ACTIVITEIT IN MIDDELBURG MOET WORDEN VERGROOT 'N BEETJE WALCHEREN VERKLARINGEN VAN GETUIGEN WAREN NIET OVERTUIGEND MARKTBERICHTEN DONDERDAG 9 APRIL 1959 PRQV IN-C-tA LJï AEROWffE COURANT CHR. MIDDENSTANDSVERENIGING De leden van de Christelijke Middcnstandsvereniging te Middelburg hebben tijdens de woensdagavond in het Schuttershof gehouden jaarver gadering ais hun mening uitgesproken, dat de werkzaamheden der ver eniging uitgebreid moeten worden. Dit gebeurde naar aanleiding van de openingsrede van de voorzitter, de heer Jac. Aliewijn jr. over de relatie tussen zaak en organisatie, waarin deze om een uitspraak van de leden over deze uitbreiding van werkzaamheden vroëg. De heer Aliewijn trok hierbij onder meer een vergelijking met Goes en Vlissingen, waar de middenstandsverenigingen z.l. meer presteren dan in de hoofdstad. „We zullen dus meer moeten doen", was de conclusie van de C.M.V.-voorzitter. En daar dit alles geld kost zal het bestuur op korte termijn plannen be ramen en daarbij een begroting opstellen, waarna een vergadering belegd zal worden om te bespreken hoe de financiën bij eikaar te krijgen. schatten". Volgens de C.M.V.- voorzitter moet deze zaak wél hard aangepakt worden. Plaatselijk houdt de C.M.V. zich on der meer bezig met het geven van adviezen en dérgelijke. De heer Alie wijn achtte het verheugend, dat het gemeentebestuur van Middelburg zich intensief bezighoudt met de toe komst van de hoofdstad. Maar zon der een bloeiende middenstandsver eniging achtte de heer Aliewijn de taak van de gemeente toch wel bij zonder moeilijk. „Middelburg moet het koopcen trum van Zeeland worden en dat koopcentrum moet modern zijn", zo betoogde de heef AlleWljn. Er móet gestreefd worden naaf goe de verkeersverbindingen in Delta- verband, naaf goede accommoda tie vóór congressen en culturele manifestaties. Hóèwêl dê heer Al iewijn deze taken allerminst een voudig achtte Was hij van mening, dat de middenstanders de gemeen te hierbij moeten helpen. „Middenstand nog te veel individueel ingesteld" In zijn openingsrede stelde de heer Aliewijn de noodzaak van de relatie tussep zaak en organisatie voorop. Hij trok daarbij eerst een vergelij king tussen het ondernemerschap van vroeger en thans. Primair stelde hij, dat de huidige ondernemer werkelijk leiding gegven moet aan en in zijn bedrijf. De problematiek op sociaal- economisch terrein kan hij niet op lossen en daartoe hebben de midden standsorganisaties deze problemen aangepakt. Via voorlichting brengen zij de middenstanders op de hoogte. Dè heer Aliewijn vond het echter jammer, dat de middenstanders zo weinig gebruik maken van die voorlichting. Want de organisatie heeft onder meer het belang inge zien van een goede opvolging if het bedrijf en van het middèn- stands-vakonderwijs. „De midden stand is nog te veel individueel ingesteld. Daarom is een organisa tie broodnodig en ook de leden er van hebben elkaar nodig, vooral met het oog op de toekomst", al dus de C.M.V.-voorzitter. Taken Regionaal en plaatselijk heeft de middenstandsvereniging een grote taak, zo vervolgde de heer Alie wijn. In gewestelijk verband is onder meer de Delta-commissie opgericht De heer Aliewijn vond het in dit verband vreemd, dat de voorzitter van de K.N.M.B. min of meer een domper heeft gezet op de verwachtingen ten aanzien van het Deltaplan. „Hij stelt het voor of Zeeland er maar bekaaid zal afkomen", merkte de heer Allé- wijn op. „We moeten de zaak in derdaad nuchter bekijken, maar we zijn er als middenstanders nog niet aan toe om de zaak to over- trots mag een man toch wel op z'n uiterlijk zijn. Zeker als z'n overhemd smetteloos wit is en de boord onberispelijk zit. Voel U trots In UW EL-MIOR- shirt, Doly-top (12,90 - 15,90 - 17,90) of EL-MIOK- en KEN MORE-TERLENKA (19,73). ST.