VREEMD KARWEITJE BEZORGDE TRANSPORTARBEIDER BOETE WALCHEREN INGEBRUIKNEMING HERVORMD KERKGEBOUW NIEUWERKERK ZEEUWSCH-VLAANDEREN GEEN DANSTENT» OP 30 APRIL TE WEMELDINGE Agenda DONDERDAG 23 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 KANTONGERECHT TERNEUZEN Bestelauto over grens met verkeerd nummerbord Voor de groene tafel van de Ter- neuzense kantonrechter, mr. H. van den Belt verscheen dinsdagmorgen de Sint Jansteense transportarbeider G.T.J.B., die in februari van dit jaar een, zoals de kantonrechter zei „vreemd karweitje" had opgeknapt. B. had, omdat hij toch niets te doen had, wel oren naar een voorstel van de handelaar P., die hem vroeg een bestelauto uit Sint Niklaas in Bel gië naar Nederland te rijden. B. nam dit voorstel aan, maar er ging iets verkeerd met de zaak. In de Sint Jansteense Ellestra'at kre gen enkele douanepensen argwaan, omdat het kentekenbewijs van de bestelauto er maar een beetje bij bengelde. Bij onderzoek bleek, dat B. langs een ongecontroleerde weg de grens was overgekomen, dat z'n paspoort was verlopen en dat het kentekenbewijs eigenlijk bij een per sonenauto behoorde... Mr. H. van den Belt vroeg B. of hij het hele zaakje zelf niet een beetje vreemd vond en of hij misschien iets te maken had met een bepaald com plot daar in de buurt. B. ontkende dit ten stelligste en als hij had geweten, dat het ken tekenbewijs niet in orde was ge weest, dan was hij op het aan bod van P. zeker niet ingegaan. De kantonrechter noemde B.'s handeling nogal nonchalant. Gezien de minder goede naam van P. aan de Zeeuws-Vlaamse grens, had B. kunnen begrijpen dat er iets niet helemaal in orde was. De officier van justitie mr. Th. Lebret vond het verhaal ook maar raar klinken. Hij eiste een voorwaarde lijke straf van drie weken hechtenis met een proeftijd van twee jaar en daarnaast een onvoorwaardelijke straf van 50 subs. 10 dagen hech tenis. B. vond deze eis oneindig zwaar. Mr. Van den Belt achtte B. echter niet zo onschuldig als deze zich voordeed, al leek hem dat de grote schuldige in dit geval „bui ten schot" bleef. De uitspraak luidde een week hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een onvoorwaardelijke straf van subs. 6 dagen. De Terneuzense rij-instructeur H. A. L. v. d. H. had op 8 februari iemand doen vervoeren van een etablisse ment in de Nieuwstraat naar de Kerkhoflaan te Terneuzen, terwijl hij geen vergunning had voor een ta?d- bedrijf. Van de H. ontkende het ten laste gelegde. Naast z'n rij-instructie- bedrijf heeft 'hij een autoverhuur inrichting. De auto had hij op de be wuste dag verhuurd aan de te ver voeren persoon en als service de chauffeur er gratis bijgeleverd. Mr. Van den Belt vond dit nogal geca moufleerd en bedenkelijk dicht bij het verbodene liggen. Van de H. ver dedigde zich door te beweren dat men hem destijds z'n vervoersver- gunning had' afgenomen, zodat er voor hem niets anders opzat dan zo te handelen. Verder noemde hij dit een incidenteel geval waar hij geen bedrijf van maakte. Daar er momen teel door hem wederom een ver- voersvergunning in aanvraag is en het feit, dat binnenkort een tweede soortgelijk geval tegen hem in be handeling komt, werd de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden. personenauto bestuurde, had ge dacht dat de scooterberijder het fa brieksterrein wilde oprijden. „Z'n gedachten waren daar in ieder geval wel", volgens mr. Van den Belt. Eis en uitspraak 25 