PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WEDUWENWET MOGELIJK OP 1 OKTOBER VAN KRACHT Afhankelijk van aanpassings- geling voor ambtenaren re Adenauer kandidaat voor presidentschap Werkloosheid in Zeeland blijft een ernstig probleem BELASTINGVERLAGINGEN IN ENGELAND VOORGESTELD KANSEN OP CONFESSIONEEL LIBERAAL KABINET STIJGEN 202e jaargang - no. 82 Dagblad, altgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 3 april 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 ccr.t per mm. Minim p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties <max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.-—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro r.o. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus- Vlisslngen Walstr 58-60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes. L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel 2425 adm tel 2CG4. (Van onze parlementaire redacteur). „Het is technisch mogelijk de weduwen- en wezenwet op 1 oktober 1959 in werking te doen treden". Dit verklaarde de minister van sociale zaken ad interim, prof. dr. L. J. M. Beel, dinsdagmiddag in de Eerste Kamer als antwoord op de wens van vele afgevaardigden om de wet vóór 1 januari 1960 in te voeren. De minister voegde aan deze mededeling toe. dat reeds adviezen zijn gevraagd aan de Sociale Verzekeringsbank en aan de raden van arbeid over de verdeling van de werkzaamheden. Er is echter toch een „maar". De imverldngtreding van de wedmvemvet is afhankelijk van de aanpas singsregeling voor de ambtenaren, waarvoor de regering, aldus de minis ter, de spoedige indiening van een wetsontwerp zal bevorderen. De minis ter was het eens met de heer Ruppert (a-r.), die meende, dat de inwer kingtreding op 1 oktober niet zal mogen stranden op het niet tijdig gereed zijn van de aanpassingsregeling. Het is echter begrijpelijk, zo betoogde minister Beel, dat de regering graag beide wetten op hetzelfde tijdstip ziet ingevoerd. Voordat de kwes tie van de aanpassingsregeling in het georganiseerd overleg ter. sprake kan komen, dienen nog bepaalde suggesties in de ministerraad te worden besproken. Het verschil van mening over de pre mieplicht voor ongehuwden kwam ook bij de behandeling van het wets ontwerp in de Eerste Kamer tot uit drukking. De heer Witteveen (v.v.d.) was van oordeel, dat deze verzeke ring alleen door mannen moet wor den gedragen. Ook mr. In 't Veld (p.v.d.a.) kon iets voelen voor de be zwaren van de ongehuwden en hij zei daarom voorstander te zijn van een vrijlating van de premieplicht voor ongehuwde vrouwen boven de vijftig jaar. Verdediging van de premieplicht, ook voor ongehuwde vrouwen, kwam er van de heren Maenen (lt.v.p.) en Ruppert (a.r.). De heer Ruppevt gaf prof. Witteveen toe, dat aan de pre mieplicht voor ongehuwden sterk psychologische kanten verbonden zijn. Op principiële overwegingen verwierp hij echter schrapping van de premieplicht voor deze categorie. Tot deze princiepen rekende de heer Ruppert de moderne opvatting ten aanzien van de sociale verzekerings gedachte, n.l., dat één volk één risico draagt. Ten tweede het beginsel van de christelijke solidariteit en tenslot te het beginsel van draagkracht. Maar ondanks principiële overwegin gen erkende de heer Ruppert, dat de lasten voor ongehuwden onevenredig worden verhoogd. Dit feit vraagt, zo betoogde hij verder, een erkenning door daden. Daarom pleitte de heer Ruppert voor de invoering van drie maatre gelen ten gunste van de ongehuw den. In de eerste plaats een reële vei-mindering van de belastingdruk vervolgens het optrekken van het uitkeringspercentage krachtens de werkloosheidswet voor ongehuw den en tenslotte een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 60 jaar in de A.O.W. voor onge huwde vrouwen. Minister Beel bestreed het standpunt van prof. Witteveen ten aanzien van de premieplicht der ongehuwde vrouwen. De voorstellen van de heer Ruppert noemde do minister zo ver strekkend, dat hij daarop niet kon reageren. Wel herhaalde de minister nog eens de verklaring, die al meer van achter de regeringstafel is ge hoord, dat verlaging van het tarief voor de inkomsten- en loonbelasting MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Het