-JACüBSSTRAAT 25 VLISSINGEN Pergoneelsdag in Goes Nijverheidsonderwijs Ongeveer honderdzestig docenten van huishoudscholen in Zèeland en West- Brabant komen aanstaande maan dag in de nieuwe Vakschool voor Meisjes te Goes voor een personeels- dag bijeen. In de morgenuren houdt de heer J. Jonges, directeur van een kweekschool in Den Haag een cau serie over het onderwerp: „Vormen de waarden voor het Nijverheidson derwijs voor meisjes". De inspectrlce van het Nijverheidsonderwijs, mej. E. Lommen, zal spreken over: „De praktijk van het onderwijzen" In de middaguren zullen praktische bespre kingen worden gehouden in drie af zonderlijke vakgroepen, namelijk A.V.Ü., huishoudelijke vakken en naaldvakken. Zeeuwse Contactdag Politiebond te Goes De Nederlandse Politiebond heeft dinsdag in „de Prins van Oranje" te Goes een goed bezochte contactdag gehouden voor Zeeland. Aanwezig waren o.a. van het dagelijks bestuur van de N.P.B., de heer K. Mud, voor zitter, mr. J de Vrieze, secretaris en de heer C. de Boer, penningmees ter. Tijdens deze bijeenkomst hield de heer J Molekamp van het N.V.V. een causerie over het onderwerp: „Scholing en Vorming". Voorts kwa men nog. politionele kWestigs aan öe orde. De vergadering werd o.a. bijge woond door de heer C. Hoek te Goes, districtsbestuurder van het N V.V. Afschaffing kermis in Bruinisse In de Vergadering van de raad van Bruinisse, die aanstaande zaterdag morgen wordt gehouden, zal een voor stel tot afschaffing van de jaarlijkse kermis ingediend door de fractie van de s,g.p. aan de orde komeii. Gezien de samenstelling "an dc raad wordt verwacht, tiet dit Voorstel zal worden aangenomen. In het kader van de herverkaveling zullen enkele hoerderijen en veeschu ren uit de kom der gemeente moeten •i'lwijnen. Daartoe «uilen enkele 'viren en stallen Wbrdeh aahgè- 'it Voor het ulfbreldihgfcplHrt West •li enkele percelen tuingrond wor- i imngekócht De vèfganering he it om negen uur. Examen Mej. N. Anthonlssé te Baarland slaagde te. Utrecht voor het diploma kerkofgiahiste. Samenwerking Hij achtte dit te meer van belang nu de secretaris van de Middelburgse Middenstandscentrale een verzoek Advertentie ontvangen heeft van de vereniging Handelsbelang voor een bespreking over een eventuele federatieve menwerking. Nu de zaken van de CMV uitgebreid zullen worden, stelde de heer Alie wijn de vraag of het wenselijk geacht werd het bestuur uit te breiden. De meerderheid der vergadering was hier echter tegen. Tenslotte kwam de bèstuursverkiezing aan de orde. De hèèr J. Olyslager tfad af; in zijn glaats wérd gekozen de heer W. P. J. ;aars. In de plaats van de beide an dere aftredende bestuursleden, de he ren J. Olthoff en J. A. Janse de Jon ge, werden gekozen de heren J. Olt hoff en J. Fraanje. De „zware discussies" tijdens deze avond werden op aangename wijze onderbroken door de voordrachtskun stenares mevrouw M. Maatman, die op charmante wijze enkele stukjes van Bomans voordroeg. MIDDELBURG Feestavond hotelpersoneel Dinsdag; hield de afdeling Middel burg-Vlissingen van de Nederlandse bond van hotelpersoneel in de ver sierde bovenzaal Van de Schouwburg te Middelburg haar jaarlijkse feest avond. Tijdens deze bijeenkomst Wér den de oUd-Voörzittër, de heer D. Rijkse uit Middelburg, die 25 jaar lang de afdeling heeft geleid, en diens echtgenote ln de „bloemetjes" gezét. Dit gebeurde door de huidige voor zitter, de heer