subs 5 dagen en toewijzing van het eigen risico gedeelte van v. W. ad 50. De Holsterse chauffeur A. D. B. had op 24 maart bij het nemen van de bocht der Hazelarenstraat te Koe wacht niet voldoende rechts gehou den. B. verklaarde ter zitting dat hij die bocht bij vochtig weer altijd zo nam, omdat hij eens een ongeluk had gehad door slippen. Als het droog was dan reed hij wel rechts. „U rijdt dus afhankelijk van de weersomstandigheden", aldus de kan tonrechter die de eis van de officier van 25 snbs. 5 dagen veranderde in 20 subs 4 dagen. Niet verzekerd De Terneuzense vrachtrijder A. T. werd ten laste gelegd dat hij op de Schoolweg, wachtend op het sluiten van de Axelsebrug te ver naar links was uitgeweken, juist op het moment dat een achterop rijdende personen auto wilde passeren. Hoewel enkele getuigen dit bevestigden, bleef T. ontkennen. Op de vraag waarom T. niet verzekerd was, antwoordde de ze „omdat je de eerste 100 toch altijd zelf moet betalen". „In uw ge val kan het gebeuren dat je ook de volgende 10.000 zelf moet beta len", aldus mr. Lebret. Daar T. het hem ten laste gelegde bleef ontken nen, werd deze zaak aangehouden tot 19 mei a.s. voor het horen van een nieuwe getuige. De automonteur J. L. v. d. V. uit Clinge kreeg 10 subs. 2 dagen en 25 subs. 5 dagen omdat hij op 7 januari op de Absdaalseweg nabij Hulst niet behoorlijk richting had aangegeven en bij het links afslaan geen voorrang had verleend aan het hem tegemoetkomende verkeer. Mevrouw M. L. L. K.-geb. J. uit Zel- zaete kreeg een boete van 5 subs. 1 dag omdat zij op 3 april te Sas van Gent met haar fiets over de Gentsestraat had gereden, terwijl die weg voor het verkeer was afgesloten, Mevrouw H. M.-geb. R. werd hij ver stek veroordeeld tot 40 subs 8 da gen omdat zij met haar auto op 81 januari te Hoek de provinciale weg was overgestoken en daarbij het ove rige verkeer had gehinderd. Onoplettend P. W., technisch vertegenwoordi ger te Prinsenbeek reed op 25 no vember met z'n bestelauto over de Axelsestraat in de richting brug. Onder het rijdeu zat hij in een mapje papieren te zoeken, waardoor ldj een rechts van de weg geparkeerde personenauto te laat zag en er boven op reed. De gevolgen waren niet gering. De stilstaande auto schoof over het rij wielpad en het trottoir dwars door een heg, een tuin binnen. Alles bij elkaar was er nogal wat schade maar die was twee weken na het ongeval reeds vergoed. W., die be weerde dat hij op het laatste mo ment niet meer naar links kon uit wijken omdat er een tegenligger aan kwam, werd conform de eis veroor deeld tot 40 subs. 8 dagen. In de prille ochtenduren van 11 de cember reed de Biervlietse pluimvee exporteur W. A. de J. met z'n vrachtauto op de Axelsestraat te Terneuzen, op weg naar Perlcpolder. In de cabine zat een liftend echt paar. Plotseling ramde De J. een rechts van de weg geparkeerde vrachtauto die door deze botsing flink beschadigd werd. Hoewel de lifters in de cabine een beetje be klemd raakten, liep het allemaal nog vrij goed af. De J. beweerde dat noch hij, noch de andere inzitten den iets van de geparkeerde wagen hadden gezien. „U wilt dus zeggen, die vrachtwagen was er niet", merk te mr. Lebret op. „Natuurlijk moet die er wel geweest zijn", aldus De J. „Maar de verlichting in Terneu zen is zeker stukken minder 'dan die in Biervliet". Conform de eis werd het 40 subs. 8 dagen. Gezien de grote schade die hij al had geleden, vond De