Kon. Marine te Vlissingen in actie tegen „vijandelijke speldeprikken" Uamea-Geiei Ei AFSCHEID VAN VOORZITTER BOERENLEENBANK ST.-LAURENS ERNSTIGE BEZWAREN TEGEN FESTIVITEITEN IN ZEELAND VEERTARIEVEN BELEMMEREND VOOR INTER-ZEEUV/S VERKEER Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 APRIL 1059 BEVEILIGINGSOEFENINGEN OP WALCHEREN In samenwerking met Rijkspolitie en Koninklijke Marechaussee IX DE NACHT van dinsdag op woensdag heeft het op Walcheren ge gonsd van maritieme activiteiten, zonder dat de rustig slapende burgers er iets van gewaar zijn geworden. Eén „vreemde mogendheid" pleegde infiltraties, er zijn spionnen gearresteerd, er is sabotage gepleegd en er waren zelfs aanslagen op personeelsleden van de Koninklijke Marine. Dit alles vloeide voort uitde béveiligingsoefehlngen, die de Koninklijke Ma rine Ui samenwerking met Rijkspolitie en Koninklijke Marechaussee op Walcheren heeft gehouden. Tijdens een woensdag na afloop van de oefeningen gehouden persconferentie verklaarde de Commandant Mari tieme Middelen te Vlissingen, de,kapitein ter zee J. A. Agellnk van Ren- tergem, dat de oefeningen alleszins bevredigend waren verlopen en dat er tevredenheid heerst over de waakzaamheid van de Koninklijke Marine in Vlissingen. Het hoofddoel van deze oefeningen, -die vorig jam- voor liét éérst werden gehouden, is onder meer het ontwikkelen van een vlotte en effectieve samenwerking tussen marine en rijkspolitie. Men ging er ditmaal van uit, "dat in tijden van verhoogde politieke span ning de vijand actiever wordt en dat het dan zaak is om zich teweer te stellen, tegen „speldeprikken", die aan de verdediging van het land toe gebracht kunnen worden. Gedurende ae oefeningen op Walcheren, die dinsdagavond om acht uur begon nen en woensdagmiddag om twaalf uur eindigden, zijn er vele van die „speldeprikken" uitgedeeld en voor een groot deel onschadelijk gemaakt, waarbij de verdedigende partij een goede indruk-kreeg van bewapening en uitrusting der tegenpartij. Het begon in feite „onofficieel" ai maan dag, toen men aan boord van Hr. Ms. fregat „Van Amstel" tot de ont dekking kwam, dat er zich onder de 110 voor herhalingsoefeningen opge roepen personeelsleden een infiltrant bevond. Een zwak punt was een niet-, gelijkende foto op het legitimatiebe wijs van de man en de Marine In lichtingen Dienst kon hem dan ook onschadelijk maken. Andere pogingen Op het haventerrein-noord ontdekte men twee lieden, die zich voordeden ais ambtenaren van de Rijksgebou wendienst. Zonder meer geslaagd was even wel de operatie van de man, die door wist te dringen tot op de zolder van het „hoofdkwartier" der Rijkspolitie te Middelburg en die vandaar geruime tijd en met succes telefoongesprekken „af tapte". Zo nodig was hij in staat; geweest om de mobllofoon-instal- latie uit te schakelen, maar de ■Marine Inlichtingen Dienst acHtte déze benadering van de werkelijk heid toch té schril Charme voor Uw handen Obk ditmaal, evenals vorig jaar, wa- Goed van vertrouwen De Nederlander is klaarblij- ff kelijk goed van vertrouwen. ff M Tijdens de dinsdag en woens- dag op Walcheren gehouden =e oefeningen van de Koninklij- ke Marine kon het namelijk s gebeuren, dat een opzichtig ff als Rus of daaromtrent ver- m momd heer volkomen ongehin- H derd zijn gang kon gaan. In ff s Breskens kocht deze