J. L. Aamóytsè uit Vlissingen, die een kort woord sprak. Hierin getuigde deze van het vele werk, dat de oud-voorzitter voor de vereniging heeft gedaan. Naméns de afdeling bood hij hem een gouden ring aan. Ook de echtgenote van de heer Rijkse werd niet vergeten. Met een toepasselijk woord bood de heer Aamoutse haar een boeket bloemen en een mand fruit aan. Voor het ónt- spannlngsgêdeelte van deze avond zorgde een cabaretgezelschap, dat enkele aardige schetsjes opvoerde. Baby den Toonder en Jasper Hen- drikse namen de dansmuziek voor hun rekening. Deze feestavond, waaraan een ver loting met prachtige prijzen was Ver bonden, werd bijgewoond door de hoofdbestuurder, de heer Post uit Amsterdam. Feestavond V. en D. Ter gelegenheid van enkele jubilea van personeelsleden hield het geza menlijke personeel van V. en D. Mid delburg en VJi6singeh in het Schut tershof te Middelburg een feestavond. Bij de aanvang VèfWèlkomde de di recteur, de heer C. Vroom, de aan wezigen en gaf op geestige wijze zijn interpretatie van de op het program ma voorkomende punten. Vervolgens gaf hij het toneel over aan de toneel groep „Stï Paulus", die onder regie vah de heer L. Castenmiller op voor treffelijke wijze een vertolking gaf van het humoristische toneelstuk „De huistyran" van Godfried Bo mans. De tonelisten brachten er al direct de goede stemming in. Na af loop van dit programma-onderdeel dankte de heer C. Vroom de toneel groep onder aanbieding van bloemen aan de dames. Daarna ontving de heer j. F. Heeren, die vorige week onderschelden werd met de gouden eremedaille verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau in verband met zijn 40-jarig jubi leum, nog een draagmedaille. De feestavond werd vervolgd met dan sen, afgewisseld door het optreden van 't V. en D.-cftbaret onder leiding van de heer De Mol. Enkele hoogte punten waren wel de negro-spiritu als van de heer J. Mondeel en de uit stekende imitatie van een bekende radio- en televisiefiguur door één der jongste medewerkenden. De avond werd besloten met het gezamenlijk gezongen Zeeuwse volkslied. Jubileum bij V D. Woensdagmiddag is de heer A. Jagt op één der kahtoren vail V. D. te Middelburg gehuldigd in verband met zijn 12%-jarig jubileum als chauf feur bij deze firma. De directeur, de heer C. Vroom, liet zijn felicitaties vergezeld gaan van èen ehvêloppe fnèt inhoud en bloemén voor me vrouw Jagt» De volgende spreker, de heer J. Vroom, prees dè heer Jagt om izijn kwaliteiten, die hem zo ge schikt maken als chauffèur in de besteldienst. Deze vormt immèrs de laatste schakel met de klanten en Vaak kan het van zijn optreden af hangen öf een toevallige klant een vaste klant wordt. Gelukwensen werden verder aangebo den door de heren P. Geers en J. Heeren, namens het personeel in Vlis singen en Middelburg, A. de Witte en J. Braan, als naaste medewerkers. Deze laatste sprak ook namens de voetbalvereniging „De Kraaien", waarvan de heef Jagt sedert de op richting voorfcitter is. Openbare leeszaal en bibliolheek Het boekenbezit van de openbare leeszaal en bibliotheek te Middelburg is aangevuld met de volgenden wer ken: Hof dorp: Moord in miniatuur; Kloek: Waar is de hemel?; Panhuy- sén: Gewoon bespottelijk; Romijn: Geert Dammers; Wilkeshujs: Ti Pa, hét Inca-meisje; Zernike: Het harde garadijs; Bauer: De witte hel; ;ishop: De dag dat Lincoln werd doodgeschoten; Brünklaus: Café Noir; Carrière: Oom Hulot; Collins: Een huis in de Dulcimerstraat; Doyle Conan: De verloren wereld; Greene: Onze man in Havana; Hansen: Een lange zomerdag; Nisser: De rode marter; Relnecker: Taiga; Seipolt: Allé