c PAG I PM De Jap. anse vrouw „wordt mens" Goed werk door „Goed Handwerk' VRIJDAG 13 MAART 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 Traditionele onderworpenheid verdwijnt voor gelijke rechten" In het nloderne Japan ontmoeten jongens en meisjes elkaar in clubs en sportverenigingen. In de ogen der oudere Japanners is dat niet minder dan revolutionair: eeuwen lang immers kwamen jonge mannen en jonge vrouwen pas met elkaar in aanraking, als hun ouders hen als huwelijkspartners bijeen brachten. Maar er is veel méér waaraan de voor-oorlogse generatie in Japan snel moet wennen. De vrouw, eeuwenlang volkomen on derworpen en dienstbaar aan de man, heeft zich gelijke rechten verworven. Zij mag stemmen, zij kan erven, en als zij dat wil mag zij echtscheiding aanvragen. Deze rechten zijn bijna als een schok tot stand gekomen. Voorvechters voor de vrouwen emancipatie menen, dat de nederlaag van het land in de oorlog deze snelle maatschappelijke vooruitgang van de vrouw in de hand heeft gewerkt. De westerse invloeden zijn in het. da- I gelijks leven in Japan duidelijk te merken. De moderne vrouw loopt er niet langer een stap achter haar man op straat; sinds kort ziet men er echtparen gearmd lopen, en zelfs de „westerse" kus is door modern Ja- Ean overgenomen. Japanse bruiden an men in het wit, compleet met boeket witte bloemen in de hand en witte sluier, zien trouwen. En zulk een huwelijk mag dan voor een deel nog door de wederzijdse families zijn bekokstoofd en voorbereid, de huwe lijkspartners hebben er toch zelf de overwegende stem in gehad. Ongeveer negentig procent van de meisjes, die een middelbare school hebben afgelopen, zoekt zich een werkkring. Vroeger bleven zij thuis om de knepen van de huishouding te leren, totdat een geschikte echtge noot voor haar was uitgezocht. Ook het aantal vrouwen, dat na de trouw dag blijft werken, neemt gestaag toe. Maar zulk een pijlsnelle ontwik keling geldt uiteraard niet dade lijk voor de gehele massa van het volk. Direct na de bruid in het „westers" wit, kan men in Japan een meisje zien trouwen, dat nog helemaal volgens de oude tradi ties is gekleed en gekapt. Zij draagt een hoge glanzend-zwarte bruidspruik, die in grote rollen wordt opgemaakt en waaronder haar moderne permanent hele maal schuil gaat. Over de pruik gaat een witte, tulbandachtige band, de tsuno-kakushi, die sym bolisch de „hoorns der jaloesie" moet verbergen. Het bruidstoilet bestaat verder uit een prachtige rose onder-kimono en een ge bloemd overkleed. Het Japanse meisje mag voor de wet trouwen als zij minstens zestien jaar is. Dat is niet bijzonder jong, want er zijn ook nog landen, die de minimum leeftijd op twaalf stellen, zoals Ier land en Bolivia. Een vereiste is ver der anders dan vroeger de vrije wil van de beide partners. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat de in vloed van de familiehoofden de va der, of, als hij nog leeft, de grootva der nu geheel verdwenen is. Zowel in de stad als op het plat teland gaat de moderne vrouw meer bewust leven. Op het platte land uit zich dat vaak in een open lijk uitgesproken afkeer van een huwelijk met een boerenzoon. „De boeren zien ons nog te veel als een instrument om de grond sneller te bewerken", zeggen zij, „er heer sen in de boerengemeenschappen nog feodale toestanden". De vol wassen boerinnen zijn het daar wel mee eeiis: Zij zien hun doch ters niet graag met boerenzoons trouwen, maar daartegenover staat, dat zij voor haar zoons nog altijd graag een boerendochter als echtgenote zouden uitzoeken Het wennen aan de plotseling tot stand gekomen zelfstandigheid van de vrouw een ontwikkeling, waar andere landen vele decennia voor no dig hadden kost ook de grotestads mens vaak moeite. Zo kan het gebeu ren, dat een jonge vrouw, die gestu deerd heeft, gewapend met een aan tal waardevolle diploma's op een kan toor komt werken, en daar bemerkt, dat men alleen maar geregeld een kopje thee van haar verlangt Maar de ontwikkeling is niet te stui ten. Op scholen, universiteiten en clubs komen jonge mensen, meisjes en jongens, met elkaar in aanraking. Zij beschouwen het nu reeds