal in be slag nam, met zijn vracht naar het water toe. Hier liet de bok de cais son zo voorzichtig in het Water zak-: ken, dat er nauwelijks golven ont stonden. Langzaam verdween zo ongeveer twee en een halve meter van de caisson onder het waterop pervlak. In het Kanaal lagen de twee „sleepbootzusjes" „En Avant 21 en 12" reeds op hun logge ."leep te wachten om deze naar de werfcnaven bij Veere te brengen. Het ligt in de bedoeling eind mei on geveer 24 van deze caissons gereed te hebben. Op het ogenblik werkt men aan ongeveer 10 nieuwe cais sons, waarvan er enkele reeds bijna klaar zijn. Binnenkort wordt het werkterrein ^an de voet van de dijk belangrijk uitgebreid. Er kan dan gebouwd worden aan een 40-tal cais sons en ongeveer evenzoveel opzet- st.ukken. Hierdoor zal het werkter rein, dat slechts enkele tientailen meters breed is, ongeveer één kilo meter lang worden. Universitaire examens Aan de r.-k. universiteit te Nijme gen slaagde voor het doctoraal exa men geneeskunde 2e gedeelte de heer J. A. Rammeloo te Axel. Aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam is geslaagd voor het kan didaatsexamen geneeskunde. 2e ge deelte mej. G. S. de Zeeuw, Zierikzee. (Advertentie) Van Nelle bestellen 1 De eerste caisson voor het Veerse Gat mag dan lil ton wegen, toch was het voor de drijvende bok At laseen peuleschilletje om dit. ge vaarte van de wal in het Kanaal door Walcheren te lichten. Uiterst behoedzaam, gleed de caisson bij Kle- verskerke in het water. (FotoP.Z.C.) Advertentie JONKER FOTO TOE STEL ZEGT: Bollentijd: gëknipt om te (vooral in kleur) Zierikzee subsideert Onder auspiciën van de K.X.W.U. zullen te Zierikzee op 30 mei en 22 augustus wielerwedstrijden worden gehouden. Waarschijnlijk zal de wed strijd op 80 mei voor nieuwelingen zijn, terwijl de amateurs vermoedelijk op 22 augustus de degens met elkaar zullen kruisen. De heer C. G. Anker denkt aan het volgende parcours: start bij de Noord- havenpgort, dan via de grachtweg, over de dam, via de Touwbaan weer havenpoort, dan via de grachtweg, ronde van Zierikzee zou men deze wedstrijden kunnen noemen. Tenein de het financiële risico te dekken heeft de initiatiefnemer zich tot bet gemeentebestuur gewend om vrijstel ling van vermakelijkheidsbelasting of, zo zulks niet mogelijk is, teruggaaf van deze belasting in de vorm van een subsidie. Het advies van B. en W. op dit verzoek luidt positief; „Wij achten het organiseren van deze wedstrijden in het belang van de gemeente" zegt het college „en zijn dan ook gaarne bereid steun aan de organisatoren te verlenen". Om te zien of deze wed strijden levensvatbaarheid hebben en of het particulier initiatief ook wat voor dergelijke evenementen over heeft, met name de neringdoenden, meent het college van B. en W., dat de organisatoren rekening en verant woording zullen moeten geven onder overlegging van de bewijsstukken. (Advertentie) Van Nelle bestellen NEGENTIEN INSCHRIJVERS Laagste inschrijving was ƒ752.000,-; hoogste 889.000,- Woensdagmorgen is namens de hoofd- ingenieur-directeur vap de Rijkswa terstaat, directie Zeeland, in het. bu reau van Rijkswaterstaat te Middel burg aanbesteed het maken van een tweede aanleginrichting In de veer haven te Breskens. Dit gehele werk was vervat In het bestek nummer 117 van de dfenst 1959. Er werd inge schreven door negentien firma's en aannemers. De hoogste inschrijving was 889.000, de laagste inschrijving was -752.000. De uitslag van deze aanbesteding luidt als volgt: 1 N.V. Amsterdamse Ballastmaatschappij te Amsterdam 