wegen leiden naar Rome; Seton: Bess Winthtop; Trevor: Wachters van de nacht; Wustmann: Taowaki; Caldwell: Tender victory; Christie Ofdeal by innocence: Glbbs: Óne of ter crowd; Keyes, Parkinson: The gold slippers; Kades: Monte Cris- tallo; Schaeffer: Das nie bewegte Herz; Hornman: Sabonjo, de ontsui- mige; Knap: Mens en bedrijf; Mau- rik, van: IJsland in de golfstroom; Moody: Dokter aan de Pool: Schnei der: De vrede van de wereld; Vale- ton: De Nederlandse klederdrachten. VROUWENPOLDER Schietwedstrijd „De Treffers" De schietvereniging „De Treffers" te Vrouwenpolder, organiseerde dezer dagen ter gelegenheid van haar le lustrum een schietwedstrijd. De uit slag was als volgt: 1 C. de Bruijn; 2 A. Duvekot; 3 K. W. de Gruyter; 4 C Corbijn; 5 C. Tilroe; 6 j. K. Boyenk; 7 W. Duvekot (Wz.); 8 Joh. Louwerse; 9 J. de Jonge. VAN ONZE ADVERTEERDERS „Lenteféstijn" Van den Driest Kort nadat de schitterende fanfares die dé bazaar „Fanfare" vah de Mid delburgse muziekvereniging „Excel sior" omlijstten, er verklonken zijn, is de historische ruimte van de Vlees hal in het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad gevuld met het blinkend chroom en metaal van motoren, scoo ters, brom- cn gewone fietsen. Dit alles ter gelegenheid van een „lente- festijn" vah deze vervoermiddelen, dat de firma Van den Driest in de Vleeshal heeft ingericht. Het is een grote show geworden, waarin zoals gebruikelijk bij dergelijke evenemen ten, talrijke nieuwtjes te vinden zijn op het gebied van motorische kracht, snelheid, kleur en fleur. Het geheel is bijzonder aardig inge richt, waarbij van de mogelijkheden, die de Vleeshal biedt, ruimschoots gebruik is gemaakt. Er staan weer de oude en vertrouwde motoren, scooters en brommers met de mo dernste technische snufjes uitgerust. Zo is er een scooter met een stads- versnelling en één mét een bagage^ ruimte voorop. Naast de hypermoderne motor van enkele dui2enden guldens staat de kinderstep van enkele guldens, die niet kan omvallen... Dan is er een fiets met liefst acht versnellingen. Waarop snelheden gehaald kunnen worden van omstreeks 40 km con stant. Voorts zijn er enkele aan trekkelijke kookto'estellen ln zakfor maat en in koffertjes, die gemakke lijk zijn bij trektochten en kampéer- weekends. De show is tot zaterdag a.s. geopend. Demonstratie zeifschilderen Dinsdagavond werd door een viertal dealers van Flexaverven te Middel burg in de bovenzaal van café-restau rant „De Eendracht" een demon stratie zelf schilderen gegeven. Door een vertegenwoordiger van de fa briek werden de verschillende moge lijkheden v&n het gebruik van deze verf uitgebreid besproken. Hierbij ging hij ook nader iri óp de kleur schakering en het éffèct van licht hierop. Aan de hand van verachlllèhde lantaarnplaatjes werd een cn andèr aanschouwelijk gemaakt. Muurschilderingen in kerk van Dreischor Vondsten bij restauratie-werkzaamheden Bij de restauratie van de Ned. her vormde kerk te Dreischor heeft men maandag j.l. verschillende muurschil deringen en teksten blootgelegd. Woensdagmiddag werden bij het weg breken van enkele banken opnieuw enkele vondsten gedaan. Ook hier be trof het overwegend teksten, die wa ren omhuld niet eenvoudige versie ringen. Men veronderstelde dat aan de noordzijde in het koor achter de bank ook wel iets dergelijks verbor gen zou zijn, doch de werklieden kwamen al spoedig tot de conclusie dat achter de bank geen muurschil deringen aanwezig waren. Wel bleek dat zich daar enkele nissen bevonden. Ook is vrijwel zeker komen vast te staan, dat aan de noordzijde vermoe delijk een opening is geweest, die