gaf een hele consternatie toen op de Bergweg no. 133 ongeveer 10 kilometer van het s Italiaanse dorpje San Benedet- to del Tronto, plotseling met een zware klap een enorm, rots- M blok neersmakte. Het viel vlak M bij enige huizen (op de foto te zien), maar wonder boven wonder bleven de bewoners on- gedeerd. m De foto geeft een beeld van de situatie. Het zal een week hard werken vergen eer de weg geheel zal zijn vrijge- maakt. voor ongehuwden binnenkort zal moeten plaatshebben. De heren Witteveen en In 't Veld wa ren het ook niet eens met de rege ling, die getroffen is voor de geschei den vrouw. Het feit, dat de geschei den vrouw indien haar vroegere echt genoot overlijdt, geen enkele uitke ring ontvangt, kan het rechtsgevoel moeilijk bevredigen, zo betoogde de heer Éi 't Veld. De socialistische af gevaardigde hoopte daarom, dat deze kwestie één van de punten zal zijn, waarover men later nog eens zal be raadslagen, indien ervaring met de wet is opgedaan. Alle afgevaardigden en ook de mi nister brachten hulde aan oud minister Suurhoff. De heer Rup pert bracht ook dank aan de socia list, ir. Vos, die als voorzitter van de S.E JR.-commissie veel werk voor de onderhavige voorziening heeft gedaan. Tenslotte aanvaard de Eerstp Kamer zonder hoof- Financiering van t.v. is in studie Minister Cals stuurt niet aan op een verhoging van de luisterbijdrage, zo zegt hij in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de begro ting van zijn departement voor 1959. Teneinde het hoofd te kunnen bie den aan de bestaande financiële moeilijkheden, gedurende de laatste jaren zullen -de begrotingen van de binnenlandse omroep en van de we reldomroep in overleg met de rege ringscommissaris voor het radiowe zen zo krap mogelijk werden opge steld. Het vraagstuk van de financiering van de televisie is in studie, waarbij de wenselijkheid geleidelijk tot ver dere uitbreiding van de zendtijd over te gaan, als uitgangspunt wordt ge nomen. De regering is overigens van oordeel, dat de door het rijk voorge schoten bedragen zo spoedig moge lijk, zij het geleidelijk, zullen dienen te worden terugbetaald. Het ligt in de bedoeling de aange kondigde wijzigingen van het tele- visiebeleid, op korte termijn in wer king te doen treden en de benoeming van een voorzitter van de Neder landse televisiestichting te bevorde ren. Zodra de regering haar standpunt 1 tefevSf Sl hVebbenebépaSd;ez jf een Zelfs de C.PJN. was deze keer met J nota bij de Tweede Kamer worden tegen. ingediend. VOOR IN TOTAAL 295 MILJOEN POND STERLING Thans grote mate van prijsstabiliteit De Engelse minister van financiën, Amory, heeft gisteren bij de indie ning van zijn begroting voor het be lastingjaar 1959-'60 een aantal be lastingverlagingen voorgesteld. Hij wil de omzetbelasting met een zesde verlagen, hetgeen neerkomt op 81 miljoen pond sterling per jaar. Op sommige goederen, o.a. televisïebui- zen, wordt de belasting geheel afge- OP VOORSTEL VAN SPECIALE COMMISSIE Onverwacht besluit van bondskanselier De 83-jarige bondskanselier dr. Konrad Adenauer, lid van de Christen democratische partij, heeft de kandidatuur voor het presidentschap van West-Duitsland aanvaard. Deze functie komt in september vacant. Het voorstel om Adenauer kandidaat te stellen was gedaan in de commissie van 55 vooraanstaande leden der Christen-democratische partij, die speciaal was ingesteld om de kwestie van de kandidatuur te bestuderen. De bonds kanselier had zich tijdens een bijeenkomst te Bonn ongeveer twee en een half uur beraden alvorens zijn beslnit bekend te maken. De verkiezingen van de opvolger van de huidige president, prof. Theodor Heuss, zal op 1 juli te West-Berlijn plaatsvinden. Het kiescollege bestaat uit afgevaardigden van de bondsdag en vertegenwoordigers van de parle menten der afzonderlijke staten. De kandidaatstelling is volkomen on verwachts gekomen. De partijleiding van de Christen-democratische partij heeft dan ook nog niet gesproken over de opvolging van dr. Adenauer als bondskanselier. De socialistische kahdidaat voor het bondspresidentschap, prof. Carlo Schmid, noemde het besluit van de C.D.U. om Adenauer kandidaat te stellen „een eer voor zichzelf". Het besluit van dr. Adenauer