752.000; 2 N.V. Bataafse Aanne mingsmaatschappij te Rotterdam 759.000; 3 Van der Vorm's Aanne mingsbedrijf N.V- te Rotterdam 759.500; 4 N.V. Aannemingsmaat- söhappij v.h. Hillen en Roosen te Amsterdam 769.000; 5 Aannemings- maatsohappij NEDERO N. V. te Rot terdam 769.000; 6 firma E. H. van Deest, v.h. Goudse aannemingsmaat schappij te Reeuwijk (Zuid-Holland) 769.000; 7 A- Faas' aannemdngsmaat- scbappij N-V. te Amsterdam 769.000 8 Bouwbèdrijf der Kon. Ned. Mij voor Havenwerken N.V. en A. van der Straaten jris Aannemersbedrijf N.V., Amsterdam-Hansweert, 771.000; 9 Aannemersbedrijf Dirk Verstoep te Den Haag 773.000; 10 Hollands aan- Advertentie) Van Nelle bestellen IN ,J>RINS VAN ORANJE" i Succesvol programmapunt een gekostumeerde kindershow (Van onze redactrice) De traditioneel geworden „Show van mode en allerlei", die sinds enkele jaren ieder voorjaar wordt georganiseerd door de G.M.V.V. de Goese Middenstands Vrouwenvereniging draagt ditmaal een bijzonder karak ter. De vereniging viert het eerste lustrum, het is tevens de vijfde keer dat zij met de „show van mode en allerlei" voor het voetlicht komt en er is dus wel enige reden om deze jaarlijkse manifestatie met wat feestelijk heid te omhullen! De G.M.V.V. heeft daarom dit voorjaar aan het programma een gekostu meerde kindershow toegevoegd; een programma-onderdeel dat gister avond, oj) de première van de show, veel succes heeft geoogst. De traditie wil ook dat de echtgenote De „show van mode en allerlei" om- van de Goese burgemeester de ope-1 vat verder ook nu weer een aantal ning van de G.M.V.V .-show verricht, stands van Goese zaken, variërend én dit geschiedde dan gisteravond in van sportartikelen, meubolen en de „Prins van Oranje" door mevrouw elektrische apparaten tot mode-artl- L. Michaëlis-Lastotsjkin-Pelsky die- kelen. Er wordt een verloting ge- de jubilerende vereniging gelukwens- houden waarvan de opbrengst be te met het bereiken van het eerste stemd is voor chronische patiëntjes lustrum, en als haar overtuiging nit- in Zeeland, en naast'de kfnder-kos- sprak dat de GJV1.V.V. zich niet en- tuumshów ontbreekt natuurlijk ook kei en alleen toelegt op het organi- ditmaal de voorjaarsmodeshow niet, seren van manifestaties als deze, waarin dames-, meisjes- en heren- maar daarnaast in de eerste plaats kleding, bruidskleding, hoeden, op het verstevigen van de onderlinge I schoenen, tassen, paraplu's en mo- band tussen de Goese middenstands- derne brillen getoond worden. De vrouwen. aan deze show deelnemende zaken Een streven, aldus de burgemeesters- 5Un de Air'? u's- Ja^se ya-n Noortiwijk ïfouw, dat in de toekomst dubbelBu^lS^utaD^eua. belangrijk zal blijken te zijn in ver- i ^j^Srihnjver, Verbur°' Slnke en band met de ver-strekkende ontwik-,a .,t 1o „ri„rY1Tr,o keUngen die voor Zeeland (én voor Va^vond k dit hele programma Goes) op handen zijn. Hierna opende nogmaals te zien in „De Prins mevrouw Michaëlis de tweedaagse G.M.V.V.-expositie officieel door het doorknippen van een lint, en uit han den van een miniatuur-fruitfee met twee hofdames ontving zij vervol gens een mandje met fruit, waarbij de jeugdige fee een keurig toe spraakje afstak. De presidente van de vereniging M. S. Dominicus-De Graaff die tevoren welkomstwoorden had gesproken tot de aanwezigen, nam hierna de lei ding op zich van de gekostumeerde kindérshow die (terecht!) heel wat open doekjes heeft gekregen. In een bonte rij trokken kleurig-uitgedoste kinderen door de zaal en het applaus dat zij oogstten was mede bestemd voor al die moeders