toegang verleende tot een kleine ka pel. Verder bleek bij het wegnemen van de oude preekstoel, dat het voetstuk waarop de eigenlijke preekstoel rust, geheel vermolmd is. Deze 17de eeuw- se preekstoel zal ook worden geres taureerd, maar komt niet meer op de oude plaats in het koor. doch in het middenschip aan de zuidzijde te staan. De kerk in haar huidige vorm bestaat momenteel uit 3 afgesloten, wannéér men de kapel er bij rekent, vier gedeelten. Ds. Duyvendak ver moedt, dat dit vroeger één grote ruimte is geweest. Daarom moét het worden betreurd, dat de restauratie niet voorziet in herstel van deze gro te ruimte. Eén ruimte zal worden ge bruikt voor de kerkdiensten, terwijl een andere geschikt zal worden ge maakt voor het houden van dè win- terkerk en als verenigingslokaal. E.H.B.O. zette ongeluk in scène Een vrouw was woensdagavond de klassieke aanleiding van een ernsti ge „vechtpartij" tussen twee mannen in de Nïeuwstraat te Vlissingen, waarbij een der betrokkenen door 'n dolksteek levensgevaarlijk in de borst werd verwond. De aanvaller, die trachtte te ontvluchten, werd op de hoek van de Stenen Beer aangere den door een personenauto, die het voorval waarschijnlijk niet bemerkte en zonder te stoppen doorreed. Dit „ongeluk" was woensdagavond voör dë gediplomeerde cursisten van de E.H.B.O. Vlissingen geënsceneerd in het kader van de wekelijkse les sen, die onder leiding staan van de Vlissingse arts J. Vader. Het plan was uitgegaan van het be stuurslid, de beer Hirdes, die de vaar digheid en de koelbloedigheid van de gediplomeerde leden wilde toetsen aan omstandigheden, zoals die zich in werkelijkheid kunnen voordoen. Om zijn idee geheim te houden en het effect van een werkelijk ongeluk te suggereren was niemand hiervan op de hoogte gebracht, met uitzonde ring van enkele medebestuurders. De „slachtoffers" waren zodanig ge schminkt dat het „ongeluk" voor de ontboden helpers volkomen realis tisch aahdeed. Arbeiders Kunstkring besluit het seizoen Onder auspiciën van de Stichting Arbeiders Kunstkring te Vlissingen zullen maandag-, dinsdag en woens dagavond a.s. in „Britannia" opvoe ringen worden gegeven van de komi sche thriller „Taloelah" door de to- heelgroep „Puck", met In dè hoofd rollen o.a. Aaf en Herman Bouber. Dit toneelspel, waarmee de "kunst kring het seizoen besluit, komt in de plaats van het stuk „En toen kwam dr. Frost". Jaarvergadering Chr. Historische vrouwengroep De leden van de christelijk-histori- sche Vrouwengroep Vlissingen zul- len eind augustus een bezoek bren gen aan de glasindustrie te Leerdam, zo is óp de dezer dagen gehouden jaarvergadering medegedeeld. Bij wijze van vooruitblik werd tijdens de vergadering de Haanstra-documentai re „Glas" gedraaid. De dames Tromp en De Leeuw zon gen op deze avond verdienstelijk eni ge liederen. Mevrouw De Biuine bracht vervolgens verslag uit van haar ziekenbezoeken. Bij de be stuursverkiezing werd de secretares se, mevrouw S. J. Kerpestëift-Ris- seeuw herkozen. KANTONGERECHT TERNEUZEN Verdachte vrijgesproken Op 22 november van vorig jaar reed de betonarbeïder F. M. uit Zaanislag met zijn motor in de Axelsestraat te Terneuzen, toen hij uit de Juliana- straat een auto zag komen, waarvan de bestuurder hem voorrang moest verlenen. Dit gebeurde niet. De au tomobilist gaf gas, wilde nog voor de motor de weg opdraaien en reed daarbij M. aan, die op de grond ge slingerd werd. De automobilist reed door, maar M. had op de grond lig gend, nog de kleur van de auto, hét gezicht van de chauffeur, het num merbord van de auto en enkele an dere details opgemerkt. Na een