J. de boete wel wat aan de hoge kant. Keek naar verloofde De jonge J. F. K., timmerman te Hontenisse, reed op 29 december met z'n scooter van Kloosterzan- de naar Perkpolder. Vlak bij het gebouw van de N.C.B. (waar z'n verloofde werkt) keek hij even naar links en reed daarbij iets over 't linkerweggedeelte maar... juist voor de wielen van een achterop komende personenauto. De scooterberijder maakte een flin ke smak, kreeg nogal .wat letsel ter wij de personenauto een schade van ruim 300 gulden opliep. „Dat komt er van als je 's maan dagsmorgens al zo vroeg naar je meisje wilt kijken", merkte mr. Van den Belt op. Getuige v. W. die de MIDDELBURG Toneelgroep „Puck" voor Arbeiders-Kunstkring De toneelgroep „Puck" heeft nog Im mer succes met de kluchtige kome die in S. bedrijven van Hans Wergel „En toen kwam dokter Frost", welk stuk de groep reeds enkele jaren op het programma heeft staan. Ook ln Zeeland werd dit stuk reeds enkele malen opgevoerd en steeds met suc ces. Woensdagavond was de groep weer aanwezig in de Middelburgse Schouwburg teneinde het stuk op te voeren voor talrijke leden van de hoofdstedelijke arbeiders-kunstkring, die een genoeglijke avond beleefd hebben. Vanavond (donderdag) wordt nogmaals een voorstelling van „En toen kwam dokter Frost" gege ven. Classicale vergadering bespreekt herindeling Het moderamen van de Classicale Vergadering van Middelburg heeft de leden bijeengeroepen in een bij zondere op dinsdag 5 mei a.s. dés voormiddags kwart over negen in Middelburg te houden zitting. Na het morgengebed in de Engelse Kerk onder leiding van ds. J. A. van Duyne te Souburg vangt om 10 uur de vergadering aan in 't Nederlands Koffiehuis. Vóór de middagpauze komt dan de herindeling van de bur gerlijke gemeenten op Walcheren aan de orde. Na de gemeenschappe lijke koffiemaaltijd zal ds. Tj. M. Haltjema te Souburg spreken over „Vragen rond bewapening en ontwa pening (speciaal gericht op de atoom bewapening)". Ook belangstellende leden van kerkeraden kunnen deze vergadering bijwonen. VLISSINGÉN Subsidie Zomershow Het „Comité Vlissingse Zomershow" heeft zich tot de gemeente Vlissin- ;en gewend met het verzoek, voor Ie zomershow van dit jaar wederom een bedrag van zesduizend gulden beschikbaar te stellen. Op de ge meentebegroting voor 1959 is een dergelijk bedrag geraamd als subsi die in het exploitatietekort van de zomershow 1959. B. en W. stellen de d derhalve voor een subsidie be schikbaar te stellen tot het exploita tietekort, met een maximum van 6000.—. Burgerlijke stand VLISSINGÉN. Bevallen: M. A. van Uxem—Kloeg, d.; E. van Helderen—De Meij, d.; J. w. Nijssen—Alberts, d.; M. A. Kapias—Moor man, z.; E. M, Klijnsoon—Jonker, z.; H, KwantesDe Nooijer, z.; E. Spoor—Van der Smissen, z.; L. P. Goedhart—Aeda, d., M. GoossensDonk, d.; M. G. Willeboord- seMaes, d.; R. A. v. d. Westelaken— Van Kaauwen. z.; M- Tissink—Mlnnaard, J. E. Huwaë—Ralahalu, z.; K. Tram per—Lïndhout, d.; S- M. A. de Klerk— Houwelïng, d-: J. Backs—Weel, z. Ondertrouwd: J. Land. 58 Jaar en H. K Meijer, 54 Jaar; J. I. v. d. Heuvel, 19 Jaar en J. Nleuvvenhuijse, 17 jaar. Getrouwd: P, Sachs, 25 Jaar en K. E. Kolff, 22 Jaar: P. «E Rijnberg, 23 Jaar en de Lege, 22 jaar; H Roelse, 23 Jaar en J. C. Kuiper, 21 jaar. Overleden: A. Roelse, 84 Jaar, e. van G J. Waltz; B. Kramp, 45 Jaar, e. van A D. Geijs: J. M. Tielrooij, 83 jaar. wed. van J- W. Kole. Mutaties bij de registratie De commies-titulair