man, zo ongeveer uitgedost als ma- troos van de Russische marine, met gebarentaal èeii kaarfje Voor de boot naar Vlissingen. ff Op het station schafte hij zich ff If op dezelfde opvallende manier ff H een kaartje aan voor de trein naar Middelburg, waarmee hij doorreisde tot Arnemuiden. ff ff Eerst toen een ingewijde van ff ff de Kon. Marine de conducteur had gewaarschuwd, wérd de H H man uit de trein verwijderd. miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* ren er kikvorsmannen ingeschakeld, Maar als hij geld genoeg bil 1 die als „verdachte individuen" moes- m zich zou hebben gehad Zou s ten fungeren om te kunnen nagaan mefi hem gaarne als een wel- of er-op het verschijnen van derge- kome vreemdeling verder heb- lijke lieden snel genoeg wordt ge- W ben laten reizen... s reageerd. Dat was in Groede en Vrouwenpolder inderdaad het ge val. Bij Hr. Ms. oorlogsbodems „Van Amstel" én „Cornells Drebbel" sig naleerde mfen kikvorsmannen, die in de weer waren met kleefmijnen. Ze konden onschadelijk gemaakt wor den en het werkschip, Hr. Ms. „Me dusa", leverde 'duikers voor het in stellen van een onderzoek, dat be vredigend uitviel. Sabotage Zo heeft de Marine Inlichtingen Dienst, die als ^aanvallende par tij" fungeerde, de Koninklijke Ma rine in Vlissingen in de nacht van dinsdag óp woensdag handen vol werk gegeven. Er was sabotage op de spoorbaan nabij de Sloe- dam,.er werd brand, gemeld nabij Rammekens, waar de bewaking versterkt moest worden de sluizen van de Vliséingse haven (géén marine-bewakingsobjèct) Werden „vernield" eb vanuit een auto werd een pakketje (mèt handgranaat) op het dek van Hr. Ms. „Flores" geworpen. In eèh hotel te Middelburg Werd een aanslag gepleegd op een lid van de Kon. Marine, een politic-auto werd met bommen bestookt en op een terrein in Veere trof men springstoffen aan... Maar onder leiding van de Comman dant Maritieme Middelen, diens eerste officier, de kapitein-luitenant ter zee J. P. van Es en de Comman dant Bewaking, de luitenant ter zee le klasse (K.M.R.) C'. H. C. Vier hout, wist de marine, in nauwe Sa menwerking met de Rijkspolitie, die reservepersoneel had gemobiliseerd, en met de Kon. Marechaussee, de ac tiviteiten Van de vijand in de meeste gevallen onschadelijk te maken of 'in de kiem te smoren. NA 45 JAAR Omzet steeg met ruim sy2 miljoen In de dinsdag gehouden vergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank Sint Laurens heeft de voorzitter, de heer J. W. van 't Hoff, die van de oprichting in april 1914 af bestuurs lid is geweest, eerst ais secretaris en sinds 1936 als voorzitter, in verband VAN in TOT ZEEUWS MEISJE NAAR AMERIKA Willette Lupo (20), een plattelands- meisje uit Georgia, en William Hol den (eveneens 20), een plattelands jongen uit Arkansas, komen een half jaar in Nederland doorbrengen) Het zijn niet de eerste Amerikaanse plat telandsjongeren, die naar West-Euro pa komen. Het „internationale pro gramma voor de uitwisseling van plattelandsjeugd" heeft al vele Ame- rikaantjes over de Oceaan gebracht en ook in Zeeland zijn deze jonge ren geweest. Ongetwijfeld zullen ook Willette en William tijdens hun half jaar-verblijf in ons land Zeeland „aandoen". Ondertussèn wordt dat Amerikaanse bezoek aan Nederland beantwoord VREEMDELINGEN Met begrijpelijke voldoening nam die Breskense