Lekkere koffie Geef of gun hem er een! PHILIPS PHILISHAVE 120 PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Rood-Merk Paars-Merk PLEIDOOI VOOR INVOERING VAN VOORJAARSVAKANTIE MET GEGtsXLFDE SCHEERSLEUVEN Het is de moeite waard om uiterst precies te zijn op het merk koffie, dat U koopt. Vraagt Uw winkelier Douwe Egberts koffie... het fijnste van de plantages. De kwaliteitskoffie bij uitstek. 250 gram 1.74 De koffie voor fijnproevers; werkelijk iets bijzonders. 2 50 gram 2.04 Krachtig en voor- delig. 250 gram 1.52 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS In alle hoeken hogere prijzen 7 april april Nederland 1951 (3%) 96% 96% Nederland 1948 (3%) 89% 90 Nederland 1955 (3%) 89% 89% Nederland 1947 (3%) 3 92 Va 92% •Nederland 1937 3 89% 90 Dollarlening 1947 3 93% Investeringscert. 3 97% 97% Nederland 1962-64 3 96tf 97% Ned. Indië 1937 3 93% 93% 6 pet. Woningbouwlening '57 111% 111% Nat. Handelsbank 147% 147 Ned. Handelmij. 230 Alg. Kunstzijde Unie 315% 323% Berghs' en Jurgens 288 290 Calvé-Deift 480 495 Hoogovens n.r. 386 415 b. Ned. Kabelfabriek 354 368 Philips 577% 593% Unilever 518% 538% Wilton-Feijenoord 213 215 Biiliton 318 318 Kon. Petroleum Mij. 168.50 169 Amsterdam Rubber 83% 86 Holland Amerika Lijn 150% 154 Kon. Paketvaart 137 138% Rotterdamse Lloyd 137 139% Scheepvaart Unie 134% 136% Stv. Mij. Nederland 140 142% Deli Mij. 148.10 147.75 Bank van Ned gem 4% 98% 99 Van Berkels Patent 235 Centrale Suiker 260 264 Kon. Mij. De Schelde N B 226 227 Intren. Nickel 92% 91% American Motors 35H 36i:. Anaconda 60% 63r« Baltimore en Ohio 45% Bethlehem Steel 51 50% General Motors 47% 47% Kennecott 109% 110 New York Central 28% Pennsylvania 16% 16% Republic Steel 68% 67 Shell Oil Comp. 83% 83% Tide Water 25% 26% U.S. Steel 36 35% Nat. Can. Corp 11% 12ri PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 86% 86% Breda 1954 82 82% Eindhoven 1954 81% 82% Enschede 1954 83% 83% Den Haag 1952 I 90% 90 Den Haag 1952 II 92% 92% Rotterdam 1952 I 89% Rotterdam 1952 II 89% Rotterdam 1957 96% 96'/i Utrecht 1952 90% Amsterdam 1956 I 81% 81% Amsterdam 1956 II 95 95 Amsterdam 1956 III 95 94% Amsterdam "33 (C. en A.) 97 98 Dordrceht 1956 81% 817s Alkmaar 1950 85% 85% Intern. Industrie Scheepvaart Banken Indon. fondsen Algemeen BEURSOVERZICHT. Het Damrak stond woensdagmiddag los van de tendentie van Wallstreet, waar de koersen de laatste dagen vrij ongeani meerd zijn. Vooral op de opening was er een grote drukte op de Amsterdamse beurs. Er werd in alle hoeken gehandeld op prijzen, die de slotkoersen van de vo rige dag ver te boven gingen. Ook in H.V.A. was een open hoek. De verlaging van de conversiekoers door het A.K.U.- concem van de per 1 Juni a.s. af te los sen converteerbare obligaties, is zeer goed ingeslagen en een groot succes. De koers van de rayon-aandelen lag woens dag op 323 circa 7 punten boven de slot- koers van dinsdag, toen de aandelen een winst boekten van circa IS punten, De handel in deze aandelen was belangrijk minder dan die van dinsdag. De conver teerbare obligaties A.K.U. werden op 120 (125) geadviseerd en ondergingen een reactie op de forse stijging van de vo rige dag. Unilevers namen woensdag in de hausse-race de kop van A.K.U.'s over Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.61%—10.62%, New York 3.77%—3.77%, Montreal 3.91%—3-91% Parijs 76.92%77.02%, Brussel 7-55'/» —7.56%, Frankfort 90.22'/:—90-27%, Stockholm 72.91%72.96%, Zürich 87.33%87.38%, Milaan 