als iets normaals, dat zij worden opgevoed tot zelfstandige mensen, en dat zij straks zelf hun levenspartner zullen kiezen. kleur geeft fleur en charme t ;Z'órg zèlfvóor uw Ideuyspoe- ding, thuis met eert simpele haarwassjtig. POLYGOLOR kleufshanipoo Keus bit meer dan 20 tinten. Zónder verven! Dat enkele grijié haartje is"'tegelijk V verdwenen. Bij uw drogist ofjjarfum er i e Tube voor twee ki 1.95 Imp. LAHNEMANN - Laren N.H. Postbus 18. Kalfslapjes uit Pakistan We hebben een Pakistaans recept voor U opgezocht, beproefd en heer lijk bevonden. Voornaamste bestand delen: kalfslapjes, krenten en rozij nen. Wilt U die combinatie eens proberen, haal dan vier gezouten kalfslapjes even door de bloem en bak ze mooi bruin. Strooi dan een ons krenten en een ons rozijnen in de pan en laat de lapjes gaar sudderen. Nu bindt U de jus met wat bloem, en U doet er het sap van een halve citroen bij. En als U dat lekker vindt, kunt U de jus nog afmaken met wat koffiemelk of room. Maar denk er wel aan, dat wij Neder landers veel te veel vettigheid tot ons nemen! Om de kalfslapjes nog wat uitheemser te maken, kunt U er wat gehakte amandelen over strooien. En wist U, dat die krenten in het Griekse Korinthe nog precies zo wor den gedroogd als in het jaar 3000 door de dichter Hesiodus werd aanbe volen Men hangt de afgesneden tros sen eerst twintig tot dertig dagen tussen de bladeren van de wijnstok, in de schaduw, en dan worden ze een paar dagen in de zon nagedroogd. Lieve lentemode hij OHermann (Van een medewerkster) Ferry Offermann is Nederlands mode ontwerper, maar tegelijkertijd mode- collectionneur: hij pleegt het beste van binnen- en buitenlandse collecties bijeen te brengen en zijn shows zijn dus nooit eenzijdig, doch bieden over zicht. Ruim tachtig modellen zijn er dit voorjaar bij Offermann te zien en men kan ze beter catalogiseren dan beschrijven. Ze zijn doorgaans van het romantische genre en de coupe is die van de natuurlijke lijn Ook bij Offermann ziet men slechts als vrouw herkenbare vrouwen, en niettemin hebben we ons mogen ver heugen over de grote verscheidenheid van de natuur. Zo schonk ons de na tuur behalve de taille en de heupen, die weer zijn toegestaan in be- scheide mate ook nog mouwen, naar keuze heel lang, driekwart lang, half lang en wijd, of rudimentair. Guy Laroche schonk ons daarbij ook nog de dubbele mouw. Kragen beho ren ook tot de goede gaven van de natuurlijke mode 1959 van pelle- rine tot matrozenkragen en dan ook nog het lieve kraagje van wit pique. Ceintuurs zullen we alle moeten dra gen in het komend seizoen en het wordt dus tijd dat we iets van onze winterse molligheid verliezen,- opdat de ceintuur straks mooi een taille accentueert die een taille is! Lentekleuren zijn: pasteltinten, wat beige en grijs, veel groen, marine blauw te combineren met witte bies jes, en een vrij donker oranje. Pakjes, tailleurs of trotteurs, hoe U ze noemen wilt, hebben vrijwel alle jasjes of jakjes die net tot'de heup reiken en net niet om de taille slui ten eronder bolt dan vaak een „Holland rok". Een alleraardigst vondstje van Offer mann zelf is het om de jasjes af en toe eens niet dicht te knopen, doch dicht te veteren. De bolero's bij lichte zomerjurkjes zullen weer mode zijn, en de blousjes bij de pakjes blous- jes met stippen en bloemen die ook als voering voor de jasjes gebruikt worden. Conservering door atomen Een dér opzienbarendste beziens waardigheden van de Aida-'59, de in ternationale levensmiddelententoon stelling, welke van 1328 juni 1959 te Lausanne wordt gehouden, zal een demonstratie van het conserveren van levensmiddelen door atomare stralingen zijn. „Aida" is de afkor ting van „Association Internationale des Alimentations", de vereniging, die in het „Palais de Beau-Lieu" haar 4e internationale congres houdt, waaraan 3000 gedelegeerden uit 30 landen deelnemen. Op de tentoonstel ling worden meer dan 350 exposan ten verwacht, waarvan ongeveer de helft uit landen buiten Zwitserland. De Zwitserse Bondsspoorwegen en enkele andere Europese spoorwegen hebben reeds meegedeeld extra trei nen te zullen laten lopen, om de ge schatte 