MODIEUZE KLEDING MAAKT U JONGER Oostenrijkers oneens over vraag: Mag Otto van Habsburg terug Dl; MIUI'IM Het recht op eigen geweten Modieuze kleding tegen aantrekkelijke prijzen vindt U in overvloed bij DE MAGNEET JAPONNETJE TOPPER MANTELKOSTUUM MANNEQUINBLOUSE ZOMER MANTEL ZOMERROK BIG BEN REGENMANTELS JAPONNETJE MEISJESJURKJE MET BOLERO MANTELKOSTUUM MIDDELBURG GOES BERGEN OP ZOOM ROOSENDAAL - BAARN i PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 APRIL 1959 ONGERUSTE WENERS WENDDEN ZICH TOT DE POLITIE Kenner van de oude en de nieuwe wereld (Van een speciale correspondent) Sedert lang reeds Is men het in Oostenrijk niet eens over de vraag, of men dr. Otto van Habsburg, de oudste zoon van keizer Karei van Habsburg, kan toestaan naar zijn vaderland terug te keren of niet. Thans hebben de communisten de afwijzing van zijn verzoek om terugkeer tot een van de hoofdpunten gemaakt van hun programma voor de parlementsverkiezin gen van 10 mei. Bij alle debatten schijnt het echter meer om het principe te gaan dan om de persoon van Otto van Habsburg over wien Richard Coudenhove-Calergi, de voorvechter van de Europese vereniging kortgele den schreef, dat hij als mens de naam in de schaduw begon te stellen. Er is een gehele scala van opvattin gen over de terugkeer van Otto. Zij loopt van de eis tot grondwetswijzi ging de zogenaamde Habsburger- wetten van 1919 hebben eenzelfde rechtskracht als de grondwet tot de roep om een nieuwe wet, die de huidige staatsvorm van de republiek beschermt. De strijd om dr. Otto van Habsburg neemt nu en dan gro teske vormen aan. Zo bijvoorbeeld toen kortgeleden enkele ongeruste Weners zich tot de politie wendden en om de arrestatie vroegen van een .architect uit Karinthië. Hij leek nog al op Otto en zij meenden, dat deze ondanks het bestaande verbód toch Oostenrijk „binnengeslopen" was. Dr. Otto van Habsburg heeft er nooit enige twijfel aan laten be staan dat hij zich, zo hij in Oos tenrijk zou terugkeren, strikt zou houden aan de Oostenrijkse wet ten. Overigens was hét vrijwel zeker, dat hij zich met politiek zou bezighouden, iets wat men hem niet zou kunnen verbieden zonder de grondrechten van de democratische vrijheid geweld aan te doen. Deze Habsburger ziet in de politiek het zich bezig houden met die principiële vra- fen, die de grondslag vormen van e menselijke samenleving: die echter tengevolge van de proble men van alledag vaak vergeten worden. Wie het boek van dr. Otto van Habs burg „De Sociale Ordening van Morgen" (Herold Verlag) gelezen heeft, weet, wat bedoeld wordt. Een voorbeeld uit de menigte van daarin aangesneden problemen is het zoge naamde „Subsidlairiteitsprincipe". Dat is de principiële eis, dat de staat en eigenlijk iedere grotere ge meenschap zich slechts dan met de zaken bemoeit, wanneer de klei nere, aparte gemeenschap het niet weet klaar te spelen. Pleitbezorger Otto heeft veel voor- zijn vaderland «edaan, toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog president Roosevelt ervan wist te overtuigen, dat Oos tenrijk tengevolge van de annexatie van 1938 niet als een oorlogvoerende natie beschouwd mocht worden. Hij schiep voorts vele andere voorwaar den voor de jntwikkeling van het land na de oorlog. Daarbij kwamen hem zijn opleiding, zijn talenkennis en zijn kennis van de oude en de nieuwe wereld goed van pas. Aan de universiteit van Leuven ver wierf Otto