60.78=/:— 60.83%, Kopenhagen 54.81%—54.86'/2, Oslo 53.02—53.07, Wenen 14.57%— 1458%, Ankara 3.76H—3.77A, Praag 52.84—52.94, Lissabon 13.24%—13.26% en noteerden maar liefst op 540 circa 22 punten boven de vorige slotprijs. Er be stond voor deze papieren flinke belang stelling. Ook Philips genoot weer de aandacht en kon, ten opzichte van de vorige dag, op 594, circa 17 punten winst in de wacht slepen. De obligaties Philips profiteerden op 278, plus 9, flink mee. Kon. Olies lagen een paar dubbeltjes" bo ven het slotniveau van dinsdag en no teerden evenzoveel boven pariteit New York- Aandelen K.L.M. lagen eveneens vast in de markt en werden circa 3 gul den hoger geadviseerd. Obligaties K.L.M. goed prijshoudend. De handel bleef over vrijwel gedurende de gehele beursduur actief en het buitenland had belangstel ling voor Unilevers, Philips en A.K.U.'s. De markt sloot op vrijwel de hoogste Luit-generaal H. Schaper naar Belgisch Kongo Op uitnodiging van de chef van de Belgische luchtmacht is de chef van de Nederlandse luchtmachtstaf, lui tenant-generaal H. Schaper, met eni ge officieren van zijn staf naar de Belgische Congo vertrokken voor een bezoek aan de opleidingsbasis van de Koninklijke Belgische Luchtmacht Kamina. Deze uitnodiging houdt ver band met de mogelijkheid dat in de toekomst een gecombineerde vliegop- leiding op deze basis zal worden ge organiseerd voor leerlingvliegers van de Belgische en de Nederlandse lucht machten. De chef van de Belgische luchtmachtstaf, generaal-majoor F. J. Bufniaux generaal Schaper op deze reis vergezellen. prijzen van de dag. Scheepvaarten waren eveneens behoorlijk actief met koers winsten van 1 tot 3 punten. Bij de cul tures ging de aandacht uit naar aandelen H.V-A., die een koerswinst boekten van circa 5 punten. In de overige cultuur waarden gebeurden geen dingen van be tekenis. Staatsfondsen door elkaar vast. Van de locale industrie-papieren werden Hoogovens op 410 (386) geadviseerd. Deze papieren liggen de laatste dagen zeer vast in de markt. De koersstijging van woensdag dient toegeschreven te wórden aan het verhoogde dividend, terwijl de dividendverhogmg van de dochteronder neming „Breedband" van 9 op 12 pet., vanzelfsprekend aan de vaste tendentie van aandelen Hoogovens heeft meege werkt. De overige fondsen op de locale markt waren vrijwel alle aan de vaste kant. Prolongatie 3 procent. Uitvoerig rapport van onderwijscommissie Voor kleuter- en lagere scholen in totaal 60 vrije dagen voorgesteld De vakantiecommissie van de Alge mene Nederlandse Onderwijzers Fe deratie heeft in een uitvoerig rap port over de vraagstukken van va kantiespreiding, uitbreiding en ver schuiving van vakanties gesteld, dat van een bepaalde ritmiek in de hui dige vakantieregeling geen sprake is en dat voor zover ouders, onderwij zers en artsen positief geantwoord hebben op desbetreffende vragen, zij in het algemeen voorstaan de invoe ring van een voorjaars-, de verlen ging van de herfst- en eventueel de verkorting van de zomervakantie. In het rapport wordt geconstateerd dat in Nederland over het algemeen veel minder vakantie wordt gegeven dan in andere Europese landen. Daarnit wenst de commissie echter niet te concluderen, dat er meer vakantie moet zijn, omdat de regelingen in het buitenland evenmin wetenschappelijk gefundeerd zijn. Het staat voor de commissie wel vast, dat de lange zomervakanties zijn ontstaan om het kind meer te doen genieten van de periode van lange dagen en zonneschijn. Of de regeling zinvol is laat de commissie huiten beschouwing. 