In Goes worden dit jaar 78 woningwetwoningen gebouwd Zeeuwse Almanak WATERUNDKERKJE WERKTE AAN VERFRAAIING RAADHUIS Z&B ZEEUWSE SCHOLIEREN WORDEN „GEVORMD" OP HEDENESSE Goede nachtrust Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DÜiN uErtDAG 2i> Ajrivii-i xoot) GEMEENTERAAD VERGADERDE Bejaardenzorg heeft de volle aandacht van gemeentebestuur De gemeenteraad van Goes, die woensdagavond In voltallige zitting bijeen kwam onder voorzitterschap van burgemeester H. K. Michaëlis, heeft het besluit genomen over te gaan tot de bouw van 78 (flats) woningwetwo ningen in bouwplan zuid-oost. Deze woningen worden gebouwd uit het voor 1959 toegewezen volume van 90 woningwetwoningen. Naar aanlei ding van een opmerking van de financiële commissie deelde de voorzitter mede, dat de huurprijzen variëren van f 10.50 tot f 12.75. Het volume voor de twaalf resterende woningwetwoningen zal in reserve worden gehouden voor de bouw van Woningen'voor ouden van dagen in de gemeente. Op korte termijn zal het college de raad hieromtrent voorstellen doen. dat de gemeente ln de toekomst nog met deze zaak te maken krijgt, ge zien de moeilijke financiële positie waarin de kerken verkeren, aldus dit raadslid. Hij wilde voorts graag van B. en W. meer horen over de aanpak van het bejaardenprobleem. De heer A. G. Heijboer (c.h.) achtte naast de bouw van rusthuizen ook het bouwen van bejaardenwoningen in Goes belangrijk. Mevrouw J. C. van Willegen-Everse deed nog de suggestie een gemeentelijk verzor gingstehuis voor bejaarden in het Goese Lyceum onder te brengen, als dit gebouw mettertijd wordt ont ruimd. Naar aanleiding van de verschillen de opmerkingen zei de voorzitter, dat met de Stichting Zeeland voor Maat schappelijk en Cultureel Werk con tact is opgenomen over de proble- In deze raadsvergadering werden twee voorstellen betreffende ruiling van grond teruggenomen. Het eerste voorstel betrof grondruil met de he ren A. de Bruine en P. Nonnekes. In verband met de te zijner tijd tot stand te brengen sanering in Goes- Noord wilde de gemeente de beschik king krijgen over een perceel grond ter grootte van 535 ca. De heren De Bruine en Nonnekes bleken niet be reid de grond aan de gemeente te verkopen, maar wel wilden zij de grond ruilen voor een perceel van 196 vierkante meter naast hun werk plaats in de Korte Nieuwstraat. Het raadslid Ph. Haverhoek betoogde, dat de gemeente vroeg of laat toch weer de beschikking over de 196 vier kante meter grond moet krijgen, bij een volgende fase van het sanerings plan. Hij was van mening, dat wan neer daar eenmaal bedrijfsgebouwen zouden worden opgetrokken, de ge meente de grond slechts ten koste van hogere uitgaven zou kunnen te rugkopen. Ook verscheidene andere raadsleden waren deze mening toe gedaan. Besloten werd toen het voor stel ln te trekken en opnieuw con tact met de heren De Bruine en Non nekes op te nemen. Eveneens werd aangehouden het voorstel van B. en W. tot ruiling van grond met de heer F. J. S. van der PeljL Het betrof hier de grond met bedrijfspanden (druk kerij) op de hoek Rimmeland- straat-Voorstad, groot 278 vier kante meter, te ruilen voor een perceel ter grootte van 450 vier kante meter aan de Voorstad. Als de grondruil zou doorgaan wilde de eigenaar aan de Voorstad een nieuw bedrijfspand bouwen. Daar tegen nu hadden verscheidene raadsleden bezwaar, omdat zij van mening waren, dat een der gelijk pand daar om verschillende redenen niet op zijn plaats zou zijn. Op voorstel van wethouder J. J. van Melle werd besloten dit punt aan te houden ~en nogmaals oen tact op te nemen met