PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JOHN FOSTER DULLES NEEMT ONTSLAG Herter naar overleg met Russen Kleinere Walcherse polders tegen eventuele concentratie D£ BILT Spoedige benoeming van Dallesopvolger verwacht Lijst van kandidaten S. J. VAN DEN BERGH (v.v.d.) VOOR DEFENSIE GEPOLST? VERMIST MEISJE IN HOTEL TE BROEK IN WATERLAND TECHNISCHE VOORJAARSBEURS TE UTRECHT GEOPEND Vandaag... 202e jaargang - no. 89 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 april '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2356 4 lijnen (b-g.g. 3508 of 8645); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes. L. Vorststr. 63, tel. 2473 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuten, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Veel leedwezen na Eisenhowers mededeling: Ontroerd he^ft de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower gisteren meegedeeld, dat John Foster Dulles, minister van buitenlandse zaken, ontslag zal vragen. De officiële ontslag brief was nog niet verzonden, maar de president zou het aftreden aanvaarden omdat de aan kan ker lijdende minister ongeschikt voor zijn ambt geworden is, zodat hij niet langer de last van zijn functie kon dragen. Wel zal de Amerikaan se president Dulles vragen, als adviseur voor hemzelf en het ministerie in regeringsdienst te blijven. Zoals gisteren gemeld, heeft de kanker waaraan Dulles lijdt nu behalve de buik ook de nek aangetast. De mi nister heeft overigens, naar gisteren werd medegedeeld, een goede nacht gehad in het ziekenhuis en woensdag verkeerde hij in opgewekte stemming. Er was sedert dinsdag geen verandering gekomen in zijn toestand. Christian Herter, de Amerikaanse onderminister van iandse zaken zal hét nieuws van zijn te gebruiken. Zijn dokters zeggen echter dat zijn gezondheidstoestand geen belemmering is voor zijn werk op het ministerie van buitenlandse zaken. Over de vraag of een persoonswisse ling van groot gewicht zal zijn voor het toekomstige buitenlandse beleid van de Verenigde Staten, zijn de ge leerden het niet eens. Sommigen betogen dat Dulles in fei te een „één-mans-ministerie" was, en volgens een hoge functionaris van het Belgische ministerie van buiten- In alle westelijke hoofdsteden werd het aftreden van Jolm Foster Dulles wiens ervaring, toewijding en vastberadenheid algemeen werd geprezen, door woordvoerders der regeringen bestempeld als een groot verlies. Tot degenen die hun leedwezen over Dulles' aftreden uitspraken behoorde de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H, Luns, die vooral melding maakte van Dulles' krachtige beleid In de Oost-West- verhouding, waarin de Amerikaanse politiek van zulk gewicht ook voor Nederland is. Over de opvolging van Dulles Is nog geen beslissing geno men. Herters deelneming aan de conferenties van Parijs en Genève betekent niet dat hij tot opvolger benoemd zal worden. President Eisenhower heeft meegedeeld, dat de beslissing over de benoeming van een nieuwe minister van buitenlandse zaken „een kwestie van dagen zal zijn". vertegenwoordiger der Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, gene raal Alfred Gruenther, president van het Amerikaanse Rode Kruis en oud- opperbevelhebber in Europa, John J. McCloy, oud-hoge commissaris In Duitsland en thans hoofd van de Chase Manhattan Bank, Thomas E. buitenlandse zaken die tijdens de ziekte van Dulles op trad als minister van buitenlandse zaken, zal de Vere nigde Staten niet alleen vertegenwoordigen op de con ferentie van de vier westelijke minister op 29 april in Parijs niaar ook op de conferentie van deze minis ters met de Sowjet-Unie die op 11 mei in Genève begint. Ook dit heeft president Eisenhower gisteren meege deeld. Dewey, oud-gouverneur van New York en twee keer Republikeins kan didaat voor het presidentschap, en Eugene Black, president van de We reldbank. Bij alle speculaties in de laatste we ken over de mogelijke opvolger