koffiefmishouder de mede deling van een buschauffeur in ont- va/ngst, dat hij zo tegen elf uur een veertigtal Britse toeristen Icon ver wachten. Onmiddellijk ontstond err in dat koffiehuis grote bedrijvigheid er werd op grote schaal koffie gezet en melk gekookt en bij wijze van voorzorg zette men al een batterij kolfiébroodjes in slagorde gereed. De suiker werd bereids in de kopjes ge daan en zo kon men met een gerust hart de komende Engelse invasie te gemoet zien. Het icas inderdaad een opgewekte drukte, toen de bus met Britten arri veerde. Het was een heel gezelschap en in enkele ogenblikken tijds waren vrijicél alle stoelen en tafels bezet met vrolijk converserende vreemde lingen. De koffiehuishouder zag het met welgevallenkeek nog eens naar de gereedstaande koffiekopjes en maakte zich op om de bestellingen te noteren. Dat liep vlot„Tea, please", sprak de eerste Engelsman vriende lijk. ,fNou ja", dacht de waard „één kopje thee heb ik zo klaar". De tioeede Brit hoefde er ook niet lang over na te denken. „Tea, please", klonk het weer en ook de derde wen ste thee. Maar toen de veertiende nog steeds stug om thee vroeg, begon on ze koffiehuishouder een weinig te verbleken. Om een lang verhaal kort te maken: ze wilden allemaal thee. In dat kof fiehuis heeft toen wel enige p'anielt geheerste...a met een reis in tegenovergestelde richting door Nederlandse platte- landsjongeren. Twee meisjes zullen op 23 mei met het s.s. „Rijndam" naar de Verenigde Staten vertrek ken én de '25-jarige M. A. Oele uit Lewedörp is één van die 'twee... Bas kort voor de kerstdagen zal het Zeeuwse meisje, dat overigens te genwoordig in Den Haag werkt, naar Nederland terugkeren. RENNEN IN ZIERIKZEE Vervolgens moeten we iets recht zet ten, want in de P.Z.C. van dinsdag maakten wij melding van een Zeeuw se primeur: windhondenrennen op tweede pinksterdag te Tholen. „Dat klopt niet", zegt men nn in Zierik- zee, „het is hoogstens een Thoolse primeur, want acht jaar geleden ren den de windhonden al in een race te Zierikzee"... Voor Tholen tins geen Zeeuwse primeur! GEWETENLOOS Gewetenloze lieden hebben tussen Middelburg en Vlissingen een ver werpelijke en laaghartige daad gepleegd. ïn de leiding bij de tankval had een zwanenpaar zorg vuldig een nest gebouwd, waarin later twee cicHen kwamen! Ech ter niet voor lang, want enkele (natuurlijk onbekend gebleven) lieden verjaagden de zwanen, roofden de eieren en staken ten slotte het nest in brand... VERBODEN VOOR RUITERS Van het rijwielpad tussen Rctran- chement en Knokte was de laatste jaren niet veel overgebleven. De vele ruiters, die in deze streek ritjes ma ken, galoppeerden nog al eens over dit pad. De Belgen brengen het rij wielpad thans weer in een betere staat, maar een wonder is het niet, dat langs de gehele weg borden wor den geplaatst, die het de ruiters ver bieden nog langer van dit pad ge bruik te maken. T.V. VOOR KAPPER Dameskapper J. Schoenmaker in Vlissingen kan nu ook naar de tele visie kijken... Voor dat apparaat had deze Vlissinger echter geen 'dikke geldbuidel nodig, want hij kreeg het gratis. De heer Schoenmaker was na melijk één van dé kappers, die mee deden aan een ledenwerfactie voor de Nederlandse Kappersbond. Tijdens 'n congres in utrecht werd onder de deelnemers een t.v.