de heer V. d. Peijl teneinde naar een an dere en betere oplossing te stre ven. Bejaard entehuis Het voorstel met betrekking tot het garanderen van rente en aflossing van een door de kerkeraad van de Geref. Kerk te Goes aan te gane geldlening van f 550.000, voor de bouw van bejaardentehuis met 46 bedden, werd na enige discussie aan genomen. De heer Haverhoek (p.v. d.a.) verklaarde, dat zijn fractie niet bepaald veel voelt voor een dergelij ke garantiestelling, hoewel hij zijn stem zeker niet aan het voorstel wil de onthouden. Het is niet onmogelijk men op het tererin van de bejaarden zorg. Deze stichting zal over deze ;ngei voorzitter deelde voorts mede, dat er naar wordt gestreefd bp zo kort mo gelijke termijn zo'n groot mogelijk aantal bejaardenwoningen te bou wen. Aan het begin van deze raadsverga dering heeft burgemeester Michaëlis naar aanleiding van enkele opmer kingen van de heer P. de Munck (p. v.d.a.) in de vorige raadsvergadering zijn standpunt nader verduidelijkt inzake een verschil van inzicht over de bouw van een gymnastieklokaal voor de chr. uloschool te Goes, welk verschil zou bestaan tussen de in specteur van het l.o. te Goes en het gemeentebestuur. Daarbij kwam vast te staan, dat niet de inspecteur de chr. ulo heeft genoemd als de school, waarbij het gymnastieklo kaal zou worden gebouwd, maar dat B. en W. in een schrijven aan de in specteur gevraagd hebben de urgen tieverklaring voor bouw van het lo kaal bij de chr. ulo te willen advise ren. De raadsvoorzitter betoogde, dat hij slechts het accent plan oost tegen over plan west had willen aanduiden, zonder de tegenstelling openbaar on- derwijs-bijzonder onderwijs te willen onderkennen. Een geheel andere zaak, die volgens de voorzitter over wegende invloed heeft gehad op het «ierder genoemde advies aan de in specteur van het l.o. te Goes, ligt ln het feit, dat de grond aan de open bare ulo-school voor particuliere wo ningbouw is bestemd. Het college zal nu al het mogelijke doen om deze grondverkoop ongedaan te maken, aldus spreker. In de rondvraag kwam de heer Van Santé nog op de verklaring van de voorzitter te rug. Hij was van mening, dat de me dedelingen van de burgemeester het besluit van de raad hebben beïn vloed. Hij sprak zijn teleurstelling uit over deze gang van zaken. De Van Dusseldorpschool staat nu nog met lege handen, zei hij. De voorzit ter antwoordde de heer Van Santé, dat de optie op de grond van de openbare ulo de zaak in de weg heeft gestaan. Met zorg bereid! normaal - coffeïnevrij - espresso^" Reder Carras eist twaalf miljoen gulden Als schadeloosstelling van dé NESEC Voor do arrondissementsrechtbank te Rotterdam is woensdag de schriftelij ke behandeling begonnen van een pro ces, dat de Griekse reder Carras (Shipping Development Corporation) heeft aangespannen tegen de Neder landse Scheepsbouw Export Centrale (NESEC) over gebreken die zouden zijn gebleken aan een viertal schepen, die voor de Griekse reder zijn ge bouwd bij „De Schelde" te Vlissingen. De eis tot schadevergoeding beloopt een bedrag van bijna 12 miljoen gol den. De NESEC is gedagvaard, om dat deze het contract voor de bij „De Schelde" te bouwen schepen heetf af- gïsloten met Carras. e vier door „De Schelde" afgelever de schepen maken deel uit van een order van in totaal tien schepen. t nerom in te óyténf Stationschef te Goes De stationschef van Goes, de heer G. P. B. Vermeij, is met ingang van een nog nader te bepaleh datum in gelij ke functie overgeplaatst naar Zut- Shen. De heer Vermeij werd ongeveer rïe jaar geleden tot stationschef te Goes benoemd in