die, gezien de resultaten, vermoedelijk vele uren hebben besteed aan het transforme ren van hun spruiten in sprookjes achtige figuurtjes. Sprookjesachtig;.want het sprook jesboek bleek vaak de inspiratie bron te zijn geweest bij het be denken van een kostuum. Feetjes zweefden over het plankier, een paar maal kwam een keurig uit gedost Roodkapje voorbijwande- len, een ingetogen markiezinnetje trippelde door de zaal. Heel he dendaags daarentegen was een verkeersbrigadiertje, en weer an dere inspiratiebronnen kwamen aan het licht bij het verschijnen van de fraaie stoet „Jacoba van Beieren met haar gevolg" en van een compleet Schots doedelzak-or kest, begeleid door authentieke muziek. Over muziek gesproken: deze bij zonder geslaagde kindershow zou nog aan aantrekkelijkheid winnen, wanneer de pianiste als begeleiding wat frisse kinderliedjes spoelde. Mo derne „schlagers" vormen niet be paald een geslaagde achtergrond voor een dergelijke, uitgesproken kinderlijke vertoning! ncmersbedrijf Zanen en Verstoep N.V. te Den Haag 782 000; 11 N.V. tot aanneming van werken v.h. H. J. Ne- derhorst te Gouda 783.000; 12 N.V. Nederlandse BotonmaatschappSJ BATO te Den Haag 784.700; 13 N.V. v.h. firma G. van Dijk en Zonen te Har- dönxveld 795.000; 14 N.V. Th. Smeu- ler's aannemersbedrijf te Utrecht 798.000 15 firma A. Verhagen te Breda 798.000; 16 N.V. aannemers bedrijf v.h. Van Dongen en Van Ho ven te Dordrecht 799.000; 17 N.V. aanneming9maatschappij v,h. L. J. Boere te Rotterdam 835000; 18 N.V. NECU te Rotterdam 835.000; en 19 N.V. aanmemnigsbedrijf v.h. firma B. M. van Noordenne en Zoon te Hardinxveld-Giessendam 889.000. Oranje" te Goes. Twee geldleningen van één miljoen voor Vlissingen Twee geldgevers hebben de gemeen te Vlissingen ieder een onderhandse geldlening van 1.000.000 aange boden. De ene kan worden opgenomen per 1 juni 1959 en dient in één termijn te worden afgelost per 1 juni 1961. De tweede kan op laatstgenoemde da tum worden opgenomen en Is aflos baar in 40 jaarlijkse termijnen. De rente van beide leningen bedraagt respectievelijk vier en vier en een kwart procent. Vermits de netto-vlottende schuld van de gemeente Vlissingen momenteel circa 2.100.000 bedraagt en het ge wenst is dat deze schuld op korte termijn wordt geconsolideerd, stellen B. en W. de raad voor, beide geld leningen te accepteren. De opname van de eerste geldlening past geheel ra het financieringsschema der ge meente, aangezien per valuta 17 mei en 26 mei a.s. twee kasgeldleningen van 500.000 vervallen. Het sprookjesboek leverde vele idee ën op voor de gekostumeerde kinder show in de „Prins van Oranje", maar vaak ook vjerd de inspiratie dichter bij huis gevonden. Een Zuldbeve- lands kostuumpje teas dan bijvoor beeld het resultaat, en dit kleine Zeeutose boerinnetje durfde ook nog een liedje te zingen voor de mioro- foon (Foto P.Z.C.) Advertentie Van Nelle bestellen Jhr. mr. De Casembroot op bezoek in Sluiskil De commissaris der koningin in Zee land. jhr. mr. A. F. C. de Casem broot; heeft woensdag een bezoek febracht aan de Compagnie Neerlajn- ala'e de l'Azote te. Sluiskil. KANTONRECHTER MIDDELBURG Aanvaring met „meelopend" schip was het gevolg De kantonrechter te Middelburg, mr. J. Moolenburgh, heeft zich woensdag middag geruime tijd beziggehouden met de nasleep van eon aanvaring, die zich op 2 oktober van het vorige jaar voordeed in dc havenmond van Hansweert. Terecht stond schipper A. C. van S. van het motorschip „Vol harding". dio ten laste gelegd werd bij het binnenvaren van de Hans- weertse