1142 '„Maar dan moeten zij het vliegtuig verlaten heb ben", meende Mare. „Laten we de omgeving eens afzoe ken". Inderdaad slaakte Rudon die bij een soort verrekijker aan een dei- vensters stond, opeens een verraste kreet. „Mare. Kom gauw hier. Storm en zijn aardvrouw zijn de ge vangenen van een man op een soort griffon". De kapi tein haastte zich naar het apparaat en jawel, daar zag hij een zonderling groepje door het mulle zand sjokken. „Tjonge, dat zou Arend en zijn meisje alles behalve bevallen daar in het blakerende zonlicht. Eigen lijk moest hij er een beetje om lachen. Daar keerde zijn vriend na lange tijd op Aarde terug en meteen werd hij gevangen geno men. Enfin, hij zou er vlug wat aan moeten doen. Uiterst behoedzaam zweefde de Onyx III nu achter het drietal aan, terwijl Mare bij zichzelf overlegde, hoe hij die gevaarlijk uitziende ruiter op de eenvoudigste manier kon uitschakelen. Natuurlijk moest hij zorg dragen, dat de man zijn vrienden daarbij niet verwondde De andere vakanties zijn steeds ge groepeerd om christelijke feestda gen. Een der conclusies van de com missie-is, dat over het vakantie- vraagstuk geen duidelijke opvatting bestaat in kringen van de betrokke nen; ouders, onderwijzers en ai'tsen. Voor het kleuter- en gewoon lager onderwijs geeft de commissie het volgende advies: een zomervakantie van 26 dagen laten beginnen op de laatste zaterdag in juni, dan de eer ste week in oktober acht schoolda gen, de kerstvakantie van 21 decem ber tot en met 3 januari, in de eer ste week van maart acht schoolda gen en in de eerste week in mei acht schooldagen, in totaal dus 60 school dagen vakantie. Voor scholen voor voortgezet on derwijs zou minder frequent va kantie kunnen worden gegeven. Deze oudere leerlingen kunnen waarschijnlijk veel langere perio den verdragen en moeten dat ook wel als voorbereiding op de maat schappij. Bij een zomervakantie van onge veer 1 juli tot half augustus kan een herfstvakantie niet achterwe ge blijven. De kerstvakantie voor deze scholen wil de commissie op 14 dagen stellen gevolgd door een lange werkperiode tot 24 april, slechts onderbroken door vier da gen paasvakantie, in totaal 73 da gen vakantie. De commissie ziet geen reden voor diverse soorten van onderwijs verschillende va kanties in te stellen, omdat ver ondersteld mag worden dat voor alle leerlingen de inspanning ge lijk blijft. Langer dan drie maan den aan één stuk schoolgaan acht de commissie echter niet wense lijk. Ten aanzien van de landbouwverlo- ven merkt de commissie nog op dat op ongeveer 2/3 van het aantal scho len in de agrarische gebieden vrijwil lig geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voor de leerlingen om landbouwverlof op te nemen. De commissie acht de tijd rijp om de mogelijkheid tot dit verlof uit de leerplichtwet te verwijderen. De commissie werd op 17 juli 1954 inge steld uit vertegenwoordigers van de bij het A.N.O.F. aangesloten vereni gingen. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 APRIL 1959 In luxe verpakking SO Wat een prettig bezit voor de man, de „Philishave 120". Want door gegolfde scheer- sleuven gaat het scheren beter, sneller, gemakkelijker dan ooit tevoren. Bovendien fraai van vorm en kleur. Openverende scheerhoofdhouder voor gemakkelijk schoonhouden. Sterke motor, ontstoord voor radio en t.v.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 10