de plaats van de heer H. P. v. d. Veen. Een opvol voor de heer Vermeij is nog niet noemd. Voor Zeeuws nlenws zie ook de pagina's 5, 8 en 10 V^W\*WWW\*VWWVWV VAN in TOT Een aantal Zeeuwse renmapatiënten, van wie de meesten jaar in jaar uit aan hun kamer, zijn gebonden, gaan een vijfdaagse vakantie in Valken- borg tegemoet.... Die reis wordt mo gelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging tot Rheumabestrijding. Als een soort experiment werd deze vakantie ook vorig jaar reeds voor een aantal patiënten georganiseerd en men bad met dit experiment zo veel succes, dat er ditmaal drie bus sen vol patiënten naar de Limburgse VAKANTIE. I vakantieplaats zullen rijden: een bns met startnlaats Vlissineen. een bus BEL Die huisvrouw in Middelburg was nog maar nauwelijks opgewekt aan de slag, toen de deurbel ging. Op de stoep stonden drie ondernemende kleuters, waarvan er één' stralend vroeg: „Reppa ouwe krantef" Ze had ze niet. Een kwartier later klonk weer de bel. Iets minder opgeivekt begaf on ze huisvrouw zich opnieuw naar de voordeur. Ditmaal waren het twee knaapjes. „Heppu oud brood?" vroe gen ze en een lichtte toe: „Voor de konijnen". Ze had het niet. Een half uur daarna ging de bel voor de derde maal. Bepaald niet opge wekt meer liet de vrouto opnieuw haar huiswerk in de steek en begaf zich wederom naar de voordeur. Het was een meisje. Wilt U een lootje kopen voor de turnvereniging?", vroeg ze, heel vriendelijk. De vrouw wilde het' niet, sloot de deur, keerde terug naar de huiska mer, pakte papier en potlood en schreef in kloeke letters: „Geen oud brood geen ouwe kranten loten worden niet gekocht". Dat document plakte ze op de voordeur en ging te vreden aan het werk. Vrijivel onmiddellijk daarna werd er gebeld. Tvjee meisjes waren het nu en heel vriendelijk vroegen ze: ,JIep- pu zilverpapier Ze had het niet met startplaats Vlissingen, een bus met startplaats Groningen en een bus met startplaats Haarlem. De patiënten worden ln Valkenburg ondergebracht in Parkhotel Rooding. De hotel-directie heeft een aparte vleugel voor haar speciale gasten ter beschikking gesteld. Zij hebben er een eigen eetzaal, een eigen conver satiezaal. Tientallen jaren geleden werd dit hotel als Kurhaus gebouwd. Het beschikt derhalve over uitzon derlijk brede gangen. Voor deze va kantiegangers, die zich vooral op krukken of in wagentjes moeten voortbewegen, is dit buitengewoon gemakkelijk. De vakantie duurt van 27 april tot 1 mei. De Vlissingse bus start op maandag 27 april bij het zie kenhuis Bethesda, 's morgens om acht uur. Ook in Arnemuiden en Goes zullen daarna verschillende Zeeuwse patiënten op deze bus stappen. Via Roosendaal, Breda (kofliepatize), Tilburg, Eindhoven én Nijmegen (lunch) zal do bus naar Valkenburg rijden. Vrijdag 1 mei komt de bus weer naar Zee land. 's Avonds tegen kwart voor zeven zal de bus weer bij het zie kenhuis Bethesda arriveren. 90 JAAR Gisteren vierde de oudste inwoonster van Zoutelande, mevrouw W. Verha- ge-Wattel, haar negentigste verjaar dag. 's Morgens vroeg had haar buur man, de heer R. Dingemans de vlag voor haar huisje neergezet. Vele om wonenden staken eveneens de vlag uit. 