PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FORMATEUR DE QUAY ZET DOOR CHU wil departement binnenlandse zaken Sumatratabak kan in Bremen worden geveild Rapport Haccoü is nog steeds niet verschenen V.V.D. blijft weigeren om te ruilen 202e jaargang - no. 94 Dagblad, uitgave van de lirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 68 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 22 april *59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1^-. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-80, tal. 2365 4 lijnen (b.g.f. 8808 of 3848); Middelbar», Markt 11, UL 8841; Ooa», L. Vor«t»tr. «3, tel. 2418 (b.g.». adv. 2384); Oostburg, O. F. de Pauwstr. 9, tel. 30; Terne uien. Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2 (Van onze parlementaire redacteur) „De kabinetsformateur prof. De Quay stopt niet, hij gaat door", aldus luid de het laatste commentaar, dat wij dinsdagavond Iaat uit rijn onmiddel lijke omgeving kregen. Dit antwoord op onze vraag naar de Jongste ont wikkeling Is typerend voor de situatie. Het wordt als een vermeldenswaar dig feit beschouwd, dat de formateur niet stopt. Men kan eruit afleiden, dat hij wel weer voor grote moeilijkheden zit. Inderdaad wordt prof. De Quay het leven in deze weken bijzonder zuur gemaakt. Een ander zou het waarschijnlijk al lang hebben opgegeven. Dat De Quay dat niet gedaan heeft vindt voor een belangrijk deel zijn oor zaak in de druk, waaronder hij werken moet. Van verschillende kanten wordt er bij hem op aangedrongen vol te houden. In de eerste plaats wil men voorkomen, dat deze formatiepoging een grootse demonstratie van onmacht wordt. In de tweede plaats is men van oordeel, dat een misluk king aan het begin zou staan van een nieuwe lange lijdensweg. In de derde plaats zou het alternatief vermoedelijk zijn toch weer een poging tot her stel van de samenwerking met de socialisten. In de vierde plaats zou dat voor de liberalen en misschien ook voor de A.R. betekenen, dat zij geen vertegenwoordigers in het te vormen kabinet krijgen. Prof. De Quay gaat dus door. nadat hij dinsdagmiddag van Korthals van de V.V.D. op zijn vraag, of deze partij bereid is het haar toe gewezen departement van binnen landse zaken los te laten ten behoe ve van de C.H.U. ten antwoord heeft gekregen, dat de V.V.D. tot deze me dewerking niet bereid is. Wij verna- Geen pessimisme Het zou misschien nuttig zijn, wan neer naast het officiële en in drukwekkende jaarverslag van de Nederlandsche Bank, ook een een voudig geschreven en wat populair der verslag van die instelling ver scheen. Een verslag, dat voor nagenoeg iedereen leesbaar zou moeten zijn, en dat op ruime schaal verspreid zou moeten worden opdat iedereen zou weten hoe de leiding van de Neder landsche Bank over ons economisch leven denkt. Ons economisch leven... waarbij de huisvrouw, de gepensioneerde en elke loontrekker het allergrootste be lang heeft, want het gaat niet alleen om de welvaart van de kapitaalbezit ters of de beter gesitueerden... het gaat om welvaart van het gehele volk. Gisteren is het jaarverslag 1958 ver schenen en hoewel dat woord in het verslag niet wordt gebruikt, mag dat jaarverslag stellig gekenschetst wor den als een „optimistisch" jaarver slag. Dat is in het nabije verleden wel eens anders geweest! Meer dan eenmaal heeft de president-directeur van de Nederlandsche Bank via zijn jaarverslagen waarschuwende woor den moeten richten tot de regering en tot het Nederlandse volk. Nu geen waarschuwingen meer maar hoog stens aanmaningen tot voorzichtig heid. Woorden van lof zijn er voor de re gering en er wordt gewezen op hoop- Eevende perspectieven. 