Inundatie van Walcheren bracht de geallieerden geen voordeel GROTE VRACHTAUTO STOND ONVERLICHT GEPARKEERD Chefarine,4 IN JUNI AANBESTEDING VAN CONSULENTENHUIS TE GOES NIEUWE CHR. KLEUTERSCHOOL IN VLISSINGEN DONDERDAG 9 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LUIT. GEN. B.D. WILSON IN ZEEUWS TIJDSCHRIFT Advertentie/ Van Nelle bestellen V.A.R.A.-district Zeeland vergadert in Goes In „De Prins van Oranje" te Goes wordt zaterdagmiddag: de jaarverga dering van het district Zeeland van dé V.A.R.A. gehouden. De Zeeuwse bestuurders komen hier bijeen om hot omroeprapport en 't jaarverslag van het hoofdbestuur te besproken. Voorts worden kandidaten gesteld voor het hoofdbestuur en 't districts- bestuur, Tevens zullen op deze vergadering de vertegenwoordigers voor een verent- gingsraad worden benoemd. De heer J. Hamelinck. die de afdeling Ter- neuzen in het districtsbestuur verte genwoordigde, zal als zodanig aftre den. Van hem zal afscheid genomen worden. Tevens zal aandacht worden geschonken aan het feit dat de voor zitter, de heer A. J. Wijnands 25 jaar deze functie vervuld heeft. In deze vergadering zal verder het jaar verslag van de secretaris, de heer J. Reijnhout uit Middelburg behandeld worden. Uit dit verslag blijkt, dat het aantal leden op 1 januari 11.453 bedroeg, een toename van 494 in ver gelijking mee het voorgaande jaar. De rekening van de penningmeester, de hoor M. J. M. Gubbols gaf een saldo aan van f 878,23. dlge wijze kunnen doen bevrijden, terwijl de aanval op Woensdrecht, elke dag dat hij later werd inge zet, steeds moeilijker werd, zowel door de steeds sterker wordende vijandelijke verdediging als tenge volge van de slechter wordende weersgesteldheid. Over de rol die de overstromingen (Advertentie) Van Nelle bestellen Montgomery zette aanval op Scheldemond veel te laat in „Concluderende kan ik onmogelijk enig voordeel vaststellen, dat de inun datie van Walcheren aan de aanvallers heeft gebracht. En met enkele andere Zeeland-kenners heb ik in krijgsgevangenschap niets begrepen van deze maatregel. We hebben ons afgevraagd, waarom men die enorme bommenlast niet op de Duitse kustbatterljen had neergeworpen, In plaats van op de dijken. De verovering van West Zeeuwsch-Vlaanderen en van Zuid Beveland, alsmede de landing te Vlissingen en de overschrijding van het Sloe zouden net zo zijn verlopen, als Walcheren droog zou zijn ge bleven. Alleen (en dan nog slechts met een groot vraagteken) is bij de landing bij Westkapelie enig voordcel genoten, dat evenwel in het niet zinkt bij de nadelen en vooral bij het leed en de schade, die aan de Zeeuwse bevolking werden berokkend. Het is bovendien een vraag, of men die landing bij Westkapelie wel had behoeven te doen. De aanval op Vlissingen tezamen met die over de Sloe- dam (waar op 3 november een hele Schotse brigade in een bruggehoofd op Walcheren stond) zou zeer waarschijnlijk op een niet -geïnundeerd Walcheren hebben geleid tot de val van Middelburg en een verovering van de kustbatterijen door een aanval in de rug". Met deze verklaring besluit Luitenant-Generaal b.d. J. J. C. P. Wilson in het jongste nummer van het Zeeuws Tijdschrift een beschouwing over de bevrijding van Zeeland in 1944, naar aanleiding van R. W. Thomsons boek: „The eighty-five days", dat zoals onze lezers welbekend onlangs in feuilletonvorm in de Prov. Zeeuwse Courant werd gepubliceerd. Luit.-Generaal Wilson, die reeds als jong officier in 1915 als chef van de zoeklichtdienst op Zuid-Beveland en Walcheren en in West Zeeuwsch- Vlaanderen verbleef en later, als leraar aan de Hogere Krijgsschool, jaarlijks Zeeland bezocht, noemt Thomsons boek daarom zo belang wekkend, omdat het een inzicht geeft in de enorme offers, die de Britse troepen uit Canada en Schotland heb ben gebracht om de Schelde te ope nen en om een groot deel van Zee land te bevrijden. Bij het lezen van al die doorstane en overwonnen el lende komt echter de vraag naar vo ren of dit nu allemaal nodig was en of er geen andere weg zou zijn ge weest. Na een aantal passages uit het boek te hebben geciteerd, merkt Luit.