's Middags maakten zeer velen van de gelegenheid gebruik „Wille- mien" te gaan feliciteren. Des avonds bracht de plaatselijke muziekvereni ging „Luctor et Emcrgo" haar een serenade. Mevrouw Verhagè mag zich nog in een goede gezondheid verheugen; al leen haar gezichtsvermogen is zwak. Vroeger verzorgde zo in Zoutelande met haar man de bruiloften en par tijen. Bovendien was zij 87 Jaar lang schoolschoonmuaksler. Mevrouw Ver- liage heeft 3 kinderen, 8 kleinkinde- ren en II achterkleinkinderen. Comité voor verbinding Antwerpen - Noordzee over Te Zeebrugge is een comité voor na tionaal havenbelang opgericht, dat zich ten doel stelt te ijveren voor een waterverbinding tussen Antwer pen, Gent en de Noordzee die gehëel over Belgisch grondgebied loopt, zo bericht de Nieuwe Rotterdamse Cou rant. Het comité stelt zich op het stand punt, dat de uitbreidingsplannen van Vlissingen en Terneuzen, zomede het Kreekrakplan, tot gevolg zullen heb ben, dat een belangrijk deel van het vervoer aan de havens van Gent en Antwerpen zal worden onttrokken. Het oordeelt verder de vaart op -de Schelde moeilijk en gevaarlijk, vreest dat de moeilijkheden door uitvoering van het Deltaplan nog zullen toene men en ls van mening, dat voor ver beteringen aan de Schelde niet te veel op de noorderburen moet wor den gerekend. Het comité betoogt, dat een kanaal van de Belgische kust naar Antwer pen met aftakkingen naar Gent en Jrugge de vaarweg naar Antwerpen met een 45 km. zou bekorten, dat dit t.a.v. het veilige verkeer bijzondere voordelen biedt en aanmerkelijke mogelijkheden tot industrialisatie van de aangrenzende gebieden. Even wel, zo wordt beseft, zou bedoeld kanaal vergen, dat de drempel van de Wielingen wordt verdiept. Het comité heeft contact opgeno men met het te Antwerpen gevestig de Waterwegen-en-Scheepvaart-co- mité dat overeenkomstige doeleinden nastreeft. (Slot van pag. 1) de gang „vrij", hetgeen een heel aardig ruimtelijk effect geeft. De verantwoordelijke man bij deze restauratie was de gemeente-opzich ter van Oostburg, die voor een goed gebruik van moderne tinten raad kreeg van een kleuren-adviseur. Dorpshuis Zo heeft men door samenwerking in Waterlandkerkje veel bereikt en hoopt men in de toekomst nog veel meer te bereiken. Want nu men een maal de Bmaak van het restaureren te pakken heeft, wil men verder gaan. Naast het gemeentehuls staat een wit gebouw met groene deuren, de voormalige school, die nu als dorpshuis in gebruik is. Met dit ge bouw, dat in 1864 werd gebouwd, heeft men ook al grootse plannen. Reeds maakt de toneelvereniging er regelmatig een dankbaar gebruik van maar de zaal' zal in de nabije toe komst tevens geschikt worden ge maakt voor gymnastiekzaal, terwijl B. en W. in de „bijgebouwen" de ge zondheidsdiensten van de kruisver- ;en zouden willen onderbren- len permanente vestiging van deze verenigingen is waarschijnlijk niet mogelijk, maar ongetwijfeld zou den zitdagen in Wateriandkerkje kunnen worden gehouden. Een voor stel om dergelijke verbeteringen aan te brengen zal in de eerstvolgende vergadering van de raad op tafel ko men. En vroeger dan Wanneer men het herboren inte rieur van het raadhuis van Water landkerkje ziet en hoort, dat men er nog maar twintig jaar een ge meentehuis heeft, vraagt men zich onwillekeurig af hoe het er dan vroeger ging. Vroeger, en dat was vóór de huidige drankwet bestond hadden de gemeentebesturen geen eigen gebouw nodig. De vergade ringen werden gehouden in een café. In Wateriandkerkje was dat in café „In den Koning", dat in die tijd nog „In den Prins" heette. Behalve een gelagkamer beschikte zo'n café over een „gemeentekamer"', waarin de vroede vaderen ongetwijfeld zeer ge moedelijke bijeenkomsten belegden. De drankwet maakte aan die gemoe delijkheid een eind. Noodgedwongen moest dus naar een andere vergader ruimte worden uitgezien en zo kwam men in het huis van de „bovenmees ter" terecht. De raad kreeg in de on derwijzerswoning, die toch groot ge noeg was, een achterkamer