'ie lof gaat in het bijzonder uit naar de minister van financiën om dat hij erin slaagde de overheidsuit gaven te dekken door belastingen en door leningen. Hij paste geen middelen toe, die de waarde van het geld zouden aan tasten. De belangrijkste opmerkingen in het jaarverslag van de Neder landsche Bank 1958 betreffen evenwel niet de financiering van de overheidsuitgaven, maar het loon- en prijspeil. Nadrukkelijk wordt vastgesteld, dat een stijgende arbeidsproduktiviteit in stijgende arbeidsvoorwaarden tot uiting mag komen. De loon- en salaristrekkenden heb ben recht op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden als door een ver betering van de techniek en de orga nisatie bij gelijkblijvende arbeids tijd de gemiddelde produktiviteit van de beroepsbevolking stijgt. Men zal er echter op moeten letten, dat de kosten van het levensonderhoud stabiel blijven. De verbetering van de arbeidsvoor waarden zal zich daarom niet met grote sprongen, maar geleidelijk moeten voltrekken. Ook zal men bij het geleidelijk stij gen van de inkomens er op moeten letten, dat zich daardoor prijsstijgin gen zullen voordoen in bepaalde minder-produktieve sectoren en dat die prijsstijgingen zeer beslist ge compenseerd moeten worden door prijsdalingen in andere sectoren. Deze laatste zijn dan de sectoren, waarin de arbeidsproduktiviteit het sterkst is 1 Dit zijn dan in eenvoudige woorden enkele overwegin gen, welke de president van de Nederlandsche Bank naar voren heeft gebracht Men kan er zeker van zijn, dat deze overwegingen in de loop van dit jaar vele malen ter sprake zullen komen, wanneer het bij loononderhandelingen gaat over de vraag hoever men kan gaan zonder de stabiliteit van liet prijspeil aan te tasten. men, dat de V.V.D. het standpunt in neemt, dat zij door mensen beschik baar te stellen voor de zware depar tementen van oorlog en van marine en voor binnenlandse zaken en ver keer en waterstaat, in ruime mate haar aandeel tot de oplossing van de crisis heeft geleverd. De V.V.D. is niet tot verschuivingen, waarbij zij zelf betrokken is, bereid. De C.H.U. wenst met name het de partement van binnenlandse zaken. Het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening dat met het de partement van volkshuisvesting en bouwnijverheid voor haar was over gebleven wil zij niet aanvaarden. Binnenlandse zaken was toegedacht aan de V.V.D.-er mr. Toxopeus. - WAAROM WIJ? De liberalen vragen zich af, waar om, als de C.H.U. tevreden gesteld moet worden, dat speciaal ten kos te van haar moet geschieden. Terwijl koningin Elizabeth 11 van Engeland over het terrein wandelt steekt een grimmige raket zijn neus in de lucht. Een moment tijdens het bezoekdat de vorstin gisteren bracht aan een fabriek van elektri sche apparaten voor de luchtvaart in Stevenage. De raket behoort tot een van de produlcten van de fabriek. Het is een lucht afweerprojectiel van het type „Thunderbird". Waarom zou men niet hij de AH. aankloppen, of bij de K.V.P.? Als de C.H.U. voet bij stuk houdt, dan moet de C.H.U., als prof. De Quay daardoor niet kan slagen, de volle verantwoordelijkheid van de misluk king van deze formatiepoging dra gen, zo redeneert men in liberale kring. Dit verwijt lijkt ons echter niet bil lijk, want de formateur had, toen het hem gelukt was kandidaat-ministers van de K.V.P., de A.R. en de V.V.D. te vinden, nog slechts de departemen ten van landbouw en van volkshuis vesting over. Als sluitstuk van zijn formatie beschouwde hij de toewij zing van deze departementen aan de C.H.U. Hij heeft nu echter bot ge vangen, wat van de C.H.U. op zich zelf ook weer begrijpelijk is. Intussen zit prof. De Quay, die zelf de schuld draagt van de moei lijkheden waarin hij geraakt is en wel door zijn vreemde methode van formeren en niet de C.H.U. of een der partijen, weer in de im passe. Het is de vraag