van Habsburg de doctors graad in de staatswetenschappen en ae economie en hij is sedert jaren een actief lid van verschillende licha men, die een verenigd Europa na streven. In zijn boek „Beslissing voor Van en oóót Nikolai Chochlow hoeft het bevel: de leider van de geheime Russische emi- grantendlcnst in Frankfort levend of dood naar Rusland te brengen, niet uitgevoerd. Chochlow kreeg politiek asiel bij de Amerikanen, maar zijn vrouw en zoontje, die in Moskou wa ren achtergebleven, verdwenen. Dat was het offer, dat Chochlow moest brengen voor zijn recht op eigen ge weten". Over deze gebeurtenissen heeft hij een boeiend boek geschreven, dat als titel kreeg: Recht op eigen ge weten. De verteltrant is eenvoudig: Chochlow beschrijft slechts datgene dat hij heeft meegemaakt: zijn opleiding tot daarna do opdrachten, die hij heeft uitgevoerd en vervojgens het groeien de gewetensconflict. Hij wil geen moordenaar zijn. „Het geweten en de eer" waren sterker dan het gehele ap paraat van de Sowjetspionage, zo schrijft hij in het boek Het is te aan grijpender omdat men weet dat het de werkelijkheid beschrijft en dat Choch. low geen schrijver van beroep is, maar iemand die de gedwongen staat van spion na lange strijd en ten koste van vele offers heeft prijsgegeven. Het boek werd uitgegeven door Nijgh en Van Ditmar te Den Haag. De Christelijk-Historlsche Pers- vereniging „Koningin en Vaderland" te Apeldoorn heeft een gedenkschrift uitgegeven onder de titel „50 jaar C.H.U." In dit boekje zijn de toe spraken gebundeld die vorig jaar werden gehouden bij de herdenking van het gouden C.H.U.-jubileum in de Domkerk en in de Schouwburg te Utrecht. Voorts vindt men in dit 96 bladzijden tellende boekje een aantal „persstemmen rond het gouden ju bileum". Ongetwijfeld zal deze uit gave, die vooral ook waarde heeft als een bezinning en Uarateristiek, zijn weg vinden naar de boekenkas ten van politiek geïnteresseerden. Europa" staan de volgende zinnen: „Het begrip „Christelijk Europa" is geen ijdel woord. Onze manier van denken, onze levenswijze, onze kunst en cultuur zijn gevormd door het ChristendomThans echter heeft Europa sedert enige generaties zijn christelijk karakter meer en meer verlorenDe sociale zin van het Christendom, de grote wetten van gerechtigheid en naastenliefde ver- Iwenen op het ogenblik, dat de in voering van het machinisme de eco nomie van ons werelddeel ingrijpend ging wijzigen. De druk van de groeiende bevolking gaf de kapita listische wereld de mogelijkheid, de arbeidende klasse maar al te vaak tot een levensstandaard neer te druk ken, die onder het minimum van de menselijke waardigheid lag". Een paar bladzijden verder leest men: „Van een socialistisch of van een conservatief Europa te spreken betekent het omgaan met begrippen, die aan zichzelf tegenstrijdig zijn. Ons Europa is in de eerste plaats een culturele, geestelijke, geografische en economische gemeenschap en pas in tweede instantie een politieke een heid". Deze man, die als weinig anderen Europa liefheeft en kent, is thans de inzet geworden in Oostenrijks verkie zingsstrijd. Hem als mens binnen Oostenrijks grenzen te hebben, daar zal vrijwel geen Oostenrijker be zwaar tegen hebben. Want de kans, dat hij naar de macht grijpt is be paald te verwaarlozen Motorstrandreddingsboot wordt overgedragen te Warmond De overdracht van de door het comité „Landbouw redt mee" aan