350.000 bezoekers vlot te kun nen vervoeren. Eerst informeren dan trouwen Meer dan vijftig inlichtingen- bureaus staan klaar om de Spaanse vrouio te helpen zich een oordeel te vormen over de H man, die haar 'n huwélijksaan- zoek.heeft gedaan. De toekom- stige bruid kan inlichtingen If H krijgen overr zijn zedelijk ge- drag, over zijn nut voor de maatschappij en over zijn fi- H nanciën. Deze bureaus, en de s nuchterheid waarmee veel jon- H ge vrouioen er gébruik van ma- ken, worden verklaard uit de s ff! overwinningen van de Spaanse s j= vrouwen in haar strijd om ge- H lijke rechten. Die overwinning hebben zij duidelijk behaald: if ook de Spaanse man mag nu geen schulden meer maken, op afbetaling kopen of andere con- traden afsluiten, zonder de M handtekening van zijn vrouw op het officiële papier. Daar fff heeft de Spanjaard zich vjel bij H neergelegd. Maar dat zijn aan- gebedene door een inlichtingen- H bureau naar zijn verleden en H toekomstmogelijkheden laat j§ §r speuren, is een schok voor gjj =e hem... IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI Een geruite zwart-witte wollen stof heeft de Parijse ontwerper Jacques Griffe gebruikt voor deze mantel. Vanuit een cape-kraag laat hij de stof klokkend naar beneden vallen, en hij creëerde er voorts een zwarte strooien hoed bij, in overeenstem ming dus met de handschoenen en de schoenen die eveneens zioart zijn. In de Verenigde Staten hebben dertien miljoen getrouwde vrouwen een werk kring buitenshuis. Ze vormen meer dan de helft van het totaal aantal werken de vrouwen. Twintig procent der bui tenshuis werkende vrouwen heeft kin deren van jonger dan zes jaar. (Van onze redactrice) jT)e Stichting Handwerk" Om U naar de goeie ouwe tijd te doen verlangen: nog geen honderd jaar gele den kon men zich een corset kopen voor de prijs van 37 cent. Maar U moet er wel bij weten, dat het corset gemaakt was van zwaar baai, dat strak gesteven was en in model gehouden werd met rieten baleinen ,Goed heeft in de afgelopen week in Zeeland „acte de présense" gegeven tij dens een tentoonstel ling, wélke deze stich ting in de Middelburg se Industrie- en Huis houdschool had inge richt, op verzoek van en in samenwerking met de plaatselijke Commissie voor huis houdelijke en gezins voorlichting. Daardoor is nog eens de aan dacht gevestigd op het loerk van deze in 1951 opgerichte stichting die zich in de. eerste plaats ten doel stelt, het hand werk in Nederland op hoger peil te brengen en de kunstzin te ont wikkelen, en in de tweede plaats de ver koop van goede en ver antwoorde handioerken wil bevorderen. Cr wordt wel eens ge- zegd dat het nu een maal in hei karakter der vrouw ligt om alle dingen mooier te wil len maken, te loillën versieren en als dat in derdaad zo is, dan zou dus elke vrouw moeten worden aangetrokken door de handwerlc- kunst. Een basis voor het beoefeyien van deze kunst hebben we in ie der geval alle7naal, vjant allemaal 7noesten we in de laagste klas sen van dé lagere school de begi7isele7i van de borduur- en breikunst immers le- ren! Allemaal hebben we gebroddeld aan een wit katoenen poppe7i- sjaallje, dat na vol tooiing doorgaans bij zonder groezelig was en toaarvan de diverse ribbels meestal een op- valle7id verschil in grootte vertoonde7i. Vele7i van ons ftebben nog moeten zwoege7i op de merklap waarop in de loop van het schooljaar het hele al fabet in rode borduur- katoen die7ide te ver- SChij7W7l.... E71 toch zijn er betrek kelijk weinig vrouwe7i, die in 07ize dagen nog de borduurnaald kwite ren- De een mist het geduld ervoor, de ander de vingervaardigheid, maar daarnaast zij7i er 07igetwijféld ook vrou wen die wel over deze beide hoedanighede7i beschikken 7naar een bepaalde stimulans 7io- dig hebben om aan het werk te gaa7i met stof, 7iaald en draad. Woor die stimula/ns toil de stichting „Goed Ha7idioerk" zorgen en- zij doet dit onder meer door het organisere7i van C7irsusse7i en cau- serieë7i, van tentoon- en verkoop dagen; zij heeft een uitleenbibliotheek Ï7ige- richt 7net Nederla7idse en buite7ilandse hand- toerkboeken; zij stuw t op aanvraag bijvoor beeld een stalenboek met