of hij op zijn „ruilbeurs" geschikte gega digden voor alle departementen vinden zal. Hij kan nu twee wegen inslaan dinsdagavond heeft hij hierover in de ministerskamer in het Eerste-Kamer- gebouw in Den Haag ijverig zitten studeren namelijk opnieuw een poging aanwenden om de C.H.U. toch nog bereid te vinden iemand voor landbouw af te staan of proberen een reeds aan een A.R. of K.V.P.er aan geboden departement voor de C.H.U. te bestemmen. Het ziet er echter niet naar uit, dat de C.H.U. van gedachten veranderen zal. De naam van ir. Staf wordt weer herhaaldelijk genoemd als minister van landbouw en dus als redder uit de nood, doch deze bewindsman heeft al meermalen duidelijk te verstaan gegeven, dat hij geen portefeuille meer ambieert. Het is opgevallen, dat de heer Beer- nink, voorzitter van de C.H.U. dins dagmiddag gesproken heeft met zijn partijgenoot ir. Geuze, die voor het bijwonen van de vergadering der Eer ste Kamer in Den Haag was. Het zou onjuist zijn, hieruit af te leiden, dat mr. Beernink geïnformeerd heeft of de agrarische deskundige ir. Geu ze wellicht bereid is de portefeuille van landbouw te beheren. Van de aan de A.R. toegewezen de partementen zou alleen dat van so ciale zaken voor bezetting door een C.H.U.-vertegenwoordiger in aanmer king komen. Het is echter zeer de vi'i ig, of de C.H.U. dit departement wil hebben en het is nog meer de vraag, of de A.R. het offer wil bren gen, drs. Hazenbosch, die voor dit departement bestemd is, te laten val len. Het zijn allemaal kwesties, die prof. De Quay moet trachten op te lossenmisschien onderzoekt hij ook nog of de K.V.P. portefeuilles wil afstaan. Bij dit alles komt, dat het de C. H.U. steeds moeilijker wordt om van haar kant toe te geven. Zij heeft namelijk behalve een aantal telegrammen van groepen Chris- telijk-Historischen, die waarschu wen tegen deelneming aan een re gering met K.V.P., A.R. en V.V.D. nu ook een telegram van de Ka merkring 's-Gravenhage ontvan gen, waarin deze verklaart geheel achter het standpunt van r_~ Beernink te staan. Nadat drs. Korthals de formateur liad bezocht, is deze dinsdagmiddag naar liet kabinet van de koningin op de Korte Vijverberg gegaan, naar men mag aannemen om de koningin tele fonisch van de situatie op de hoogte te stellen. De formateur vecht door. Men mag echter niet veronderstellen, zo komt ons voor, dat hij als hij het met de C.H.U. niet klaren kan, het zonder deze partij zal proberen DUITSE RECHTER WIJST VERZOEK AF Tegen vonnis zal beroep worden aangetekend De tabak van de voormalige Nederlandse ondernemingen mag in West- Duitsland worden verhandeld. Het Landgericht In Breinen heeft gisteren het verzoek van de Verenigde Delimaatschappijen en Senembnh om con servatoir beslag te leggen op 1559 balen tabak uit Indonesië afgewezen. Het gaat om een partij Sumatra tabak ter waarde van ongeveer tweeëneenhalf miljoen gulden, die door de Deutsch-Indonesische Ta bak Handelgesell3Chaft, waarin een aantal tabakshandelaren uit Bremen en het Indonesische be heersinstituut voor genationali seerde ondernemingen paritair zijn vertegenwoordigd, naar Bre men is verscheept om daar worden geveild. De vraag van wie de tabak is dient, aldus de rechter beoordeeld te wor den krachtens het Indonesische bur gerrecht. En krachtens dit recht zijn de Nederlandse ondernemingen in 1958 nationaal bezit geworden. Het gerecht ziet geen aanleiding zich uit te spreken over de vraag, of de ont eigening van 1958 grondwettig juist is geweest. Na de uitspraak deelde de raads man van de Nederlandse maat schappijen, mr. T. Delius, mede aan te nemen, dat tegen dit von nis in beroep zal worden gegaan, Hiertoe staan twee wegen open. De eerste is een beroep bij het Oberlandesgericht te Bremen, hetgeen binnen