van Dulles stond de naam van de 63-ja- rlge Herter, die veertig jaar ervaring als diplomaat en politicus heeft en in februari 1957 tot plaatsvervanger van Dulles werd benoemd, bovenaan. Eerder waren genoemd C. Douglas Dillon, onder-minister voor economi sche aangelegenheden van het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken, Henry Cabot Lodge, Geen lust H et nieuwe kabinet begint enige vorm te krijgen, maar de kabi netsformateur prof. De Quay, zal vermoedelijk zelf de eerste zijn om toe te geven, dat zijn arbeid traag en teleurstellend verloopt. Een vrij groot aantal ministeriabele figuren heeft een aanbod van een minister zetel geweigerd. Nu is er van bepaalde zijde gesug gereerd dat het ministersbaantje met zijn vele zorgen en lasten nauwelijks behoorlijk wordt betaald. Het zou financieel weinig aantrekke lijk zijn voor mannen, die in het be drijfsleven of daarbuiten leidende functies vervullen. Die mannen wensen hun functies niet in de steek te laten om tegen een matige betaling plaats te nemen op een ministerszetel, waarvan de poten wel eens spoedig afgezaagd konden worden door politieke onenigheid. Wellicht hebben enkele ministe riabele figuren daarom inder daad voor de eer van het mi nisterschap bedankt, maar toch ligt vermoedelijk de hoofdoorzaak van de geringe interesse ergens anders. Van de aanvang af heeft vastge staan, dat prof. de Quay een extra parlementair kabinet wilde vormen, waarin naast enkele aanblijvende ministers ook figuren zitting zouden nemen, die in het politieke leven min der sterk op de voorgrond traden. Politieke tweederangs-figuren dus, maar figuren die op andere terrei nen uitgesproken eersterangs-figu- ven moesten zijn. Er zijn nogal wat van deze figuren in Nederland. Zij hebben altijd wel bewust een zekere politieke terug houdendheid betoond, want hun eigen taak eiste reeds de volle persoonlijk heid op. Is het nu zo vreemd, dat juist bij deze figuren het succes van de ka binetsformateur zo gering is? Het ligt toch eigenlijk voor de hand, dat iemand, die hoogleraar is en die aan dat ambt verknocht is, niet zo gemakkelijk overstapt naar een poli tieke functie, vooral niet wanneer de politiek bij hem altijd wat op de ach tergrond heeft gestaan. Datzelfde geldt voor mensen, die topfuncties bekleden, waarin ze een levenstaak gevonden hebben. Zo'n levenstaak laat men niet gemak kelijk los. Vooral niet, wanneer de kans bestaat, dat men over twee of drie jaar minister-af is én dan maar moet proberen een nieuwe bevredi gende taak te vinden. De „mislukkingen" van prof. de Quay laten zich op deze eenvoudige wijze zeer wel verklaren. Men hehoeft dan niet eens met het areument te komen, dat de minis tersbaantjes slecht betaald worden, of dat er in Nederland te weinig mensen zijn, die in het belang van het land ecu offer willen brengen. Het gaat er alleen maar om, dat prof. de Quay zichzelf een moeilijke (Zie slot pag. 3 kol1) CHRISTIAN HERTER ...opvolger?... Het is bekend dat Dulles Herter gaarne als zijn opvolger zag. Her ter, die in Parijs werd geboren, is lid van het Congres en gouverneur van de staat Massachusetts geweest. Hij lijdt aan een gewrichtsontsteking die hem noodzaakt aluminium krukken aftreden „misschien het eind van periode in de westelijke politiek in luiden". De Oostenrijkse minister van buiten landse zaken, Figl, zei echter niet te geloven dat Dulles' aftreden enige wijziging in de Amerikaanse buiten landse politiek zou betekenen aan gezien president Eisenhower in func tie blij Een woordvoerder van de Westber- lijnse regering zei dat men van har te meeleefde met „een oude vriend van Berlijn" wiens heengaan nit het actieve politieke leven ook daar werd betreurd. Men twijfelde er nelt aan aan dat Dulles' vasthoudende poli tiek voor de gemeenschappelijke zaak, en in het bijzonder voor de zaak van Berlijn, door zijn opvol ger, wie dat ook mocht zijn, zou worden voortgezet. FORMATEUR NOG VOOR