haven niet uitgeweken te zijn voor de schepen „Marcel" cn „•Jacqueline", die hij met kruisende koersen zodanig naderde, dat zijn schip in aanvaring kwam met de „Marcel". Bovendien vn» de schipper van de „Volharding" verweten, dat hij niet tijdig achteruit geslagen bud. (Advertentie) Van Nelle bestellen l MORGENAVOND IN VLISSINGEN: IN DE VLISSINGSE SINT JACOBSKERK speelt mor genavond hét Residentie-or kest, op zichzelf een gebeur tenis van groot belang. Maar ditmaal is dit concert wel licht nog belangrijker dan an ders, omdat het gaat om de jubileumviering van dirigent Van Otterloo en de concert meesters Krebbers en Olof. Alle drie zilveren jubilaris sen: Van Otterloo als diri gent en Krebbers en Olof als viool-solisten. Maar boven dien vieren de beide laatsten dit seizoen nog een speciaal feest: zij treden nu al twin tig jaar op als viool-duo. Ter gelegenheid van deze feeste lijke zaken vermeldt het pro gramma nu Bachs beroemde concert voor twee violen en orkest, alsmede de beide vi oolromances van Beethoven. De officiële viering van al deze jubilea speelde zich enige tijd ge leden af in het gebouw voor Kun sten en Wetenschappen in Den Haag, waar eveneens Bach wérd gespeeld, maar waar bovendien een speciaal werk werd uitge- voci-d, dat door een aantal Ne derlandse componisten is geschre ven voor Krebbers en Olof, name lijk variaties op een thema uit Richard Strauss' Uilenspiegel. Welk stuk echter niet op het pro gramma van morgenavond prijkt. Van Otterloo is dus vijfentwin tig jaar dirigent. In 1907 werd hij in Winterswijk geboren en studeerde ha zijn schooltijd een korté periode medicijnen. Maar al spoedig trok hij naar het Am sterdams Conservatorium om cr cello en compositie te gaan studeren. Zijn eerste „muzika le" baan was in Utrecht, waar hij cellist was van het Utrechts Stedelijk Orkest. Van dit en semble werd hij in 1932 tweede dirigent en in 1937 eerste. In 1949 ging hij naar Den Haag, waar hij de leiding kreeg van het Residentie-orkest. In deze functie heeft hij er voor gezorgd, dat het Residentie-or kest een grote reputatie verkreeg. Onder zijn leiding ontwikkelde het een eigen stijl, die grote ver maardheid kreeg, ook al dank zij de vele grammofoonplaatopna men, die over de hele wereld wer den verkocht. Van Otterloo trad ook op als gastdlrlgent, o.a. in België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Engeland en Spanje. Herman Krebbers is de oudste van het viool-tweetal. Hij werd op 18 juni 1923 geboren en toonde al vroeg een begaafd violist te zijn. Hij trad ais jongen van negen jaar op en toen hij zeventien was, fungeerde hii reeds als concert meester bij de Arnhemse Orkest vereniging. Na de oorlog wist hij zich een grote reputatie te ver werven als solo-violist, waarbij hij optrad in vele landen. In 1950 werd hij samen met Olof benoemd tot eerste concertmees ter van het Residentie-orkest. Een opvallende situatie: twee gelijkwaardige violisten van grote allure, samen aan de eer ste lessenaar van een groot or kest zittencf. Maar tot dusver heeft deze combinatie bijzonder gunstig gewerkt, hetgeen wel licht ook te danken is aan het feit, dat Krebbers en Olof elk aar van kindsaf al kennen. Olof is de jongste van het tweetal. Hij werd op 5 mei 1924 in Bonn geboren en kwam in 1938 naar Nederland met zijn moeder. Ook hij bleek een wonderkind, die zich onder do beproefde leiding van Oscar Back ontwikkelde tot een groot vlolist. HET PROGRAMMA Het programma van morgenavond vermeldt Mozarts ouverture tot de „Don Giovanni". Brahms eer ste