T. Klaver, werk zaam aan de Inspectie der registra tie en successie te Middelburg, is met ingang van 1 mei 1959 verplaatst naar de Inspectie dier middelen te Goes onder Intrekking van zijn over plaatsing naar Amsterdam-Inspectie belastingen. De adjunct-commies J. C. de Krom, werkzaam aan de Inspectie der re gistratie en successie te Goes is met ingang van 1 mei 1959 verplaatst naar de Inspectie dier middelen te Middelburg. KOUDEKERKE Jeugdaccordeonorkest speelde voor vluchtelingetjes Dezer dagen gaf het jeugdaccordeon orkest onder leiding van de heer Meul- meester uit Vlissingen een uitvoering in het vakantie-oord „Ter Schelde" te Koudekerke voor de aldaar verblij vende kinderen afkomstig uit landen van achter het IJzeren Gordijn. Deze kinderen, die onder toezicht zijn ge steld van de Vrije Evangelische ker ken te Duitsland hebben nier geruime tijd vertoefd. O.- EN W.-SOUBURG Viering koninginnedag Op initiatief van de plaatselijke mu ziekvereniging „Vlijt en Volharding" zal te Souburg ook aandacht worden besteed aan de viering van koningin nedag. 's Morgens om kwart voor negen zullen de schoolkinderen met begeleiding van „Vlijt en Volharding" een aubade brengen voor het gemeen tehuis. "s Avonds wordt om half acht een concert op het Zeelandiaplein op de tent gegeven. Om kwart over acht wordt een lampionoptocht gefor meerd. AAGTEKERKE Viering koninginnedag De Oranjevereniging van Aagteker- ke heeft het programma tot viering van koninginnedag als volgt samen gesteld: 8.30 klokgelui, gevolgd door een toespraak, tevens opening van het feest door de erevoorzitter, bur gemeester J, Geuze. In aansluiting hierop wordt de vlag gehesen, waar na de schoolkinderen een zangpro gramma ten gehore zullen brengen. Van 9 tot 11.30 kinderspelen. Na de middagpauze zal om 13.15 uur de zangvereniging „Nut en Genoegen" haar programma afwerken, terwijl daarna van 2 tot 6 uur volksspelen worden gehouden. Om 20 uur zal de muziekvereniging „Agatha" een con cert geven afgewisseld met stoelen dans. Meerkosten torenrestauratie Oudelande goedgekeurd De raad der gemeente Oudelande kwam in vergadering bijeen onder lei ding van burgemeester W. N. van Liere. Er kon worden medegedeeld dat de meerkosten van de torenrestauratie door het rijk zijn goedgekeurd. De laagste inschrijver voor de verbou wing van het arrestantenlokaal was de heer A. J. Wirtz voor f 1263,aan wie het werk is gegund. De vergoe ding voor het brandweerpersoneel werd vastgesteld op f 2,50 per uur. Verder werd besloten de aansluitings- kosten op de gemeentelijke riolering niet meer onbeperkt voor rekening der gemeente te nemen doch gerekend vanaf de erfseheiding over een af stand van max. 7 m. Aangenomen werd een wijziging van de gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst, waardoor het mo gelijk wordt tot aanstelling van een derde schoolarts over te gaan. Aan de heer Jac, van 't Veer werd een per ceeltje grond naast zijn woning ver kocht. Een perceel ongebruikte bouw grond in het uitbreidingsplan werd verhuurd aan de heer J. J. de Vrieze. In principe werd besloten om bij aan leg van een rioolwaterzuiveringsin stallatie het nieuwe z.g.n. Pasveer systeem te bezigen,hetgeen een be langrijke besparing betekent. Burge meester en wethouders hadden eerst enkele van dergelijke inrichtingen be zichtigd. Aangenomen werd een nieuwe ge meenschappelijke regeling ziekenver. voer De Bevelanden. Bij invoering