heeft in diplomatieke kringen te Parijs veel opzien gebaard. Diplomaten zien er een overwinning in voor de voor standers van een soepel standpunt ten aanzien van de komende onder handelingen met de Sowjet-Unie. In Londen vraagt men zich af of sommigen van Adenauers aanhan gers mogelijk vreesden, dat hij de kansen op succes bij onderhande lingen met de Sowjet-Unie in de weg zou staan en dat zij daarom besloten hadden hem „weg te pro moveren". In Londense diploma tieke kringen meent men tevens dat dr. Ludwig Erhard, de minis ter van economische zaken, Ade nauer zal opvolgen. schaft. Verder zal de belasting op bier worden verlaagd, waardoor de prijs van bier 2 pence per pint lager wordt. Op het ogenblik vormt de be lasting ongeveer de helft van de prijs van bier. De inkomstenbelasting zal volgens de voorstellen van de minis ter van financiën eveneens worden verlaagd. De voorgestelde verlagin gen lopen tot 10 procent van het hoogste belastingtarief. Deze wijzi ging, die in juni van kracht zal wor den, zul de schatkist 229 miljoen pond sterling per jaar kosten. Verder wil de Engelse regering ook de belastingdruk voor de industrie verminderen. Industriële ondernemin gen zullen volgens de voorstellen be lastingverlichting krijgen op 20 pro cent "Ln de investeringen in nieuwe fabrieksuitrustingen en op 10 pro cent van de kosten van nieuwe ge bouwen. In de rest van het lopende belasting jaar zullen de voorgestelde belasting verlagingen de schatkist in totaal 295 miljoen pond sterling kosten. In een vol jaar is dit meer. Minister Amory verklaarde, dat hij niet verder kon gaan met belastingverlaging. In Engeland is er op het ogenblik een grotere mate van prijsstabiliteit dan op enig ander moment sedert 1945. De gemiddelde stijging van de Ionen was ook kleiner dan de laatste jaren het geval was, hetgeen de hoop voor een verdere prijsstabiliteit doet toenemen. „De mogelijkheid voor een belang rijke vergroting van de tegen woordige produktïe is, zowel wat - uitrusting als arbeidskrachten be-1 "e kansen op een rechts-liberaal ka- treft, thans aanwezig, en dit is hi""* een van de veronderstellingen, die aan mijn begroting ten grondslag liggen", zo zei Amory verder. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is het tot ernstige ongeregeld heden gekomen toen een grote me nigte stakers, aanhangers van ex- president Peron, een demonstratie wilden houden voor het ministerie van arbeid. Er waren meer dan 5.000 politiemannen op de been, die de sta kers uiteindelijk konden verspreiden door gebruik te maken van traan gas. Er werden meer dan 200 arres taties verricht. De stakers, die het werk in bijna alle fabrieken van de hoofdstad stiUegden, ageerden fél te gen maatregelen van president Fron- dizi om de regering zeggenschap te geven in sommige vakbonden. De bovenste foto laat zien hoe in de straten barricaden werden opgewor pen. Foto onder: een omgekeerde auto brandt fel in een winkelstraat van Buenos Aires. Ook Engelse vertaling van „Eenzaam anaar niet alleen" In 1960 zal een Engelse vertaling van de memoires van prinses YVilhel- mina „Eenzaam maar niet alleen" verschijnen bij de Engelse uitgever Hutchinson, die de rechten voor het boek heeft verworven voor Engeland en het Gemenebest. Intussen is de eerste Nederlandse editie van „En- zaam maar niet alleen" volledig uit verkocht. Een tweede druk, die naar schatting 100.000 exemplaren zal belopen, is in voorbereiding. Prinses Wilhelmina heeft contracten gesloten voor uitgaven in het Noors, Zweeds, Deens, Fins, en Israëlisch. De minister merkte verder op, dat „geen economische expansie zeker is, tenzij deze gebaseerd is op één ster ke en stabiele valuta. Dit is een grondslag- voor de politiek, welke wij uit zou aan vooral moeten oujKen in Engeland steeds voor ogen moeten j uit het feit, dat prof. De Quay heeft houden". Minister Amory meent dat gevraagd om een persoonlijk oordeel Engeland een matige uitbreiding van I van de fractievoorzitters over het de invoer kan overwegen. door hem ontworpen regeringspro- (Van onze parlementaire redacteur) Haagse politieke kringen menen, dat binet gestegen zijn. Van liberale zijde wordt met steeds meer stellig heid de mening verkondigd, dat sa menwerking