symfonie, Bachs dubbeloon- cert en Beethovens Romances. On langs werd Bachs beroemde werk in Pavijs gespeeld tijdens de dag der Verenigde Naties door twee beroemde violisten, namelijk Yehudi Menuhin en David Oistrach, een Amerikaan en oen Rus, aldus demonstrerend dat in deze wonderbaarlijke klanken van Bachs vioolconcert het oosten en het westen elkaar nog konden vin den. Het is een meesterwerk van grote rijpheid en van een vol maakt evenwicht getuigend. Krebbers en Olof hebben met dit stuk op vele plaatsen grote suces- sen geoogst. De beide Beethoven- romances zijn eveneens wereldbe roemd. Het zijn twee uiterst ly rische stukken, die het zangerige karakter van de viool bijzonder goed doen uitkomen. Het concert wordt besloten met de magistrale eerste symfonie van Brahms, wel eens genoemd „Beet hoven» Tiende" omdat de tradi ties van de symfonische kunst van Beethoven in dit Brahms- werk op bijzondere en geheel eigen wijze worden voortgezet. Het concert begint morgenavond half acht cn dus niet zoals con certen gewoonlijk plegen te be ginnen om acht uur. Tijdens een vorige behandeling van deze zaak had Van S. verklaard, dat de schuld van de aanvaring bij de schipper van de „Marcel" lag, die niet op de juiste wijze de haven was binnengevaren. Als getuige werd nu gehoord de schipper van de „Marcel", de 64-jarige J. J.. Z. met wal-adres Gent. Hij verklaarde, dat de „Mar cel" en de. „Jacqueline" tezamen op de stroom, die van Antwerpen kwam, de haven invoeren, de „Marcel" aan de linkerzijde. Uit de richting Terneuzen kwam <Ie „Volharding". „Liep U niet alle drie gelijk de havenmond binnen", wilde de kantonrechter weten. „Nee, edelachtbare, de „Volhar ding" zat even achter ons", ver zekerde de Belgische schipper. Volgens deze getuige, had de schipper van de „Volharding" ge makkelijk kunnen passeren, zoals in zijn bedoeling had gelegen. In 8laats daarvan voer hij achter op e „Marcel". Vervolgens werd verhoord schipper C. J. R., destijds van de „Jacqueline", thans van de „Loan". Hij vertelde, dat de schepen aanvankelijk met kruisende koersen gevaren hadden. De bewering van Van S., dat de aan varing op de kop van de haven ge beurde, bestreed hij door te zeggen, dat de schepen veel verder do haven in met elkaar in aanvaring kwamen. Van S. bleef echter ontkennen, dat hij schuld had aan de aanvaring. Wel fout „Er is maar één gedachtengang bij Van S.", aldus de officier van iustitie, mr. J. L. Andreae, „en dat is, dat hij-zelf geen fout gemaakt heeft". Aan de hand van de getui- gen-verklaringen was de officier evenwel van mening, dat wettelijk en overtuige-nd bewezen was het geen Van S. ten laste gelegd is. Mr. Andreae vorderde daarom een boete van 30. „Ik ben van oordeel onschuldig te worden veroordeeld", antwoordde verdachte op de vraag van mr. Moo- lonburgh of hij nog iets te zeggen had. Dat was de kantonrechter niet, want hij veroordeelde de schipper eveneens tot 30. Nogmaals kwam de haven van Hans- weert in het geding, toen de zaak te- fen de schipper C. van V., zonder bn- end wal-adres, behandeld werd. Bij het uitvaren van de haven had deze schipper niet dé stuurboordzijde van de naven gehouden, waardoor een binnenvarend schip in moeilijkheden kwam. Dit schip werd zover tegen de wal gedrongen, dat één der roeren „gekraakt" werd. Volgens de getuige, die in deze zaak gehoord werd, kon schipper Van V. zeker een flink eind naar stuurboord. Van V. werd veroor deeld tot een boete van 40. (Advertentie) Van Nelle bestellen I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8