-toestel verloot en, jawel, kapper Schoenmaker was de gelukkige 1 met zijn leeftijd afscheid geSflueft. De scheidende voorzitter gaf een kort overzicht van de geschiedenis van de bank en sprak zijn dank nit voor de aangename samenwerking en vriendschap in al die jaren. De wnd. voorzitter,de heer L. J. Lorier, sprak daarop dc heer Van 't Hoff toe en bood hem namens de bank een geschenk aan. Voorts spra ken nog de oüd-kassièr, de heer S. Sim'onse, die gelijk met de heer Van 't Hoff in 1914 bestuurslid werd, de heer J. Koole namens de raad van toezicht én de kassier, de heer W. Davidse JZ. namens het personeel. JAARVERSLAG Uit het jaarverslag bleek dat dé om- zét van de bank in 1958 is gestegen met 5.784.253,60, waardoor een to taal. van 37.157.434,69 aan omzet werd bereikt. Het balanstotaal is in de tijd van 1 jaar gestegenvan 3.990.24.1,44 tot 5.164.372,94. De spaargelden namen toe met 656.455,19 en bedroegen per 31 de cember 3.240.314,88. Van de reke- ningcouranthouders werd ontvangen 18.057.145,87 en terugbetaald 17.795.322,22. Na af- en bijschrijving werd een winst geboekt van 10.229,18. De gezamenlijke reserves van de bank bedragen na bijschrijving van de winst over 't boekjaar '58 208.932,68 Tot lid van het bestuur (vac. J. W. van 't Hoff, niet herkiesbaar) werd gekozen de heer A. W. Zandee. Herkozen als bestuurslid werd dhr. (Advertentie) Mr. J. J. v. d. Weel waarnemend Tot opvolger van oud-burgemèester mr. M. Tydeman van Westkapelle is als waarnemend kringcommissaris van het Nêderlandse Rode Kruis in Zeeland benoemd mr.. J. J. van der Weel te Middelburg. Vonnis conform eis voor ongeval bij Vrouwenpolder De ^Middelburgse rechtbank heeft de burgemeester van Domburg, mr. W. J. E. C. conform de eis van de of ficier van justitie veroordeeld tot een boete van duizend golden wegens het veroorzaken van een verkeers ongeval, waarvan mevrouw T. van A. uit Domburg het slachtoffer Werd-. De rechtbank achtte o.m. bewezen, dat mr. C. met een te hoge snel heid in het vonnis wordt 60 km genoemd op de bewuste weg (Veere-Vrouwenpolder) heeft gere den. De straf kwam de rechtbank voor in overeenstemming te zijn met de betekenis van het gepleegde feit en de persoon van verdachte, die tevoren nimmer voor enig misdrijf of ernstige verkeersovertreding werd veroordeeld. Hoewel mr. C. aan zijn schuld de dood van een ander heeft te wijten, achtte de rechtbank, gezien de mate van zijn schuld, 'termen aanwezig te volstaan met het opleggen van een geldboete. De rechtbank kwam tot deze conclusie ondanks het feit. dat door een leemte in de wet, de in dit geval zeker op haar plaats te ach ten tijdelijke ontzegging van de rij bevoegdheid niet kon worden uitge sproken. De rechtbank legt in het vonnis geen verband tussen het gebruik van alco holhoudende dranken en het onge val. Kennelijk heeft dus de recht bank in tegenstelling tot de offi cier tijdens zijn requisitoir dit verband niet aanvaard. Baby te Kapelle dronk uil flesje lysol Woensdagmorgen kwam mevr. B.