tussen de confessionele partijen en de V.V.D. mogelijk is. Anderzijds zijn de socialisten van oordeel, dat de formateur dnidelijk do P.v.d.A. buiten een eventueel door hem te formeren kabinet wil houden. Dit zou dan vooral moeten blijken VER BOVEN HET LANDELIJK GEMIDDELDE Moet deze provincie een expulsiegebied blijven De werkloosheidscijfers voor Zeeland blijven ongunstig. Ter wijl voor geheel Nederland het werkloosheidscijfer in de maand maart 1959 daalde met 30.000 en er behalve van oplevende sei- soensarbeid, ook van een wezen lijke verbetering in een aantal industrieën gesproken kon wor- ien, bleef Zeeland achter. Wel daalde in de maand maart 1959 in Zeeland 't aantal werk lozen van 5537 tot 4286 maar dat laatste getal is toch iets ho ger dan het werklozencijfer van maart 1958. Bovendien bemerk te men na 31 maart 1959 in an dere provincies reeds een verde re teruggang van de werkloos heid, terwijl dat voor Zeeland niet liet-geval was en bijvoor beeld de werkloosheid in Oost burg thans nog enigermate stijgt. Men pleegt de werkloosheid te onder scheiden naar haar aard. Zo is er con junctuurwerkloosheid, die voortvloeit uit economische schommelingen en structuurwerkloosheid, die voorkomt uit de structuur van de samenleving. Deze laatste vorm van werkloosheid doet zich in Zeeland inernstige mate voor. De structuurwerkloosheid is in Zeeland zodanig, dat er voor 1500 personen geen werk is en ook niet te verwachten is. De seizoenwerkloosheid is in Zeeland ook .wel beduidend, maar dia yorm van werkloosheid was eind maart 1959 toch sterk verminderd. Het aantal seizoenswerklozen beliep eind maart 1959: 1250 (eind februari 2400), het aantal wrijvingswerklozen (die meestal na korte tijd wei weer arbeid vinden) bedroeg eind maart 1959: 600 (de maand daarvoor 670) en dan was er nog een aantal werk lozen, dat minder geschikt was (S10) en enige conjunctuurwerkloosheid (130). Gemiddelde Met 74 werklozen per 1000 mannelij ke loontrekkenden komt Zeeland ver uit boven het gemiddelde van Ne derland, dat 35 per 1000 loontrekken den bedraagt. Alleen in de drie Noordelijke provin ciën (Groningen, Friesland en Dren te) is de werkloosheid nog iets ern stiger dan in Zeeland. Van de 4286 Zeeuwse werklozen op eind maart 1959 waren er werkzaam op objecten van de Dienst Aanvullen de Werken 1525 personen. Verdeling De aantallen werklozen in Zeeland zijn als volgt verdeeld: rayon Goes 539 per eind maart' 1959 (februari 1959: 752); rayon Hulst 571 (638); Kruiningen 161 (220); Middelburg 731 (927); Oostburg 859 (1077; Sas (Zie slot pag. 2 kol. 4) gram, hoewel hij weet, dat de socia listen juist een binding ran de frac ties aan het program voorstaan. Inmiddels heeft de formateur de ant woorden van alle fractievoorzitters op zijn programpunten binnen. Na dat allereerst mr. Burger zijn ant woord had ingeleverd, gevolgd door prof. Oud, heeft de A.R.-fractieleider,' dr. Bruins Slot zijn reactie dinsdag rond het middaguur ingediend. Later op de dag verzond prof. Romme zijn antwoord terwijl dr. Tilanus als hek- kesluiter optrad. De C.H.-fractie- leider diende zijn antwoord dinsdag avond in. In Den Haag ziet men thans belang stellend uit naar de volgende stap pen van de formateur. Bekend is, dat hij de woensdag zal gebruiken voor bestudering van de antwoorden en het trekken van conclusies. Voor een beoordeling van de kans op een kabinet van confessionelen en liberalen is het ook van belang te weten, dat de C.H.U. alle moei te doet om de in de laatste dagen naar voren gekomen opvatting, volgens welke een belangrijk deel van de C.H.U. tegen samenwer king met de liberalen zou zijn, uit te bannen. De C.H.U. zo hoort men thans verkondigen is bereid met de liberalen in een kabinet zit ting te nemen. Koningin gisteren van vakantie teruggekeerd De koningin en de prinsessen Marijke en Margriet zijn gisteren op het vliegveld Soesterberg. aangekomen na een korte vakantie in Cervinia in Italië. Prins Bernhard en de prinsessen Bea trix en Irene zullen donderdag de reis naar Nederland aanvaarden. AANHOUDEND KOUD Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige wind lussen zuidwest en noordwest. Weinnig ver andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1