voorbeelden van kleedjes en andere ha7idwerke7i; zij levert kleine gehandwerkte geschenkjes en geeft, voor degenen die zélf willen handwerken, „voorgewerlcte" hand werken uit met mate riaal erbij. C - stichting doet dit onder meer in hechte same7itoerking mei de Nederlandse Bo7id van Plattela7ids- vrouwen en de maand- blade7i „De Vrouw en haar huis", en „Ons ge zin". In het kader van deze sa7ne7iwerki7ig verzorgt bijvoorbeeld de Plattéla7idsvrouwe7i- bo7id de uitgave van '7i serie boekjes „Voort- bordure7i aan groot- 7noeders handwerk" '71 serie waarin een koste lijke collectie van ste- fcen en steekjes is ver- za7neld. In deze tijd waarin ook de vrouio vaak gegre- pen is door de alge- meen heersende ruste loosheid, verlicht de stichting „Goed Hand werk" een taak waar mee zij zich een niet onbela7igrijke plaats heeft verworven temid- den van de véle instel lingen die zich om het welzij7i van de vrouw ~öan ozonn) id OZOMV E igenlijk waren wij met één ko lom over „het baantje voor het trouwen" nog lang niet uitge praat. Want wat wij daarin zoal te berde brachten betrof voornamelijk de negatieve kant, en wel het in de hand werken van de onzelfstandig heid. En dat negatieve element vindt voor al zijn oorzaak in het woord zelf: „baantje" bedoelt iets minderwaar digs, in tegenstelling tot „beroep" waaraan een idee van degelijkheid en volwaardigheid verbonden is, des te meer omdat de klank alleen al de ge dachte aan „roeping" ermee verbindt. Een heroep is een wél voorbereide, door een stevig fundament van theo retische en praktische scholing gedra gen werkkring, waarin men met al leen met ere maar ook met voldoe ning en uit een zekere innerlijke noodzaak de eigen aanleg en talenten uitleeft. Wie dus een beroep kiest is op zich zelf al druk bezig een volwassen mens te worden, want juist een wer kelijk beroep stelt eisen, vaak stren ge eisen, waaraan men alleen kan voldoen indien men bereid is door dik en dun vol te houden en met ge duchte inspanning alle obstakels te overwinnen. c-0— Vandaar ook het krenkende van de officiële dooddoener, dat een huisvrouw „zonder beroep" in de maatschappij staat. Ieder die in de zen haar werk ernstig neemt weet maar al te goed dat hiervoor wel de gelijk een behoorlijke aanleg, een degelijke scholing en zelfs een dage lijkse herscholing nodig zijn. In onze tijd, die haast iedere dag met nieuwe stoffen en nieuwe appa raten op de markt komt, zit een goe de huisvrouw om de haverklap op het bankje van de vervolgcursus. En zij doet het graag, want zij stelt een zekere eer in de perfectie, en „bij blijven" is voor haar een vanzelfspre kende eis. J MAAK BABY'S UITZET COMPLEET MET DE HANDIGE ZWITSAL BABYSET NEDERLANDSE KOUSENFABRIKANT ZEGT: „du\os op bousenm&rbt moei bestreden word Twintig miljoen van de vijfentwintig miljoen paren nylons die de Neder landse vrouwen per jaar kopen, dra gen geen fabrieksmerk. Ze hebben wel een naam, die liet. merk van de grossier kan zijn of een vrij handels merk. Daardoor is het mogelijk, dat in dezelfde zakjes van de ene' op de andere dag kousen verpakt kunnen zijn van verschillende kwaliteit. Slechts vijf miljoen paren nylons, twintig procent van het totale Ne derlandse verbruik, dragon op de ver pakking een fabrieksmerk. Dit zijn meestal kousen in de duurdere prijs klassen. Een Nederlandse kousenfabrikant gaat nu in de prijsklasse van 1,98 tot 2,95 vijf kwaliteiten op de markt brengen in een eigen verpak king, die voorzien is van fabrieks merk en fabrieksgarantie. Het doel ls de „chaos" op de kousenmarkt te bestelden en de consument meer ze kerheid te geven omtrent de kwali teit. Het Nederlandse publiek moet gevoeliger gemaakt worden voor het merkartikel, zo meent men. Het moet voorts de zekerheid hebben, dat de naam van een kous een constante kwaliteit dekt. De gedachte aan een zekere or dening in de ontelbare namen en merken leeft reeds bij meer fa brikanten. Tot nu toe zijn zij ech ter niet tot een gezamenlijk vast gestelde politiek gekomen. Op de verpakking van de nieuwe kous staan onder meer aangegeven de schoenmaat-, de kousenmaat en de maximum- en minimumlengte van de kous. Men