- B. te Biezelinge tot de ontstellende ontdekking, dat haar dochtertje Anja van nog geen jaar oud, uit een fles je lysol had gedronken. Haar enkele jaren oudere broertje had haar het flesje gegeven, onbewust van de ge volgen hiervan. Onmiddellijk werd dokter Fasee-Schaeffer ontboden, die het kind direct naar het ziekenhuis Oostwal te Goes bracht. Auto sloeg bij Kruiningen over de kop na botsing Woensdagavond omstreeks kwart over zes is op het kruispunt Zand dijkRijksweg onder Kruinlhgen e§n 18-jarige bromfietser gegrepen door eep personenauto, die. bij de botsing over de kop sloeg. De bromfietser, de Ambonees S., de bestuurder van de personenauto, J. van den B. uit Bergen op Zoom en een tweede inzit tende van de personenauto liepèn slechts lichte schaafwonden op. De auto werd zwaar beschadigd, dé bromfiets werd vrïjwèl totaal ver nield. S. kwam uit de richting Kruiningen en op genoemd kruispunt sloeg hij linksaf, de Zanddijk op. Vermoede lijk heeft hij de auto, waardoor hij werd gegrepen, niet zien naderen. De bestuurder van de auto probeerde S. nog te ontwijken. Daarbij sloeg zijn auto over de kop. Een botsing kon echter niet meer voorkomen worden. Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 5, 7 en 13. Joh. Maïinlssen en als lid van raad van toezicht de heer J. Lou- werse. Ih de raad van toezicht (vac. de heer A. W. Zandee) werd geko zen de heer H. van Langevelde. Als plaatsvervangend bestuurslid werden gekozen de heren J. Koole Dzn. en A. Simonse Lz. In deze vergadering, welke o.m. werd bijgewoond door de burge meester en mevrouw Baas, voerden na de pauze de leden van de afd. -O'OBtkapelle-Serooskerke van de LJG en ZPM het toneelstuk „Drie jaren gingen voorbij" op. PART. SYNODE GEREF. GEMEENTE In 1960 vergadering te Middelburg De Particuliere Synode Zuid van de gereformeerde gemeente, die woens dag de gehele dag vergaderde in liet kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Goes, heeft daar aanlei ding van een verzoek van de classis Tholen beslóten ter algemene kennis te brengen, dat er ernstige bezwaren zijn tegen de steeds toenemende fes tiviteiten, zoals van de landbouwor ganisaties, liet honden van tentoon stellingen, de oester- en mosselfees- ten, liet fruitcorso en dergelijke. De Particuliere Synode gaf als haar me ning te kennen, dat de kerk der ge reformeerde gemeente plaatselijk heeft toe te zien op dergelijke ge beurtenissen en zo nodig té bestem der plaatse protest moet aantekenen. De vergadering, die werd bijgewoond door 24 afgevaardigden van de drie classes, onder wié aile Zeeuwse pï-è- dikanten en verschèidène ouderlin gen, werd 's morgens geopend dóór ds. P. Honkoop uit Yerseke, als pre dikant van de roepende kerk. Na samenzang en nadat ds. P. Honkoop Johannes 20 van vere 19 af had gele zen, ging de predikant yoör in ge bed. Het moderamen werd hierna als volgt samengesteld: pracses ds. P. Honkoop te Yerseke, scriba burge meester D. Kodde uit Zoutelande, quaestor de heer G. van Velzen uit Krabbendijke en assessoren ds. M. Heerschap te Borssele en ds. W. Hage te Middelburg. Besloten werd, dat de classes naar eigen goeddun ken het geld kunnen besteden, dat zij mettertijd zullen ontvangen van dé geliquideerde Stichting Interkerke lijk Sanatorium Zuid. Voorts werden verschillende versla gen uitgebracht, o.m. over de inwen dige zending, die zéér waarschijnlijk op landelijk niveau zal worden aan gepakt. De vergadering besloot met tertijd het kasgeld aan de in te stel len landelijke commissie over te dra gen. Voorts werden verslagen gele zen over dé kweekschool van de gere formeerde gemeente in Gouda en het kindertehuis in Nunspeet. Tot afge vaardigde van de op 24 en 25 juni in Utrecht te houden Gcheraié Syno de, die eenmaal in de drie jaar ver gadert, werden benoemd: de predi kanten J. B. Bél té Krabbendijke, W. Hage te Middelburg, M. Heerschap te Borssele, A. F. Honkoop te Goes en P. Honköop te Yerseke, de ouderlin gen C. de Visser te Sëroóskérke .