VELE PROBLEMEN Van drs. Schmelzer wordt geen bedankje verwacht (Van onze parlementaire redacteur) De kabinetsformateur, prof. dr, J. E. de Quay, heeft woensdagmiddag de heer S. J. van den Bergh, vice-voor- zitter van de raad van bestuur van Unilever en penningmeester van de VfV.D., ontvangen. In politieke krin gen wordt aangenomen, dat de heer Van den Bergh, die kwartiermeester- generaal van de Koninklijke Land macht is geweest, door de formateur is gepolst voor de portefeuille van de fensie. Tevoren had prof. De Quay ontvangen de 38-jarige staatssecreta ris van binnenlandse zaken^ bezits vorming en publiekrechtelijke be drijfsorganisatie drs. W. K. N. Schmelzer. Deze kandidaat zal waar schijnlijk de „zware" portefeuille van economische zaken zijn aangeboden, waarvoor de formateur eerder enkele andere K.V.P.'ers tevergeefs had aangezocht. Men mag aannemen, dat de jeugdige staatssecretaris in elk geval „persoonlijke redenen" zal heb ben om te bedanken zoals zijn tot dusver aangezochte partijgenoten. De dinsdag naar voren gekomen kandidaat, de aan de C.H.U. verwan te ir. A. P. Minderhoud, landdrost van de Noordoostpolder, die waarschijn lijk aangezocht is voor de portefeuil- HAAR VERHALEN KLOPPEN NIET Veenendaals mysterie door politie opgelost De vijftienjarige Corrie Groot uit Veenendaal is naar het Algemeen Handelsblad meldt gisteren opge spoord. De rijkspolitie te Monniken dam heeft haar aangetroffen in hotel Concordia in Broek in Waterland, waar zij onder een valse naam ver bleef. Gisterochtend weigerde zij aanvankelijk nog toe te geven dat zij inderdaad Corrie Groot was, het meisje dat vorige week op myste rieuze wijze uit Veenendaal ver dween en naar wie sindsdien naar stig werd gezocht, maar inmiddels heeft ze bekend. Zij is op transport gesteld naar Veenendaal. Gistermorgen controleerde de Rijks politie te Monnikendam uit routine- een opgave van het hotelregister van hotel Concordia. Deze opgave uit Broek in Waterland vermeldde de naam van een zekere „Corrie Roode", die in 1938 in Andijk zou zijn gebo ren en in Den Helder zcu wonen. Bij informatie in Den Helder bleek ech ter dat er geen Corrie Roode woont. De Rijkspolitie is daarop naar hotel Concordia gegaan, heeft daar het meisje aangehouden en vervolgens naar het politiebureau overgebracht. Daar ontkende het meisje in alle toonaarden Corrie Groot te zijn, die in Veenendaal werd vermist en naar haar ouders had opgebeld „onder dwang te zijn weggevoerd". Maar na een verhoor gaf zij tenslotte toch Zij diste toen de politie een vaag ont- voeringsverhaal op, volgens hetwelk zij op weg naar gitaarles vorige week bij een bushalte „door man nen" was opgewacht. Dit verhaal was nog niet to verifiëren, vooral omdat het zeer verward is en kenne lijk onbetrouwbaar. Wel is vastgesteld, dat het meisje in derdaad in Zuid-Limburg moet zijn geweest, vanwaar zij yorige week woensdag naar haar ouders opbelde. Ook dinsdag had zij met haar ouders getelefoneerd, zonder dat dit een spoor opleverde. De politie onder zoekt de zaak thans nader. Ie van landbouw, visserij en voedsel voorziening, heeft woensdag de for mateur laten weten, dat hij „om per soonlijke redenen" niet in aanmer king wenst te komen voor een benoe ming tot minister. Voor vandaag heeft de formateur op zijn agenda staan een bespre king met de ministers Klompe Cals tezamen, Politieke kringen menen," dat dit gesprek verband •.houdt met de reorganisatie van het departement van maatschappelijk werk, waarbij niet alleen een on derdeel van sociale zaken, maar ook een afdeling van onderwijs naar het ministerie van mej. dr. Klompé zou worden overgebracht. In het verleden hebben zich tussen sommige departementen nog al eens competentiegeschillen voorge daan, die prof. De Quay beslist tot een oplossing wil brengen. Hij streeft ernaar van zijn kabinet een hecht team te maken en dat kan alleen als zich geen competentie geschillen voordoen. Al zou door de te verwachten bereid verklaring van drs. Schmelzer, een oplossing zijn gevonden voor de be zetting van economische zaken, daar mee is prof. De Quay nog niet van de moeilijkheden af. Hij moet eerst nog afwachten welk antwoord de heren Beerman en Van den Bergh hem zul len geven, terwijl hij ook nog niet zeker is van een kandidaat uit de kringen van de KA..B., die de forma teur graag in zijn kabinet vertegen woordigd zou zien. Verder moet hij weer op zoek naar een nieuwe C.H.