toegewe- HET HELE JAAR DOOR De leerlingen van de Industrieschool uit Middelburg en de openbare school voor ulo uit Terneuzen, die deze week doorbrengen op het vormingscen trum Hedenesse, beleven daar een paradijselijke tijd. Zoals een jongen uit Terneuzen duidelijk formuleerde: „In mijn vakantie ga ik voortaan alleen hier naar toe". De jongelui verblijven hier in het leader van de jaarlijkse schoolreis. Ze doen er vrijelijk aan sport, babbelen wat over en luisteren naar „voorname zaken", krijgen voortreffelijk te eten, staren iedere dag trouw een brief naar huis en.... zijn een week van school. veel hangen, ook bij leerlingen die zich voordien nog niet met derge lijke zaken hebben beziggehou den. Het is een vorm van jeugdwerk die gelukkig lang niet experimenteel meer is, zeker in dit vormingscen trum niet. Dit deels onderrichtende deels tot zelfwerkzaamheid stimule rende werk wordt hier al enkele ja ren gedaan. Zowel uit het midden als uit de hoeken van Zeeland komen hier het ganse schooljaar klassen op bezoek: de meeste leerlingen van middelbare, nijverheids- en uloscho len kunnen bij het verlaten der school aan minstens één week op Hedenesse terugdenken. Buiten de z.g. vorming voorziet het weekprogramma hoofdzakelijk in ontspanning. Ofschoon de corveeta- ken, die een aantal jongelui aan het begin van de dag (7.15 uur) moeten uitvoeren, vele druppels zweet kos ten hanteren vooral de jongens de schoonmaakborstels met vreugde. Wandelen en sport vormen voorts belangrijke onderdelen van het pro gramma. Vooral in het laatste toon de de meegekomen onderwijzer van de Temeuzense ulo, de heer Wijland, zich wika onder de wika's. De wika's doen tijdens een werk week meer dan het regelen van het schema. Zij houden zich van 's morgens vroeg tot laat in de avond met de jongelui bezig. Zij leiden de massale maaltijden, trekken mee de duinen ln en het strand op en houden toezicht op de slaapzalen. Zij zijn ook ge staald in het onthouden van een hoofdbrekende veelheid van voor namen: de eerste dag van de week kennen ze reeds alle voornamen. Een van de onderwerpen die tijdens het vormingsuur werden behandeld was het communisme. De wika's De Haan en Dales zetten het communis me in strikt theoretische zin uiteen; wika Wasterval vertelde in zwart en wit van zijn kennismaking met het communisme in de politiestaat van de Deutsche Demokratische Repu- blik. Zes dagen in volmaakt lustoord De leeftijd van de bijna 50 scholieren ligt tussen de 13 en 16 jaar. De ei genlijke vorming tijdens deze zoge naamde werkweek gaat uit van de wika's Wasterval, De Haan en Da- les. Deze bepalen zich wat de vor ming betreft tot wat men zou kun nen noemen, het „opgooien van bal letjes". Ze vertellen op sobere, Inte ressante maar bovenal bevattelijke wijze over gewichtige onderwerpen: de onderontwikkelde gebieden in de wereld, de Unicef, de Verenigde Na ties, politiek met actualiteitswaarde, enz. Het zijn onderwerpen die mee helpen het gezichtsveld te verbreden, of het waarnemingsvermogen te ge bruiken dan wel te scherpen. Juist door het ontbreken van de schoolse tradities op Hedenesse, blijft er van de besproken stof zen, terwijl de secretarie ln Schoon- dijke werd ondergebracht, daar deze plaats wél over een gemeentehuls be schikte en bovendien de burgemees ter van Schoondijke tegelijk secreta ris van Waterlandkerkje was. De bur gemeester van Waterlandkerkje was ook eerste burger van IJzendijke en de ontvanger hoorde ln Schoondijke thuis. Zo kon het gebeuren, dat de enige vertegenwoordiger van de overheid in Waterlandkerkje de veldwachter was, die