meent door extra elasticiteit voor elke schoenmaat aan één lengtemaat voldoende te hebben. In ons land worden per jaar gefa briceerd 1.800.000 dozijn paar nylons, en we importeren 800.000 dozijn, expor teren 500.000 en gebruiken dus zelf 2.100.000 dozijn, dat is ruim 25 mil joen paar nylons. Dit wil zeggen, dat de Nederlandse vrouwen tussen 15 en 74 jaar per persoon een verbruik heb ben van 7,2 paar kousen per jaar. Naast de gegarandeerde fabrieksmer ken en de grossiersmerken, die zeer goed kunnen zijn, zijn het vooral de vrije handelsmerken die verantwoor delijk zouden zijn voor de chaos in deze branche. Voor de consumenten zou bet volgens ingewijden te wensen zijn, dat de kousenfabrikanten de hoofden bij elkaar staken en de mogelijkheden gingen bestuderen tot invoering van een etiket of garantiebewijs voor alle kousen, die voldoen aan bepaalde ei sen van breitechniek, elasticiteit, kleurechtheid en andere belangrijke punten in de fabricage. yZanntje of beroep Vandaar ook dat het bewust kiezen van een beroep heel vaak een goede voorbereiding voor het huwelijk is. De kortzichtige algemene opinie denkt wel juist het tegendeel, maar wie de moeite neemt om zich heen te kijken, zal het feit moeten toege ven dat het merendeel van de vrou wen, die in haar jonge jaren al heel zeker wisten: Dét wil ik worden! en daarvoor ook alles op alles zetten, in de huwelijkse staat als huisvrouw geen slecht figuur sloegen. Het is er immers zo mee gelegen, dat men in een ondergeschikt baantje wel aardig kan verdie nen en een zekere handigheid ver werven maar men drijft toch altijd op het initiatief van een ander. Er behoeft bij het baantje meestal niet gedacht of gekozen te worden: het gaat elke dag hetzelfde boemelgan getje langs dezelfde perrons. Maar het beroep eist nadenken, han delen op eigen gelegenheid, beslissin gen nemen, tijd indelen en zo ratio neel mogelijk werken terwijl er bovendien een grote mate van nauw keurigheid en plichtsbesef nodig zijn omdat de autoriteit van een chef ontbreekt. En hoeveel maal komt een dergelijke combinatie van eigenschap pen niét te pas in het bestaan van een huisvrouw? Een actrice moet niet alleen een rol van buiten leren maar die ook van detail tot detail opbouwen, en hoe veel invloed de regisseur ook op de gehele opvoering heeft als zij op het toneel wordt „losgelaten" staat zij alleen en door niemand bijgestaan voor de verantwoordelijkheid van haar creatie. Zij drijft dan niet alleen op haar scholing en routine maar moet een beroep doen op alles wat er aan zelf standig denkende en scheppende per soonlijkheid in haar schuilt. En pre cies hetzelfde zou men kunnen be weren van de verpleegster op haar afdeling, de onderwijzeres voor haar klas, dc schilderes voor haar doek, de zangeres op het podium, de se cretaresse achter haar schrijfmaehi- ne, de vrouwelijke arts achter haar bureau. —0— W anneer zulke vrouwen trouwen is dat om te beginnen niet met een zucht van verlichting, om dat het eindelijk toch gelukt is en de noodzaak van het baantje nu lekker op de schouders van manlief wordt geschoven. Maar veeleer uit een vrije keuze die zich de tijd heeft gegund, en de ogen open gelaten voor de ge wichtige waarheid dat het huwelijk dezelfde eisen stelt als het zelfgeko zen beroep. Zulke vrouwen beschouwen het huis houden ook niet als een noodzakelijk kwaad of een doel op zichzelf, maar als een ontspanning naast het ver moeiende beroep dat men op dezelf de manier moet leren beheersen als het werk dat zij uit aanleg en roe- Ding gekozen heeft. Waarmee ik vooral niet beweren wil, dat elke vrouw die een beroep heeft uitgeoefend nu ook per se een voor treffelijke huisvrouw zal blijken maar wel dat zij daartoe meer kan sen meekrijgt dan het meisje dat met een willekeurig baantje de wachttijd tot de huwelijksdag verkort heeft. Saskia. Advertentie) nTTTOs Amerikaanse bruidsparen snijden na de huwelijksplechtigheid hun torenhoge bruidstaart aan. De jonge vrouw moet haar man dan het eerste hapje taart in de mond stoppen. Betekenis: Het toont, wie van wie afhankelijk ls....

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 9