dezer regeling zullen op de Bevelan den 5 ziekenauto's worden gestation- neerd, verspreid over 4 rayons. Het voorstel van Gedenuteerde Staten tot verhoging der wethouderswedden ontmoette geen bezwaren al werd wel verwondering erover uitgesproken, dat men nu allerwege op bezuini ging wordt aangedrongen met een dergelijk voorstel komt. In de advies commissie Woonruimtewet werden gekozen de heren J. Schipper Az. en C. Korstanje. Riolering Sas van Gent Het Coördinatie College voor Open bare Werken (C.O.W.) heeft subsidie toegezegd voor de riolering van de Zwarte Watering in de gemeente Sas van Gent, met welke beslissing de minister van sociale zaken c.a. zich heeft verenlgid. Het aantal rrtanweken van dit in D. A. C. W.-verband uit te voeren werk bedraagt 1482, bij een gemiddelde bezetting van 60 man gedurende 25 weken. HULP VAN RIJK EN RAMPENFONDS Restauratie na ramp had gunstig verloop Met het gezang „Wij loven U o God, wij prijzen Uwe Naam" gaf de Ne derlands Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk gisteravond uiting aan haar blijdschap en dankbaarheid voor het weer in dienst stellen van het gerestaureerd kerkgebouw. Dit herstel aan Nieuwerkeek's bedehuis heeft heel wat voeten in de aarde ge had. De president-kerkvoogd, de heer A. W. Wandel, vertelde voor de aan vang van de speciale wijdingsdienst daarover enkele bijzonderheden. Het was vóór de oorlog al dringend nodig dat er voorzieningen aan de kerk werden getroffen. Tijdens de evacuatie in 1945 ontstond grote schade aan het kerkgebouw. Vooral het dak liep zware schade op. In '45 werd de grootste schade voorlopig hersteld, maar in december van het zelfde jaar gingen stemmen op voor algehele restauratie. Er werd daarbij gedacht aan verlenging van de kerk met ruim zeven meter. Om de nodige gelden hiervoor bijeen te brengen werd besloten met intekenlijsten rond te gaan. Men had in deze actie zoveel ver trouwen dat een architect, ir. H, de Lussanet de la Sablonière al 'n opdracht kreeg voor het/ ontwer pen van de bouwplannen. In mei 1947 werd het ontwerp door de kerkelijke en burgerlijke gemeen te van Nieuwerkerk goedgekeurd. Voor de uitbreidingsplannen en de to renbouw konden echter geen gelden worden gevoteerd. Mede door de vast houdendheid van de oud-president- kerkvoogd, de heer H. C. van de San- de, kon in 1959 de aanbesteding van het eerste gedeelte geschieden. Na de ramp Na de ramp in 1953 moest met de in terieurvernieuwing opnieuw worden begonnen Dank zij de steun van het rijk en het Nationaal Rampenfonds gaf de financiering geen moeilijkhe den meer. De school, die aan de kerk was gebouwd, had veel door de ramp geleden en werd daarom afgebroken. Door dezelfde hulp van het Rampen fonds kon ook een centrale verwar- AXEL Toneelvoorstelling voor ouden van dagen BRESKENS Raad komt bifeen Maandagavond om half acht komt de raad van Breskens in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan onder meer de volgende pun ten: overeenkomst tussen dé ge meente en de heer F. J. Poissonnier inzake het ophalen van huisvuil, sub- voor. Evenals vorig jaar heeft ook dit jaar weer een groep Axelse amateur toneelspelers het initiatief genomen voor de organisatie van een extra toneelvoorstelling voor de ouden van r„ dagen. Voor een goed bezette zaal in sidieverhoging voor Het Groene „Het Centrum" werd het bekende I Kruis, voorstel tot verhogen van de blijspel „De Wonderdoktoor" van de j jaarwedden van de wethouders en Vlaamse auteur Jos. Janssen voor het voetlicht gebracht. Op uitstekende wijze werd dit stuk vertolkt. Een at tractieve verloting hielp mee tot dek king der kosten. Een gezellig bal be sloot de avond. Er was een grote op brengst, die ten goede komt aan het comité „Reis ouden van dagen". Benoemd De heer P. P. de Kort te Axel, werd benoemd tot onderwijzer in tijdelijke dienst aan de lagere school te St.