een maand dient te gebeuren. De tweede en lang durige weg is het aanhangig ma ken van een civiel proces over de eigendomsrechten van de tabak bij het Landesgericht, met moge lijkheden tot beroep bij het Ober landesgericht en cassatie bij het Bundesgericht in Karlsruhe. Voor de uitspraak bestond, evenals voor de pleidooien, die de vorige week zijn gehouden, grote belang stelling en de kleine zaal, waarin de rechter, dr. H. Kessel, het vonnis voorlas, was geheel gevuld. Behalve een groot aantal Bremer ta bakshandelaren waren er ook Indo nesische vertegenwoordigers van de Deutsch-Indonesische tabakshandels- gesellschaft en de Indonesische am bassade in Bonn. Inmiddels wordt in Bremen de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de veiling van de tabak, die de volgende maand zal worden gehouden. De veiling zal plaatsvinden in een havenloods, die i voorlopig voor dit doel is ingericht. Een beeld van de overstromingen in Zuid-Amerika, waar 500.000 mensen dakloos zijn geworden door de wa tersnood. In Buenos Aires alleen al hébben 10.000 families hun wonin gen moeten ontruimen. Op de boven ste foto ziet men hoe het water van de Éio de La Plata zich kólkend door een breuk in de oeverwand stort. Op de onderste foto: brandweerlieden in een buitemoijk van Buenos Aires, waar het verkeer alleen nog maar per boot mogelijk is. Man, die zijn vrouw doodde, bekent De 34-jarige operateur D. C. S., die in de nacht van zaterdag li op zondag 12 april in rijn woning aan het Men- delssohnplein 29 c te Vlaardingen zijn 30-jarige echtgenote van het le ven heeft beroofd, heeft tegenover de politie een volledige bekentenis afge legd. Het motief voor zijn daad zou zijn geweest de steeds slechter wor dende verhouding in het huwelijk. S. heeft zijn vrouw zaterdagavond met een hamer op het hoofd gesla gen, tengevolge waarvan zij hevig bloedde. Hij heeft het slachtoffer hierna naar de slaapkamer gedragen en daar in bed gelegd. De man, die geheel overstuur was, heeft hierna zijn vrouw van het leven beroofd. Na deze daad heeft S. de hand aan zich zelf willen slaan door het innemen van slaaptabletten. Dezer dagen was de toestand van de man dermate ver beterd, dat hij uitvoerig kon worden verhoord. Macmillan steunt voorstel-Eisenhower Premier Macmillan van Engeland heeft in een brief aan premier Kroesjtsjew van de Sowjet-Unie zijn instemming betuigd met het voorstel van president Eisenhower om kern proeven op minder dan 50 km van de aarde te verbieden. Dit is door een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken te Londen meegedeeld. Hij zei, dat Macmillan op 13 april heeft ge schreven. ALLERLEI GEGEVENS ZO LANGZAMERHAND BEKEND, MAAR Rapporteur berekende als totale (delta)schade: f117 miljoen WAAR TOCH blijft het rap- port-Haccoü? Het is een vraag, die de laatste tijd steeds weer opnieuw wordt gehoord in krin gen van de visserij en vooral ook van liet beleid. Waarom komt de Commissie van dertien er niet mee voor de dag? Zij im mers was het die nu al weer enkele jaren geleden aan de Amsterdamse econoom profes sor dr. J. F. Haccoü opdracht gaf rapport uit te brengen over de schade, die uitvoering van het Deltaplan voor de sehaal- en schelpdierencultures tenge volge zou hebben. Inmiddels is het rapport gereedgekomen, maar het ziet er naar uit dat de commissie van dertien niet veel haast maakt met publicatie. Al thans, die indruk maakt het op de buitenwereld. „Het moet nog naar de drukker", verzekerde men ons uit de kringen van de commissie. „En bovendien moeten we nog nagaan in hoeverre deze uitgave gefinancierd kan wor den", werd er aan toegevoegd. Het is bekend, dat de commissie pogingen aanwendt om voor dit drukken sub sidie te krijgen van de rijksoverheid. Blijkbaar zijn de