-Generaal Wflson onder meer op, dat het hem onbegrijpelijk is hij weet zich daarbij in het goe de gezelschap van Eisenhower en Bradley hoe Montgomery zijn plan om een aanval te doen op het hart van Duitsland ten noorden van 't Roergebied, dacht te ver-we zenlijken zonder eerst Antwerpen te openen. Jammer genoeg heeft hij toch nog van Eisenhower ge daan weten te krijgen aldus Wilson dat de onderneming te gen Arnhem prioriteit kreeg boven de opening van de Schelde. „Gok" „Die hele Arnhemse operatie hebben wij steeds niet anders kunnen zien dan als een enorme „gok", geba seerd op een veel te optimistische op vatting van Montgomery. Thans geeft deze in zijn memoires eindelijk toe, dat hij nogal lichtvaardig heeft gehandeld. Het zijn niet alleen de ritse parachutisten, die daarbij te Arnhem de tol hebben betaald, ook de Canadezen hebben bij de uitge stelde strijd om de Schelde ongetwij feld meer offers moeten brengen. Montgomery erkent thans, dat hij een deel der parachutisten vlakbij de Arnhemse brug had moeten in zetten en dat hij de kracht der Duit se pantsertroepen, die bij Arnhem legerden, sterk heeft onderschat. In een tweede druk zal hij later mis schien ook nog wel eens toegeven, dat de afstand van den troelen van het 2de Britse leger (die nog in Bel gië stonden) tot de Arnhemse brug (75 km hemelsbreed) te groot was1', zo merkt Luit.-Gen. Wilson in zijn artikel verder op. Z.i. kan wel met 100 zekerheid worden vastgesteld, dat tengevolge van Montgomery's eigengereidheid de actie tot opening van de Schelde mond op een later ogenblik is be gonnen, dan mogelijk en wenselijk was. Pas op 18 oktober, dat is dus 44 dagen na 4 september, verklaarde de veldmaarschalk dat de opening van de Schelde de primaire taak van zijn troepen werd. Zijn persoonlijke mening samen vattend, zegt Luit.-Gen. Wilson, dat Montgomery de betekenis van Ant werpen niet heeft willen zien, waardoor de aanval op de Schelde mond veel te laat is ingezet. Een snellere opmars der Canadezen had West Zeeuwsch-Vlaanderen op heel wat eenvoudiger en minder bloe- op Walcheren hebben gespeeld, ver wijst Luit.-Gen. Wilson naar wat hij hierover in zijn eigen boek „Van Warschau tot Hiroshima" schreef: „De enorme verdedigingsmaatre- Selen en het feit, dat de tijd rong, zijn de redenen geweest, dat de geallieerden het eiland on der water hebben gezet door ver nieling van de zeewering. Wij ves tigen er de aandacht op, dat de meeste Duitse batterijen uiter aard in het hoge terrein waven felegen en dus voor het water on- erelkbaar waren. De bedoeling van de overstroming was echter de bevoorrading van die batterij en te bemoeilijken en misschien zelfs onmogelijk te maken, de verhindering van troepen (reser ves!) te verhinderen en het mo reel der verdedigers te kraken. Tenslotte hoopte men door het ?at bij Westkapelie met landings roepen in de rug van de kustver dediging te kunnen komen". Wij weten nu, zo merkt Luit.-Gen. Wilson nog op, dat het doel: de be voorrading der batterijen te bemoei lijken faliekant is mislukt: dat on dervonden de Canadezen in Zeeuwsch- Vlaanderen. We weten ook, dat het moreel der verdedigers ongeschokt was. En we weten tenslotte, dat het water op Walcheren de bewegingen der gelande troepen minstens even erg heeft gehinderd als het die der Duitse reserves heeft gedaan. De op mars van Vlissingen naar Middel burg langs de beide kanaaldijken bleek onmogelijk en de aanval der gelande troepen uit Westkapelie naar Vlissingen moest in de smalle duin strook geschieden, wat grote offers heeft gekost. (Advertentie) KANTONRECHTER TE MIDDELBURG Belangrijke vooruitgang bij bestrijding van pijnen! Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en... doen wonderenI De kennis van pijnbestrijding is in de loop ider jaren regelmatig groter geworden, j Er is vastgesteld waar en hoe pijn onisfaat en men heeft geleerd pijn te meten. Daarna heelt men kans gezien de werking van één der oudste pijnbe- strijders belangrijkste versterken door toe voeging van nieuw ontdekte middelen. Deze combinatie werkt bij pijnen - en ook bij griep vaak beter dan elk middel afzonderlijk. e.iiumwmiuimiv Tegen pijnen en griep. Gesdiiki roor de ge»o«ligs!e maag, ■ant dit worde besthersd door het bestanddeel CheFaroi. Botsing met politiewagen te Vlissingen Voor de kantonrechter te Middel burg, mr. J. Moolenburgh, moesten zich woensdagochtend weer tal van „veikeerszonuaarH" voor belangrijke en minder belangrijke overtredingen verantwoorden. Zo had de chauf feur J. L. uit Middelburg op 13 fe bruari te Baarland zijn trekker met oplegger aan de kant van de weg ge parkeerd, omdat de rijbaan door op vriezen te glad was geworden om door te rijden. Do chauffeur was toen per trein naar Middelburg ge reisd. Hoewol er weinig verkeer ging over de weg waar de auto geparkeerd stond, leverde dit voertuig toch ge vaar op, omdat het ten aele op de rijbaan stond. Bovendien was de auto In de avonduren niet van verlich ting voorzien. Conform de eis werd de chauffeur veroordeeld tot 10 subs. 2 dagen. De chauffeur W. B. uit Souburg was op '21 februari met zijn vrachtauto ln de Walstraat te Vlissingen in aan rijding gekomen met een politieauto, waarbij slechts wat materiële schade ontstond. De officier van justitie, mr. J. L. Andreae, eiste hiervoor 25 subs. 5 dagen. De kantonrechter vonniste conform. Bromfietser De 72-Jarlge bromfietser G. Z. uit Kwadendamme had op 3 maart te Goes geen voorrang verleend aan de bromfietser L. J. P. uit Wemeldingc, waardoor er een botsing ontstond. Tevens bleek bij de controle, dat de rem van de brommer van Z. defect was. De officier van justitie eiste voor het versperren van de rijbaan f 30 subs. 6 dagen en voor de defec te rem f 10 subs. 2 dagen. Mr. Moo lenburgh vonniste met f 25 subs. 3 dagen en 10 subs. 2 dagen. De chauffeur F. van O. uit Goes had met zijn vrachtauto in de Lange Vorststraat te Goes een fietser in moeilijkheden gebracht. Conform de eis word O., die niet verschenen was, veroordeeld tot 20 subs. 4 dagen. De transportondernemer C. V. uit Vlissingen was op 10 februari nabij Souburg gesignaleerd, terwijl hij tij dens een dichte mist zonder grote lichten reed. Conform werd hij beboet tot 20 subs. 4 dagen. Mei. H. J. B. te Goes was 's avonds nabij Kloetin- ge aangehouden omdat zij niet de vereiste voor- en achterverlichting op haar rijwiel voerde. Conform werd zij veroordeeld tot twee boetes van 3 subs. 1 dag. Toen de rijkspolitie op 28 februari met een tweetal collega's nabij Souburg de automobilisten op hun snelheid controleerde, reed de technicus G. van R. uit Vlissin gen met een snelheid van onge veer 80 kilometer, hoewel de ma ximum snelheid hier 70 kilometer bedraagt. Tegen de kantonrechter ontkende R. echter zo hard gere den te hebben. Mr. Moolenburgh, die de overtreding bewezen achtte vonniste met 10 subs. 2 dagen, wat vijf gulden minder was dan de eis. De landbouwer J. van K. uit Rlt- them had geen geldig bewijs voor het schrikdraad dat op zijn bedrijf werd aangetroffen. Mr. Andreae eis te hiervooi* 15 subs. 3 dagen. Mr. Moolenburgh vonniste met 10 subs. 2 dagen. De pompmachinist J. J. B. uit Vlissingen had met zijn brom mer toch doorgereden, hoewel een politieagent een stopteken