politieonderzoek en een ge tuigenverhoor werd de heer J. P., on derwijzer te Zaamslag, van deze aan rijding verdacht. Deze verklaarde te genover de verbalisant en ook dins dagmorgen voor de kantonrechter, dat hij op die dag niet in Terneuzen was geweest. Zowel de heer M. als de heer 't G., die als getuigen optraden, waren be slist niet overtuigend in hun verkla ringen. De officier van justitie, mr. J. L. An- dreae twijfelde niet aan de goede trouw der getuigen. Maar vooral M., die in een niet benijdenswaardige toe stand op de grond had gelegen, had zo veel gezien dat de officier dit nau welijks nog kon geloven. Juist omdat alles té vaag was, kon de officier niet voor honderd procent overtuigd worden. Hij vroeg dan ook vrijspraak, waarmee de kantonrechter, mr. H. van den Belt akkoord ging. De Goese vertegenwoordiger A. C. Zeeuwse studiecommissie Mij. voor Nijverheid en Handel .Over nieuwe regeling voortgezet onderwijs Het bestour van het departement Zeeland van de Nederlandsche "maat schappij voor Nijverheid en Handel heeft het initiatief van professor ir. F. M. Roeterink overgenomen om te komen tot een provinciaal orgaan, dat het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet, onderwijs zal bestu deren en daarover zal adviseren. In februari j.l. heeft prof. Roeterink in een voordracht dit wetsontwerp in het bijzonder bezien in het licht van de toekomstigè economische en technische ontwikkeling. Als taken van het provinciaal or gaan wordt in het bijzonder ook ge dacht aan een inventarisatie van de huidige onderwijsmoeilijkheden en de bestudering van de aanpassing hiervan aan de nieuwe structuur. In verband met de gewestelijke ver scheidenheid van het Zeeuwse eco nomische leven en rekening houdend met de moeilijke communicaties tus sen de verschillende delen van deze provincie, denkt het bestuur aan re gionale studiecommissies voor de be studering van het wetsontwerp en van zijn mogelijkhéden voor Zeeland en daarnaast aan een centraal coör dinerend orgaan, dat tenslotte de verkregen adviezen en conclusies zal samenbundelen tot een voor Zee land representatief advies aan de re gering. Boter in garage te Cadzand in beslag genomen Maandagavond bemerkten grenscom- miezeh uit Retranchement een bij zondere drukte in de omgeving vah Cadzand-haven. Dat is in die buurt niets ongewoons, doch het waren nu eens geen toeristen. Commiezen heb ben daar een bijzondere kijk op en misschien hebben ze ook wel een voortreffelijke reuk, althans het duurde niet lang, of met behulp van de centrale veldpostdiénst kregen zij lucht van boter. En niet zo weinig. In een garage ontdekten zij een voorraad van 634 kg van dit kostba re goedje Daar zij niet konden aah- nemen, dat een dergelijke hoeveel heid nodig was voor huishoudelijk gebruik in het betreffende pand, na men de ambtenaren de boter in beslag. Collecte De in de gemeente Grijpskerke ge houden collecte ten behoeve van de stichting „Door de eeuwen trouw" 'bracht op 43,62. M. had op 5 maart op de Hulsterweg ih de bebouwde kom van Kuitaart de max. shelheid van 50 km overschre den. Eis en uitspraak 10 sub. 2 d. Op dezelfde plaats en om dezelfde reden was de SLeenbergse kleermaker C. J. de B. op 18 maart verbaliseerd. De eis was 50 boete, subs. 10 da gen; uitspraak 40 subs. 8 dagen. „Geen weet van De 62-iarige landbouwer M. P. C. uit Philippine had op 11 maart met zijn fiets op de Terticuzense Markt gereden in een richting die op dat moment afgesloten was voor het ver keer. „Geen weet van gehad" zei de landbouwer. „Wij van de oudere generatie ken nen al die tegenwoordige borden niet