- Jansteen. ZAAMSLAG Schieting In hotel „De- Kraag" aan de rijksweg Zaamslag-Terneuzen werd een grote schieting georganiseerd, waarvoor voorstel tot plaatsing van een 30-ta! rijwielblokken bij de openbare lagere school. Voorts is er een voorstel tot verbetering van het achterpad van de Achterweg af naar de Westland- straat en een voorstel tot bouwen van acht woningwetwoningen in de Dokter Broodmanstraat. SLUIS Schoolsportdag De jaarlijkse schoolsportdag voor de leerlingen van de lagere scholen uit Sluis en Aardenburg wordt dit jaar te Sluis gehouden op 17 juni. Het diplomawerk wordt in de ochtend uren afgewerkt, 's Middags zijn er wedstrijden voor slagbal en estafette ploegen van de deelnemende scholen. SINT-JANSTEEN - Oranjefeest Ook vanuit Zuid-Beve- Troi. - land waren vele schutters aanwezig. t X16™"? vXn De uitslag van de geanimeerde wet- I to ^t.-Jansteen 1S als strijd was: hoogvogel C. Raes (Ove- 1 7i - ijgfcji) 7.4o uur: klokgelui; zande); zijvogels: P. Obrie (Sluiskil) en F. v. Loenhout (Goes); kallen: C. Raes (Ovezande) en F. v. Loenhout (Goes). RAAD BESLOOT: Tijdelijk gemeente- opzichter benoemd de dinsdagavond gehouden open bare raadsvergadering van Wemel- dinge werd de heer \V. Diuleman uit Wolphaartsdijk benoemd tot ge meente-opzichter in tijdelijke dienst. Tijdens aeze vergadering, die onder voorzitterschap van burgemeester O. N. F. van Sas stond, werd uitvoerig gesproken over de aanbesteding cn financiering van de aan te leggen nieuwe weg tussen de Danielstraat en de Prinses Beatrixstraat. Onder de ingekomen «tukken bevond zich een verzoek van de heer J. C. Verschure om toestemming tot het plaatsen op een stukje gemeente grond nabij het nieuw gebouwde postkantoor van een danstent op Ko ninginnedag en de daaropvolgende zaterdag. Het verzoek werd met vier tegen drie stemmen atgewezen. Te gen stemden de leden van de C.H.- eu A.R.-fractie, vóór waren de leden van de P.v.d.A. en de V.V.D. Voorts besloot de raad tot vaststelling voor de school tot christelijk volksonder wijs van het bedrag van de exploita tievergoeding over 1958 op 5408,67 on het bedrag dat voor /ergoeding ln aanmerking komt van de uitgaven over dat jaar op 7459,19; voor de school voor christelijk onderwijs aan schipperskinderen, het bedrag van de exploitatievergoeding over 1958 op 4201,33 en het bedrag voor vergoe ding in aanmerking komende uitga ven over dat jaar op 4001,40. Ver der werden de voorstellen tot eerste wijziging van de gemeentebegroting voor 1959 en vaststelling van een be zoldiging verordening van gemeente ambtenaren goedgekeurd. Op een verzoek van de plaatselijke Oranje vereniging tot een bijdrage uit de femeentekas in de kosten van de eestelijkheden op 30 april werd be sloten naast de reeds In de begroting opgenomen bijdrage ad 200,een firantie te verlenen to» ten hoogste 500. Voor het gemeentehuis zal een 8.00 uur H. Mis; 10.30 uur: traktatie schoolkinderen jongensschool; 11.00 uur: traktatie schoolkinderen jongens- en meisjes school Kapellebrug; 14.00 uur: sport wedstrijden; 14.45 uur: optocht door de kinderen van de lagere meisjes school; 16.00 uur: prijsuitreiking: 19.30 uur: muzikale rondwandeling van de plaatselijke muziekvereniging 20.00 uur: muziekuitvoering op de kiosk, afgewisseld met zangnum mers door het r.