- kandidaat. Ook de verdeling van ver schillende portefeuilles over de par tijen met uitzondering dan van de A.R. kan prof. De Quay nog veel hoofdbrekens kosten. De formaticpo= ging van prof. De Quay staat nog al tijd op een tweesprong. Ondanks de vele tegenslagen, zette de Brabantse formateur met taaie vastberadenheid zijn pogingen voort. Men mag aan nemen, dat de komende dagen de be slissing zullen brengen. In Utrecht is gisteren de technische voorjaarsbeurs geopend. Voor het eerst werden de jaarbeursbezoekers verwelkomd met vrolijke carillon- klanken uit het carillon, dat het vo rige jaar een plaats op de Expo had en door de jaarbeurs is aangekocht. Utrechts burgemeester, jlir. De Ra- nitz, bespeelde deze nieuwe aanwinst. Overigens geschiedde de opening zonder enig officieel vertoon. Bijna 1400 firma's uit 21 landen nemen aan deze expositie deel. De Inzendingen beslaan een netto-expositie-opper vlakte van totaal 20.000 vierkante meter. Reeds vroeg meldden zich de eerste buitenlandse bezoekers. Het waren voornamelijk importeurs van techni sche produkten uit Duitsland. Om tien uur werd de burgemeester van Berlijn, Willy Brandt op de Utrechtse jaarbeurs ontvangen. Hij was in gezelschap van de ambassa deur van de Duitse bondsrepubliek in Nederland dr. J. Löns. Ook de Nederlandse minister van economische zaken prof. J. Zijlstra sloot zich later bij ae Duitse gasten aan. Ook prinses Margriet heeft giste ren in gezelschap van 13 klas genoten van het „Incrementum", een dependance van het Baarns lyceum een bezoek gebracht aan de technische voorjaarsbeurs te Utrecht. De prinses arriveerde omstreeks drie uur met de sleepboot „Assi stent" aan de Muntkade, na een vaartocht die zij met haar klas genoten gedurende een half uur door het Merwede- en Amster dam-Rijnkanaal had gemaakt. Bij de expositie van de vereniging „Nederlands Fabrikaata" bood de voorzitter van de raad van beheer der koninklijke Nederlandsche jaar' beurs, dr. G. v. d. Wal, prinses Mar' griet, die petekind is van de Neder- lamclse koopvaardij, namens de di' rectie van de Holland Amerika Lijn een klein model van het nieuwe s.s. Rotterdamaan. De foto laat zien hoe de prinses dit model bewonder de. s ...vieren kroonprinses Mar- f| grethe van Denemarken haar 19e-, prins Henri van Luxem- burg zijn vierde- en de be- roemde Engelse filmspeler H Charlie S. Chaplin te Vervey H (Zwitserland) zijn 70e ver- jaardag. iiiiiiiiimnniiiiininiiHnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiniinnnl PLANNEN IN VOORBEREIDING Bezwaren tegen hogere lasten. NU DE POLDERCONCENTRATIE in Zeeland na de februari-ramp van 1953 met name in de laatste jaren ïn versneld tempo voortgang gevonden heeft, zal de samenvoeging der pol ders in de naaste toekomst ook voor Walcheren aan de orde gesteld wor den. Ter bestudering van deze plan nen is reeds een advies-commissie be noemd, die onder voorzitterschap staat van Gedeputeerde C. Philipse. Het is nog niet Dekend, wanneer een voorstel voor een eventuele concen tratie op Walcheren te verwachten is. Maar wel is bekend, dat de kleinere polders op liet et and er niets voor voelen op te gaan in een groter ge heel. Zoals bekend valt het grootste deel van het eiland, namelijk rond 17.700 lia van de ruim 19.000 ha onder de Polder Walcheren. Daarnaast is er nog een 16-tal kleinere polders, de zogenaamde Nieuwlandse polders, die tezamen rond 1400 ha beslaan. Zij zijn nu verre van enthousiast over een eventueleconcentratie, aldus bleek onder meer nit een gesprek, dat wij hadden met de heer E. Verlare, de dijkgraaf van de Middelburgse pol der. Daar de heer Verlare meestal voorzitter is tijdens gezamenlijke ver gaderingen van de polderbestuurders, was hij tevens hun woordvoerder. „Wij wensen niet ingelijfd te worden bij 'de Polder Walcheren, onze dure buren", betoogde de dijkgraaf van de Middelburgse polder met klem. En daarbij sprak hij tevens namens de dijkgraven en ingelanden van de Schorerpolder, de Oud- en de Nieuw St.