meer." „Dim moet niet aan het verkeer willen deelnemen", was de mening vun de kanton rechter. Eis 6 subs. 2 dagen. Uitspraak 5 subs. 1 dag. Opnieuw kwam in behandeling de uitgestelde zaak tegen de Axelse au tobuschauffeur C. v. H., die op 22 ok tober "aan de Perkpolderhaven bij het achteruit rijden de personenauto van de leraar B had aangereden. Als ge tuige was opgeroepen mevrouw A. M. H.v. B., die had gezien dat B. zijn aütö achter de autoous had heer- gezet op het moment, dat de laatste nog aan het rijden was. Getuige J. B. zei, dat zijn auto al stilstond toen de autobus achteruit kwam. Overi gens Was hij weinig beslist in zijn verklaringen. De Officier vond die dan ook strijdig met die in het proces verbaal. was niet overtuigd van Van H's schuld en vroeg vrijspraak. Uit spraak conform. Tegen de landbouwer C. C. te Nieuw Namen vroeg de officier wègens het niet voldoende uitwijken en niet ui terst rechts houden 2 x 10 subs. 2 x 2 dagen hechtenis. Uitspraak over 14 dagen. G. A. van den H., exploitant van een - Terneuzense wasserij had op 28 ja nuari met z'n bestelauto na het dicht gaan van de Axelse brug. zijn weg voortgezet en was bij het rechts af slaan naar de Schuttershofweg in botsing gekomen met de fietsende mevrouw M. A. van P.PI. Van den H. beweerde op de brug geen fiets té hebben ge2ien. Mr. Andreae achtte het bewezen dat rfievrouW Van P. de pas Was af- gèsnëdêh. Hij eiste een boetè van 10 subs. 2 dagen, maar zonder toe wijzing van de civiele vordering. Ook dè kantonrechter oordeelde het ten laste gelegde bewezen, maar hij be sloot tot ontslag van rechtsvervol ging, evenwel met het advies aan v. d H. om de schade van mevrouw Van P. te vergoeden. De handelaar P. J. S. uit Ternen- zen had op 19 februari op het kruispunt Burg. Geillstraat—Wet straat een aanrijding veroorzaakt mét een van rechts komende auto Bestuurd door de heer M. De heer" R. gaf dit toe en kreeg, conform de els, een hoete van 30 subs. 6 dagen hechtenis. VEILING ZUÏD-HOLL. EILANDEN. 7 april Aardappelen 8— ll, andijvie .27—48, bloemkool 35Ui. spinazie I 36-^-42, idem II 22—35, sla A 6.30—9.20, idem B 5 10—6 70, Idem C 6 00, idem kg 29—34, witlof 21—38, Idem 10—33 radijs 12—22, kroten 4,58, prei l —18. selderij 6—8. peterselie 4—9. waspeen 10—23. gr peen 50. uien 2—0; Golden D. H- 7f)-np 85—83. H 85-70 62—79. H. 6645 40. H tt 29. K 18—38: Jonathan H 70-öp 42—54. tl «S-T0 34—S6. H 60-65 23—50 H 55-60 22—29. H tl 20—25. K 14—43; Goudrêlnette H tü-öd 31—37. H 85-70 26- 31. H- II 16, K 7-25: Winston H 70-op 59 H 65-70 45—50, H- «0-65 29—38. H 55-60 20. H. II 14. K. 9-slO ÉlERNOTERINGEN Elernotertgen Van de Coöp. Wouwse Melkinrichting Bevt>en op Zoom ingaan de donderdag 9 april 195B. Prijsklasse 0. 14 cent- prijsklas I. 13 cent: prijsklas II 12 eent: prijsklas II! U cent; prijsklas IV. lp cent. VEILING BERGEN OP ZOOM 8 april Andijvie 82 Rodekool 23—31, Ge- lékool 10—18 Waspeen 10, Pre) 10—12 Radijs 7—14. Sla 7-14 Stoofsla 37—40 Witlof 6—25. Raapstelen 46 Spinazie 27 -44 Rabarber 13—32. st Retny 6—12, V.V.2-B. GROENTEVEILING 8 april. Aardappelen 7,5—10 Andijvie II 28—36. Peen B I! 10. "rel A I 10—14. A 11 li Rabafber I 81—35. IT 28. Rodekool. siêk ?.s. Spinazie tl *7—47. uien 6.5. wit- ïot A I £1-24. A li !