kosten zo hoog, dat dit niet uit eigen middelen kan ge schieden. Toch blijft het een vreemde zaak met dit rapport. Want men zal zich herinneren, dat vorige maand óók het provinciaal bestuur met een publikatie kwam over de scha de aan de schaal- en schelpdieren cultures, welke publikatie in feite neerkwam op een methode, waar mee elke belanghebbende kan vast stellen aan de hand van zijn be drijfsresultaten hoe groot zijn schade zal zijn. Deze methode be tekende in feite, dat Ged. Staten van Zeeland aan de schadevergoe dingscommissie van de Deltawet (ex artikel 8) meedeelden, hoe zij de schade berekend wensten te zien. Een belangrijke publikatie dus. En juist daarom is het van belang kennis te nemen van de re sultaten, die professor Haccoü met zijn onderzoek heeft gehad. Maar de commissie van dertien haast zich niet.... Overigens begint er zo langzamer hand allerlei „door te sijpelen" over het rapport-Haccoü. En uit de gege vens, die hier en daar bekend wor den, kan men concluderen dat pro fessor Haccoü niet zo zeer heeft ge zocht naar een methode, die elke on dernemer kan hanteren, dan wel naar een vaststelling van de gekapitali seerde schade, die Nederland zal lij den wanneer het Deltaplan is uitge voerd. Dit nationale verlies is zo me nen wij te weten door hem vast gesteld op een gekapitaliseerd be drag van honderdzeventien mil joen gulden. In dit bedrag is dus gekapitaliseerd de schade, die door de cultures wor den geleden, door de handel, door de arbeiders, door de conservenindus- trie en de kreeftenhandel. De rappor teur heeft daarbij aangenomen, dat de ondernemers 20 pet. minder winst zullen hebben als zij elders een be- Zie slot pas. 2 kol. 3) ran Nederlandsche Bank Gisteren is het jaarverslag j i over 1958 van de Nederland- j I sche Bank verschenen. Dit i verslag bevat onder meer de j volgende punten: I Verwacht wordt, dat de con- i I juncturele recessie het uit- gangspunt zal zijn voor een i i nieuwe opwaartse ontwïkke- tog* Bij een voorzichtige expan- sie is een geleidelijke stijging ook in de arbeidsvoorwaarden tot uitdrukking te brengen, j Dat kan bet geval zijn als het i niveau van in- en uitvoerprïj- zen niet verandert, als de ruil- i voet geen wijziging ten on- j gunste ondergaat en het prijs- j j niveau stabiel blijft. Er bestaat een opvallende I overeenkomst tussen de reces- i cies van 19511952 en van I 19571958. In beide gevallen I werd het dieptepunt van de in- dustriële bedrijvigheid onge- j veer acht maanden na de om- slag in de ontwikkeling be- j reikt. En pas nog weer acht j maanden later kwam de werk- j I loosheid over haar hoogtepunt i i heen. i De netto investeringen in i I vaste activa door bedrijven verminderden vorig jaar met ongeveer 700 miljoen; de j voorraadvorming nam af met i 900 miljoen. De goederenex- l port werd echter vergroot; bo- i j vendien was een opvallend I verschijnsel de weer versterk- te buitenlandse aankoop van Nederlandse effecten. O De nationale besparingen j bereikten een na-oorlogs hoog- tepunt; zij namen met 370 miljoen toe tot 6390 miljoen. f Op pagina 11 vindt men uit- i voerige gegevens uit dit jaar- l verslag. Havenarbeider verongelukt Tengevolge van een ongeval is dins dag de 47-jarige havenarbeider A. E. Milich uit de Sneeuwbalstraat te Rot terdam om het leven gekomen. Hij was werkzaam in het ruim van het in de Waalhaven liggende rijnschip „Harpen", toen hij door een grijper aan het hoofd werd geraakt. De man was op slag dood. VERWACHT. Geldig tot hedenavond RUSTIG WEER Bewolkt met opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich ting. Maximum temperaturen van 10 tot 14 graden. ZON EN MAAN 23 april Zon op 5.29 onder 19.49 Maan op 20.25 onder 5.44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1