-Jooslandpólder, de Mortiere-, de Molen-, de Bijleveld-, de Waaijen- burg-, de Johanna-, de Rapenburg-, de Nieuwerkerke-, de Elizabeth-, de Wilhelmina-, de Oranje-, de Klazina-, de Houwer- en de Suzannapolder. Als argument tegen de concentra tie voeren de polderbesturen on der andere aan, dat zij van af het begin de polder met eigen krach ten opgebouwd hebben. Tegenover deze goedkope bestuursvorm wen sen zij nu niet de dure vorm op gedrongen. „Wij presteren thans meer", zo betoogde dijkgraaf Ver lare. „Wij hebben een uitstekend wegennet en een even goede wa terafvoer. Alles wat aan de pol ders gebeuren moest, is gebeurd". HOGE LASTEN. Als een volgend bezwaar zien de klei ne polders de hoge lasten van de Pol der Walcheren. „Onze polderlasten liggen zo tussen de 5 en 25, ter wijl die van de grote polder rond de 60 liggen. Dat kunnen wij niet ne men". De heer Verlare was van oor deel, dat de kleine polders bij de sa menvoeging een aanhangsel worden van de Polder Walcheren. „Die in de praktijk bewezen heeft duur te zijn", voegde hij er nog aan toe. De overstroming van de Nleuwerker- Hellevoetsluis vierde terugkeer Kon. Marine Hellevoetsluis, het ruim tweeduizend zielen tellende stadje aan het Ha- ringvlièt, heeft zijn vreugde niet on der stoelen of banken gestoken. Vreugde, omdat na een onderbre king van 25 jaar de Koninklijke Marine deze plaats weer heeft uit gekozen als thuishaven voor een squadron operatieve kustmijnenve- gers, alsmede voor enige van deze vaartuigen in conservatie. Van deze vreugde getuigden de vele vlaggen, de schoolkinderen met pa pieren mutsen en feestneuzen gewa pend, twintig gepavoiseerde oorlogs bodems, waarbij inbegrepen feestgan gers van elders, en daarvan getuigde ook burgemeester jhr. T. A. J. van Eyslnga, toen hij op zijn eeuwen oude stadhuis, eens het logement van de Admiraliteit van de Maze, een aantal genodigden toesprak, die wa ren gekomen om getuige te zijn van de vreedzame bezetting van het stad je door 250 man marinepersoneel en van de feestelijkheden waarmee dat gepaard ging. Discoverer II wierp retourcabine uit De Amerikaanse luchtmacht heeft woensdag te Inglewood (Californië) bekendgemaakt, dat de retourcabine dinsdag met succes uit de Discoverer n boven de noordelijke Stille Oce aan is uitgeworpen. De kunstmaan Discoverer H is maandag j.l. afge schoten. Het communiqué van de luchtmacht meldde dat er verscheidene radio boodschappen zijn opgevangen en dat men hieruit poogt op te maken waar de capsule terecht zal komen, mo gelijk niet ver van de pool. Oor spronkelijk had men gemeend de re tourcabine nabij Hawaii door vlieg tuigen te kunnen laten opsporen maar later heeft men dit plan ten gevolge van een technisch manke ment in de raket moeten laten varen. Nederlands schip in nood Het 499 ton metende Nederlandse vaartuig „Henry Denny", dat zich 140 mijl ten zuiden van IJsland be vindt, heeft om assistentie verzocht. Er woedt een zware storm. VERWACHT. Geldig tot hedenavond TOENEMENDE WIND Toenemende bewolking en tijdelijk regen. Krachtige, mogelijk harde wind tussen zuid en oost. Dezelfde SK •-»»— «W— o, iets ho- slechte toezicht te wijten. De oorzaak gere. van de dijkval was het veelvuldig aantal dijkgaten, dat de Duitsers er in aangebracht hadden en die nog (Zie slot pag, 7 kol6) ZON EN MAAN 17 april Zon op 5.41 Maan op. 12.40 onder 19.39 onder 2.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1