(W.), A. de Priester, te Middelburg, (Slot van pag. 1) van de „de Vlissingse kant", die in Breskens aan de haven poogden een goedkoop maaltje vis in de wacht te slepen, zijn eveneens Van het veren- „toneel" verdwenen „Eigenlijk zagen we die mensen niet graag", zei schipper Kees Kosten, sprekend over deze liefhebbers van een gebakken (of gestoofd) vis jé. Het waren merendeels gepensioneerden of kinderen, die er door hun moeder op uit waren gestuurd. Ze beteken den voor ons geen voordeel. Nu zien we ze gelukkig niet meer, althans bijna niet meer". Een meneer uit Heinkenszand hij wenste anoniem te blijven die met zijn, in de. fraaie dracht van Zuid- Beveland gestoken, echtgenote ift Breskens winkels liep te kijken, ver zekerde ons, dat hij zich dóór de nieuwe en verhoogde tarieven niet laat weerhouden zijn familie „aan de overkant" nog even regelmatig als voorheen te bezóeken. Dit Zuidbevelandse echtpaar was met de auto. „We steken regelmatig over om een nicht in Oostburg te bezoe ken. De veertarievén vinden We geen bezwaar. Vroeger betaalden we toch ook al zestig cent en nu is dat een gulden geworden. Veel maakt dat im mers niet uit". De „koffiedrinkers" Maar zo denkt iedereen er niet over. De Breskense heer A. Hey- boer bijvoorbeeld, die een zwager in Vlissingen heeft wonen en een L C. BUTLER: ....„blijf ook thuis".... zuster in Souburg, vertelde, dat hij veel minder dan vroeger de oversteek maakt. „En ik ken veel mensen, die evenals ik, lang zo vaak niet meer gaan Wie zich dan niet door de ingevoerde- tarieven laten weerhouden De heer Heyboer kwalificeerde deze categorie als die van de „koffie drinkers". „Die haal je er zo uit meneer. Dat zijn de mehsen, die thuis om half tien koffiedrinken en even later op de boot Weer een kopje bestellen Deze Breskense woordvoerder bedoel de daar uiteraard de mensen mee, die niet op tachtig cent behoeven te kij ken of het althans niet doen. DE HUISVROUWEN. Wie daar dus zeer zeker op letten, dat zijn de huisvrouwen. Mevrouw Jobse uit BreSkens bijvoorbeeld, die zei „Je ging gemakkelijk heen en weer toen het hi ets kostte. Eh als je dan gewoon was driemaal per week te gaan, dah loopt dat er nu echt Wel een beetje in Oorspronkelijk liaden die reizen van mevrouw Jobse naar „de overkant" niet het winkelen als doel. „Mijn zus ter woonde op Walcheren en allengs begon ik mijn visites aan haar met bezoeken aati de winkels te combi neren. Een tijdje geleden is mijn zus ter verhuisd, maar ik bleef „over de Schelde" winkelen tot de nieuwe veertarievett kWamén. Nu denk lk er niet meer over. Met mijn buurvrouw is het precies zo, die gaat ook niet meer zo vaak naar de overkant. De winkels in Vlissingen zijn inderdaad goedkoper, maar met een dure boot reis Is er geen voordeel meer". In de straat van hievföuw Jobse woont ook de familie Butler. Vijf jaar heeft de heer Butler in Souburg gewoond. Hij réisde dan regelmatig naar Groede, waar een dochter zijn boerderij beheerde. Reeds toen liet invoeren van de tariveen in de llicht hihg, is hij ijlings aan