«=23. B n 10-21. af- wijkend 6—12. Bloemkool A t 44—52. A tl 41—42. B I 31-35. B tt 31—39 C 13—31 D 15—19 afwijkend 3—22. Kropsla I 8—13. II 0,5. G 6,5—8,6. Radijs I 11-15. II 10J-11- Selderij 10. VEILING TERNEUZEN 8 april Sla a is—18 60 B 11—12 so Btoem kool A II 57 B II 34—67 C II 24. af wijkend S5~44 Groene komkommer A «8—48 C 39 Rfldlls 17—19 Andijvie 56 Breekpeen 2—10 wasoeen 10 Prei 16— 12 Rabarber 35—*7. Spinazie 44—62 uien s—11. Witlof 6—28 Fruit. Winston keuken 28—.10 fabr 10 -16 Golden Delicious keuken 37—40 fabr 13—30 Goudreinetten, keuken 30—34 Jonathan hulsh. I 60 34—40 Zoete appe len fabriek 13—15. Peren Saint Remy keuken 15—20. fabr. 18 VISMIJN VEERE 8 april- Exportgarnalen 270, 341. Bol 19 48—49. Tong 19, 305317 Rog 10, 45 Onge sorteerde Vis 3. 82- „WALCHEREN" G.A. MIDDELBURG 8 april. Fruit. Jonathan Hl 70-op, 69 60-70 55. HI1 41 K 41 Goudrenetten Hl 85-70 82. K 28—37- St. Remy Hl Tö-op, 11-12 K 8—18. Groenten Sla 13 kg per 100 st 5—11. 10-13 kg per 100 st., 5—7. Stoofsla per kg 10—15 Spinazie 15—33 Andijvie 35—60 Prei 10- 14. Rabarber 22—40 Rodekool 28 Uien 2-11 Radijs 8-16 Witlof 12-25 Breek peen 11^-15. Kroten «H-« Bloemkool. 1 p. kist, 50-72 6 p. kist. 46-64. 8 p kist. 22-55. 10 p. kist, 18-35, 12 p. kist, 17-19. K.A.B. wil bijbellezen activeren De geestelijke adviseur van de Ka tholieke Arbeiders Beweging te Vlis singen, kapelaan Bouwman, heeft woensdagavond op de jaarvergade ring van dc K.A.B. in het Ariëushuis een pleidooi gehouden voor een inten sievere belangstelling voor het bij bellezen onder de leden. Uitgaande van de historisch gegroei de verwaarlozing bij rooms-katholie- ken van liet Boek der Boeken-als steun voor het geestelijk leven, zei hij dat er thans allerwegen een her nieuwde interesse wordt waargeno men. Ofschoon er een tijd is geweest dat het bijbellezen, min of meer werd - afgeraden, is die zienswijze thans zo- daning herzien, dat het dagelijks gé bruik van de bijbel als onontbeerlijk wordt beschouwd. De paters van ae Heilige Land-Stichting ie Nijmegen beijveren zich in de bijbelpropagan- da door het uitgeven van wekelijkse geschriften die ook nlet-rooms-ka- tholieken beogen te bereiken. Op de eerstvolgende ontwikkeiings- avond. waarschijnlijk 29 april, zal aan deze zaak ruime aandacht wor den gegeven. Bij de behandeling van de begroting 1959 werd met voldoening vastge steld, dat het interieur van het ver enigingsgebouw in de afgelopen maanden voor een groot deel goed in de verf kon worden gezet. Onder meer afhankelijk van de ontvangen zaalhuren, zullen er, naar men hoopt, spoedig middelen zijn om de voor gevel van het gebouw grondig op te knappen. Bij de bestuursverkiezing werd de penningmeester, dc heer J. Michiel- sen herkozen. De voorzitter, de heer P. Wan6t, deelde mede dat hij vol gend jaar 2al aftreden om zijn plaats aan een jongeie af te staan. Op déze vergadering deed een nieuw gezicht zijn intrede in het bestuur: de heer Van Luik, met wie de spoor wegen in dc K.A.B. zijn vertegen woordigd. Als afgevaardigde voor het bestuur van hot Ziekenfonds Wal cheren, waarin 2 K.A.B.-ers zitting hebben, werd de tweede voorzitter, de heer Adrlaansen, gekozen. Voor zijn bijzondere activiteiten als pro pagandist ontving de heer Pieterse 39 nieuwe leden bezorgde hij de Bewéging van het bestuur een elektrisch scheerapparaat. OOSTKAPELLE Feestprogramma Oranjevereniging Voor de feestelijkheden op 30 april a.s. heeft het bestuur der Oranjever eniging té Oostkapellc het volgende programma samengesteld: 's morgens klokluiden, zanghülde schoolkinderen en kinderspelen; 's middagB optocht versierde wagens, fietsen, enz.; ring- rijden met sjezen en fietsen, stóeitje- rijden en volksspelen; voetbalwed strijd dames, idem heren: 's avonds touwtrekken, stcppenrace, concert en taptoe. Het tamboer- en muziekkorps „Crescendo" zal de gehele dag aan de feestelijkheden medewerken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 15