-k. gemengd koor „St. Caecilia"; 23.00 uur: vreugde vuur. Benoeming De heer A. J. Reijns te 3t.-Jansteen is met ingang van 1 juni a.s. be noemd tot ambtenaar ter gemeente secretarie .Lidaar. De Ghesellen van de Schreyboom ming worden gekocht evenals een nieuw orgel, daar het oude door wa terschade tijdens de ramp onbespeel baar was geworden. De Nederlands Hervormde Gemeente van Oosterbeek, die de kerk adop teerde, bracht gelden bijeen voor eni ge lichtkronen. De heren J. P. Schrier en J. Seijbel verzorgden het interieur. De firma L. C. Bom te Burgh deed het restauratiewerk; de fa. W. A. Li even se en Zn. te Nieuwerkerk bracht de lichtinstallatie aan. Ir. de Lussanet had hierover de supervisie. Aan het slot van zijn inleiding dankte de heer Wandel alle perso nen, die hadden meegeholpen aan de totstandkoming van de her bouw van de kerk. Daarna voerden verschillende perso nen het woord. De heer W. J. A. H. van Berkel, adviseur van het Ram penfonds, zei hoe het fonds had ge tracht in materiële zin zijn steun te verlenen. Namens de orgelcommis sie van de Nederlandse Hervormde Kerk sprak ds. J. W. Doeve uit Mus- selkanaal. Vervolgens speelde de or ganist van de Grote Kerk te Amers foort, Willem Hülsmann, het Concer to in G van John. Sebastiaan Bach op het nieuwe orgel. De heer Joh. S. Wandel, sprak na mens de adoptiegemeente Oosterbeek. Verder voerden het woord de heer B. J. van Oeveren namens het hoofdbe stuur van de Vereniging van Kerk voogden in Nederland en namens de provinciale kerkvoogdijcommissie Zeeland, M. Krijger namens het mo deramen van de provinciale kerkver gadering Zeeland, S. A. Jumelet na mens de classicale vergadering, mr. W. H. Vermaas namens het Provin ciaal College van Toezicht op Goede ren en Fondsen in Zeeland en archi tect H de Lussanet de la Sablonière. Marktberichten VISMIJN VEERE 21 april. Exportgarnalen 1543 kg 1,34 —1,58. Schar 211 kg. 23—31. Bot 39 kg 16. Tong 102 kg.. 1,71—2,03. Rog 88 kg 41—50. Ongesorteerde vis 43 kg 16—1,09. Wijting 17 kg 25—27. Kabel- jouw 17 kg 231,50. Doorgedraaide bot 173 kg. VEILING MIDDELBURG Fruit. Winston hulsh. 65-op 5556, 55-65 43—49, huish. H 28, keuken 37 38. Goudreinetten keuken 41. Jona than huish. I 70-op 59—61. 60-70 51— Groenten. Sla I 6—12, H 5— 9, I 5—6 Postelein 6874. Andijvie 2441. Prei 10—12. Spinazie 1025. Uien 2 8. Witlof 12—27. Radijs 6—14. Ra barber 414. Bloemkool 4 st.p.kist 40—60, 6 st.p.kist 25—46, 8 st.p.kist 14—30. 10 st.p.kist 12—18. 12 st.p.kist 1014. Komkommers A 5758, B 46 —48, C 30—36, D 23. Breekpeen 3 10. Heden werden de eerste komkommers aangevoerd door de heren J. Buys, Klein Vlaanderen 13, Middelburg eh A. Buys, Vioskeweg B 66 b, Veere. Bevelhebber van SD in Bielefeld gearresteerd Te Bielefeld heeft de Westduitse po litie dinsdagavond de voormalige be velhebber van de S.D. in het westen van Europa, dr Herbert Zimmer- mann, gearresteerd, op verdenking dat hij verantwoordelijk is voor de moord op tienduizend Europese jo den, welke misdaad begaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zimmermann was in het begin van de oorlog chef van de Sicherheits- dienst in Bialystok (Rusland) en werd tegen het eind overgeplaatst naar een bevelsfunctie die een groot deel van West-Europa bestreek. Italiaans vliegtuig verloor schroef viermotorig douglastoestel van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitaila, op weg van Milaan naar New York, heeft boven de Noord-Atlanti sche oceaan de schroef van motor nr 2 verloren. De positie van het vliegtuig was toen 160 km ten westen van Ier land. Op het ogenblik dat gezagvoerder Corrado Schreiber bemerkte, dat er iets niet in orde was met de schroef, slaagde hi! erin door een handige ma noeuvre de schroef kwijt te raken zonder dat een der motoren de romp of de vluegel werd beschadigd. Daar na koerste de douglasmachine terug naar Ierland. De luchthavenautoritei ten van Shannon werden gewaar- shcuwd en de hulpdiensten stelden zich met groot materieel op langs de De toneelvereniging De Ghesellen van baan. De gezagvoerder slaagde er in de Schreyboom zal in St.-Jansteen het toneelstuk „De onbekende wereld" ten tonele brengen, in verband met de aldaar te organiseren priesterfeesten. AARDENBURG Viering koninginnedag elektrische feestverlichting worden J Op koninginnedag zullen te Aarden- aangeschaft. Tot slot besloot de raad j burg 's middags op het gemeentelijk B- en,WJkrediet te verlenen voor hetsportterrein aan de Elderschans kin- aansehatfen van een motormaaima- j derspelen voor de leerlingen van de chme voor de begraafplaats en een j lagere scholen worden gehouden voor voor het sportterrein. Aan het begin de gezamenlijke scholen van Aar van de vergadering deelde de voor-denburg en Eede. De muziekvereni- zitter mee, dat zich enkele gegadig- gingen „Aardenburgse Fanfaren" en de hebben aangemeld om een woning ..Elk Naar Zijn Krachten" zullen hun aan de aan te leggen weg (het ver- medewerking verlenen. Beide vereni- lengde van de Prinses Beatrixweg) gingen zullen 's avonds een concert te bouwen, dat het hek van ie aan teop de Markt verzorgen, leggen begraafplaats thans wordt klaargemaakt door de plaatselijke Wedvlucht smid W. S. Adriaanse en dat de vol- De postduivenhoudersvereniging „De tage op het elektriciteitsnet in de Grensvliegers" te Aardenburg nam omgeving van het Kanaal door Zuid- in samenwerking met de p.v De Beveland zal worden opgevoerd door Bonte Duif deel aan de prijsvlücht het plaatsen van een transformator- uit Moescroen met 138 duiven. De huisje in de omgeving /an hotel snelheid van de eerstaankomende bmits. Bij de rondvraag Informeerde duif was 824,5 meter per minuut de heer P. J. J. Dekker naar de ver- 1 Rob. de Windt; 2 Cyr Dhont; 3 A beteringen van „De Loo". De voor-de Baerdemaeker; 4 en 8 R. Galle- zitter antwoordde dat dit spoedig I 5 J. de Cocq; 6 J. Cattoor; 7 Rich, dé zijn beslag zal krijgen on In eigen Clerck; 9 J. Cattoor; 10 Ach. Stan- beheer zal worden uitgevoerd. J daert. machine veilig op de grond te brengen. Er zaten 18 passagiers in het toestel. De bemanning bestond uit tien leden. VOGELWAARDE Bevordering De heer Joh. de Bakker te Vogel waarde, hulpbesteller bij de P.T.T. te Zaamslag is met ingang van 1 juni a.s benoemd tot besteller in vaste dienst met als standplaats Zaamslag. WESTDORPE Zangconcours Het dameskoor Crescendo te West- dorpe zal op 31 mei a.s. deelnemen aan het zangconcours dat zal worden gehouden in Oudenbosch. VANDAAG Oostburg Ledeltheater: „De tien geboden", 19.45 uur, alle leeftij-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3