po andere kaht van de Schelde gaan wonen... De eerste tijd, dat defamilie in Breskens woonde, waren de véren nog vrij voor voetgangers. „Toen ging ik heel vaak naar de overkant, maar nu ontzie ik het. Iedere keer zestig G. van Velzen te Krabbendijke, D. Kodde te Zoutelande, .1. Elenbaas te St. Annaland. A. J. Schot te Middel burg en T. Lindhout te Tholen. Aan de Generale Synode zal worden verzocht regelingen te treffoh voor het houden van collecten en het be roepen van leraren. Tot roepende kerk voor de Volgende vergadering, die op 27 fiprl! I960 in Middelburg zal worden gehóuden, werd Krabbendijke aangewezen. Ds. Verhagen uit Gouda ging tehsiötte voor in dankgebed. De avond tevo ren was in de kerk te Goes een bid stond gehouden, die Werd geleid door ds, A. E, Hohkoopj HUISVROUW UIT BRESKENS: ....„ik blijf thuis". cent en dan moet je nog een boek je hebben dat loopt op. Vroeger ging ik eens gemakkelijk naar _Vlin- singén, maar nu is het te duur. Trou wens, op de dondèrdagmarkt in Mid delburg klaagt men er ook over..." Mevrouw Butler vertelde, dat ze In Rotterdam heeft gewoond en in die periode leerde, koopjes te halen op de markt. „Dat is nu voorbij. Ook in Vlissingen deed ik dikwijls bood schappen. Voor niets kwam ik aan de overkant en maakte dan een wande lingetje over het Eiland naar de stad. Maar nee, nu komen we niet meer in Vlissingen voor de bood schappen..." Anonieme dames „Ik laat het er niet voor"-vertél de een danie uit Breskens, die lie ver anoniem wilde blijven en daarom ook niets voor een foto voelde. „Ik heb onder mijn fami lie hier in Breskens nogal veel Winkeliers", verklaarde zij, „en die zouden het wel eens verkeerd kunnen uitleggen en denken, dat ilï naar Vlissingen ga om er koop jes te halen". Dat is echter niet zo, waut mevrouw bezoekt op Walcheren haar ge trouwde dochter. Dat deèd se toen de boot gratis was en dat doet ze nu nog. Zc koopt een tienvaarten- boekje, zodat elke rei9 haar niet meer dan zestig centen kost. Uit en thuis voor zes dubbeltjes. Dat vond deze dame geen bezwaar. Een andere huisvrouw uit de zo genaamde „vlsserijbuurt" van Bres kens die met enkele vriendinnen stond te praten, dacht er heel anders óver: „Ik ga veel minder dan een jaar geleden. Ik heb op Walcheren een paar ooms en tantes wonen, die ik voordien (vóór de nieuwe veer- tarieven werden ingevoerd) vrij re gelmatig bezocht. Nu zie ik ze zel den meer, want zelf ontzien ze het ook. Zestig centen is niet zo'n enorm bedrag, maar als je optelt wat je het hele jaar door aan die boot uit geeft, dan loopt het aardig op". Zo dachten de vriendinnen van deze huisvrouw (die het eveneens op prijs stelden anoniem te blijven) er ook over. „Ons zien ze niet meer aan de overkant", verklaarde de dames reso luut en on2e anonieme zegsvrouw pakte haar wasmand op, 0111 thuis koffie te gnnn flrlllkeh. A. HEYBOER: ....„koffiedrinkers".... Middelburg—Electro: ,.A tale of two ci ties", 19 eó 21.15 uur, 14 Jaar. Molenwater: Miniatuur Walcheren, 9 —17 uur. VllRsingcn—Alhambra: „Draeula", 18 en 21 uur, 18 Jaar. LUxör: „De misdadiger Ui de rolstoel" 20 uur, 18 Jaar. Britannia: Concert VUssIngse OrkeBt Vereniging, 20 uur. Seheldekwartier: LedenVerg. V.C. „Vlissingen", 20 uur. GoesGrbnd: „éeg nooit vaarwel", 20 uur, 18 Jaar,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2