gaf. De eis hiervoor was 10 subs. 2 dagen. Do kantonrechter vonniste met 6 subs. 2 dagen. De scholier T. M. E. uit Middelburg werd conform ver oordeeld tot 3 subs. 1 dag, omdat hij op het trottoir had gefietst. Zijn collega P. G. uit Vlissingen, die voor een zelfde overtreding terecht stond, werd veroordeeld tot 4 subs. 1 dag. De eis was hier 5 subs. 1 dag. (Advertentie) Van Nelle bestellen Algemene Grafische Bond Goes bestaat 50 jaar Viering aanstaande zaterdag De afdeling Goes van de Algemene Nederlandse Grafische Bond gaat aanstaande zaterdagavond in „Slot Ostende" haar vijftigjarig bestaan vieren. Het programma voor deze feestavond vermeldt o.m. een toe spraak van de heer D. van Loon na mens de Goese Besturenbond en een korte rede van de hoofdbestuurder, de heer W. H. Rellage. Daarna zullen enkele amateurartiesten optreden. De. afdeling Goes van de A.N.G.B. voor de oorlog heette de bond Al gemene Nederlandse Typografische Bond werd opgericht op 30 maart 1909. Initiatiefnemers waren de he ren J. Boogaards en F. Dixhoorn, die echter enkele maanden na de oprich ting uit Goes vertrokken. De leiding werd toen overgenomen door de heer E. Kerkhove, die enkele jaren later eveneens naar elders verhuisde. In middels is hij evenwel weer terugge keerd in zijn vroegere woonplaats. Tijdens de bijeenkomst van zaterdag avond zal hij als een der oprichters van de afdeling worden gehuldigd. Bij de oprichting in 1909 gaven zich 16 leden en adspirantleden op. Over het algemeen heeft de Goese afdeling van de A.N.G.B. weinig schokkende tijden doorgemaakt, uit gezonderd uiteraard de oorlog, toen haar activiteiten tot vrijwel nihil te rugliepen. Met het ledental vlotte 't aanvankelijk niet erg en zo gebeurde het zelfs, dat de afdeling in 1939 en 1940 slechts 4 leden telde. Na de Tweede Wereldoorlog kon direct be gonnen worden met 31 leden, welk aantal thans 52 bedraagt. De bestuurssamenstelling ziet er thans als volgt uit: voorzitter P. J. Sturm, secretaris L. de Leeuw, pen ningmeester H. Cremers, commissa rissen A. Snoek en J. Ooms, (Advertentie) Van Nelle bestellen RADIO- EN T.V.-RUBRIEK „Meeuwen boven Sorrentoeen royale voldoende Een groepje keiharde zeebonken op een verlaten eilandje voor de Schotse kust, wachtend op het ogenblik, waarop ze de geheime opdracht moe ten uitvoeren, waarvoor ze zich vrij willig gemeld hebben. Zij hebben niets, alleen een nare bootsman, die allerlei karweitjes uitdenkt om zijn mannen ln de grond te trappen en daardoor zijn eigen twijfelachtige superioriteit te handhaven. Ze heb ben allemaal een reden om hier te zijn. Voor sommigen is die dezelfde, voor anderen niet. Maar ondanks dat verschil zijn ze allen de door het zeewier geverfde toffe jongens, die zich zelfs niet door een sergeant la ten ringeloren, die humeurig worden van het lange nietsdoen, maar die van het povere eilandje, dank zij hun gevoel voor hnmor, de waardering voor elkaar en de gezamenlijke af keer van hun boots, de winderige rots maken tot een Sorrento, een eiland onder een onbewolkte hemel, met vrolijkheid op het strand en een brandende zon. Walter van der Kamp bracht „Meeu wen boven Sorrento" op het scherm. Het is een mannenstuk, dat eigenlijk schaars is aan handeling en dat drijft op een zilte, zonnige dialoog. Kees Brusse en Jan Blaaser zetten prachtige figuren voor de camera. En de anderen bleken de juiste te genspelers. Vooral Frits Butzelaar als de vreemde eend in de bijt. Een royale voldoende was het resultaat van dit enthousiaste werken onder Walter van der Kamp. Geen flitsen van Holland-B elgtë. De K.N.V.B. betreurt het, dat er niets kan komen van een directe televisiereportage van de interland- voetbalwedstrijd Nederland-België. Ze respecteert evenwel het veto van de Belgische voetbalbond, omdat