dan ook een zeer belangrijk personage geacht werd. In 1938 overleed de secretaris, ging de burgemeester met pensioen en werd de ontvanger burgemeester van Schoondijke. Het hoofd van de school vertrok naar Cadzand en ln Water landkerkje zat men dus met vier va catures. Tot burgemeester en secre taris werd toen de heer H. de Haan benoemd en omdat het nieuwe school hoofd zelf een huis liet bouwen werd „het huis van de bovenmeester" tot gemeentehuis verklaard. Gemeentevlag Sinds kort heeft Waterlandkerkje nu ook een gemeentevlag, die bij iedere bruiloft van het gerestaureerde raad huis zal wapperen. De Hoge Raad van Adel heeft het gemeentebestuur geadviseerd een blauw-wit-groene vlag te laten vervaardigen; ook al is dit ontwerp in strijd met de heraldi sche wetten. Volgens de heraldiek be hoort de zwaarste kleur onderin de vlag te zitten, maar de gemeente Thorn in Limburg was Waterland kerkje in dat opzicht voor. Dit dorp heeft een groen-wit-blauwe driekleur en twee gemeenten met dezelfde vlag mag niet. door Zenuwrust Mijnhar^fs Zenuwtabletten (Advertentie) Uit da besta koffiebonen! normaal - coffeïnevrij - espresso Vóór -de huidige drankwet een spaak in het wiel stak hadden B. en W. en de raad van Waterlandkerkje geen gemeentehuis nodig. Hun bijeen komsten belegden zij ln de gemeen tekamer, die zich in café In den Koning" vroeger ,Jn den Prins" bevond. ,Jn den Koning" was te vens een pleisterplaats voor vermoei de en dorstige reizigers. Links het poortje, dat naar de binnenplaats leidt, waar de paarden werden uit gespannen. (Foto P.Z.C.) Oud-Middelburger werd tot gewoon hoogleraar benoemd Dr. L. Janse de Jonge thans werkzaam aan V.U. te Amsterdam Directeuren der Vrije Universiteit te Amsterdam, hebben dr. A. L. Janse de Jonge te Amsterdam benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der geneeskunde voor het onderwijs in de klinische psychologie en pro- paedeutische psychiatrie. Dr. Janse de Jonge is reeds sedert 1954 als lector aan de Vrije Universi teit verbonden. Hij werd in 1917 te Middelburg geboren, waar hij de r. h.b.s. bezocht. Hij studeerde van 1935 tot 1942 medicijnen aan de gemeentelijke universiteit te Am sterdam. Zijn opleiding tot specialist ontving hij in de Valeriuskliniek te Amsterdam onder prof. dr. V. van der Horst. In 1948 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de gemeente lijke universiteit te Amsterdam op een proefschrift getiteld „De ik-glj verhouding en de ik-zelf verhouding in de neurotische zienswijze". In 1952 legde hij het kandidaatsexamen in de psychologie aan deze universi teit af. Sinds 1942 is dr. Janse de Jonge in verschillende functies in de Valerius kliniek werkzaam geweest, terwijl hij van 1946 tot 1954 als sociaal psychia ter verbonden was aan de gemeente lijke Geneeskundige- en Gezond heidsdienst van Amsterdam. Als do cent voor het vak psychologie werkt dr. Janse de Jonge mee aan de Aca demie voor lichamelijke opvoeding te Amsterdam en aan het Centraal In stituut voor Christelijk Cociale Ar beid (C.I.C.S.A.). VANDAAG .Middelburg Electro: „Tussenspel in München", 19 en 21.15 uur, 14 jaar; Molenwater: Miniatuur Walcheren, 917 uur. Vlissingen Alhambra: „S.O.S. aan de Zuidpool", 19 en 21 uur, 14 jaar; Luxor: „De ranch der ver vloekten", 20 uur, 14 jaar; Bri tannia: Provinciale voorjaarsver gadering Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Zeeland, 10 uur; Herv. Verenigingsgebouw Lezing voor N.V.V., 20 uur. Goes Grand: „The lord, the lady and the butler", 20 uur, alle leef tijden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2