EPEDA MATRASSEN X EPEDA BISCHOFF EPEDA matrassen EPEDA matrassen DE KLERKeZN SANDUCK „POLY"-kastpapier Wie Opening Miniatuur Walcheren MODESHOW MAANDAG 23 MAART 8 UUR STRANDHOTEL DINSDAG 24 MAART 2.30 EN 8 UUR I k B sieeds groie voorraad 1 WASSERIJ L»»] TE GOES BRENGT HIERMEDE TER KENNIS DEPOT HAVENDORP 602 IS OPGEHEVEN. LEERLING-VERPLEEGSTERS EPEDA MATRASSEN Fa. A. M. HOFMAN, T0 eyeus. ewiMssnuce EPEDA MATRASSEN tfafeiuse 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 MAART 1959 Afwasbaar met heet zeepsop *- Zuurbestendig Moderne kleurrijke dessins *- Rollen van 5 meter lengte, 50 cm breedte Prijs per rol 1,75 Punaises in diverse kleuren. Lange Delft 28-30 MIDDELBURG \ruic(enkrT)Paèc(Ip(£rma zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last. Vi-Shine is een Crystal- Jelly Shampoo, een geheel nieuwe, ongeëvenaarde shampoo, die méér, veel Tneer doet dan U eigenlijk van een haarwasmiddel zou verwachten. De prijs van een tube voor vele wassin gen is slechts f 1.50. CRYSTAL-JELLY SHAMPOO RoWntree N\V. Amsterdam MondeÜtyc fessen met: schriftclijlie mufeoteimiiy ÏXXXX&X* CPracfitye monster collectief W.V.V.V.YA'.Y. De cursussen worden gege ven o.a. te Goes, Middel burg, Terneuzen. Docenten A. S. C. van Gils en F. J. Odijk e.a. vraag gratis prospectus en inlichtingen. Oodvoordé taSafzscursus muircCzMy.A7. NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VAKOPLEIDING VAN KRUIDENIERS Soestdijkseweg 198 Z, Bflthoven Directeur J.Th.Lemckert Tel.03402-3015 Het bestuur van de Stichting .Nieuw Walcheren" nodigt zijn medewerkers uit aanwezig te zijn bij de heropening van Miniatuur Walcheren, welke zal plaats hebben door prof, ir. P. Th. Jansen op donderdag 26 maart a.s. des morgens te 11.00 uur. VLISSINGEN Fa. LAMBOOY, Badhuisstraat 39, tel. 2462 Maison BOLLEN v. ZWIENEN, St.-Jacobsstr. 9, tel, 2194 Schoenenmag. D. ROELSE, Scheldestraat 44, TOEGANGSKAARTEN k 2,50, tel. 3714 thé-complet en belasting inbe IO FIBBE, Walstraat 29, tel. 2332 grepen, zijn bij onderstaande Magazijn „DE STER", St.-Jacobsstr. 8, tel. 2667 zaken verkrijgbaar en voor zover voorradig, aan de zaal Firma Witte Zn. zorgt voor artistieke zaalversiering, terwijl d thé-complet verzorgd wordt door banket- bakkerij Merk, Badhuisstraat 28. 3ELLAMY PARK VLISSINGEN van de inwoners van Vlissingen, dat haar met ingang van heden Het tel .nr. 01184-3219 komt eveneens te vervallen. Goederen aan dit adres of aan het adres Sehelde- straat 12 (J. v. Gilst) afgegeven, werden dus *iet meer door ons aangenomen. ONZE BELANGEN IN VLISSINGEN zullen voettt-aan geheel door mevr. West-strate worden behartigd. TELEFONISOHE BOODSCHAPPEN kunnen worden opgegeven aan onze winkel in Middelburg 011S9- 3135 of rechtstreeks aan ons kantoor in Goes 01100-3655. In Het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (gem. Bloemendaal) ktnmen worden geplaatst ter opleiding staatsdiploma B Bruto salaris per maand: eerstejaars 105,14; tweedejaars 120,81; derdejaars 140,96, boven hét genot van kost, inwoning, geneeskundige be handeling, bewassing enz. De gehele opleiding, met inbegrip van eventueel algemeen vormend herhalingsonderwijs, wordt door het ziekenhuis gedragen. Mulo-, voortgezet l.o. of Huishoudschool strekken tot aanbeveling. Gunstige ligging nabij Haarlem. Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voer bezoek aan ouderlijke woning. Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten terwijl één van beide ouders de minderjarige sollicitant desgewenst zal hunnen vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder letters L.V. aan de eerste geneesheer-direeteur. in diverse maten zijn steeds voorradig bij WONINGINRICHTING Lange Noordstraat 25 - Middelburg Deze SUPERMATRASSEN big ons in voorraad. N.V. - VLISSINGEN VERKRIJGBAAR BIJ Walstraal 25-36 - Groenevvoud 62 Telefoon 2491 VLISSINGEN MEUBELHUIS zi|n ver krijgbaar bij Bellamypark 46-48 VLISSINGEN - Telefoon 2988 Naar boven - na een lange, lange dag. Naar boven - waar de vermoeidheid wijkt. De laatste stappen vóór de nachtrust komt. De eerste (en de belangrijkste!) stap naar uw nacht rust doet u bij de keus van uw matras. Want wat mag u verlangen van uw matras? Dat hij u jaar-na-jaar draagt in volmaakt slaapcomfortmet blijvende veerkracht. Een matras dus die niet moe wordt. Dan is de keus niet moeilijk. Want er is Epeda! Epeda-matrassen zijn gemaakt voor ver kwikkende nachtrust. Voor een dutje is alles goed - maar wie slapen wii heeft Epeda nodig. Epeda-matrassen (met blijvende veerkracht) zijn er reeds vanaf f 74.50 Voor de moderne slaapkamer: -Epeda Litesse!' De nieuwe pndermatras met! volmaakt slaapcomfort en moderne! vormgeving! Twéé mogelijkheden bij Epeda Litesse: zonder pöotjes als onder- jmatras in bed onder uw Eped.a met! pootjes als zelfstandig element met daarop uw Epeda. De ideale combi natie van goed liggen en goed slapen!: Epeda Litesse reeds vanaf f 86.50 In de psychiatrische ziekenhuizen van de Willem Arntsz Stichting te Utrecht en te Den Dolder bestaat gelegenheid om opgeleid te worden ter verkrijging van het Staatsdiploma B (pshyehiatrie en neurologie). Zij, die deze 3-jarige, gesalarieerde opleiding, aanvan gende op 1 mei a.s., willen volgen, gelieven te solli citeren bij de geneesheer-directeur der stichting, Dolderseweg 164 te Den Dolder. Diploma mulo of huis houdschool strekt tot aanbeveling. Als de afstand tussen de woongemeente en de stichting niet te groot is, kan de gegadigde desgewenst thuis blijven wonen; reiskosten worden dan vergoed. Voor de salariëring alsmede de vakantietoeslag bestaat eerr officiële rege ling. Aan inwonenden worden de reiskosten voor be zoek aan de ouderlijke woning 2 x per maand vergoed, voor zover deze kosten een bedrag van 2,50 per keer te boven gaan. Eerste aanschaffing van dienstkleding is voor rekening van de stichting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 14