dit ;ebaseerd is op een overeenkomst, lie ook in het voordeel van de K.N. V.B. kan werken. De Nederlandse voetbalbazen hadden geen enkel be zwaar, dat er een TV-ploeg bij de wedstrijd zou zijn om opnamen te maken voor het sportjournaal des avonds, zoals wij reeds meldden. oren, jien eu.... scArijveu De N.T.S. weigert evenwel van dit aanbod gebruik te maken. Er ls een algemene regeling van de N.T.S., dat men geen reportages maakt van ge beurtenissen, die niet rechtstreeKS mogen worden uitgezonden, zo verze kerde men ons in Bussum en daar van kan voor de sport niet worden afgeweken. Het spijt de mensen die het sportjournaal moeten samenstel len, dat ze op de negentiende Holland -België buiten beschouwing moeten laten, maar ze zijn gebonden aan de regelingen die reeds jaren geleden getroffen zijn. Er is dan ook geen sprake van, dat er flitsen van de wedstrijd op het scherm te zien zullen zijn. De Neder landse kijker is de dupe. Het sport journaal, hoe goed bedoeld ook, schiet tekort. Jeugddag op de vliegbasis Woensdrecht Op woensdag 15 april a.s. wordt er op de vliegbasis Woensdrecht bij Bergen op Zoom een jeugddag ge houden voor de leerlingen van de u.l.o.-school uit Krabbendijke en de u.l.o.-school uit Tholen. Ongeveer 60 leerlingen zullen dan onder auspiciën van Bureau Personeelszaken van het ministerie van oorlog een bezoek brengen aan deze basis. MILJOENENPROJECT Agrarisch centrum voor Zeeland Na een lange periode van voorberei dingen komt er eindelijk schot in de plannen voor de bouw van het con sulentenhuis te Goes, dat op de hoek Westsingel-Zuidvlietstraat zal ver rijzen. Het ligt in de bedoeling de bouw van dit gigantische project het consulentenhuis wordt 21 meter hoog en zal 7 verdiepingen tellen in juni aanstaande aan te besteden. De bouwkosten inclusief de kosten van inrichting van het gebouw wor den geraamd op rond anderhalf mil joen gulden. Het consulentenhuis is een modern en doelmatig ontwerp van architect W. Mèsser te Vlissingen, die in nau- we samenwerking heeft gewerkt met de dienst gemeentewerken te Goes. De kolossale voorgevel van het ge bouw wordt niet minder dan 45 me ter breed en 21 meter hoog. Hierach ter bevinden zich de ruime kantoren. De „diepte" van het gebouw is 14 meter. Het consulententehuis zal het hoogste gebouw in Goes worden. Na voltooiing zullen de verschillende consulentschappen en enkele andere diensten het gebouw betrekken. Door de bouw van dit project zal de agrarische betekenis van Goes nog meer worden geaccentueerd dan voorheen. Andere miljoenenprojecten, die dit jaar in Goes zullen worden aange pakt, zijn: het Protestants Chris telijk Streekziekenhuis, waarvan de bouw in juli wordt aanbesteed en het nieuwe veilingcomplex van de Veilingvereniging „Zuid-Beve land". De aanbesteding voor de bouw van de veiling is bepaald op mei a.s. (Advertentie) Van Nelle bestellen t - - - v- Advertentie) KLM Het architectenbureau Steen en Tuin- hof te Vlissingen heeft een ontwerp voor een kleuterschool gereedge maakt, die voor rekening van de Vereniging voor Christelijk Kleuter onderwijs aan de Berlagestraat te Vlissingen zal worden gebouwd. Do bouw van de school zal volgende week worden aanbesteed en onmid dellijk na de goedkeuring zal met de uitvoering worden begonnen. Het gebouw valt op door de moder ne stijl waarin het is ontworpen. De indeling is zeer ruim. Voor de kleu ters zijn er twee werklokalen, bene vens een groot speellokaal, Dit speel lokaal staat apart en is door eon gang met de rest van het gebouw verbonden. De vorm van het lokaal la achthoekig. Vijf wanden zullen uit glas worden opgetrokken, zodat voldoende zonlicht kan binnenvallen. Verder is er een ruime hal met een garderobe en toiletten. Tussen de beide werklokalen i3 een kamer voor de leidster, een keuken tje en een opbergkamer voor de leer middelen geprojecteerd. De vloerbe dekking zal bestaan uit marmoleum, terwijl de wanden in lichte pastel tinten gesaust zullen worden. De verdere inrichting zal gevormd wor den door de normale tafeltjes en stoeltjes voor het kleuteronderwijs. Achter de school komt voorts een ruime speelplaats met een speelwei de. In de speelplaats zal een zand bak gemaakt worden, terwijl er als extra-attractie een immitatie-blokhut komt. UIT DE ETHER VRIJDAG 10 APRIL. HILVERSUM I. 402 m 746 kcIs. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7-00 Nws. en SOS-ber. 7-10 Gram. 7.40 Idem. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. 8.15 Gewijde muz. 9.00 Voor de rieken. 9.30 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Voor de hulsvrouw. 10.15 Gram. 10.30 Morgen dienst. 11.00 Gram. 11.15 Voor oudere luisteraars. 12.00 Sopr. en piano. 12.30 Land- en tuinbouwmeded- 12.33 Gram. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Ma rinierskapel. 14.05 Schoolradio. 14.25 Gr. 14.40 Idem. 15-10 Voordr. 15,30 Lichte mus. 10.00 Tuinbouwpraatje. 16.15 Pianokwart, 16.55 Gram. 17.00 Voordr. 17.20 Musette- ens. en solist. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Accordeonmuz. 18.20 De hangmat. 18.50 Regeringsultz.: Zeekartering van Nederlands Nieuw-Guinea als onderdeel van de vredestaak van de Koninklijke Marine, door kapt. ltz. K. M. ir- W. Lan- geraar. 19.00 Nws. en weerber 19.10 Huis- muz. 19.30 Radiokrant. 19.55 Op de man af, caus. 20.00 Nieuwe gram- 20.30 Kunst rubriek. 20.50 GrSfin Marltza, operette, 22.45 Avondoverdenklng. 23.00 Nws. 23.13 Volksmuz. met comm. 23.45-24-00 Gram. HILVERSUM n. 298 m 1007 kcfs. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21-00 VARA- 22.40 VPRO. 23-00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7-23 Gram. 800 Nws. 8.13 De ontbijtclub. 9.00 Gym. voor de vrouw. 910 Gram. 9.40 School radio. VPRO: 10.00 Avonturen met kin deren, caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10 20 Voor de vrouw. 1100 Clavecimbel. recital. 11.20 Voor de kleuters- 11.35 Re frein-Festijn. AVRO: 12.00 Ballroomork. 12v£0 Regeringsuitz.: landbouwrubriek; Het oogsten van sla. 12.30 Land- en tuin bouwmeded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Pianospel. 13 00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Metropols ork. en soliste. 1355 Beursber. 14.00 Viool en piano. 14.20 Voordr. 14.40 Gram. 14-50 Gevar. progr. VARA: 16.00 Muziekrevue. 16.30 Voor da rieken, 17,oo Voor de Jeugd. 17.30 Ritm. muz. 1755 Act. 18.00 NWS- 18.15 P.V-d-A., pol. caus. 13.25 Amus muz. 1850 De puntjes op de i, caus 19.00 Liedjes voor de Jeugd. 19.10 Jazzclub. VPRO: 19 30 Caus. over Charles Darwin. 19 45 Een bouwend predikant, caus. 1950 VPRO- nws. 20.00 Nws. 20.05 Vrouwenleven nu en in de toekomst, caus. 20.20 Voordr. 20.35 Regeringsuitz-: De zilvervloot. Een spaarpotpourri met authentieke Antil liaanse muz. van het duo Julian Coco en Ottmar Fraai. 20-45 Zang, piano en harp. VARA: 21.00 Villa Sidonia, hoorspel. 2120 Lichte muz. 21.45 Klankb. 22,10 Musette- ork- en soliste. 22-25 Buitenl. weekoverz. VPRO: 22.40 Zorg om de mens, caus, 23.00 Nws. 23.15 Wereldkampioenschap bil jarten. 23.20—24.00 Vergelijkerderwijs. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 3050-22-30 Het koude licht, T.V.- spel. FRANS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Kath. uitz. 19.30 Devant l'Objectif. 20.00 Journaal. 20.30 T.V.-spel. 21.30 Le Temps et les Oeuvres. Daarna: wereld nieuws. •VTCWVHQOlïd* A'X OlSa-SKVFIA 19.00 Voor de jeugd. 19 30 Nws. Documen tair progr. 20.30 T.V.-spel. 22.00 Film- fragm. 32.3(1 Nws. en journaal. (Advertentie) yan Nelle bestellen l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 13