de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding- Maatschappij te schenken motor- strandreddingboot, die de naam „Dr. ir. S. L. Louwes" zal dragen, is vast gesteld op vrijdag 24 april a.s. te 3 uur op het terrein van restaurant „Meerrust" te Warmond. Het ligt in de bedoeling de motor- strandreddingboot „Dr. ir. S. -L. Lou wes" te Zandvoort te stationeren, waar hij de „C. A. A. Dudok de Wit" zal vervangen. Tijdens graafioerkzaamheden voor de bouw van een wolkenkrabber voor de Shell op de zuidelijke oever van de Theems in het hart van Londen, op slechts honderd meter afstand van de beroemde Royal Festival Halleen onontplofte Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, welke daarvoor reeds verschillende malen moet zijn geraakt door een dragline, wélke bij het graafwerk wordt gebruikt. Het monster woog ongeveer 900 kg. en zou bij ontplof fing in deze omgeving niet minder dan een kleine ramp veroorzaakt hebben. De foto toont het onschade lijk maken van de bom. door de op ruimingsdienst van de Engelse genie. De onmiddellijke omgeving werd hiervoor ontruimd, arbeiders moes ten het werk verlaten en het trein verkeer, zowel bovengronds als in de vier tunnels onder de vindplaats werd stilgelegd. Let ook op onze speciale jubileumaanbiedingen en profiteert ervan De een is nog mooier dón de ander. Neem nu eens dit schattig Sr.' D'JC Geen zomer zonder topper. Leuke Fantasie dessin van Karei Appel. Leuke moderne kraag. Mouwloos. Origineel verwerkte ceintuur. Rits middenachter tot aan de taille. Een fantastisch japonnetje. 32,- Gedistingeerd en toch sportief. Dat is dit Pied de poule bruin-groen ruitje. Los jasje met plooi in de rug en ceintuurgarnering. Twee stcekzak- jes. Plooirok met heupstuk. Een ju weel van een pakje. 96,- In deze blouse bent U een droom. Nieuw model - Hooggesloten. Zonder mouw. Streep- dessin. Klein strikje onder aan de band. Over de rok te dragen. Slechts 14,75 Blazermodel. Blauw-zwart gestreept. Twee opgestikte zakken. Plooi in de rug met ceintuurgarnering. Een top per voor U. 43,75 Vlot, zwierig, charmant. Een JUBILEUM AANBIEDING Dit is een prachtige Kamgaren. Kleine ruit, in beige-wit-grijs of blauw-wit-grijs. Moder ne kraag. Twee imita- tiezakken met doorge stikte rand. Rug aan de bovenzijde geplooid. Een prachtige mantel voor een prachtige prijs. Normale prijs 88,50 JUBILEUMPRIJS 62,50 mooi als de lente zelf. Raffia. Mo dern blokdessin in blauw of geèl. Een rok om mee te wandelen, te fietsen, te dansen. Slechts 17,- Nieuwe modellen, nieuwe dessins. ook voor meisjes. Een lust om te zien, een lust om te dragen. Vanaf 6,90 tot 19,75 JUBILEUM AANBIEDING Een om verliefd in te wor den. Kort mouwtje. Rits middenachter tot aan de taille. Aan de voorkant leuk verwerkte heup. In korenblauw of geel. Normale prijs 36,- JUBILEUMPRIJS 24,50 In onze MEISJESAFDELING. Ook uw dochtertje wil met de mode meedoen. En dat kan. Schattig Schattig dessin met afstekende kraag. Leeftijd 9 jaar ƒ15,50 Kleine daling en stijging per maat. JUBILEUM AANBIEDING Een kostuum waarvan U droomt. Charmant Kamgaren kostuum met tweed-uiterlijk. Getail leerd jasje. Een-rij slui ting. Reverskreeg. Twee zakken. 12-baans rok. Sportief en toch gekleed. Normale prijs 92,50 JUBILEUMPRIJS ƒ64,- MIDDELBURG L. NOORDSTR. 10-12 GOES KLOKSTR. 9 BERGEN OP ZOOM KREMERSTR. 24-26 HAJOCO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4